На головну

Цілі і завдання модуля - вимоги до результатів освоєння модуля

  1. GPSS-ПРОГРАМА завдання № 6
  2. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  3. I. Загальні вимоги
  4. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  5. I. Загальні вимоги, що пред'являються до контрольної роботи
  6. I. Основні керівні документи і їх вимоги
  7. I. Вимоги до складання реферату

З метою оволодіння зазначеним видом професійної діяльності та відповідними професійними компетенціями навчається в ході освоєння професійного модуля повинен

мати практичний досвід:

планування режимних моментів, ранкової гімнастики, занять, прогулянок, загартовування, фізкультурних дозвілля і свят;

організації та проведення режимних моментів (умивання, одягання, харчування, сон), спрямованих на виховання культурно гігієнічних навичок і зміцнення здоров'я;

організації та проведення ранкової гімнастики, занять, прогулянок, гартують, фізкультурних дозвілля і свят відповідно до віку дітей;

організації та проведення спостережень за змінами в самопочутті дітей під час їх перебування в освітньому закладі;

взаємодії з медичним персоналом закладу освіти з питань здоров'я дітей;

діагностики результатів фізичного виховання і розвитку;

спостереження і аналізу заходів з фізичного виховання;

розробки пропозицій щодо корекції процесу фізичного виховання.

вміти:

визначати цілі, завдання, зміст, методи і засоби фізичного виховання і розвитку дітей раннього та дошкільного віку;

планувати роботу з фізичного виховання та розвитку дітей відповідно до віку і режимом роботи освітнього закладу;

організовувати процес адаптації дітей до умов освітньої установи, визначати способи введення дитини в умови освітньої установи;

створювати педагогічні умови проведення вмивання, одягання, харчування, організації сну відповідно до віку;

проводити заходи рухового режиму (ранкову гімнастику, заняття, прогулянки, загартовування, фізкультурні дозвілля, свята) з урахуванням анатомо-фізіологічних особливостей дітей і санітарно-гігієнічних норм;

проводити роботу з попередження дитячого травматизму: перевіряти обладнання, матеріали, інвентар, споруди на придатність використання в роботі з дітьми;

використовувати спортивний інвентар та обладнання в ході освітнього процесу;

показувати дітям фізичні вправи, ритмічні рухи під музику;

визначати способи контролю за станом здоров'я, змінами в самопочутті кожної дитини в період перебування в освітньому закладі;

визначати способи педагогічної підтримки вихованців;

аналізувати проведення режимних моментів (умивання, одягання, харчування, сон), заходів рухового режиму (ранкову гімнастику, заняття, прогулянки, загартовування, фізкультурні дозвілля, свята) в умовах освітнього закладу.

знати:

теоретичні основи і методику планування заходів з фізичного виховання та розвитку дітей раннього та дошкільного віку;

особливості планування режимних моментів (умивання, одягання, харчування, сон) і заходів рухового режиму (ранкової гімнастики, занять, прогулянок, загартовування, фізкультурних дозвілля і свят);

теоретичні основи режиму дня;

методику організації та проведення умивання, одягання, харчування, сну відповідно до віку;

теоретичні основи рухової активності;

основи розвитку психофізичних якостей і формування рухових дій;

методи, форми і засоби фізичного виховання і розвитку дитини раннього та дошкільного віку в процесі виконання рухового режиму;

особливості дитячого травматизму та його профілактику;

вимоги до організації безпечного середовища в умовах дошкільного навчального закладу;

вимоги до зберігання спортивного інвентарю та обладнання, методику їх використання;

найпоширеніші дитячі хвороби і їх профілактику;

особливості поведінки дитини при психологічному благополуччі або неблагополуччя;

основи педагогічного контролю стану фізичного здоров'я і психічного благополуччя дітей;

особливості адаптації дитячого організму до умов освітньої установи;

теоретичні основи і методику роботи вихователя з фізичного виховання;

методику проведення діагностики фізичного розвитку дітей.

1.3. Рекомендована кількість годин на освоєння програми професійного модуля:

всього - 180 годин, в тому числі:

практичні заняття 60 годин

самостійна робота 25 годин


 Найменування розділів професійного модуля (ПМ), міждисциплінарних курсів (МДК) і тим  Зміст навчального матеріалу, лабораторні роботи і практичні заняття, самостійна робота учнів  обсяг годин
 Розділ ПМ 1. Створення умов, необхідних для формування здоров'я дітей в дошкільному закладі  
 МДК 01.01. Медико-біологічні та соціальні основи здоров'я  
 Тема 1.1. Основи здорового способу життя та анатомо-фізіологічні особливості дітей  зміст
 1.  Здоров'я як громадська та особиста цінність. Сутнісні характеристики поняття «здоров'я». Психофізіологічні і соціальні чинники здоров'я. Стан здоров'я дітей дошкільного віку на сучасному етапі. Критерії оцінки стану фізичного, психічного і соціального здоров'я. П'ять груп здоров'я. Здоровий спосіб життя. Біологічні і соціальні принципи. Роль вихователя у створенні у дітей орієнтації на здоровий спосіб життя.  
 2.  Форми, засоби і методи фізичної культури, що використовуються в реалізації програми ЗСЖ. Роль рухів, рухової активності в загальному розвитку дитини. Принципи раціональної організації рухової активності дітей. Потреба дітей у русі, норми добової активності дитини в різні вікові періоди. Гіподинамія і її профілактика. Наслідки гіподинамії.
 Практичні заняття
 1.  Основні закономірності росту і розвитку дитини. Інтенсивність і нерівномірність розвитку основних систем організму в перші шість років життя. Єдність і взаємозв'язок фізичного і психічного розвитку. Анатомо-фізіологічні особливості дітей раннього та дошкільного віку. Вікові особливості розвитку опорно-рухового апарату, центральної нервової системи, морфологічні та функціональні зміни м'язової, серцево-судинної, дихальної систем. Терморегуляція організму. Функції шкіри в терморегуляціонная процесі.  
 2.  Особливості розвитку моторики дітей від народження до семи років. Передумови формування рухів до народження. Розвиток рухів дитини на першому році життя, в ранньому віці, від трьох до семи років.
 Тема 1.2. Фізіологічні і педагогічні основи режиму дня  зміст
 1.  Значення режиму для психофізичного розвитку дошкільника. Умови його ефективної реалізації. Основні принципи побудови режиму для різних вікових груп. Зміна режиму дошкільного закладу в залежності від вікових та індивідуальних особливостей дітей. Організація режиму дня в умовах домашнього виховання.  
 2.  Організація сну, харчування і неспання дітей: значення, умови і методика організації в різних вікових групах. Виховання самостійності та навичок особистої гігієни дітей. Умови і завдання виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей. Особливості розвитку культурно-гігієнічних навичок у дітей.
 3.  Особливості організації та проведення прогулянки в різних вікових групах. Процес підготовки до прогулянки, участь в ньому помічника вихователя. Тривалість прогулянки. Наявність основних компонентів (спостереження, трудова, ігрова, самостійна діяльність дітей), їх наповненість. Облаштування ділянки.
 4.  Забезпечення психологічної безпеки дітей під час їх перебування в дитячому садку. Особливості адаптації дитячого організму до умов освітньої установи. Способи введення дитини в умови ДОУ. Фактори психологічного благополуччя дитини. Зовнішні та внутрішні джерела загроз психологічної безпеки особистості. Особливості поведінки дитини при психологічному благополуччі або неблагополуччя. Психічний стан і його основні характеристики. Стрес і його характеристики. Основні ознаки стресового стану у дітей.
 5.  Організація санітарно-епідеміологічного режиму та створення гігієнічних умов життєдіяльності дітей. Гігієнічне значення повітряного середовища в приміщеннях ДНЗ. Повітряний і тепловий режим. Санітарний стан приміщень. Гігієнічні вимоги до дитячого одягу та взуття. Санітарно-просвітницька робота.
 Практичні заняття
 1.  Методика організації та проведення вмивання, одягання, харчування, сну відповідно до віку дітей. Аналіз динаміки обсягу культурно-гігієнічних навичок дітей раннього та дошкільного віку. Складання конспекту проведення режимних процесів з дітьми раннього та дошкільного віку.  
 2.  Способи педагогічної підтримки вихованців. Основні засоби профілактики та корекції психоемоційного напруження у дітей.  
 Тема 1.3. Оздоровчо-профілактична робота в умовах ДОУ  зміст
 1.  Організація лікувально-профілактичної роботи з дітьми. Дитячі хвороби та їх профілактика. Профілактика захворюваності в періоди міжсезоння і грипу.  
 2.  Профілактика відхилень у фізичному розвитку. Основні види відхилень (плоскостопість, постава, надлишкова маса тіла, порушення зору, відхилення в нервово-психічному розвитку дитини), причини їх виникнення. Методи діагностики. Засоби і методи корекції.
 3.  Загартовування. Визначення загартовування як комплексної системи виховно-оздоровчих впливів. Фізіологічна сутність загартовування. Основні принципи загартовування. Засоби і методи загартовування. Загартовування часто хворіючих дітей. Особливості загартовування дітей в домашніх умовах.
 4.  Особливості дитячого травматизму. Причини і динаміка дитячого травматизму. Характеристика травм і їх профілактика в дитячих установах.
 Практичні заняття
 1.  Методика організації загартовуватися. Підбір фізичних вправ для повітряних, сонячних ванн, водних процедур і особливості методики їх проведення з дітьми різних вікових груп. Контроль за ефективністю загартовування.  
 2.  Визначення способів контролю за станом здоров'я, змінами в самопочутті дитини в період перебування в освітньому закладі.  
 Самостійна робота МДК 01.011. Розробка конспектів режимних моментів (умивання, одягання, харчування, сон), спрямованих на виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей різних вікових груп. Підбір мовного і ігрового матеріалу для проведення режимних процессов2. Розробка конспекту прогулянки для дітей різних вікових групп.3. Розробка плану-графіка оздоровчих заходів на тиждень для дітей різних вікових групп.4. Конспектування змісту питання «Дитячі хвороби та їх профілактика».
 Розділ ПМ 2. Проектування і організація фізичного виховання і розвитку дітей раннього та дошкільного віку    
 МДК 01.02. Теоретичні та методичні основи фізичного виховання і розвитку дітей раннього та дошкільного віку    
 Тема 2.1. Теоретичні основи фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку  зміст
 1.  Вступ. Місце і роль фізичної культури в загальній системі виховання дітей. Проблеми фізичного розвитку дитини в системі дошкільної освіти. Історичні аспекти розвитку теорії фізичного виховання в Росії. Сучасні дослідники фізичного виховання дошкільнят і їх роль в розвитку теорії та методики фізичного виховання.  
 2.  Загальні питання теорії фізичного виховання дитини. Предмет і основні поняття. Система фізичного виховання в сучасних дошкільних установах. Принципи побудови системи фізичного виховання.
 3.  Мета і завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку: значення, загальна характеристика. Комплексний підхід в здійсненні оздоровчих, освітніх і виховних завдань для різнобічного розвитку особистості дитини.
 4.  Характеристика цілісного рухового режиму. Засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку Взаємозв'язок гігієнічних факторів, природних сил природи, фізичних вправ. Класифікація фізичних вправ: загальна характеристика, вплив на організм.
 5.  Програми освіти дошкільнят в області фізичної культури: поняття, види програм. Структура і зміст варіативних і альтернативних програм з фізичного виховання дошкільнят. Загальна оцінка змісту фізичного виховання в різних програмах.
 6.  Діяльність співробітників дошкільного закладу з організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми (завідуюча ДНЗ, старший вихователь, медпрацівники, вихователь, помічник вихователя, музичний керівник, керівник фізичного виховання).
 7.  Взаємодія дошкільного закладу і сім'ї з питань фізичного виховання дітей. Соціальні та біологічні фактори в психофізіологічному розвитку дитини. Форми роботи з сім'єю.
 Практичні заняття
 1.  Характеристика фізичних вправ: зміст, форма, техніка; просторовахарактеристика; тимчасова характеристика; ритмічна і динамічна характеристика. Аналіз елементів техніки виконання фізичних вправ  
 2.  Аналіз сучасних комплексних і парціальних програм з фізичного виховання дошкільнят ( «Дитинство», «Веселка», «Витоки», «Здоров'я» В. Алямовская, «Старт» Л. Яковлева, Р. Юдіна, «Здоровий дошкільник» Ю. Змановский; програми з фізичного виховання національно-регіонального компонента).  
 3.  Складання тематики бесід і консультацій для батьків з питань виховання здорової дитини.  
 Тема 2.2. Основи навчання, виховання і розвитку дітей раннього та дошкільного віку в процесі фізичного виховання  зміст
 1.  Методи і прийоми навчання дітей фізичним вправам: класифікація та загальна характеристика методів і прийомів навчання фізичним вправам.  
 2.  Формування рухових умінь і навичок: поняття, закономірності формування. Закономірності формування рухових навичок.
 3.  Розвиток психофізичних якостей: значення, загальне поняття. Характеристика фізичних якостей: спритність і координаційних здібності, сила, гнучкість, витривалість, швидкість. Особливості розвитку фізичних якостей у дітей.
 4.  Фізичне виховання дитини раннього віку. Специфіка завдань і засобів фізичного виховання, форми і методи. Використання пасивних, активно-пасивних і рефлекторних вправ.
 Практичні заняття
 1.  Співвідношення методів і прийомів навчання дітей різних вікових груп в залежності від їх рухової та психологічної підготовленості.  
 2.  Етапи навчання фізичним вправам, співвідношення методів і прийомів на різних етапах навчання.  
 3.  Методика розвитку фізичних якостей. Основні засоби і методи розвитку. Ігри та вправи для розвитку фізичних якостей. Тести для оцінки психофізичних якостей. Правила техніки безпеки при використанні фізичних вправ, спрямованих на розвиток психофізичних якостей.  
 4.  Методика проведення гімнастики і масажу в ранньому віці. Показ прийомів масажу.  
 Тема 2.3. Методика навчання дітей раннього і дошкільного віку фізичним вправам  зміст
 1.  Гімнастика як засіб і метод фізичного виховання дітей дошкільного віку. Види гімнастики, їх характеристика.  
 2.  Стройові вправи: загальна характеристика, значення та місце в процесі фізичного виховання дітей дошкільного віку. Види стройових вправ. Програмні вимоги до навчання стройовим вправам дітей різних вікових груп. Методика навчання дітей дошкільного віку стройовим вправам в різних вікових групах: організація дітей, прийоми навчання, музичний супровід.
 3.  Загально-розвиваючі вправи: значення і характеристика, класифікація, програмні вимоги з навчання общеразвивающим вправ. Використання предметів і посібників при виконанні загальнорозвиваючих вправ. Правила запису загальнорозвиваючих вправ. Принципи розробки комплексів ОРУ.
 4.  Основні рухи: поняття, значення та характеристика. Види основних рухів (ходьба, біг, стрибки, метання, лазіння). Специфіка впливу кожного з основних рухів на розвиток дитини. Аналіз провідних програмних завдань навчання основним видам рухів.
 5.  Рухливі ігри: створення теорії і методики рухливих ігор, визначення, значення, класифікація. Характеристика рухливих ігор для кожної вікової групи. Методика проведення рухливих ігор. Тривалість ігор.
 6.  Загальна характеристика ігор з елементами спорту: настільний теніс, баскетбол, бадмінтон, футбол, городки, хокей. Вплив ігор з елементами спорту на розвиток дітей дошкільного віку. Елементи спортивних ігор в програмі фізичного виховання дітей дошкільного віку. Методика організації ігор з елементами спорту. Спортивний інвентар, умови і місце проведення. Попередження травм.
 Практичні заняття
 1.  Відпрацювання техніки виконання різних стройових вправ. Особливості використання термінології в процесі керівництва виконанням стройових вправ. Особливості подачі команд і розпоряджень в процесі керівництва виконанням стройових вправ дітьми різних вікових груп.  
 2.  Методика навчання общеразвивающим вправ в різних вікових групах: організація дітей, методи і прийоми навчання, навчання правильному диханню. Трансформація прийомів навчання в зв'язку зі зміною навчальних завдань (розучування вправ, виконання знайомих). Музичний супровід вправ в різних вікових групах.  
 3.  Техніка основних рухів і її особливості в дошкільному віці. Методика навчання основним рухам дітей різних вікових груп. Використання підготовчих і підвідних вправ.  
 4.  Рухливі ігри та особливості їх проведення з дітьми раннього віку. Дозування фізичного навантаження в грі. Складання конспектів і проведення рухливих ігор та ігрових вправ. Варіювання і ускладнення рухливих ігор. Підбір і планування рухливих ігор та ігрових вправ в режимі дня, на тиждень з дітьми раннього віку.  
 Тема 2.4. Форми організації фізичного виховання в дошкільному закладі    зміст
 Структура і зміст рухового режиму дітей раннього та дошкільного віку. Основи рухової активності дітей. Види рухових режимів в ДОУ. Форми роботи з фізичного виховання: їх характеристика та специфічне призначення. Взаємозв'язок різних форм фізичного виховання.  
 Фізкультурні заняття - основна форма навчання дітей фізичним вправам: характеристика, значення, завдання. Структура і зміст частин заняття. Типи і види. Особливості змісту і методики проведення фізкультурних занять різних типів і форм проведення. Тривалість фізкультурного заняття в цілому і окремих його частин в різних вікових групах.  
 Використання інноваційних педагогічних технологій на заняттях фізичними вправами. Фітнес-технології в дошкільному закладі: ігровий стретчинг, фітбол-гімнастика, ритмічна гімнастика, креативна гімнастика, дихальна гімнастика, оздоровчий біг. Спільні заняття дітей і батьків фізичними вправами.  
 Ранкова гімнастика в дитячому саду: значення, види. Завдання і зміст різних видів гімнастики. Методика проведення ранкової гімнастики. Загальна тривалість ранкової гімнастики в різних вікових групах. Гігієнічні вимоги до структури, змісту і нормування навантажень в процесі підготовки, організації ранкової гімнастики.  
 Гімнастика після денного сну, значення. Сучасні форми проведення. Тривалість в різних вікових групах. Гігієнічні вимоги до змісту і нормування навантажень. Взаємозв'язок з закаливающими заходами.  
 Фізкультхвилинки: поняття, значення. Використання фізкультхвилинок на заняттях з малювання, ліплення, розвивати мову, математику. Основні вимоги до проведення фізкультхвилинок. Форми проведення фізкультхвилинок.  
 Методика організації рухової активності дітей протягом дня: рухливі ігри та фізичні вправи на прогулянці, індивідуальна робота з дітьми, самостійна рухова діяльність. Варіанти проведення рухливих ігор та фізичних вправ на прогулянці. Значення і завдання індивідуальної роботи і самостійної рухової активності для фізичного розвитку дітей раннього і дошкільного віку. Індивідуальний і диференційований характер домашніх завдань.  
 Фізкультурні дозвілля і свята: значення, мета, завдання, зміст і специфіка. Варіанти дозвілля. Класифікація, зміст і організація фізкультурного свята. Методика проведення. Тривалість дозвілля і свята в різних вікових групах.  
   Практичні заняття
 Особливості змісту і методики проведення фізкультурних занять з дітьми другого, третього року життя. Підбір фізичних та ігрових вправ для дітей раннього віку. Розробка конспектів фізкультурних занять з дітьми раннього віку та їх практичне проведення.  
 Способи організації дітей у різних вікових групах.  
 Здійснення індивідуально-диференційованого підходу на фізкультурних заняттях: стан здоров'я, тип нервової системи, тип темпераменту, тип статеворольової поведінки.  
 Загальна і моторна щільність фізкультурних занять.  
 Тема 2.5. Технологія побудови освітнього процесу з фізичної культури в дошкільному закладі    зміст
 Планування роботи з фізичного виховання дітей. Значення. Види планування (перспективний план зміцнення здоров'я і рухового розвитку дітей; річний план роботи ДНЗ; план-система фізкультурно-оздоровчих заходів в групі; календарний план роботи вихователя, конспект фізкультурного заняття). Вимоги до планування. Нові підходи до планування.  
 Контроль результатів освітньої діяльності дошкільнят в області фізичної культури. Види педагогічного контролю: попередній, поточний, підсумковий.  
 Медико-педагогічний контроль фізичного здоров'я і психологічного благополуччя дітей в дошкільному закладі. Функції медичного та педагогічного контролю.  
 Діагностика фізичного стану дошкільника: фізичного розвитку, фізичної підготовленості, рухової активності дошкільнят. Методи дослідження (тестування, зрізи, облік умінь і навичок).  
   Практичні заняття
 Планування різноманітних форм роботи з фізичного виховання на тиждень відповідно до віку і режимом роботи ДНЗ.  
 Планування роботи з батьками з питань фізичного виховання дітей. Орієнтовна тематика виступів на батьківських зборах, консультацій для батьків.  
 Планування спільної діяльності з медичними працівниками ДНЗ.  
 Самостійна робота МДК 01.021. Порівняльний аналіз варіативних програм з фізичного виховання дошкільнят (оформлення таблиці «Аналіз програм з фізичного виховання та розвитку дошкільників» (назва програми, автори, рік видання; провідна мета, конкретні завдання програми; зміст фізичного виховання і передбачуваного розвитку; переваги і недоліки програми). 2. Складання комплексу гімнастики для дітей раннього віку. Підбір комплексу вправ масажу для детей.3. Складання конспекту фізкультурного заняття для дітей раннього віку.
 Розділ ПМ 3. Освоєння техніки специфічних рухових дій    
 МДК 01.03. Практикум з удосконалення рухових умінь і навичок    
 Тема 3.1. Стройові вправи та їх різновиди, показ і виконання  зміст
 Освоєння команд і розпоряджень в роботі з дітьми різних вікових груп.  
 Побудови. Техніка виконання побудови в шеренгу, колону, коло, півколо, врозтіч, кілька кіл, в шаховому порядку, в кілька шеренг. Показ і виконання побудов.  
 Перестроювання. Перешикування з колони по одному в колону по два, три, чотири; з колони в коло або кілька кіл; з однієї шеренги в дві або кілька і ін. Показ і виконання перебудувань.  
 Техніка виконання поворотів стрибком, переступанням. Розмикання. Змикання. Пересування.  
 Практичні заняття
 1.  Практичне проведення ігрових вправ на закріплення різних побудов і перебудувань з дітьми різних вікових груп.  
 Тема 3.2. Общеразвивающие і ритмічні вправи з використанням предметів, посібників, без предметів, показ і виконання  зміст
 1.  Ритмічна гімнастика. Значення і місце використання елементів ритмічної гімнастики в роботі з дітьми дошкільного віку. Завдання гімнастики.  
 2.  Елементи акробатичних вправ. Значення і місце використання елементів акробатичних вправ в роботі з дітьми дошкільного віку.
 Практичні заняття
 1.  Освоєння вихідних положень для рук, ніг, тулуба і рухів ними.  
 2.  Складання комплексів загальнорозвиваючих вправ без предметів, з використанням предметів і посібників (гімнастичною палицею, м'ячем, на гімнастичній лаві, в парах, колективні) і їх практичне проведення для дітей різних вікових груп, використовуючи специфічні прийоми керівництва.
 3.  Складання комплексів загальнорозвиваючих вправ, які вирішують приватні завдання фізичного виховання.
 4.  Методика складання, розучування, проведення комплексу ритмічної гімнастики. Контроль за навантаженням. Використання музики при проведенні ритмічної гімнастики. Складання і розучування комплексу ритмічної гімнастики.  
 5.  Індивідуальний підхід при розучуванні елементів акробатичних вправ (угруповання, перекати, стійки на лопатках, перекиди, місток). Методика навчання основним акробатичним вправам. Підбивають вправи до оволодіння акробатичних вправ. Страховка при виконанні акробатичних вправ. Практичне виконання елементів акробатичних вправ.
 Тема 3.3. Основні руху та їх різновиди, показ і виконання  Практичні заняття
 1.  Ходьба. Техніка виконання різних видів ходьби. Виконання ходьби із завданням в різних побудовах і напрямках. Показ і виконання ігрових вправ на закріплення різновидів ходьби для дітей різних вікових груп.  
 2.  Біг. Техніка виконання різновидів бігу. Методика навчання бігових вправ на різних етапах розучування. Показ і виконання ігрових вправ на закріплення різновидів бігу для дітей різних вікових груп.
 3.  Використання різноманітних засобів звукового супроводу, що забезпечують ритмічне виконання бігу у відповідному темпе.Практіческая відпрацювання подачі команд і використання термінології при організації та проведенні вправ в ходьбі і бігу.
 4.  Лазіння. Техніка виконання різних видів і способів лазіння. Лазіння по канату. Підбивають вправи до виконання лазіння по канату. Показ і виконання ігрових вправ на закріплення різновидів лазіння для дітей різних вікових груп.
 5.  Повзання. Техніка виконання різних видів і способів повзання. Показ і виконання ігрових вправ на закріплення різновидів повзання для дітей різних вікових груп.
 6.  Стрибки. Техніка виконання різних видів стрибків. Підготовчі та підвідні вправи до освоєння техніки виконання стрибків. Методичні прийоми навчання стрибків з урахуванням віку і ступеня сформованості рухової навички. Показ і виконання ігрових вправ на закріплення різновидів стрибків для дітей різних вікових груп.
 7.  Різні способи виконання стрибків через коротку скакалку. Підбивають вправи до навчання стрибків через довгу скакалку.
 8.  Метання. Техніка виконання різних видів і способів метання. Показ і виконання ігрових вправ на закріплення різних видів і способів метання дітей різних вікових груп і їх способам.
 9.  Стрибки з розбігу. Техніка виконання стрибків у довжину і висоту з розбігу. Підготовчі та підвідні вправи до освоєння техніки виконання стрибків. Показ і виконання ігрових вправ на закріплення різновидів стрибків з розбігу для дітей старшого дошкільного віку.
 10.  Метання з розбігу. Техніка виконання. Підготовчі та підвідні вправи до освоєння техніки виконання метання з розбігу. Показ і виконання ігрових вправ на закріплення метання з розбігу для дітей старшого дошкільного віку.
 11.  Вправи в рівновазі. Техніка виконання вправ в рівновазі. Ускладнення вправ в рівновазі в залежності від вікової групи. Показ і виконання ігрових вправ на розвиток рівноваги для дітей різних вікових груп
 Тема 3.4. Техніка безпеки при використанні фізкультурного обладнання  Практичні заняття
 1.  Підбір і розміщення фізкультурного обладнання при проведенні фізичних вправ в різноманітних формах роботи з дітьми раннього та дошкільного віку.  
 2.  Забезпечення безпеки дітей при використанні фізкультурного та спортивно-ігрового обладнання. Страхування, самострахування і допомогу на заняттях гімнастикою.
 Самостійна робота при вивченні МДК 01.031. Підбір загальнорозвиваючих вправ без предметів, з використанням предметів і посібників (гімнастичною палицею, м'ячем, на гімнастичній лаві, в парах, колективні), ритмічних рухів і елементів акробатичних вправ в комплекс для різних вікових групп.2. Підбір ігрових вправ на закріплення основних видів рухів для різних вікових групп.3. Підбір комбінаційних завдань, що поєднують повзання і лазіння з іншими видами основних двіженій.4. Складання комплексних завдань, що включають в себе різні види ходьби, бігу, вправ в рівновазі, стрибків, повзання, лазіння як обов'язкових елементів фізкультурних занять і ранкової гімнастікі.5. Освоєння прийомів страховки, самостраховки і допомоги при виконанні гімнастичних вправ.

Контроль і оцінка результатів освоєння професійного модуля (виду професійної діяльності)

 Результати (освоєні професійні компетенції)  Основні показники оцінки результату  Форми і методи контролю та оцінки
 ПК 1.1. Планувати заходи, спрямовані на зміцнення здоров'я дитини і його фізичний розвиток.  - Врахування принципів планування роботи з фізичного виховання; - грамотність визначення цілей, завдань, методичних прийомів, змісту заходів з фізичного виховання в процесі виконання рухового режиму; - сумісність заходів рухового режиму з іншими заняттями і видами діяльності; - відстеження взаємозв'язку планування фізкультурно-оздоровчої роботи з медико-педагогічним контролем  - Оцінка планування на практичному занятті; - спостереження і оцінка / експертна оцінка планування на кваліфікаціонномекзамене
 ПК 1.2. Проводити режимні моменти відповідно до віку.  - Дотримання режиму дня і організація роботи з урахуванням специфіки сезону, дня тижня, загального настрою дітей; - аргументованість і повнота аналізу (самоаналізу) проведення режимних моментів (умивання, харчування, одягання, сон) з дітьми дошкільного віку; - оптимальність вибору методичних прийомів, способів організації дитячого колективу в процесі проведення режимних моментів, їх ефективність; - відповідність педагогічних умов проведення режимних моментів віку дітей; - комфортність перебування дитини в умовах дошкільного навчального закладу  - Спостереження і оцінка діяльності студента на практичному занятті; - спостереження і оцінка / експертна оцінка проведення режимних моментів на кваліфікаціонномекзамене
 ПК 1.3. Проводяться заходи з фізичного виховання в процесі виконання рухового режиму.  - Методично грамотна побудова процесу фізичного виховання, використовуючи різноманітні форми, методи, засоби, прийоми фізичного виховання і розвитку особистості у відповідності з конкретними завданнями; - організація заходів рухового режиму з урахуванням анатомо-фізіологічних, індивідуальних особливостей дітей, санітарно-гігієнічних вимог, контролю за наявністю відповідної взуття і одягу дітей; - раціональність використання часу на проведення заходів з фізичного виховання; - аргументованість і повнота аналізу (самоаналізу) проведення заходів рухового режиму в умовах дошкільного навчального закладу; - дотримання техніки безпеки в процесі проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми раннього і дошкільного віку; - ефективність корекційної роботи з дітьми.  - Спостереження і оцінка діяльності студента на практичному занятті; - спостереження і оцінка / експертна оцінка діяльності студента на кваліфікаціонномекзамене
 ПК 1.4. Здійснювати педагогічне спостереження за станом здоров'я кожної дитини, своєчасно інформувати медичного працівника про зміни в його самопочутті.  - Виявлення перших ознак дитячих захворювань; - обґрунтування заходів профілактики дитячих захворювань; - володіння різноманітними методами педагогічного контролю за станом фізичного здоров'я і психічного благополуччя дітей; - індивідуально-диференційований підхід до дітей, що здійснюється з урахуванням їх стану здоров'я, рівня фізичної підготовленості та рухової активності ; - тісний контакт з медичним персоналом ДНЗ з питань здоров'я дітей  - Спостереження і оцінка змодельованої ситуації на практичному занятті; - оцінка / експертна оцінка діяльності студента на навчальній практиці
 ПК 5.1. Розробляти методичні матеріали на основі зразкових з урахуванням особливостей віку, групи і окремих вихованців.  - Відповідність розроблених методичних матеріалів особливостям конкретного віку, групи дітей і окремих вихованців; - відповідність розроблених методичних матеріалів в частині змісту вимогам відповідних нормативно-правових документів і сучасним тенденціям в сфері фізичної культури дошкільної освіти; - витриманість в повному обсязі вимог до оформлення відповідної документації  - Оцінка виконання практичного завдання (рішення ситуаційної задачі, розробка, конспекту, проекту) на практичному занятті; - оцінка / експертна оцінка розроблених методичних матеріалів на навчальній практиці
 ПК 5.2. Створювати в групі предметно-розвиваюче середовище.  - Відповідність створеної в групі фізкультурно-ігрового середовища особливостям фізичного розвитку дітей, віковим етапах формування моторики, основним педагогічним, гігієнічним, естетичним вимогам; - розміщення обладнання відповідно до місця його використання (для певних умов), забезпечення безпеки дітей; - доцільність підбору фізкультурно -Ігровий обладнання для реалізації раціонального рухового режиму; - створення варіантності педагогічних умов, що сприяють задоволенню природної потреби дітей в руховій активності і розвитку фізичних і морально-вольових якостей особистості  - Інтерпретація результатів спостереження за процесом участі в створенні фізкультурно-ігрового середовища на практиці
 ПК 5.3.Сістематізіровать і оцінювати педагогічний досвід і освітні технології в галузі дошкільної освіти на основі вивчення фахової літератури, самоаналізу і аналізу діяльності інших педагогів.  - Вибір літератури відповідає досліджуваної проблеми і змістом методичної розробки; - відповідність способів узагальнення та подання педагогічного досвіду та освітніх технологій адекватно поставленим цілям; - повнота аналізу (самоаналізу) педагогічного досвіду та оздоровчих технологій в галузі фізичної культури дошкільної освіти; - ясність, логічність, аргументованість викладу власної думки, самостійність і обґрунтованість висновків при аналізі та оцінці педагогічної діяльності інших педагогів  - Оцінка навчально-методичних матеріалів на практичному занятті; - оцінка виступів (повідомлень, доповідей, аналітичних оглядів та ін.) На заняттях; - оцінка / експертна оцінка аналізу (самоаналізу) педагогічної діяльності, конкретних педагогічних ситуацій при проходженні навчальної практики
 ПК 5.4. Оформляти педагогічні розробки у вигляді звітів, рефератів, виступів.  - Відповідність змісту звітів, рефератів, виступів представленої тематики; - відповідність оформлення педагогічних розробок вимогам, що пред'являються до кожного виду дослідних робіт; - володіння правилами і прийомами публічного виступу на конференціях, перед колективом педагогів, батьками;  - Оцінка / експертна оцінка оформлення педагогічних розробок (реферати, звіти, виступи) на практичних заняттях, звіту по навчальній практиці; - оцінка / експертна оцінка виступів (повідомлень, доповідей) на конференціях, перед колективом педагогів, батьками
 ПК 5.5. Брати участь у дослідницькій та проектної діяльності в галузі дошкільної освіти.  - Адекватність визначення ступеня і оцінки результативності власної участі в проектній діяльності, повнота виконання прийнятих зобов'язань; - правильність визначення логіки дослідження; - адекватність відповідності результату дослідницької та проектної діяльності, поставленим цілям; - обґрунтованість вибору методів і методик педагогічного дослідження і проектування; - відповідність оформлення результатів педагогічного дослідження і проектування, встановленим вимогам (стандартам)  - Презентація та захист дослідницьких робіт, проектів в галузі фізичної культури дошкільної освіти; - оцінка педагогічних досліджень і проектів у формі накопичувальних оцінок; - оцінка / експертна оцінка на практиціОбласть застосування робочої програми | Область застосування програми

Загальна характеристика програми | Характеристика нових видів професійної діяльності | Взаємодія з батьками і працівниками освітнього закладу. | Організаційно-педагогічні умови. | Робоча програм навчальних дисциплін | Робоча програм навчальних дисциплін | Робоча програм навчальних дисциплін | Робоча програм навчальних дисциплін | Цілі і завдання модуля - вимоги до результатів освоєння модуля | Область застосування програми |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати