На головну

Цілі і завдання модуля - вимоги до результатів освоєння модуля

  1. GPSS-ПРОГРАМА завдання № 6
  2. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  3. I. Загальні вимоги
  4. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  5. I. Загальні вимоги, що пред'являються до контрольної роботи
  6. I. Основні керівні документи і їх вимоги
  7. I. Вимоги до складання реферату

З метою оволодіння зазначеним видом професійної діяльності та відповідними професійними компетенціями навчається в ході освоєння професійного модуля повинен:

мати практичний досвід:

- Визначення цілей і завдань навчання, виховання і розвитку особистості дошкільника при складанні конспектів занять, екскурсій, спостережень;

- Складання конспектів занять з урахуванням особливостей віку, групи і окремих вихованців;

- Організації та проведення групових та індивідуальних занять з різних розділів програми;

- Організації та проведення спостережень за явищами живої і неживої природи, суспільними явищами, транспортом і т.п .;

- Організації та проведення екскурсій для ознайомлення дітей з навколишнім світом;

- Організації та проведення корекційної роботи з дітьми, що мають труднощі в навчанні;

- Проведення діагностики і оцінки результатів виховання, навчання і розвитку дошкільнят на заняттях з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей;

- Складання психолого-педагогічної характеристики дитини;

- Спостереження і аналізу різних видів занять (екскурсій, спостережень) в різних вікових групах;

- Обговорення окремих занять, екскурсій, спостережень в діалозі з однокурсниками, керівником педагогічної практики, вихователями, розробки пропозицій щодо їх корекції;

- Здійснення самоаналізу різних видів занять (екскурсій, спостережень);

- Оформлення документації;

вміти:

- Визначати цілі навчання, виховання і розвитку особистості дошкільника в залежності від форми організації навчання, виду заняття і з урахуванням особливостей віку;

- Формулювати завдання навчання, виховання і розвитку особистості дошкільника відповідно до поставлених цілей;

- Оцінювати завдання навчання, виховання і розвитку на предмет їх відповідності поставленої мети;

- Використовувати різноманітні методи, форми і засоби організації діяльності дітей на заняттях;

- Складати програму роботи з обдарованими дітьми у відповідності з індивідуальними особливостями розвитку особистості дитини;

- Визначати способи корекційно-розвиваючої роботи з дітьми, що мають труднощі в навчанні;

- Використовувати технічні засоби навчання (ТСО) в освітньому процесі;

- Виразно читати літературні тексти;

- Відбирати кошти визначення результатів навчання, інтерпретувати результати діагностики;

- Аналізувати заняття, спостереження, екскурсії;

- Здійснювати самоаналіз, самоконтроль при проведенні занять, спостережень і екскурсій;

знати:

- Основи організації навчання дошкільнят;

- Особливості психічних пізнавальних процесів і навчально-пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку;

- Структуру і зміст зразкових і варіативних програм дошкільної освіти;

- Теоретичні та методичні основи виховання і навчання дітей на заняттях;

- Особливості проведення спостережень і екскурсій в різних вікових групах;

- Прийоми роботи з обдарованими дітьми;

- Способи корекційної роботи з дітьми, що мають труднощі в навчанні; - Основні види ТСО і їх застосування в освітньому процесі;

- Дитячу художню літературу за програмою дошкільної освіти;

- Вимоги до змісту і рівня підготовки дітей дошкільного віку; - Діагностичні методики для визначення рівня розумового розвитку дошкільників;

- Вимоги до складання психолого-педагогічної характеристики дитини;

- Педагогічні та гігієнічні вимоги до організації навчання на заняттях, при проведенні екскурсій і спостережень;

- Види документації, вимоги до її оформлення;

- Особливості та методику мовленнєвого розвитку дітей;

- Розвиток елементарних математичних та природничих уявлень.

1.3. Рекомендована кількість годин на освоєння програми професійного модуля:

всього - 170 годин, в тому числі:

практичних занять 60 годин

самостійна робота 15 годин


 Найменування розділів професійного модуля (ПМ), міждисциплінарних курсів (МДК) і тим  Зміст навчального матеріалу, практичні заняття, самостійна робота учнів  Об'емчасов  
 
 Розділ ПМ 1. Організація навчання в різних вікових групах в умовах дошкільних освітніх установ    
 МДК. 03.01. Теоретичні основи організації навчання в різних вікових групах.  
 Тема 1.1.Теоретіческіе основи дошкільної дидактики  зміст  
 1.  Дошкільна дидактика як галузь загальної дидактики. Принципи навчання. Методи і прийоми навчання. Специфіка організації навчально-пізнавальної діяльності в ДНЗ. Структура навчально-пізнавальної діяльності. Форми організації навчання: індивідуальна, групова, фронтальная.Программи дошкільної освіти. Комплексні і парціальні програми для інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку. Коротка характеристика освітніх програм.  
 Практичні заняття  
 1.  Порівняльний аналіз підходів до навчання дошкільнят, характерний для різних освітніх програм. Заповнити таблицю.  
 Тема 1.2.Форми організації навчання дітей дошкільного віку  зміст  
 1.  Заняття як форма навчання дітей раннього і дошкільного віку. Подібність і відмінність форм навчання в дошкільному закладі і школі. Типи і види занять. Особливості організації і методики проведення занять в різних вікових групах. Інтегровані заняття. Вимоги до організації занять. Структура занять. Основні види технічних засобів навчання.  
 2.  Екскурсія як особлива форма навчання. Структурні частини екскурсії. Методика організації екскурсій. Види і вимоги щодо планування системи екскурсій.  
 Практичні заняття  
 1.  Психолого-педагогічний аналіз заняття в ДНЗ.  
 2.  Складання тематики екскурсій.  
 Тема 1.3.Форми організації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку поза занять  зміст    
 1.  Проектний метод у діяльності дошкільного закладу. Проектування як засіб розвитку дослідницьких здібностей у дітей дошкільного віку. Визначення завдань. Планування етапів своїх дій. Вибір матеріалу і способів дій.  
 2.  Метод експериментування і досвіду в індивідуальній і колективній діяльності дітей. Мета і завдання пошуково-експериментальної діяльності дошкільнят. Форми роботи і етапи розвитку пошуково-експериментальної діяльності. Структура дитячого експериментування.  
 Практичні заняття  
 1.  Складання тематики проектів по блоках і визначення кінцевого продукту дитячої дослідницької діяльності  
 Тема 1.4.Діагностіка розумового розвитку дошкільників  зміст    
 1.  Психологічні основи розумового розвитку дошкільників. Особливості психодіагностики дітей дошкільного віку. Методи психодіагностики розумового розвитку дошкільників. Вимоги до складання психолого-педагогічної характеристики дитини.  
 2.  Особливості психічних пізнавальних процесів дітей дошкільного віку. Організація корекційно-розвиваючої роботи з дітьми дошкільного віку.  
 Практичні заняття  
 1.  Складання психолого-педагогічної характеристики на дитину.  
 2.  Складання програми діагностичного обстеження дитини 6-річного віку з метою визначення його спеціальної готовності до школи.  
 Тема 1.5.Работа з одарённимідетьмі  зміст  
 1.  Особливості роботи педагога з обдарованими дітьми дошкільного віку. Визначення поняття «обдарованість». Форми прояви обдарованості. Особливості прояву інтелектуальної обдарованості в дошкільному віці. Методи виявлення та діагностування обдарованості.  
 Практичні заняття  
 1.  Розробка системи занять для обдарованих дошкільнят за певним видом діяльності.  
 Самостійна робота при вивченні МДК 03.011. Складання календарного, перспективного плану роботи воспітателя.2. Порівняльний аналіз організації та проведення занять в різних вікових группах.3. Аналіз методичної літератури з проблеми інтелектуальної обдарованості дітей дошкільного возраста.4. Аналіз запропонованої програми експериментування для старшого дошкільного возраста.5. Складання методичних рекомендацій для педагогів по роботі з обдарованими дітьми    
 Розділ ПМ 02. Організація занять з розвитку мовлення у дітей дошкільного віку    
 МДК 03.02. Теорія і методика розвитку мовлення у дітей    
 Тема 2.1.Теоретіческіе основи методики розвитку усного мовлення дошкільнят  зміст  
 1.  Загальні відомості про мови. Предмет методики розвитку мови. Теорії походження мови. Функції мови. Мова і мова. Види мовлення. Мова і психічні пізнавальні процеси. Наукові основи методики. Роль рідної мови у розвитку особистості дитини. Методи дослідження в методиці розвитку мови.    
 2.  Дидактичні основи розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Розвиток мови - сучасна стратегія навчання рідної мови. Методичні принципи навчання рідної мови. Діяльність як умова розвитку мови. Засоби, методи розвитку мовлення дошкільнят. Форми навчання. Зміст програми освіти.    
 3.  Система роботи з розвитку мовлення в дошкільному навчальному закладі. Мета і завдання розвитку мовлення дітей. Засоби розвитку мови. Методи і прийоми розвитку мовлення. Діагностика мовного розвитку дітей. Значення діагностики. Діагностичні методики обстеження. Методи обстеження. Оформлення результатів діагностики. Здійснення індивідуального підходу.    
   
 Тема 2.2.Лексіческое розвиток дітей дошкільного віку.  зміст  
 1.  Слово в мові та мовленні. Слово - структурно-семантична одиниця язика.Слово як єдність комунікацій і психічних пізнавальних процесів. Механізми оволодіння словом. Особливості педагогічної діяльності, що забезпечує засвоєння словникового складу. Завдання і зміст словникової роботи.  
 2.  Методичні засади словникової роботи. Принципи словникової роботи. Провідні напрямки. Методи і прийоми, форми словникової роботи. Завдання і зміст словникової роботи в різних вікових групах.  
 3.  Методика занять з первинного ознайомлення з предметами, явищами дійсності. Психічні пізнавальні процеси (відчуття, сприйняття) як джерело пізнання; з'єднання слова і образу. Метод спостереження на заняттях (екскурсії, огляди, розглядання, показ картин); словесний метод (читання) як джерело виразних засобів мови; дидактичні ігри. Структура занять, методичні прийоми, зміст в різних вікових групах.  
 4.  Методика занять з освоєння змісту слова на рівні його значенія.Особенності психічних пізнавальних процесів і організація пізнавальної діяльності: активне обстеження, диференційоване сприйняття. Структура, зміст, види занять по ознайомленню з якостями, властивостями, ознаками предметів, закріплених в словах (розглядання, порівняння предметів).  
 5.  Методика заняття по засвоєнню узагальнюючих понять. Психічні пізнавальні процеси (мислення), що забезпечують освоєння узагальнюючої функцією слова. Структура, зміст, види занять, методичні прийоми формування видових, родових понять у дітей різних вікових груп освітніх програм.  
 6.  Методика роботи по засвоєнню дошкільнятами семантики слова. Психічні пізнавальні процеси в засвоєнні смислової сторони, відтінків значення слова. Механізми формування лексико-семантичного об'єднання слів. Зміст, методи, прийоми: лексичні вправи, порівняння предметів, словесні ігри, тлумачення слів, підбір слів по художній літературі, аналіз життєвих ситуацій.  
 7.  Корекційно-виховна робота з формування словника дошкільників. Завдання, зміст, методика занять по уточненню предметного, дієслівного словника, по збагаченню словесними позначеннями ознак і якостей предметів, дій. Диференційований та індивідуальний підхід на основі проведеного обстеження стану словника.  
 Практичні заняття  
 1.  Складання та аналіз конспектів занять (види: екскурсія, огляди, спостереження, розглядання предметів, дидактичні ігри, читання художньої літератури по всіх вікових групах).  
 Тема 2.3.Воспітаніе звукової культури мовлення у дітей дошкільного віку.  зміст  
 1.  Поняття звукової культури мовлення, її значення для розвитку лічності.Фонетіческая, орфографічна правильність, виразність, дикція, мовний етикет, значення психічних, пізнавальних процесів (слухове увагу, пам'ять, сприйняття) у формуванні звуковимови. Розвиток мовленнєвого апарату, сприйняття мови. Лінійні і надлінейние звукові одиниці. Значення правильної вимови у формуванні особистості дитини.  
 2.  Основи організації навчання дошкільнят правильному звуковимовленню. Закономірності навчально-пізнавальної діяльності, етапи засвоєння звуків: фонетичні, вікові особливості. Діагностика звукової сторони мови.  
 3.  Методика занять з формування правильного звукопроізношенія.Задачі, зміст програм освіти в різних вікових группах.Структура заняття, етапи навчання правильному звуковимовленню: система корекційної роботи з дітьми, що мають відхилення в проізношеніі.Методіческіе прийоми.  
 4.  Методика формування інтонаційної виразності речі.Задачі, зміст виразних програм освіти в різних вікових групах. Засоби, методичні прийоми. Прийоми роботи з обдарованими дітьми.  
 Практичні заняття    
 1.  Складання та аналіз конспектів занять з навчання звуковий культури мовлення дітей різних вікових груп, різних рівнів розвитку.  
 Тема 2. 4.Формирование граматичної будови мовлення у дошкільників.  зміст    
 1.  Теоретичні основи формування граматичної будови мови. Значення засвоєння граматичної будови для розвитку дитини. закономірності; словотворчість; труднощі освоєння, їх причини, завдання, зміст, умови роботи з формування граматично правильного мовлення. Діагностика.  
 2.  Методика формування морфологічної сторони мовлення. Особливості практичного освоєння морфологічної системи рідної мови, механізми освоєння морфологічних категорій. Методичні особливості занять з дітьми різних вікових груп. Методичні прийоми. Корекційна робота.  
 3.  Методика формування синтаксичної сторони мови. Завдання формування навичок побудови різних типів речень, в різних вікових групах. Механізми. Методичні прийоми, форми, зміст, завдання освоєння синтаксичної сторони мови. Корекційна робота.  
 4.  Методика формування способів словотвору. Способи словотворення. Механізми засвоєння способів словотворення в різних вікових групах. Методи, прийоми, форми, зміст, завдання формування граматичних навичок словотворення. Корекційна робота.  
 Практичні заняття  
 Складання та аналіз конспектів з включенням граматичних вправ всіх типів для дітей всіх вікових груп.  
 Тема 2.5.Формірованіе у дошкільнят зв'язного мовлення.  зміст  
 1.  Теоретичні основи розвитку зв'язного мовлення у дошкільників. Поняття зв'язного мовлення, її функції, форми. Закономірності переходу від ситуативної до контекстної мови. Характеристика діалогічного, монологічного мовлення. Цілі, завдання і зміст навчання зв'язного мовлення.  
 2.  Розвиток діалогічного мовлення дітей. Сутність діалогу, його значення для розвитку мови. Особливості, діалогічні вміння, завдання. Методика навчання діалогічного мовлення дошкільнят.  
 3.  Бесіда як метод навчання діалогічного мовлення. Значення бесіди; види, тематика, зміст розмов у вікових групах; етичні бесіди та їх специфіка; структура узагальнюючої бесіди; методичні прийоми.  
 4.  Методика навчання діалогічного мовлення в процесі розглядання картін.Особенності сприйняття і розуміння картин дітьми дошкільного возраста.Тіпи картин для дитячого садка; вимоги до картинам; методика розглядання картин в вікових групах.  
 5.  Формування монологічного мовлення у дітей дошкільного возраста.Лінгвістіческіе основи формування монологічного мовлення. Функціонально-смислові типи зв'язного мовлення, характерні ознаки кожного типу. Методичні прийоми навчання різним видам монологічного мовлення.  
 6.  Методика навчання опису як функціонально-смисловому типу речі.Опісаніе іграшок, предметів при безпосередньому сприйнятті: по пам'яті, на основі уяви; опис предметних, сюжетних картин. Методи навчання за віковими групами; об'єкти опису. Методичні прийоми.  
 7.  Методика навчання розповіді як функціонально-смисловому типу мови. Особливості оповідних розповідей дошкільнят. Види: розповіді по серії картин, по іграшці, по набору іграшок, з досвіду. Методичні прийоми.  
 8.  Розвиток творчої мовленнєвої діяльності. Особливості дитячого словесної творчості. Етапи та умови. Форми словесної творчості: реалістичні розповіді, казки, небилиці, вірші, загадки. Тематика творчих рассказов.Задачі і прийоми навчання. Прийоми роботи з обдарованими дітьми.  
 9.  Методика навчання дітей міркування як функціонально смисловому типу мови. Особливості дитячих міркувань. Завдання, умова. Організація змістовного спілкування. Види: міркування на вироблений основе.Методіческіе прийоми.  
 10.  Методика навчання дошкільнят переказу. Роль переказу в розвитку зв'язного мовлення. Види переказу. Вимоги до літературних творів; до переказів дітей.  
 Практичні заняття  
 1.  Складання та аналіз конспектів занять (види: бесіди, розгляд картин, описові розповіді, складання казок, небилиць, віршів, загадок, рішення логічних задач, ситуацій, переказ).  
 Тема 2.6.Подготовка дітей до навчання грамоті  зміст  
 1.  Сутність мовної готовності дітей до школи. Общеречевое розвиток дитини - основа для навчання грамоті. Формування здатності до мовної рефлексії. Звуковий аналітико-синтетичний метод навчання грамоти. Завдання і зміст підготовки до навчання грамоті.  
 2.  Методика ознайомлення дошкільників з словом. Цілі, завдання, зміст. Структура заняття. Прийоми ознайомлення дітей з поняттям "слово": ігрова вправа, художня література, словесні ігри, вправи по семантиці слова, лексиці, словотвору.  
 3.  Методика ознайомлення дошкільників з пропозицією. Цілі, завдання, зміст. Структура заняття. Методичні прийоми на розповідь: виділення слова з потоку (розповідь, схема); придумування пропозиції за завданням, моделювання, ігри.  
 4.  Методика ознайомлення зі складовим будовою слова. Цілі, завдання, змісту, принципи. Структура заняття. Послідовність роботи з ознайомлення зі складом. Прийоми: рахунок складів, схеми, моделювання, ігри, підбір слів із заданою кількістю складів.  
 5.  Методика ознайомлення зі звуковою будовою слова. Навчання звуковому аналізу. Етапи роботи. Цілі, завдання, зміст. Прийоми: моделювання структури слова в схемі, характеристика звуків, ігри на звуковий аналіз.  
 Практичні заняття    
 1.  Складання та аналіз конспектів занять по формуванню у старших дошкільників оціночно-контрольних дій, що забезпечують підготовку до навчання грамоті.  
 Тема 2.7.Подготовка майбутнього читача в дошкільному закладі  зміст  
 1.  Теоретичні основи методики роботи з художньою літературою. Особливості психічних пізнавальних процесів дошкільників при ознайомленні з художнім твором. Роль художньої літератури у вихованні дітей і розвитку мови. Принципи відбору творів для читання і розповідання. Елементи літературознавства. Завдання і зміст варіативних програм.  
 2.  Методика ознайомлення з художньою літературою. Методи: читання вихователя по книзі або напам'ять, розповідь, інсценування, заучування напам'ять. Підготовка до заняття. Структура занять. Методичні прийоми, ідейно-художній, інтонаційний аналіз.  
 3.  Методика занять первинного ознайомлення з художньою літературою. Типи занять: читання одного, кількох творів, об'єднаних темою, жанром, єдністю образів, художні твори та інші види мистецтва, читання з наочним матеріалом. Підготовка до занять. Особливості аналітичної бесіди. Класифікація питань.  
 4.  Методика занять вторинного ознайомлення з художнім твором. Прийоми розвитку інтонаційної виразності мовлення дітей різних вікових груп. Інсценування як метод вторинного ознайомлення з художнім твором. Види інсценування. Роль ілюстрації в розумінні дітьми літературних творів.  
 5.  Методика заучування віршів. Особливість сприйняття і запам'ятовування віршів. Завдання, методичні вимоги до заучування віршів. Побудова занять по заучування віршів. Прийоми запам'ятовування, роботи над виразністю читання. Особливості заучування віршів на різних вікових етапах.  
 Практичні заняття  
 1.  Ідейно-художній і інтонаційний аналіз художніх творів різних жанрів.  
 2.  Складання та аналіз конспектів занять по ознайомленню з художньою літературою та заучування віршів у різних вікових групах за програмами навчання.  
 Тема 2.8.Планірованіе роботи з розвитку мовлення в дитячому садку.  зміст  
 1.  Планування заняття з розвитку мовлення. Умови і принципи планування: реалізація всіх завдань розвитку мовлення, діяльний підхід, послідовне ускладнення матеріалу, індивідуальний підхід до дітей, облік. Види планування.  
 Практичні заняття  
 1.  Складання та аналіз календарного, календарно-перспективного і перспективного планів.  
 Самостійна робота при вивченні МДК 03.021. Складання списку використаних джерел літератури з МРР.2. Складання хронологічної таблиці з розвитку методики в Росії (педагог, роки життя, внесок в розвиток методики) 4. Складання орієнтовних словариков за темами побутового словника для різних вікових групп.5. Складання рецензії на методичні посібники з виховання звукової культури мовлення (структура, зміст, відповідність вимогам програми, прийоми роботи з дітьми, значення для практики) 6. Підбір вправ для розвитку у дітей мовного дихання, мовного слуху, артикуляційного апарату поза занять.  
 Розділ ПМ 3. Організація занять за основними програмами екологічної освіти дошкільнят    
 МДК. 03. 03. Теорія і методика екологічної освіти дошкільнят    
 Тема 3.1.Задачі і зміст екологічного виховання дітей дошкільного віку  зміст  
 1.  Сутність і завдання екологічного виховання дошкільнят. Виховання почав екологічної культури особистості - спільне завдання екологічної освіти дітей дошкільного віку. Становлення поняття «екологічна культура», компоненти екологічної культури. Структура і зміст зразкових і варіативних програм дошкільної освіти. Види програм. «Юний еколог» С. М. Ніколаєва, 1996р .; «Ми» Н. Н. Кондратьєва; Розділ «Дитина пізнає навколишній світ» Дитинство (РГПУ ім. А. І. Герцена 1996р .; Павутинка Ж. Л. Васякіна-Новикова  
 2.  Зміст екологічного виховання дітей дошкільного віку. Екологічний зміст природознавчих знань дітей дошкільного віку - про тварин і рослини як живих організмах, єдності організму і середовища, сутності взаємодії людини і природи та ін. Основні принципи у відборі екологічних знань.  
 Практичні заняття  
 1.  Вивчення та аналіз типових програм виховання і навчання дітей дошкільного віку, авторських програм екологічної освіти дошкільників.  
 Тема 3.2.Методи та форми екологічного виховання дітей  зміст  
 1.  Характеристика методів. Теоретичні основи педагогічного методу екологічного виховання дошкільнят.  
 2.  Класифікація методів екологічної освіти дітей дошкільного освіти, необхідність їх комплексного використання. Обумовленість вибору методів і прийомів завданнями екологічної освіти, змістом знань, особливостями пізнавальної діяльності дошкільнят. Специфіка їх застосування в групах різного віку.  
 Тема 3.3.Наблюденіе як основний метод екологічного виховання  зміст  
 1.  Значення і особливості проведення спостереження. Організація наблюденія.Методіка проведення спостережень різних видів (розпізнає спостереження, спостереження з використанням роздаткового матеріалу, тривале спостереження). Види спостережень за характером умов (природні, спеціально організовані), за тривалістю (короткочасні, тривалі), за формами організації дошкільнят (колективні, подгрупповие, індивідуальні), за характером пізнавальних завдань.  
 2.  Керівництво спостереженнями в різних вікових групах. Структура спостереження. Підготовка до спостереження. Загальні вимоги до організації наблюденія.Структура спостережень (прийняття пізнавальної завдання, виділення істотних, характерних ознак об'єктів і явища природи, використання обследовательских дій, вираз у мові результатів спостережень) .Содержание спостереження, його значення для екологічного виховання дітей. Змістовний підхід до спостереження дослідження вчених (Е. І. Залкінд, А. І. Васильєва, П. Г. Саморукова ін.). Циклічна організація спостережень.  
 3.  Спостереження закономірних змін в природі. Методика ознайомлення дошкільників з ростом і розвитком рослин, тварин. Формування уявлень про закономірні цілорічних зміни природи. Формування у дітей ставлення до природи в процесі наблюденія.Последовательние стадії онтогенезу і відповідні їм умови зовнішнього середовища. Формування у дітей ставлення до природи в процесі спостереження. Тижнева методика ознайомлення дітей з сезонними явищами природи. Місце словесних і наочних методів в системі роботи з екологічної освіти дошкільнят.  
 Практичні заняття  
 1.  Складання та аналіз конспектів спостережень за живими об'єктами в різних вікових групах: - молодша група (золота рибка, карась, канарейка) - середня група (кролик, кішка і т.д.) - Старша і підготовча до школи група (хом'ячок, черепаха, морська свинка, хвилясті папужки).  
 2.  Складання та аналіз конспектів по ознайомленню з явищами неживої природи.  
 Тема 3.4.Моделірованіе як метод екологічного виховання дошкільнят  зміст  
 1.  Моделі і моделює діяльність в педагогічному процесі ознайомлення з природою. (Роль моделей і моделює діяльності в екологічній освіті дошкільнят, формування реалістичних уявлень і понять про навколишній світ, освоєння різноманітних зв'язків і залежностей, що існують у природі і ін.). Види моделей. Використання моделей різного виду в еколого-педагогічному процесі.  
 2.  Методика моделювання з дітьми старшого дошкільного віку (опис нових об'єктів природи за допомогою готових раніше засвоєних моделей, зв'язку моделювання зі спостереженнями та іншими наочно-практичними методами. Розвиток у дошкільнят ставлення до природи в процесі моделірованія.Іспользованіе ілюстративно-наочного матеріалу, ТСО в освітньому процесі . Вимоги до ілюстративно-наочному матеріалу, технічних засобів навчання. Методика розглядання картин.  
 
 Практичні заняття  
 1.  Розробка і виготовлення студентами предметно-схематичних і графічних моделей. Подання методики їх використання в роботі з дітьми.  
 Тема 3.5.Опит як один з методів ознайомлення дітей з природою  зміст  
 1.  Значення дослідів. Методика проведення досвіду. Фіксація досвіду. Вимоги до підготовки та постановці нескладних дослідів. Зміст дослідів з предметами неживої природи, рослинами і тваринами в старшому дошкільному возрасте.Своеобразіе методики проведення експерименту з дошкільнятами (висування пізнавальних завдань, підготовка та проведення досвіду). Фіксація спостережень, аналіз отриманих результатів, підведення дітей до висновків і узагальнень. Зв'язок опитніческой роботи з іншими видами діяльності дітей.  
 Практичні заняття  
 1.  Визначення змісту і розробка плану постановки досвіду з предметами неживої природи (виявлення властивостей і якостей снігу), досвіду з рослинами (знайомство дітей з умовами необхідними для життя рослин), досвіду з тваринами (виявлення дії органів чуття тварин).  
 Тема 3.6.Художественная природничий література в екологічному вихованні дітей дошкільного віку  зміст  
 1.  Значення дитячої природознавчої книги. Методика використання природознавчої книги у всіх вікових групах.  
 2.  Бесіда про природу. Значення бесіди в екологічному вихованні дітей дошкільного віку. Види бесіди (установчі або попередні, евристичні і підсумкові). Роль бесіди в екологічному вихованні.  
 Практичні заняття  
 1.  Складання конспекту заняття в усіх вікових групах і читання книги про природу.  
 Тема 3.7.Ігровая діяльність як метод екологічного виховання дошкільнят  зміст  
 1.  Теоретична основа використання гри в ознайомленні з природою. Творчі ігри природознавчого змісту в екологічному вихованні. Ігри з правилами і їх роль в екологічному вихованні дітей. Значення і місце природознавчих ігор збагаченні, закріпленні, узагальненні та систематизації знань дітей. Роль ігор в розвитку емоційної сфери дитини, вихованні екологічно спрямованої особистості (формуванні вміння і бажання захищати природу, усвідомлено виконувати певні правила взаємодії з нею) .Ісследованія А. П. Усовой, В. Н. Аванесова, А. К. Бондаренко і д. р. Класифікація ігор екологічного характеру (сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні, ігри з правилами).  
 2.  Різні типи ігрових навчальних ситуацій (ІОС). Основна характеристика ігрових навчальних ситуацій типу - використання іграшок-аналогов.Тіп ігрові навчальні ситуації, пов'язаний з використанням ляльок, що зображують персонажів літературних творів. Ігрові навчальні ситуації як різні варіанти гри в подорож.  
 Практичні заняття  
 1.  Організація дидактичних ігор (з природним матеріалом, настільно-друкованих). Складання методичних рекомендацій з використання дидактичних ігор з екологічним змістом.  
 Тема 3.8.Труд - основний засіб екологічного освіти дошкільнят  зміст  
 1.  Значення праці в природі. Педагогічні вимоги до організації праці в природі. Гігієнічні вимоги до організації праці в природі. Форми організації праці в природі. Значення праці у вихованні особистості дитини (формування системи природознавчих знань, умінь і навичок, виховання бажання трудитися, дбайливого, дбайливого ставлення до природи). Види дитячої праці в природі (вирощування рослин, сезонний праця, виготовлення виробів з природного матеріалу). Роль доручень (індивідуальних і колективних, короткочасних і тривалих) в залученні дошкільнят до трудової діяльності. Чергування як особлива форма організації дитячої праці. Зміст роботи чергових.  
 2.  Зміст праці та методика керівництва ним у молодшій, середній, старшій і підготовчій до школи групах. Своєрідність змісту, організація (постановка, пояснення і показ способів виконання, вправа в самостійному виконанні трудових дій, оцінка результатів праці).    
 Практичні заняття  
 1.  Складання та аналіз конспектів, трудових занять для дітей різних вікових груп.  
 Тема 3.9.Теоретіческіе і методичні основи виховання і навчання дітей на заняттях  зміст  
 1.  Заняття, їх роль в навчанні дошкільнят. Значення занять для освоєння дітьми основного змісту знань про предмети і явища природи, вдосконалення їх розумових здібностей, формування умінь і навичок спілкування з природою. Вибір і застосування різноманітних методів навчання на заняттях (в залежності від місця занять в системі еколого-педагогічної роботи, програмних завдань, вікових особливостей дітей).  
 2.  Типи екологічних занять (первинно-ознайомчі, поглиблено-пізнавальні). Вимоги до організації та проведення занять екологічного характеру в період дошкільного дитинства. Своєрідність методики проведення природознавчих занять в групах різного віку (визначення характеру, обсягу знань дітей, структури занять, використання різноманітних методів навчання, прийомів активізації пізнавальної діяльності, ступінь активності і самостійності дошкільників на занятті).    
 Практичні заняття  
 1.  Порівняльний аналіз конспектів занять одного виду в різних вікових групах, спрямований на виявлення особливостей роботи педагога з дітьми.  
 2.  Складання конспектів різних типів екологічних занять в різних вікових групах.  
 Тема 3.10.Екскурсіі в природу як форма виховання почав екологічної культури дітей  зміст  
 1.  Значення екскурсії в екологічному вихованні дітей дошкільного віку. Організація і методика проведення екскурсій (пізнавальних, на сельхозоб'ектов, узагальнюючі). Підготовка вихователя, підготовка дітей. Робота після екскурсії. Роль екскурсій у розвитку ціннісних орієнтацій дитини, накопичення конкретних і узагальнених уявлень про різноманіття живих істот, особливості їх адаптації до умов середовища, структурі біоценозів, характерні ознаки сезонів. праці людей в природі. Зміст, структура екскурсій різного виду. Специфіка роботи педагога на підготовчому етапі (постановка мети), розробка програмних завдань, вибір місця, маршруту, підбір необхідного обладнання, проведення попередньої бесіди з дітьми.  
 Практичні заняття  
 1.  Визначення змісту методів і прийомів роботи з дітьми на навчальній екологічній стежці (на основі аналізу екскурсії по екологічній стежці і подальшого виділення природних об'єктів, з якими можна познайомити дошкільнят).  
 Тема 3.11.Екологіческое виховання в повсякденному житті  зміст  
 1.  Значення прогулянки в екологічному вихованні дітей дошкільного віку. Форми організації праці в квітнику і в куточку природи. Структура прогулянки. Роль цільових і повсякденних прогулянок у всіх вікових групах.  
 Практичні заняття  
 1.  Визначення змісту, методів і прийомів роботи з дітьми на прогулке.Составленіе конспекту цільових і повсякденних прогулянок у всіх вікових групах.  
 Тема 3.12.Празднікі і розваги в екологічному вихованні дітей дошкільного віку  зміст  
 1.  Значення свят і розваг в екологічному вихованні дітей. Роль свят і розваг. Діяльність дитини в ході свят і розваг. Підготовка до свят і розваг  
 Практичні заняття  
 1.  Складання сценаріїв екологічних свят і розваг в різних вікових групах. Самоаналіз.  
 Тема 3.13. Діагностичні методики для визначення рівня розумового розвитку дошкільників  зміст  
 1.  Хід і діагностика експериментального навчання дітей. Визначення рівня екологічної вихованості дітей. Схема вивчення знань дітей про тварин, рослинах і методика обстеження.  
 Практичні заняття  
 1.  Вивчення знань дітей про неживу природу. Вивчення знань дітей про пори року (сезону). Діагностика педагогічного процесу з екологічного виховання в усіх вікових групах.  
 Тема 3.14.Планірованіе еколого-педагогічної роботи з дошкільнятами  зміст  
 1.  Значення планування. Зміст і форми планування. Види документації, вимоги до її оформлення. Роль перспективного і календарного планування, що дозволяє систематично і послідовно вирішувати завдання екологічної освіти дітей дошкільного віку. Основні вимоги до планування. (Планування на основі крайового календаря природи, формулювання завдань і відбір матеріалу відповідно до програми на певний відрізок часу з урахуванням наявного у дітей досвіду). Встановлення взаємозв'язку при плануванні двох занять з роботою з екологічної освіти дошкільників у повсякденному житті.  
 Практичні заняття  
 1.  Вивчення та аналіз перспективних і календарних планів сезонної роботи з дітьми різного віку.  
 Розділ ПМ 4 Організація занять з математичного розвитку дітей дошкільного віку    
 МДК 03.04.Теорія і методика математичного розвитку    
 Тема 4.1.Теоретіческіе основи навчання методиці математичного розвитку  зміст  
 1.  Завдання і зміст предмета математичної підготовки. Взаємозв'язок і ускладнення завдань математичного розвитку на різних вікових етапах дошкільного дитинства. Методи і засоби математичної підготовки. Загальна характеристика методів навчання математики.  
 2.  Форми організації навчання математіке.Общее поняття «форма навчання». Заняття, як основна форма навчання. Характеристика позанавчальних форм математичного розвитку. Сучасні підходи до форм організації навчання математики. Башкирські народні казки в організації занять і розваг з математики.  
 3.  Методика організацій занять. Роль і місце занять в математичному розвитку. Типи і структура занять. Шляхи удосконалення занять. Вікові підходи в організації занять.  
 4.  Методика організації математичних розваг. Роль і місце розваг в системі математичного розвитку дітей. Улюблені розваги та їх структура. Принципи відбору змісту розваг.  
 5.  Дидактичні ігри з математичним змістом. Роль і місце дидактичних ігор в системі математичного розвитку. Общедидактические вимоги до організації ігор. Класифікація ігор. Віковий підхід до організації дидактичних ігор.  
 6.  Планування роботи з математичного развітію.Значеніе планування роботи. Перспективне планування. Календарне планування. Тематичне планування. Вимоги до складання плану.    
 Практичні заняття  
 1.  Аналіз типової програми по розділу математичного розвитку дошкільників в ДНЗ  
 2.  Аналіз організації занять з математики в різних вікових групах.  
 3.  Аналіз використання жанрів башкирського народного фольклору в організації математичного розвитку дітей.  
 4.  Складання плану тематичного дня «День веселою математики».  
 Тема 4.2.Обученіе рахунком і обчислювальної дітей дошкільного віку  зміст  
 1.  Особливості розвитку кількісних уявлень у дошкольніков.Етапи формування кількісних уявлень по А. М. Леушиной. Зміст кількісних уявлень у дошкільників. Значення розвитку кількісних уявлень у дошкільників. Фізіологічні і психологічні механізми сприйняття кількості на кожному віковому етапі.  
 2.  Методика розвитку кількісних уявлень у дошкільників в період дочісловой діяльності (3-4 роки): попередня робота, особливості наочного матеріалу, методика навчання, етапи ускладнення, дидактичні ігри та вправи.  
 3.  Методика розвитку кількісних уявлень у дошкільників в період лічильної діяльності (з 5-го життя): попередня робота, особливості наочного матеріалу, методика навчання, етапи ускладнення, дидактичні ігри та вправи.  
 4.  Методика розвитку кількісних уявлень дошкільнят в період обчислювальної діяльності (з 6 року життя): попередня робота, особливості наочного матеріалу, методика навчання, етапи ускладнення, дидактичні ігри та вправи.  
 5.  Методика формування вміння вирішувати і складати арифметичні задачі дітей старшого дошкільного віку. Структура арифметичної задачі. Типи арифметичних задач. Етапи навчання вмінню вирішувати і складати завдання. Типові помилки дошкільнят при вирішенні завдань.  
 Практичні заняття  
 1.  Аналіз програмних завдань по розділу «Кількість і рахунок» в різних вікових групах.    
 2.  Підібрати дидактичні ігри для вироблення навичок рахунку з використанням різних аналізаторів  
 3.  Складання конспектів занять по ознайомленню дітей з цифрами.  
 4.  Складання конспектів занять по формуванню навичок лічильної та обчислювальної діяльності у дітей старшого дошкільного віку.  
 Тема 4.3.Формірованіе уявлень про величину предмета і вимірі у дітей дошкільного віку  зміст  
 1.  Особливості розвитку у дошкільнят уявлень про величинах і їх ізмеренііСодержаніе понять «величина» і «вимір». Значення розвитку у дошкільнят уявлень про величинах. Фізіологічні і психологічні механізми сприйняття розмірів предметів.  
 2.  Методика ознайомлення з величинами дітей молодшого дошкільного віку: попередня робота, особливості наочного матеріалу, методика навчання, етапи ускладнення, дидактичні ігри та вправи.  
 3.  Методика ознайомлення з величинами дітей середнього дошкільного віку: попередня робота, особливості наочного матеріалу, методика навчання, етапи ускладнення, дидактичні ігри та вправи.    
 4.  Методика ознайомлення з величинами дітей старшого дошкільного віку: попередня робота, особливості наочного матеріалу, методика навчання, етапи ускладнення, дидактичні ігри та вправи.  
 Практичні заняття  
 1.  Складання конспектів занять по ознайомленню з величиною предметів в різних вікових групах  
 2.  Аналіз дидактичних ігор на закріплення уявлень про основні параметри величини предмета (довжині, ширині, висоті, товщині)  
 3.  Аналіз програмних завдань по розділу «Величина» в різних вікових групах.  
 Тема 4.4.Формірованіе уявлень про форму предмета і геометричних фігураху дітей дошкільного віку  зміст  
 1.  Особливості розвитку у дошкільнят уявлень про форму предметів і геометричні фігури. Значення розвитку у дошкільнят уявлень про форму та геометричні фігури. Фізіологічні і психологічні механізми сприйняття форми предметів.  
 2.  Методика розвитку уявлень про форму предмета і геометричні фігури у дітей молодшого дошкільного віку. Методика вирішення кожного завдання: попередня робота, особливості наочного матеріалу, методика навчання, етапи ускладнення, дидактичні ігри та вправи.  
 3.  Методика розвитку уявлень про форму предмета і геометричні фігури у дітей 5 року життя. Методика вирішення кожного завдання: попередня робота, особливості наочного матеріалу, методика навчання, етапи ускладнення, дидактичні ігри та вправи.  
 4.  Методика розвитку уявлень про форму предмета і геометричні фігури у дітей старшого дошкільного віку. Методика вирішення кожного завдання: попередня робота, особливості наочного матеріалу, методика навчання, етапи ускладнення, дидактичні ігри та вправи.  
 Практичні заняття  
 1.  Складання конспектів занять по ознайомленню з формою предмета і величиною в різних вікових групах.  
 2.  Складання конспектів занять по ознайомленню з величиною предмета в різних вікових групах.  
 3.  Аналіз програмних завдань по розділу «Форма» в різних вікових групах.  
 4.  Аналіз дидактичних ігор на закріплення уявлень про величину і форму предметів.  
 Тема 4.5.Развітіе просторових уявлень у дітей дошкільного віку  зміст  
 1.  Особливості розвитку уявлень про час у дітей дошкільного возрастаСодержаніе поняття «орієнтування в часі». Значення розвитку тимчасових уявлень у дошкільників. Фізіологічні і психологічні механізми сприйняття часу.  
 2.  Методика розвитку тимчасових уявлень у дітей молодшого дошкільного віку: попередня робота, особливості наочного матеріалу, методика навчання, етапи ускладнення, дидактичні ігри та вправи.  
 3.  Методика розвитку тимчасових уявлень у дітей старшого дошкільного віку року життя: попередня робота, особливості наочного матеріалу, методика навчання, етапи ускладнення, дидактичні ігри та вправи.  
 Практичні заняття  
 1.  Аналіз програмних завдань по розділу «Орієнтування в просторі» в різних вікових групах.    
 2.  Аналіз фрагментів конспектів занять з розвитку просторових уявлень у дітей дошкільного віку  
 3.  Підібрати рухливі ігри на орієнтування в просторі для дітей різних вікових груп.  
 4.  Складання конспектів занять на розвиток просторового орієнтування різних вікових групах.  
 Тема 4.6.Развітіе тимчасових уявлень у дітей дошкільного віку  зміст  
 1.  Особливості розвитку уявлень про час у дітей дошкільного возрастаСодержаніе поняття «орієнтування в часі». Значення розвитку тимчасових уявлень у дошкільників. Фізіологічні і психологічні механізми сприйняття часу.    
 2.  Методика розвитку тимчасових уявлень у дітей молодшого дошкільного віку: попередня робота, особливості наочного матеріалу, методика навчання, етапи ускладнення, дидактичні ігри та вправи.  
 3.  Методика розвитку тимчасових уявлень у дітей старшого дошкільного віку року життя: попередня робота, особливості наочного матеріалу, методика навчання, етапи ускладнення, дидактичні ігри та вправи.  
 4.  Поняття «почуття часу». Методика формування «почуття часу» у дітей старшого дошкільного віку: попередня робота, особливості наочного матеріалу, методика навчання, етапи ускладнення, дидактичні ігри та вправи. Ознайомлення з календарем.    
 Практичні заняття  
 1.  Аналіз методичних підходів до організації роботи з ознайомлення з часом в дошкільному віці.  
 2.  Аналіз програмних завдань по розділу «Орієнтування в часі» в різних вікових групах »  
 3.  Складання конспектів занять з розвитку тимчасових уявлень у дітей молодшого дошкільного віку.  
 4.  Складання конспектів занять з розвитку тимчасових уявлень у дітей старшого дошкільного віку.  
 Тема 4.7. Наступність у роботі дошкільного закладу і школи з навчання дітей математиці  зміст  
 1.  Наступність у роботі ДНЗ та школи по математікеПонятіе наступності. Сучасні програми з математичного розвитку в дошкільних установах і навчання математики в перших класах школи. Основні відрізни в організації роботи з математики в ДНЗ та школі.  
 2.  Діагностика готовності дитини до навчання в школі.  
 3.  Організація роботи з дітьми, що мають математичні здібності. Корекційно-розвиваюча робота.  
 Практичні заняття  
 1.  Аналіз програм з математики для 1 класу і підготовчої до школи групи.  
 2.  Розробка рекомендацій до встановлення наступності в математичному розвитку дошкільників в ДНЗ та початковій школі.  
   3.  Складання психолого-педагогічної характеристики дитини.    
 Самостійна робота при вивченні МДК 03.041. Ознайомлення з поглядами найбільших педагогів-класиків з питань математичного розвитку дошкольніков2. Вивчення та аналіз можливостей інноваційних засобів математичного развітія.3. Вивчення та аналіз передового досвіду організації математичного розвитку в Башкортостані і м Кумертау.4. Аналіз методичні вимоги до заняття з математики в ДОУ.5. Аналіз конспектів занять, опублікованих в методичній літературі.  
           

Контроль і оцінка результатів освоєння професійного модуля (виду професійної діяльності)


Взаємодія з батьками і працівниками освітнього закладу. | Організаційно-педагогічні умови. | Робоча програм навчальних дисциплін | Робоча програм навчальних дисциплін | Робоча програм навчальних дисциплін | Робоча програм навчальних дисциплін | Область застосування робочої програми | Цілі і завдання модуля - вимоги до результатів освоєння модуля | Область застосування програми | Цілі і завдання модуля - вимоги до результатів освоєння модуля |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати
 Результати (освоєні професійні компетенції)  Основні показники оцінки результату  Форми і методи контролю та оцінки
 ПК 3.1. Визначати цілі і завдання, планувати заняття з дітьми дошкільного віку.  - Тип, структура, тривалість заняття визначені з урахуванням віку та індивідуальних особливостей дітей; - формулювання завдань навчання відповідно до поставлених цілей; - відповідність змісту заняття віковим та індивідуальним особливостям дошкільника; - при плануванні заняття враховані основні дидактичні принципи  - Оцінка / експертна оцінка планування занять з дітьми дошкільного віку на практичному заняття і / або заліку; на навчальній / виробничій практиці;
 ПК 3.2. Проводити заняття з дітьми дошкільного віку.  - Виконання вимог, що пред'являються до проведення занять та екскурсій в різних вікових групах; - визначення об'єктів природи, праці, громадських і культурних закладів, явищ живої і неживої природи з урахуванням віку дітей і вимог програми; - доцільність використання педагогічних методів, прийомів і засобів в організації занять і екскурсій; - здійснення особистісно-орієнтованого взаємодії з дітьми в процесі занять; - володіння професійною лексикою і стилістикою;  -Спостереження і оцінка проведеніязанятія з дітьми дошкільного віку на практичному занятті; на навчальній / виробничій практиці;
 ПК 3.3. Здійснювати педагогічний контроль, оцінювати процес і результати навчання дошкільнят.  - Визначення індивідуального освітнього маршруту дошкільника з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей; - володіння методами, формами педагогічного контролю; - аргументованість і повнота аналізу / самоаналізу заняття  - Оцінка здійснення педагогічного контролю, процесу і результатів навчання на практичних заняттях; на навчальній / виробничій практиці
 ПК 3.4. Аналізувати заняття.  - Здійснення рефлексії власної діяльності; - логічність, послідовність і повнота аналізу / самоаналізу заняття, екскурсії та спостереження;  - Оцінка проведеніяаналіза заняття на практичних заняттях; на навчальній / виробничій практиці;
 ПК 3.5. Вести документацію, що забезпечує організацію занять.  - Володіння видами планування; - виконання умов грамотного планування роботи; - повне дотримання вимог, що пред'являються до оформлення документації; - оформлення конспекту заняття, екскурсії та спостереження відповідно до методичних вимог;  - Оцінка / експертна оцінка розроблених конспектів занять на практичних заняттях; на навчальній / виробничій практиці;
 ПК 5.1. Розробляти методичні матеріали на основі зразкових з урахуванням особливостей віку, групи і окремих вихованців.  - Розроблені методичні матеріали з організації занять на основі зразкових відповідають особливостям конкретного віку, групи дітей і окремих вихованців; - розроблені методичні матеріали відповідають в частині змісту вимогам відповідних нормативно-правових документів і сучасним тенденціям в сфері дошкільної освіти; - в повному обсязі витримані вимоги до оформлення відповідної документації  - Оцінка (експертна оцінка) виконання практичного завдання (рішення ситуаційної задачі, розробка проекту методичного матеріалу) на практичних заняттях / або заліку; - експертна оцінка розроблених методичних матеріалів на виробничій практиці
 ПК 5.2. Створювати в групі предметно-розвиваюче середовище.  - Побудова предметно-розвиваючого середовища для організації навчально-пізнавальної діяльності відповідно до принципів; - при розробці проекту і створення в групі предметно-розвиваючого середовища (по конкретному напрямку розвитку) враховані основні педагогічні, гігієнічні, естетичні вимоги; - розробка проекту предметно-розвиваючого середовища для організації навчально-пізнавальної діяльності заснована на принципах побудови сучасного освітнього середовища відповідно до Концепції побудови розвиваючого середовища в дошкільному навчальному закладі; - моделювання предметно-розвиваючого середовища для організації навчально-пізнавальної діяльності;  - Інтерпретація результатів спостереження за процесом участі в створенні предметно-розвиваючого середовища на виробничій практиці;
 ПК 5.3. Систематизувати і оцінювати педагогічний досвід і освітні технології в галузі дошкільної освіти на основі вивчення фахової літератури, самоаналізу і аналізу діяльності інших педагогів.  - Вибір літератури відповідає досліджуваної проблеми і змістом методичної розробки; - способи узагальнення та подання педагогічного досвіду та освітніх технологій відібрані адекватно поставленим цілям; - в представлених методичних матеріалах реферативного характеру педагогічний досвід і освітні технології

Область застосування програми | Робоча програма професійної МОДУЛЯ