Головна

Контрольні вимірювальні матеріали

  1. I.1. Пластичні тверднуть пломбувальні матеріали
  2. I.2. Нетвердеющіе пластичні пломбувальні матеріали
  3. II. короткі теоретичні, довідково-інформаційні та т. п. матеріали по темі заняття
  4. III. Матеріали, що подаються ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ
  5. V. правові акти І МАТЕРІАЛИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
  6. VII. Матеріали методичного забезпечення заняття
  7. VII. НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

МДК 04.01. Теоретичні та методичні основи взаємодії вихователя з батьками і працівниками дошкільного навчального закладу

Варіант 1

1. Хто з ніжеотмеченних педагогів є автором теорії вільного виховання?

1) І. Г. Песталоцці;

2) І. Ф. Гербарт;

3) Ж. Ж. Руссо;

4) Д. Локк.

2. Що таке трудове виховання?

1) Це підготовка до праці;

2) Це активну участь вихованців у процесі трудової діяльності;

3) Це формування трудових навичок, що сприяють виконанню трудових операцій;

4) Це процес залучення учнів до різноманітних педагогічно організовані види суспільно корисної праці з метою передачі їм виробничого досвіду, трудових умінь і навичок, розвитку творчого практичного мислення, працьовитості та інших якостей.

3.Що таке виховання? Виберіть правильну відповідь:

1) Виховання є підготовка дитини до життя;

2) Виховання є процес соціалізації особистості;

3) Під вихованням слід розуміти цілеспрямований і свідомо здійснюваний педагогічний процес організації і стимулювання активної діяльності формованої особистості по оволодінню суспільним досвідом: знаннями, практичними вміннями та навичками, способами творчої діяльності, соціальними і духовними відносинами;

4) Виховання є цілеспрямований вплив на формування особистості в інтересах суспільства і держави.

4. які вимоги пред'являються до принципів виховання?

1) науковість, доступність, послідовність;

2) Ефективність, результативність, сталість;

3) Обов'язковість, рівноцінність, науковість;

4) Обов'язковість, комплексність, рівнозначність.

5. Що таке моральне виховання?

1) Це цілеспрямований вплив на формування поведінки вихованців;

2) Це цілеспрямований вплив на розвиток моральних почуттів вихованців;

3) Це цілеспрямований вплив на формування моральних норм і принципів поведінки особистості в суспільстві;

4) Це цілеспрямоване і систематичне вплив на свідомість, почуття і поведінку вихованців з метою формування у них моральних якостей, які відповідають вимогам моралі.

6. який стиль сімейного виховання зустрічається на практиці в «чистому вигляді»:

1) Демократичний;

2) Ліберальний;

3) Попустительский;

4) Жоден з перерахованих.

7. Передаючись з покоління в покоління, традиції сімейного виховання:

1) адаптуючись до умов сучасного життя, не залишаються застиглими, раз назавжди даними;

2) залишаються незмінними;

3) змінюються на розсуд переданого покоління;

4) змінюються на розсуд нового покоління.

8. Сімейні традиції - це:

1) основний засіб трансляції соціально-культурних цінностей, норм сім'ї, встановлення її зв'язків з об'єктами, які включені в сферу її життєдіяльності;

2) детальний припис певних дій в конкретних ситуаціях;

3) цінність сім'ї, яка визначає зміст традиційної поведінки;

4) стереотипно повторювані дії, яким властива певна частка автоматизму.

9. Співпраця - це:

1) спілкування "на рівних", де нікому не належить привілей вказувати, контролювати, оцінювати;

2) взаємозв'язок;

3) взаємна підтримка;

4) спосіб організації спільної діяльності.

10. До нетрадиційних форм роботи з сім'єю відносяться:

1) Консультації;

2) Батьківські конференції;

3) Сімейні клуби;

4) Зборів.

Варіант 2

1. До нетрадиційних форм роботи з сім'єю відносяться:

1) Консультації;

2) Батьківські конференції;

3) Сімейні клуби;

4) Зборів.

2. Аспекти в стилі сімейного виховання, які викликають відхилення від нормального, гармонійного розвитку особистості дитини:

1) потурання або ігнорування потреб дитини;

2) Непослідовність у відносинах батьків з дітьми;

3) Гіпер або гипопротекция;

4) Всі перераховані.

3. Основні функції сім'ї:

1) Репродуктивна;

2) Виховна;

3) Господарсько-побутова;

4) Всі перераховані.

4. Найпоширенішим видом помилкового авторитету батьків є:

1) Авторитет придушення;

2) Авторитет любові;

3) Авторитет резонерства;

4) Авторитет чванства.

5. Сімейні традиції - це:

1) основний засіб трансляції соціально-культурних цінностей, норм сім'ї, встановлення її зв'язків з об'єктами, які включені в сферу її життєдіяльності;

2) детальний припис певних дій в конкретних ситуаціях;

3) цінність сім'ї, яка визначає зміст традиційної поведінки;

4) стереотипно повторювані дії, яким властива певна частка автоматизму.

6. До неправильним методам сімейного виховання відносяться:

1) Покарання;

2) Жорстке виховання;

3) Вимога;

4) Заохочення.

7. Процес соціалізації дитини-дошкільника, за даними сучасних дослідників (А. а. Майер, О. і. Давидова та ін.), Протікає найбільш повно при наступних умовах:

1) сприятлива соціальна ситуація розвитку;

2) посередництво дорослих, через досягнення взаємодії процесу соціально-педагогічної діяльності ДНЗ та процесу соціалізації дитини в сім'ї;

3) організація повноцінної діяльності та спілкування як провідних форм розвитку і взаємодії з навколишнім світом;

4) всі перераховані.

8. У Стародавній Греції і Римі єдиною формою сімейних відносин була:

1. полігамних сім'я;

2. патріархальна і моногамна сім'я;

3. нуклеарна сім'я;

4. розширена сім'я.

9. Що таке закономірності виховання?

1) Закономірності виховання - це протиріччя, вирішення яких впливає на розвиток особистості;

2) Закономірності виховання - це психолого-педагогічні умови, облік яких сприятливо впливає на процес і результат формування особистості;

3) Закономірності виховання - це зв'язок різних факторів які забезпечують якість виховного процесу;

4) Закономірності виховання - це стійкі, повторювані і суттєві зв'язки у виховному процесі, реалізація яких дозволяє домагатися ефективних результатів в розвитку і формуванні особистості.

10. Шлюбним віком у чоловіків в Стародавній Греції і Римі вважався період:

1. з 25 до 35 років;

2. з 18 до 20 років;

3. з 20 до 23 років;

4. з 30 до 25 років

варіант 3

1. відмінною рисою традиційної російської родини було:

1. поширення поліетнічних шлюбів;

2. наявність сімейних компаній, пов'язаних спільною власністю на земельні угіддя;

3. проживання нерозділеним многопоколенного сім'ями;

4. наявність сімейних компаній, пов'язаних законами кровної спорідненості.

2. патріархальна система сімейних відносин, що склалася ще в Київській Русі, збереглася:

1. до початку 18 ст;

2. до кінця 18 ст;

3. до кінця 17 ст;

4. до середини 17 ст.

3. Яке поняття ширше за обсягом?

1. Метод;

2. Прийом;

3. Засоби;

4. Форма.

4. хто з ніжеотмеченних називав сім основних причин сімейних конфліктів: порушення етики подружніх відносин (зрада, ревнощі); біологічна несумісність; неправильні взаємини подружжя (одного з них) з оточуючими їх людьми - родичами, знайомими, товаришами по службі і т. д .; несумісність інтересів і потреб; відмінність педагогічних позицій по відношенню до дитини; наявність особистісних недоліків чи негативних якостей у одного, а часом і в обох подружжя; відсутність взаєморозуміння між батьками і дітьми?

1. А. і. Кочетов;

2. В. а. Сисенко;

3. Г. п. Разумихина;

4. Д. е. Еникеева.

5. необхідність роботи по вихованню батьків ґрунтується на:

1. потреби батьків у підтримці;

2. право дитини на педагогічно освічених батьків;

3. прагненні суспільства захистити себе і запобігти появі соціальних проблем (злочинність, алкоголізм, психічні відхилення і т. П.);

4. всі перераховані.

6. до засобів фізичного виховання відносяться:

1. природні сили природи: сонце, повітря і вода;

2. режим харчування, праці і відпочинку;

3. ранкова гімнастика;

4. всі перераховані.

7. За стилем відносин між батьками і дітьми в сім'ї розрізняють:

1. авторитарне, демократичне, ліберальне;

2. авторитарне, демократичне, ліберальне і попустітельское виховання;

3. авторитарне, демократичне, ліберальне і доброзичливе;

4. дружнє, авторитарне, попустітельское.

8. Неблагополучні сім'ї поділяють на:

1. конфліктні, кризові та проблемні;

2. деструктивні, неповні;

3. псевдосолідарная, що розпалися;

4. конфліктні, неповні, проблемні.

9. Прийнятними методами виховання є:

1. Переконання;

2. Вимога;

3. Заохочення і похвала;

4. Всі перераховані.

10. Виберіть з перерахованих позицій складові частини виховання:

1. Гуманітаризація виховання;

2. Моральне виховання;

3. Професійна освіта;

4. Виховання сім'янина.

Ключ до тесту:

 № питання  Правильну відповідь
 Варіант 1  
 Варіант 2  
 варіант 3  Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали

Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Який балет не належить творчості П. і. Чайковського | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати