Головна

Цілі і завдання модуля - вимоги до результатів освоєння модуля

  1. GPSS-ПРОГРАМА завдання № 6
  2. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  3. I. Загальні вимоги
  4. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  5. I. Загальні вимоги, що пред'являються до контрольної роботи
  6. I. Основні керівні документи і їх вимоги
  7. I. Вимоги до складання реферату

З метою оволодіння зазначеним видом професійної діяльності та відповідними професійними компетенціями, який навчається в ході освоєння професійного модуля повинен:

мати практичний досвід:

- Планування різних видів діяльності (ігрової, трудової, продуктивної) та спілкування дітей;

- Організації та проведення творчих ігор (сюжетно-рольових, будівельних, театралізованих та режисерських) та ігор з правилами (рухливі і дидактичні);

- Організації різних видів трудової діяльності дошкільнят;

- Організації спілкування дошкільнят в повсякденному житті і різних видах діяльності;

- Організації різних видів продуктивної діяльності дошкільнят;

- Організації та проведення розваг;

- Участі в підготовці та проведенні свят в освітній установі;

- Спостереження і аналізу ігрової, трудової, продуктивної діяльності і спілкування дітей, організації та проведення свят і розваг;

- Спостереження за формуванням ігрових, трудових умінь, розвитком творчих здібностей, дрібної моторики у дошкільнят;

- Оцінки продуктів дитячої діяльності;

- Розробки пропозицій щодо корекції організації різних видів діяльності і спілкування дітей.

вміти:

- Визначати цілі, завдання, зміст, методи і засоби керівництва ігрової, трудової, продуктивної діяльністю дітей;

- Визначати педагогічні умови організації спілкування дітей;

- Грати з дітьми і стимулювати самостійну ігрову діяльність дітей;

- Використовувати прямі і непрямі прийоми керівництва грою;

- Організовувати посильна праця дошкільнят з урахуванням віку та виду трудової діяльності (господарсько-побутової, з самообслуговування, в природі, ручна праця);

- Доглядати за рослинами і тваринами;

- Спілкуватися з дітьми, використовувати вербальні та невербальні засоби стимулювання і підтримки дітей, допомагати дітям, які відчувають труднощі в спілкуванні;

- Керувати продуктивними видами діяльності з урахуванням віку та індивідуальних особливостей дітей групи;

- Оцінювати продукти дитячої діяльності;

- Виготовляти вироби з різних матеріалів;

- Малювати, ліпити, конструювати;

- Організовувати дитяче дозвілля;

- Співати, грати на дитячих музичних інструментах, танцювати;

- Здійснювати показ прийомів роботи з атрибутами різних видів театрів;

- Співати, грати на дитячих музичних інструментах, танцювати;

- Аналізувати проведення гри і проектувати її зміни відповідно до віку й індивідуальних особливостей дітей групи;

- Аналізувати прийоми організації і керівництва посильною працею дошкільнят і продуктивними видами діяльності (малювання, аплікація, ліплення, конструювання) з урахуванням віку і психофізичного розвитку дітей;

- Аналізувати педагогічні умови, що сприяють виникненню і розвитку спілкування, приймати рішення по їх корекції;

- Аналізувати підготовку і проведення свят і розваг.

знати:

- Теоретичні основи і методику планування різних видів діяльності і спілкування дітей;

- Сутність і своєрідність ігрової діяльності дітей раннього та дошкільного віку;

- Зміст і способи організації та проведення ігрової діяльності дошкільнят;

- Сутність і своєрідність трудової діяльності дошкільнят;

- Зміст і способи організації трудової діяльності дошкільнят;

- Способи догляду за рослинами і тваринами;

- Психологічні особливості спілкування дітей раннього та дошкільного віку;

- Основи організації безконфліктного спілкування дітей і способи вирішення конфліктів;

- Сутність і своєрідність продуктивної діяльності дошкільнят;

- Зміст і способи організації продуктивної діяльності дошкільнят;

- Технології художньої обробки матеріалів;

- Основи образотворчої грамоти, прийоми малювання, ліплення, аплікації і конструювання;

- Особливості планування продуктивної діяльності дошкільнят поза занять;

- Теоретичні та методичні основи організації і проведення свят і розваг для дошкільнят;

- Елементи музичної грамоти, музичний репертуар за програмою дошкільної освіти;

- Види театрів, засоби виразності в театральній діяльності;

- Теоретичні основи керівництва різними видами діяльності і спілкуванням дітей;

- Способи діагностики результатів ігрової, трудової, продуктивної діяльності дітей.

1.3. Рекомендована кількість годин на освоєння програми професійного модуля:

всього - 200годин, в тому числі:

практичних занять 70 годин

самостійна робота 30 годин


 Найменування розділів професійного модуля (ПМ), міждисциплінарного курсу (МДК) і тим  Зміст навчального матеріалу, практичні заняття, самостійна робота учнів  обсяг годин
 Розділ ПМ 1. Організація ігрової діяльності дітей раннього та дошкільного віку  
 МДК.02.01. Теоретичні та методичні основи організації ігрової діяльності дітей раннього та дошкільного віку  
 Тема 1.1. теоретичні основи організації ігрової діяльності дітей раннього та дошкільного віку  Зміст навчального матеріалу
 1.  Гра - провідний вид діяльності дошкільників. Роль і місце провідної діяльності в розвитку дитини на певному віковому етапі. Оперативність зміни виду і характеру діяльності. Створення умов для виникнення нових видів діяльності.
   Практичні заняття
 1.  Порівняльний аналіз ігор різних поколінь. Ретроспективний самоаналіз ігрової діяльності.
 2.  Порівняльний історичний аналіз класифікацій видів ігор. Умовність класифікацій ігор.
 Тема 1.2.Методіка організації та керівництва творчими іграми дошкільнят  Зміст навчального матеріалу
 1.  Творчі ігри дітей дошкільного віку. Сюжетно-рольові ігри. Будівельно-конструктивні ігри. Характеристика ігор з будівельним матеріалом. Режисерські, театралізовані ігри.
 Практичні заняття  
 1.  Складання плану комплексного керівництва сюжетно-рольовою грою у віковій групі (на вибір)
 2.  Складання конспекту показу-інсценування і навчальної гри для дітей другого року життя.
 Тема 1.3.Методіка організації та керівництва іграми з правилами  Зміст навчального матеріалу  
 1.  Дидактична гра як засіб виховання і форма навчання дітей раннього і дошкільного віку. Структура дидактичної гри. Рухливі ігри.
 Практичні заняття  
 1.  Розробка варіанта сюжетно-дидактичної гри з дидактичною лялькою для дітей раннього віку.
 2.  Складання перспективного плану організації ігор з правилами у віковій групі (на вибір).
 3.  Проведення ігор з правилами в змодельованої ситуації (початок гри, пояснення правил гри та ін.)
 Тема 1.4.Формірованіе ігровий культури і взаємовідносин в дошкільному віці  Зміст навчального матеріалу  
 1.  Формування взаємин у процесі ігрової діяльності дошкільнят.
 2.  Індивідуальна робота при керівництві ігровою діяльністю дітей раннього та дошкільного віку. Зв'язок з іншими видами діяльності.
 Практичні заняття  
 1.  Розробка прийомів корекції ігрових взаємин, прийомів формування ігрової культури.
 Тема 1.5.Ігрушка як засіб забезпечення ігрової діяльності дітей раннього та дошкільного віку  Зміст навчального матеріалу  
 1.  Іграшка, її характеристика. Значення іграшки в житті дитини.
 2.  Педагогічні вимоги до іграшок для дітей. Методика внесення нової іграшки.
 3.  Сучасне ігрове обладнання та матеріали для дитячих ігор. Комп'ютерні ігри. Вимоги до використання комп'ютерів в дошкільному навчальному закладі.
 Практичні заняття  
 1.  Розробка конспекту внесення нової іграшки з метою збагачення ігрової предметно-розвиваючого середовища.
 2.  Аналіз сучасних комп'ютерних ігор і можливостей їх використання в педагогічному процесі.
 Самостійна робота при вивченні МДК 02.011. Вітчизняні та зарубіжні теорії дитячої ігри.2. Формування передумов ігрової діяльності в ранньому возрасте.3. Методи і прийоми керівництва різними видами ігор дітей дошкільного віку; 4. Проектування ігрової діяльності дітей дошкільного возраста.5. Проектування ігровий предметно-розвиваючого середовища в умовах дошкільного навчального закладу.  
 Розділ 2. Організація трудової діяльності дошкільнят  
 МДК 02.02. Теоретичні та методичні основи організації трудової діяльності дошкільнят  
 Тема 2.1.Трудовое виховання  Зміст навчального матеріалу
 1.  Праця як вид діяльності людини. Основні особливості, відмінності праці дітей дошкільного віку. Мотивація, процес планування діяльності. Завдання трудового виховання.
 Тема 2.2.Віди трудадошкольніков  Зміст навчального матеріалу
 1.  Самообслуговування, господарсько-побутової працю. Праця в природі. Ручний художній працю.
 Практичні заняття
 1.  Проаналізувати матеріально технічне оснащення ДНЗ для організації трудової діяльності дітей.
 2.  Провести спостереження за трудовою діяльністю дітей в ДНЗ, виділити особливості цієї діяльності.
 Складання конспекту з організації праці в природі в конкретній віковій групі
 4.  Складання конспекту з організації господарсько-побутової праці дітей старшого дошкільного віку
 Тема 2.3Форми організації праці  Зміст навчального матеріалу
 1.  Доручення (за формою організації, за тривалістю, за змістом). Чергування. Загальний, спільний колективний труд.
 Практичні заняття
 1.  Аналіз форм організації праці дітей в даній віковій групі.
 2.  Складання конспекту керівництва і організації чергування
 3.  Аналіз організації, художньо-естетичного куточка чергових
 Тема 2.4.Условія трудового виховання дітей дошкільного віку  Зміст навчального матеріалу
 1.  Методичні засади організації умов трудового виховання (емоційно позитивної атмосфери, матеріального середовища, трудового устаткування) Навантаження, індивідуальні інтереси як важливі умови виховання дошкільнят у праці.
 Практичні заняття
 1.  Проаналізувати і на основі аналізу літератури, власних спостережень розкрити специфіку праці дітей в місті і селі.
 2.  Проаналізувати плани роботи вихователів ДНЗ
 Тема 2.5.Средства трудового виховання дошкільників  Зміст навчального матеріалу
 1.  Ознайомлення дошкільнят з працею дорослих. Власна трудова діяльність дітей дошкільного віку. Художні засоби (література, музика, образотворче мистецтво).
 Практичні заняття
 1.  Проаналізувати завдання трудового виховання дошкільників.
 2.  Запропонувати зміст і форми організації праці, максимально сприяють естетичному вихованню дітей.
 Самостійна робота при вивчення МДК 02.021. розробити зміст господарсько-побутової праці для дітей старшої групи з виділенням провідної виховної задачі.2. скласти сценарій свята праці для дітей підготовчої групи і для всього дошкільного закладу.
 Розділ ПМ 3. Організація продуктивних видів діяльності дітей дошкільного віку  
 МДК 02.03. Теоретичні та методичні основи організації продуктивних видів діяльності дітей дошкільного віку
 Тема 3.1Ізобразітельное творчість дошкільнят і особливості його розвитку  Зміст навчального матеріалу
 1.  Своєрідність творчої діяльності дитини. Психологічна готовність до творчості (накопичення досвіду, набуття вмінь, навичок, розвиток уяви, зорової пам'яті).
 2.  Етапи творчої діяльності дитини. Виразні засоби, що використовуються дитиною в створенні образу. Умови розвитку образотворчого творчості дітей. Мотиви творчої діяльності та їх розвиток. Особистісні особливості дитячої творчості.
 Практичні заняття
 1.  Умови формування творчих здібностей дітей на заняттях з образотворчої діяльності дітей дошкільного віку.
 2.  Діагностика розвитку творчих здібностей дітей в дошкільних установах.
 Тема 3.2.Організація образотворчої і конструкторської діяльності в дошкільних установах  Зміст навчального матеріалу
 1.  Види образотворчої діяльності дошкільнят: малювання, ліплення, аплікація, конструювання. Специфіка їх змісту, техніки, матеріали.
 2.  Форми організації образотворчої діяльності. Заняття образотворчої і конструктивної діяльністю як форма навчання і творчого розвитку дітей. Тематичні, комплексні, комбіновані заняття. Місце занять в режимі дня. Синтез ігри та заняття. Типи занять: на тему, запропоновану вихователем (заняття по освоєнню нового програмного матеріалу і повторення пройденого, вправи в образотворчих і технічних навичках); на тему, обрану дитиною (за задумом).
 3.  Структурні особливості програми з образотворчої і конструктивної діяльності для дошкільних установ. Підсумкові знання, вміння, навички з образотворчої діяльності та конструювання при переході дітей з дошкільного закладу до школи.
 Практичні заняття
 1.  Аналіз предметно-розвиваючого середовища для організації художньої діяльності дошкільнят.
 2.  Аналіз сучасних освітніх програм.
 Тема 3.3.Метод, прийоми навчання і розвитку образотворчого та конструктивного творчості дітей дошкільного віку  Зміст навчального матеріалу
 1.  Класифікація методів і прийомів: наочні, словесні, ігрові; інформаційно-рецептивний, репродуктивний, дослідницький, евристичний, метод проблемного навчання. Зміст різних методів в навчанні дітей образотворчої діяльності та конструювання.
 2.  Диференційований вибір методів і прийомів з урахуванням вікових особливостей дітей, їх знань і досвіду. Вибір методів і прийомів навчання залежно від характеру програмного матеріалу і типу занять. Використання ігрових прийомів навчання і розвитку в різних вікових групах.
 Практичні заняття
 1.  Рішення професійно-педагогічних ситуацій.
 2.  Прийоми активізації розумової творчої діяльності дітей на заняттях.
 Тема 3.4.Методіка організації та проведення занять з образотворчої діяльності та конструювання  Зміст навчального матеріалу
 1.  Заняття образотворчої діяльністю як форма навчання і творчого розвитку дошкільників. Місце занять в режимі дня різних вікових груп дитячого садка. Гігієнічні і естетичні вимоги до приміщення, матеріалами, оборудованію.Тіпи і форми проведення занять.
 2.  Підготовка до заняття вихователя - методична та практична. Підготовка дітей. Чергування самообслуговування. Організація педагогічного процесу. Структура заняття. Оформлення дитячих робіт і їх використання в житті дитячого саду.
 3.  Особливості педагогічного керівництва образотворчою і конструктивною діяльністю поза занять. Робота вихователя з підгрупами та окремими дітьми. Взаємозв'язок з ігровою діяльністю. Стимулювання ініціативи і творчості. Організація виставок. Взаємозв'язок образотворчого творчості дітей з іншими видами їх діяльності (музичної, мовної, театрально-ігрової та т. Д.).
 Практичні заняття
 1.  Розподіл програмного матеріалу з урахуванням вікових особливостей дітей.
 2.  Аналіз куточків образотворчого творчості для організації занять і самостійної художньої діяльності.
 Тема 3.5. Планування занять з образотворчої діяльності та конструювання в дошкільних установах  Зміст навчального матеріалу
 1.  Загальні принципи планування. Планування по розділах програми - навчання зображенню предметів, сюжету, візерунків і техніці роботи з різними матеріалами. Планування за видами образотворчої діяльності та конструювання.
 2.  Планування занять за типами. Взаємозв'язок занять. Відбір предметного і сюжетного змісту занять. Специфіка планування занять з використанням натури. Розробка змісту занять за видами образотворчої діяльності.
 3.  Види, особливості, структура конспектів занять і методичних комплексів до них. Засвоєння дітьми програм з образотворчого мистецтва та конструювання. Визначення рівня засвоєння програм. Індивідуальні відмінності засвоєння умінь і прояву творчих здібностей.
 Практичні заняття
 1.  Розробка планів конспектів занять по образотворчої діяльності та конструювання.
 2.  Аналіз програмних документів з організації образотворчої діяльності в дошкільних установах.
 Тема 3.6. образотворче мистецтво як чинник розвитку творчої особистості дитини  Зміст навчального матеріалу
 1.  Роль творів образотворчого мистецтва у формуванні творчої особистості дитини. Види образотворчого мистецтва, які використовуються в роботі з дітьми. Відбір художніх творів для дітей. Вимоги до вибору творів (доступність змісту, доступність виразних і образотворчих засобів, виховна та пізнавальна цінність).
 2.  Форми, методи та прийоми ознайомлення дітей з мистецтвом (бесіди, порівняльний аналіз творів, розповіді вихователя і художників, читання літератури з мистецтва для дітей, екскурсії, організація музеїв і виставок, музика, художнє слово).
 Практичні заняття
 1.  Створення естетичної середовища в дошкільних установах. Роль дорослих у ознайомленні дітей з мистецтвом.
 2.  Складання конспекту бесіди з дітьми по сприйняттю твори мистецтва.
 3.  Складання рекомендацій для батьків до відвідування, виставок по організації будинку художньо творчого середовища.
 Тема 3.7.Методіка ознайомлення дітей дошкільного віку з творами образотворчого мистецтва в різних вікових групах  Зміст навчального матеріалу
 1.  Види і зміст роботи по ознайомленню дітей з творами образотворчого мистецтва в різних вікових групах. Завдання ознайомлення з урахуванням вікових особливостей дітей. Характеристика програмних вимог. Форми і методи організації роботи з ознайомлення з образотворчим мистецтвом дітей різних вікових груп.
 2.  Організація роботи на заняттях і у вільний час. Проведення комбінованих і комплексних занять. Організація спеціальних виставок репродукцій картин, ілюстрацій творів декоративно-прикладного мистецтва в групі, методичному кабінеті, холах, рекреаціях, екскурсії.
 Практичні заняття
 1.  Відпрацювання умінь правильно організовувати процес сприйняття творів з дітьми.
 2.  Складання конспектів екскурсій в музей або на виставку.
 3.  Складання опорного конспекту для проведення бесіди з дітьми по сприйняттю твори образотворчого мистецтва.
 Тема 3.8.Методіка організації та проведення занять з малювання в дошкільних установах.  Зміст навчального матеріалу
 1.  Розвиток естетичного сприйняття та емоцій, формування естетичних почуттів, естетичного ставлення до навколишнього світу, естетичних оцінок і художнього смаку на заняттях малюванням. Особливості організації та методика проведення занять з малювання. Види малювання в дошкільному закладі: зображення предметів, сюжетів, їх декоративне значення, особливості та місце різних вікових груп. Навчання дітей техніці малювання, прийомам роботи з різними матеріалами. Завдання малювання з натури, по пам'яті, за поданням в роботі з дітьми різних вікових груп. Малювання за уявою, творчі, фантазійні композиції дітей. Навчання зображенню предметів. Завдання і зміст навчання. Поступове ускладнення завдань навчання і вимог до якості зображення і виразності
 2.  Навчання сюжетному малюванню. Завдання і зміст навчання в середніх і старших групах. Принципи композиційної побудови дитячих малюнків. Використання кольору і колориту як виразного і образотворчого кошти. Навчання декоративного малювання. Завдання, зміст навчання в кожній віковій групі. Значення декоративного малювання для формування художнього смаку і розвитку естетичного сприйняття. Ознайомлення дітей з народним декоративно-прикладним мистецтвом на заняттях, декоративним малюванням - основа навчання прийомам побудови візерунків.
 Практичні заняття
 1.  Відпрацювання уменіядемонстріровать дітям прийоми малювання (динамічно з хронометражем) з техніки малювання пензлем і графічними матеріалами.
 2.  Розробка змісту занять з малювання і методичних комплексів до них.
 Тема 3.9.Апплікація в дошкільних установах.  Зміст навчального матеріалу
 1.  Аплікація як вид народного декоративно-прикладного мистецтва, її своєрідність і естетичні достоїнства. Завдання, зміст і особливості занять аплікацією з дітьми дошкільного віку. Прийоми аплікації (вирізання, викладання форм, наклеювання). Техніка безпеки. Вимоги до аплікаційної зразком і показу прийомів роботи. Аналіз готових зразків і дитячих робіт. Методичні прийоми, які використовуються на заняттях. Колективні роботи дітей. Розвиток дитячої творчості на заняттях аплікацією.
 2.  Методика навчання аплікації на заняттях з дітьми дошкільного віку.
 Практичні заняття
 1.  Вправи в демонстрації різних прийомів вирізування.
 2.  Відпрацювання вміння правильно організовувати і проводити обстеження зображуваного предмета.
 3.  Розробка конспектів занять.
 Тема 3.10.Лепка в дошкільному закладі.  Зміст навчального матеріалу
 1.  Значення ліплення для естетичного виховання і творчого розвитку дошкільників. Види ліплення, особливості організації та проведення занять з ліплення. Використання творів мистецтва, різних видів скульптури на заняттях з дітьми з ліплення. Методика сприйняття творів скульптури для естетичного розвитку детей.Зрітельно-дотикове обстеження предметів, що призначаються для зображення. Пояснення завдання. Етапи виконання завдань. Різноманітний характер наочного матеріалу (іграшки, муляжі, натура, предмети мистецтва). Показ прийомів роботи (переважно для дітей молодшого дошкільного віку), частковий показ і ліплення без показу на підставі обстеження і сприйняття предметів.
 2.  Навчання зображенню предметів. Поступове ускладнення програмних вимог в залежності від віку дітей. Ускладнення техніки зображення. Навчання сюжетної ліпленні. Поступове ускладнення програмних вимог для середньої і старших груп дитячого садка. Поступовий перехід від зображення окремих предметів, розташованих поряд або на загальній підставці, до створення скульптурних груп. Роль деталей і характеристик образів. Навчання декоративної ліпки. Завдання і зміст навчання декоративної ліпки в різних вікових групах. Декоративне оформлення предметів. Організація дидактичних ігор для розвитку сенсорики. Знайомство дітей з еталонами об'ємних тіл, навчання їх вмінню порівнювати частини предметів з найбільш простими об'ємними тілами. Методика організації та проведення занять з ліплення з дітьми в різних вікових групах.
 Практичні заняття
 1.  Знайомство з матеріалами і обладнанням для занять ліпленням. Підготовка глини. Вправи на освоєння способів і прийомів ліплення.
 Тема 3.11.Развітіе художньої творчості дітей дошкільного віку на заняттях конструюванням і ручною працею  Зміст навчального матеріалу
 1.  Своєрідність занять з конструювання і ручної праці, зв'язок їх з грою. Вплив конструктивної діяльності на розвиток дитини.
 2.  Види занять, зміст і методика занять конструюванням в різних вікових групах.
 3.  Конструктивна діяльність поза занять. Види і особливості занять за віковими групами. Методика організації та проведення занять з конструювання в різних вікових групах.
 Самостійна робота при вивченні МДК 02.031. Розробка і оформлення опорних таблиць з теоретичного матеріалу раздела.2. Розробка конспектів занять з навчання дітей різних вікових груп аплікаційної техніке.3. Розробка варіативних зразків для демонстрації детям.4. Аналіз планів роботи вихователя з навчання дітей ліпленню, педагогічна оцінка дитячих работ.5. Підбір ілюстративного матеріалу для показу детям.6. Розробка змісту окремих занять і методичних комплексів по рісованію.7. Виконання вправ на різну техніку вирезиванія.8. Розробка варіативних зразків для демонстрації дітям.
 Розділ ПМ 4.Освоеніе навичок художньої обробки матеріалів і образотворчих технік  
 МДК. 02.04 Практикум з художньої обробки матеріалів та образотворчого мистецтва
 Тема 4. 1Основи художнього зображення  Зміст навчального матеріалу
 1.  Образотворчий матеріал, зображально - виражальні засоби. Види образотворчого мистецтва. Малюнок як вид графіки. Виразні засоби (лінія, штрих, пляма, симетрія, асиметрія). Види образотворчих матеріалів.
 2.  Художні техніки. Художньо - образну мову і властивості. Жанри образотворчого мистецтва, художня ідея, художній образ. Світло і тінь в малюнку.  
 Практичні заняття
 1.  Кольорознавство. Кольори спектру основні та додаткові. Основні характеристики кольору. Колірніконтрасти. Колорит. Типи колірних гармоній.
 2.  Основні види орнаменту. Поняття про орнамент. Види і структури орнаментом. Принципи побудови орнаментів. Орнаментальні мотиви. Стилізація природних форм.
 3.  Основи побудови композиції. Композиційний центр. Основи побудови композиції. Правила, прийоми, засоби композиції. Рівновага в композиції.
 Тема 4.2. художня обробка паперу  Зміст навчального матеріалу
 1.  Папір і картон, їх види, властивості. Прийоми обробки пофарбованої паперу ручним способом із застосуванням інструментів.
 2.  Розмітка паперу. Художнє вирізування паперу. Освоєння операцій на «око», на просвіт, згинання, за шаблоном, трафаретом, за ескізом, за допомогою креслярських вимірювальних інструментів.
 3.  Аплікація з паперу. Поняття про аплікації. Застосування аплікації в ДНЗ. Матеріали, інструменти. Види вирізування. Композиція в аплікації. Види аплікації (сюжетна, геометрична, декоративна, монохромна, поліхромна).
 Практичні заняття
 1.  Об'ємні вироби з паперу. Спосіб розмітки деталей. З'єднання плоских і об'ємних деталей. Конструювання іграшок. Іграшки на основі геометричних фігур (конуси, циліндри, призми).
 2.  Паперопластика. Орігамі. Основні види. Технологія виготовлення виробів. Інструменти, пристосування для паперопластики. Види клею. Основні базові форми орігамі. Модульне орігамі.
 3.  Квілінг. Види матеріалів, пристосування, інструменти. Технологія виконання (базові елементи), застосування для оформлення інтер'єру ДНЗ.
 4.  Тиснення по папері. Види матеріалів, пристосування, інструменти. Технологія виконання, застосування для оформлення інтер'єру ДНЗ.
 5.  Пап'є маше. Способи і методика навчання дітей виготовленню виробів з пап'є-маше. Застосування пап'є-маше для виготовлення наочних посібників, декорацій, бутафорії, іграшок.
 Тема 4.3Работа з нитками  Зміст навчального матеріалу
 1.  Види і техніка ткацтва. Волокнисті матеріали, нитки. Види ниток, їх властивості, вироби з ниток. Ручний гобелен, нитки основи, качка.
 2.  В'язання гачком. Методика організації занять з в'язання гачком. Можливості техніки в'язання гачком для оформлення ДНЗ.
 Практичні заняття
 1.  Види і способи в'язання гачком. Види візерунків. З'єднання мотивів, схем візерунків.
 2.  Виготовлення в'язаних гачком іграшок (китиці, помпонів). Види в'язаних іграшок. Викрійки схеми для в'язання іграшок.
 3.  Виготовлення декоративних панно з пряжі, ниток. Види декоративних композицій - панно. Матеріали, інструменти, пристосування. ТБ при роботі з голками, гачком.
 Тема 4.4Работа з текстильними матеріалами  Зміст навчального матеріалу
 1.  Види, властивості текстильних матеріалів. Різні види волокон. Класифікація матеріалів, їх властивості, застосування.
 2.  В'язання спицями. В'язання на спицях - древній вид декоративно-прикладного мистецтва. Види в'язання. Підбір спиць, пряжі. Схеми в'язання, при роботі зі спицями.
 3.  Технологія виготовлення в'язаних іграшок. Види іграшок, технологія виготовлення, застосування в ігровій діяльності дошкільників.
 Практичні заняття
 1.  Виготовлення ляльок - мартінічек. Види ляльок з ниток. Історія виникнення, технологія виготовлення. Виготовлення виробів з помпоном, шнурів, пензликів. Види виробів (плоскі, об'ємні, напівоб'ємні). Властивості, призначення виробів.
 2.  Изонить. Изонить як вид художньої обробки матеріалів. Види ниток і матеріалу для фону, що застосовуються для художнього натягу ниток. Види виробів в техніці изонить.
 3.  Виготовлення виробів в техніці «изонить». Технологія. Матеріали, пристосування, інструменти, техніка безпеки при роботі з голкою
 4.  Виготовлення пальчикових і перчаточних ляльок. Види, технологія виготовлення, декорування та дизайн ляльок, застосування в розвиваючої середовищі ДНЗ.
 Тема 4.5Художественная обробка тканини  Зміст навчального матеріалу
 1.  Види тканин. Техніки декоративного шиття. Класифікація тканин, їх властивості, види декоративного шиття (вишивка, мережка, аплікація)
 2.  М'яка іграшка. Роль м'якої іграшки в естетичному вихованні дітей дошкільного віку. Матеріали, розкрій, пошиття, оздоблення іграшок. Ремонт іграшок.
 3.  Нетрадиційні техніки вишивки. Сучасні технології в мистецтві вишивання. Вишивка атласною стрічкою, пряжею, шнуром, Застосування нетрадиційних видів вишивки в оформленні дитячого одягу.
 4.  Ганчіркові ляльки. Історія виникнення ляльок з тканини. Види тропічних ляльок. Розкрій і зшивання частин ляльок. Художнє оформлення ляльок
 5.  Випалювання по тканині. Гільйошування (випалювання по тканині) - сучасна техніка обробки тканини. Прийоми і правила випалювання по тканині. Види виробів.
 Практичні заняття
 1.  Оформлення карнавальних костюмів. Костюми для свят. Основні технологічні прийоми і методи оформлення костюмів для свят, карнавалів.
 Тема 4.6Художественная обробка природних матеріалів  Зміст навчального матеріалу
 1.  Флористика, ікебана, види образотворчого мистецтва. Аплікація з природних матеріалів. Природні матеріали: види, властивості, збір, зберігання. Ікебана - мистецтво аранжування рослин. Технологія художньої обробки соломи.Лесная скульптура (об'ємні вироби з природних матеріалів). Заготівля соломи.
 Практичні заняття
 1.  Види, властивості. Тематика виробів. Об'ємні вироби з соломи. Конструювання об'ємних виробів з природних матеріалів.
 Тема 4.7. Художня обробка непридатних, пакувальних матеріалів  Зміст навчального матеріалу
 1.  Властивості, способи з'єднання непридатних матеріалів. Види матеріалів (коробки, тюбики, дріт, шпагат, пінопласт та ін.) Види виробів, іграшок, посібників з непридатних матеріалів. Застосування виробів в оформленні предметно-розвиваючого середовища.
 2.  Конструювання посібників, дидактичних ігор, іграшок з пакувальних непридатних матеріалів
 Практичні заняття
 1.  Конструювання з коробок. Види виробів, іграшок, технологія виготовлення.
 2.  Конструювання з пластиків пляшок. Види виробів, іграшок, технологія виготовлення.
 Тема 4.8.Технологія художньої обробки комбінованих матеріалів  Зміст навчального матеріалу
 1.  Види, способи, прийоми комбінування матеріалів. Методи комбінування матеріалів. Інструменти, пристосування. Дизайн, функціональних виробів з комбінованих матеріалів.
 Практичні заняття
 1.  Колаж. Комбінування матеріалів в техніці колаж за кольором, за фактурою і т. Д. Техніка виконання композіцій.Творческіе проекти по конструюванню, комбінування різних видів матеріалів
 Самостійна робота при вивченні МДК 02.041. Виготовлення в'язаних пальчикових ляльок для театру в ДОУ.2. Виготовлення декоративної композиції, панно в техніці колаж за власним ескізу.3. Виготовлення прихватки - іграшки із застосуванням ручних декоративних строчек.4. Пошиття одягу для ляльки (за вибором) .5. Дизайн, художнє оформлення тропічних ляльок.
 Розділ ПМ 5. Організація музичного виховання дітей дошкільного віку  
 МДК 02.05.Теорія і методика музичного виховання з практикумом
 Тема 5.1.Значеніе музики у вихованні дітей  Зміст навчального матеріалу
 1.  Музика як вид мистецтва. Виразність мови музики. Темп, динаміка, тембр, ритм, гармонія, лад, мелодія, інтонація і т. Д. Поняття музичної форми. Структура музичного твору. Жанри музики. Різновиди вокальної та інструментальної музики. Жанри народної і класичної музики.
 2.  Вплив музичного мистецтва на загальну культуру дитини, його морально-естетичний вигляд, фізичне і розумове развітіе.Основние завдання музичного розвитку, виховання і навчання дітей на різних вікових етапах, вікові особливості музичного розвитку дітей.
 Тема 5.2.Развітіе у дітей музичних здібностей  Зміст навчального матеріалу
 1.  Аналіз поняття музикальності. Структура музичних здібностей. Характеристика музичних здібностей. Поняття музичного слуху. Різновиди звуковисотного слуху: мелодійний і гармонійний, їх визначення. Поняття абсолютного слуху. Емоційна чуйність на музику - цент музикальності. Відчуття ладу, музично-слухові уявлення і відчуття ритму - основні музичні здібності, що утворюють основу музикальності
 2.  Розвиток музичних здібностей в різних видах музичної діяльності. Методика розвитку музичних здібностей дітей в кожній віковій групі в повсякденному житті дитячого садка і в родині. Контроль за розвитком музичних здібностей.
 Практичні заняття
 1.  Складання завдань для проведення діагностики музичних здібностей дітей різних вікових груп.
 Тема 5.3.Формірованіе основ музичної культури діяльності  Зміст навчального матеріалу
 1.  Характеристика поняття «музичної культури». Структура музичної культури дітей дошкільного віку. Джерела музичної культури. Вплив сім'ї на формування почав музичної культури дитини. Роль дитячого саду, громадських інститутів. Роль народної та класичної музики у вихованні почав музичної культури дітей. Показники розвитку музичної культури дітей в музичній діяльності.
 2.  Програма формування основ музичної культури у дітей «Музичні шедеври» О. п. Радинова (Зміст, принципи побудови, методи і прийоми, форми організації музичної діяльності дітей).
 Практичні заняття
 1.  Складання рекомендацій батькам щодо формування основ музичної культури дітей.
 Тема 5.4.Віди музичної діяльності дітей  Зміст навчального матеріалу
 1.  Характеристика поняття «музична діяльність». Музична діяльність дошкільнят як засіб пізнання дітьми музичного мистецтва і розвитку музичних здібностей. Види музичної діяльності: сприйняття, виконавство, творчість, музично-освітня діяльність. Розвиток емоційної чуйності на музику в різних видах музичної діяльності дітей.
 2.  Особливості кожного виду музичної діяльності Взаємозв'язок різних видів музичної діяльності в музичному розвитку дітей.
 Практичні заняття
 1.  Аналіз музичних занять за видами музичної діяльності в різних вікових групах.
 Тема 5.5.Методи і прийоми музичного виховання дітей  Зміст навчального матеріалу
 1.  Методи виховання і навчання детей.Спеціфіка методів і прийомів музичного виховання і навчання дітей. Різновиди наочного методу в музичному вихованні. Наочно-слуховий метод як провідний метод музичного виховання. Допоміжне значення наочно-зорового методу. Поєднання зорової та слухової наочності. Універсальний характер словесного методу. Застосування його в музичному вихованні. Роль бесіди, розповіді, пояснення, роз'яснення. Використання практичних методів в музичному вихованні. Відбір методів і прийомів в залежності від конкретної педагогічної задачі, віку дітей, етапу розучування твори.
 2.  Музично - дидактично гри і посібники у вирішенні завдань музично виховання і розвитку дітей. Відмінність музично-дидактичних ігор від посібників. Різні класифікації ігор і посібників. Настільні, рухливі, хорові музично-дидактичні ігри, спрямовані на розвиток музично-сенсорних здібностей. Характеристика музично-дидактичних ігор і посібників, які використовуються для розвитку основних музичних здібностей: ладового почуття, музично-слухових уявлень і почуття ритму. Характеристика музично-дидактичних ігор і посібників для формування основ музичної культури дітей (розвиток емоційної чуйності на твори народної і класичної музики, інтересу, смаку, розрізнення жанрів, засобів музичної виразності, музичних понять і ін.).
 Практичні заняття
 1.  Аналіз конспектів музичних занять, запропонованих викладачем з метою визначення конкретних методичних прийомів, що застосовуються музичним керівником у роботі з детьмі.Разработка конспектів фрагментів музичних занять із застосуванням різних методів і прийомів (з урахуванням вікових можливостей розвитку дітей).
 2.  Аналіз музично-дидактичних ігор, які використовуються в різних видах музичної діяльності. Складання студентами конспектів проведення музично-дидактичних ігор в різних вікових групах. Проведення студентами музично-дидактичних ігор з використанням посібників, виготовлених в процесі самостійної позааудиторної роботи.
 Тема 5.6.Воспріятіе музики  Зміст навчального матеріалу
 1.  Сприйняття музики - провідний вид музичної деятельностіЗначеніе, завдання, особливості сприйняття музики дітьми різних вікових груп.
 2.  Форми роботи по слуханню музики.
 3.  Методика навчання слухання в різних вікових групах.
 Тема 5.7.Пеніе  Зміст навчального матеріалу
 1.  Виховне значення співочої діяльності. Характеристика співочої діяльності як способу формування музичності дитини. Види співочої діяльності: спів для розвитку музичного сприйняття, виконання пісень, спів в музично-освітньої діяльності, пісенна творчість. Вимога до підбору репертуару. Вікові особливості слуху і голосу дошкільнят. Співоча установка. Вокальні та хорові навички: звукообразование, дикція, чистота інтонації, дихання, ансамбль і злите спів, лад.
 2.  Методика музичного розвитку дітей співочої діяльності. Методи і прийоми формування співочої навичок. Поетапність розучування пісень. «Музичний буквар» Н. а. Ветлугиной. Роль вихователя при навчанні дітей співу на музичних заняттях в кожній віковій групі.
 Практичні заняття
 1.  Розучування пісень в різних вікових групах. Інсценування пісень, попевок.
 Тема 5.8.Рітміка  Зміст навчального матеріалу
 1.  Характеристика ритміки як засобу музичного виховання і розвитку дошкільнят. Співвідношення музики і руху в ритміці. Основні джерела рухів для ритміки. Види ритміки: музично-ритмічні вправи, танці, танці, хороводи, музичні ігри. Вікові можливості дітей в музично-ритмічної діяльності. Підбір репертуару по ритміці.
 2.  Розвиток навичок виразного руху (використання основних рухів, побудов, гімнастичних вправ, елементів танцю, сюжетно-образного руху). Основні принципи ускладнення завдань по формуванню музично-ритмічних і рухових навичок у дітей раннього та дошкільного віку.
 3.  Методика музичного розвитку дітей в різних вікових групах. Методи і прийоми музично-ритмічного розвитку дітей. Поетапність навчання музично-ритмічним рухам. Роль вихователя при навчанні дітей ритміці на музичних заняттях в кожній віковій групі.
 Практичні заняття
 1.  Самостійне проведення ігор зі співом в різних вікових групах. Складання композицій хороводів (на прикладі однієї народної пісні). Підготовка і проведення ритмічної гри - танцю.
 Тема 5.9.Ігра на дитячих музичних інструментах  Зміст навчального матеріалу
 1.  Характеристика музичних інструментів. Завдання навчання, різні системи навчання. Репертуар. Методика навчання грі на дитячих музичних інструментах.
 2.  Дитячий оркестр.
 Тема 5.10.Детское музична творчість  Зміст навчального матеріалу
 1.  Витоки дитячого музичного творчості: пісенного, музично-ігрового, танцювального, інструментального. Умови, що забезпечують успішний розвиток дитячого музичного творчості. Етапи розвитку, послідовність творчих завдань. Роль вихователя в розвитку дитячого музичного творчості.
 Тема 5.11.Музикально - освітня діяльність  Зміст навчального матеріалу
 1.  Зміст музично-освітньої діяльності в дитячому саду. Роль знань про музику в розвитку музичних здібностей, основ музичної культури дошкільнят. Знання про музику як засіб формування пізнавальних інтересів дітей. Процес сприйняття музики, виконавства, творчості як джерело нових знань і відомостей про музику. Методи і прийоми формування знань про музику в різних вікових групах. Педагогічні вимоги до наочних посібників, які використовуються в роботі з дошкільнятами.
 Практичні заняття
 1.  Підготувати дидактичний матеріал з усіх видів музичної діяльності.
 Тема 5.12.Музикальние заняття  Зміст навчального матеріалу
 1.  Музичні заняття як основна форма організації музичної діяльності дошкільників. Види музичних занять: індивідуальні, по підгрупах, фронтальні. Методика організації та принципи проведення музичних занять різних за змістом: типового, домінантного, тематичного, музично-тематичного, комплексного Роль музичного керівника і вихователя на музичному занятті, використання на занятті методичних посібників, атрибутів, технічних засобів навчання.
 Тема 5.13.Музика в повсякденному житті дитячого садка  Зміст навчального матеріалу
 1.  Роль і місце музики в повсякденному житті дитячого садка. Застосування музики в повсякденному житті дитячого садка: на ранкової гімнастики, в музично-ігровий і музично-театралізованої деятельностях в різних вікових групах.
 Практичні заняття
 1.  Складання плану організації музичної діяльності дітей в повсякденному житті дитячого садка (на 2 тижні).
 Тема 5.14. розваги  Зміст навчального матеріалу
 1.  Значення, види і форми організації розваг. Роль і місце музики в них. Особливості організації розваг в різних вікових групах. Роль вихователя в підготовці і проведенні розваг.
 Практичні заняття
 1.  Аналіз сценаріїв розваг і складання приблизного плану розваг на квартал в одній з вікових групп.Составленіе сценарію і проведення одного з видів розваг (вікова група за вибором).
 Тема 5.15.Празднічние ранки  Зміст навчального матеріалу
 1.  Значення святкових ранків в музично-естетичному розвитку дітей дошкільного віку. Тематика і зміст святкових ранків, різні форми їх проведення. Вимоги до складання сценаріїв, тривалість свята. Роль ведучого. Спільна робота вихователя, музичного керівника, батьків в підготовці і проведенні свята.
 Тема 5.16.Самостоятельная музична діяльність  Зміст навчального матеріалу
 1.  Характеристика самостійної музичної діяльності, її значення для розвитку музичних здібностей дитини. Джерела виникнення самостійної музичної діяльності, види, організаційні форми, содержаніеРоль вихователя і музичного керівника в організації самостійної музичної діяльності. Створення умов для самостійної музичної діяльності в кожній віковій групі, наявність посібників, атрибутів і їх розміщення.
 Тема 5.17. діяльність педагогічного колективу з музичного виховання дітей  Зміст навчального матеріалу
 1.  Планування, організація, контроль і координація навчально-виховного процесу завідуючої дитячим садом і старшим вихователем. Особистісні якості керівників. Допомога музичному керівнику при плануванні музичної роботи з дітьми, вихователями, батьками в проведенні діагностики розвитку музичних здібностей, рівнів сформованості основ музичної культури дітей. Форми планування та обліку роботи з музичного виховання детей.Функціі діяльності, знання, вміння, якості особистості вихователя.
 Тема 5.18.Методіческіе видання та збірники музичного репертуару  Зміст навчального матеріалу
 1.  Характеристика різних методичних видань, збірок музичного репертуару для дошкольніков.Творчество сучасних композиторів для дітей дошкільного віку.
 Тема 5.19.Современние педагогічні системи, програми, технології музичного виховання і розвитку дітей дошкільного віку  Зміст навчального матеріалу
 1.  Характеристика вітчизняних і зарубіжних систем музичного розвитку дітей. Різні класифікації даних програм по їх найважливіших компонентів: варіативні і альтернативні, комплексні і парціальні, базові, федеральні і т. Д.
 Самостійна робота при вивченні МДК 02.051. Оформлення папки - розкладачки «Поради по музичному розвитку дітей» .2. Оформлення посібників для проведення фрагментів музичних занять, музично-дидактичних ігор з різних видів деятельності.3. Оформлення посібників для проведення занять з розвитку музичного воспріятія.4. Оформлення посібників для проведення занять зі співу.
 Розділ ПМ 6.Організацію спілкування дітей в різних видах діяльності  
 МДК 02.06Псіхолого-педагогічні основи організації спілкування дітей дошкільного віку
 Тема 6.1Теоретіческіе основи спілкування дітей.  Зміст навчального матеріалу
 1.  Поняття спілкування. Види спілкування. Рівні спілкування. Педагогічне спілкування. Стилі спілкування.
 Практичні заняття
 1.  Відпрацювання навичок спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів.
 2.  Діагностика стилю спілкування дорослого з дитиною.
 Тема 6.2Псіхологіческіе особливості спілкування дітей раннього та дошкільного віку з однолітками  Зміст навчального матеріалу
 1.  Міжособистісні відносини в дитячій групі. Спілкування дітей раннього віку. Особливості спілкування дошкільників з однолітками.
 Практичні заняття
 1.  Планування спілкування дітей в продуктивних видах діяльності.
 2.  Організація спілкування дошкільнят в повсякденному житті. Спостереження і аналіз спілкування.
 Тема 6.3.Особенності спілкування дорослого з дітьми різного віку.  Зміст навчального матеріалу
 1.  Розвиток спілкування дитини з дорослим. Форми спілкування дитини з дорослим по М. і. Лісіна.
 Практичні заняття
 1.  Розробка рекомендацій по спілкуванню з дітьми певної вікової групи.
 Тема 6.4Основи організації безконфліктного спілкування дітей і способи вирішення конфліктів.  Зміст навчального матеріалу
 1.  Характеристика конфлікту як соціального феномена. Сутність конфлікту. Класифікація конфліктів.
 2.  Структура конфлікту: предмет конфлікту, сторони конфлікту, позиції і мотиви конфлікту. Причини конфлікту, конфліктна ситуація, інцидент. Динаміка конфлікту.
 3.  Правила поведінки в конфлікті
 Практичні заняття
 1.  Рішення педагогічних завдань «Конфліктні ситуації».
 Самостійна робота при вивченні МДК 02.061. самооцінка комунікативних уменій.2. анотування і конспектування робіт вітчизняних і зарубіжних психологів з проблем общенія.3. складання опорних блок-схем за темами.
               

Контроль і оцінка результатів освоєння професійного модуля (виду професійної діяльності)Загальна характеристика програми | Характеристика нових видів професійної діяльності | Взаємодія з батьками і працівниками освітнього закладу. | Організаційно-педагогічні умови. | Робоча програм навчальних дисциплін | Робоча програм навчальних дисциплін | Робоча програм навчальних дисциплін | Робоча програм навчальних дисциплін | Область застосування робочої програми | Цілі і завдання модуля - вимоги до результатів освоєння модуля |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати
 Результати (освоєні професійні компетенції)  Основні показники оцінки результату  Форми і методи контролю та оцінки
 ПК 2.1. Планувати різні види діяльності і спілкування дітей протягом дня.  - Планування різних видів діяльності і спілкування відповідає змісту програмно-методичних документів і сучасних тенденцій в галузі дошкільної освіти; - в плануванні простежується єдність мети, завдань, змісту, методів і організаційних форм педагогічного процесу; -планування різних видів діяльності і спілкування відповідає особливостям конкретного віку , групи дітей і окремих вихованців; - планування засноване на дотриманні принципів послідовності, систематичності, науковості, комплексності, реалістичності; - повне дотримання норм і вимог до оформлення документів планування  - Оцінка планування на практичних заняттях; - оцінка / експертна оцінка на навчальної та виробничої практики
 ПК 2.2. Організовувати різні ігри з дітьми раннього та дошкільного віку.  -Ігровий діяльність організована в повній відповідності з методикою організації кожного виду ігор; - при організації ігрової діяльності враховуються особливостям конкретного віку, групи дітей і окремих вихованців; - достатнє володіння прийомами організації та керівництва ігровою діяльністю дітей; - при організації ігрової діяльності дітей відзначений високий рівень активності, зацікавленості вихованців; - високий рівень ігрової культури самого педагога  - Оцінка виконання практичного завдання в змодельованої ситуації на практичному занятті і / або заліку; - оцінка / експертна оцінка організації різних видів ігор на виробничій практиці
 ПК 2.3. Організовувати посильна праця і самообслуговування.  -організація різних видів трудової діяльності відповідає змісту програмно-методичних документів; - форми організацііразлічних видів праці відповідають віковим особливостям дітей дошкільного віку; - використані методичні прийоми дозволяють в повному обсязі вирішувати поставлені завдання; - дотримані правила техніки безпеки при організації праці і самообслуговування  - Оцінка / експертна оцінка організації трудової діяльності на виробничій практиці
 ПК 2.4. Організовувати спілкування дітей.  - При організації спілкування враховуються особливостям конкретного віку, групи дітей і окремих вихованців; -досить володіння прийомами організації та керівництва спілкування дітей.- при організації спілкування дошкільнят в повсякденному житті і різних видах діяльності відзначено високий рівень комунікативної культури педагога (правильна, чітка і виразна мова самого педагога; володіння вербальними і невербальними засобами спілкування; вміння вирішувати конфлікти)  - Оцінка планування спілкування на практичних заняттях; - спостереження за діями учня, під час виконання практичних робіт і під час навчальної та виробничої практики
 ПК 2.5. Організовувати продуктивну діяльність дошкільнят (малювання, ліплення, аплікація, конструювання).  - Організація продуктивної образотворчої діяльності відповідає цілям, завданням і змістом освітньої програми; - при організації продуктивної діяльності доцільно і відповідно до віку використовуються наочні посібники та технічні засоби навчання; - використання методичних прийомів в повному обсязі дозволяє вирішувати поставлені завдання; - при організації продуктивної діяльності створена атмосфера співпраці дорослого і дитини  - Оцінка / експертна оцінка організації продуктивної діяльності на виробничій практиці
 ПК 2.6. Організовувати і проводити свята і розваги для дітей раннього та дошкільного віку.  - Відповідність цілей, завдань і змісту свят і розваг вимогам освітньої програми; - підготовка наочних посібників та обладнання для проведення свят і розваг; - доцільність використання методичних прийомів при проведенні свят і розваг, спрямованих на вирішення поставлених завдань; - творчий підхід в організації і в проведенні свят і розваг, артистизм педагога; - володіння комунікативною культурою і спеціальними вміннями і навичками при проведенні свят і розваг.  - Оцінка / експертна оцінка організації свят і розваг на виробничій практиці
 ПК 2.7. Аналізувати процес і результати організації різних видів діяльності і спілкування дітей.  - Знання структури проведення аналізу різних видів діяльності і спілкування дітей; - повнота аналізу різних видів діяльності і спілкування дітей; - володіння комунікативною культурою і спеціальними вміннями і навичками при проведенні аналізу різних видів діяльності і спілкування дітей  - Оцінка / експертна оцінка аналізу різних видів діяльності і спілкування дітей на навчальної та виробничої практики
 ПК 5.1. Розробляти методичні матеріали на основі зразкових з урахуванням особливостей віку, групи і окремих вихованців  - Розроблені методичні матеріали з організації різних видів діяльності і спілкування дітей на основі зразкових відповідають особливостям конкретного віку, групи дітей і окремих вихованців; - розроблені методичні матеріали відповідають в частині змісту вимогам відповідних нормативно-правових документів і сучасним тенденціям в сфері дошкільної освіти; - в повному обсязі витримані вимоги до оформлення відповідної документації  - Оцінка (експертна оцінка) виконання практическо
Область застосування програми | Область застосування програми