На головну

Аналіз об'єкта досліджень на основі побудови дерева цілей.

  1. Dasein-аналіз Л. Бінсвангера. Структура існування: буття-в-світі, буття-за-межами-світу.
  2. I. Аналіз демографічної ситуації в Концепція РФ
  3. I. Аналіз діяльності школярів
  4. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації
  5. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації (Редькіна, Філонов, Виноградів, Богак, Коваленко)
  6. II. Базові принципи побудови та основні завдання загальнонаціональної системи виявлення та розвитку молодих талантів
  7. II. Оцінка аналізів сечі.

На основі якісних і кількісних характеристик вибирається визначальне властивість матеріалу або конструкції. До них в першу чергу слід віднести такі, як надійність, довговічність, ремонтопридатність і ін. Системний аналіз дозволяє провести дослідження основної проблеми НДР (розробка нового матеріалу, нової технології і т.п.) за допомогою структуризації (методу дерева цілей). Застосування дерева цілей дає можливість обгрунтовано підійти до оцінки якості досліджуваного матеріалу або вибору параметрів технологічного процесу.

Метод дерева цілей заснований на поетапному розчленуванні (структуризації) досліджуваної проблеми на складові елементи з подальшою оцінкою їх відносної важливості. Як головне завдання студент повинен сформулювати основну задачу, на вирішення якої спрямовано проведене дослідження. Далі встановлюються,


які найбільш важливі технологічні і експлуатаційні властивості матеріалу визначають працездатність вироби (конструкції), обгрунтовано проводиться вибір матеріалу (стали, сплаву, композиту, і ін.), вказуються способи його отримання, обробки і т.д.

Приклад побудови дерева цілей при розробці і дослідженні перспективних матеріалів представлений на рис.1.

Основні етапи процесу розробки і дослідження нових матеріалів:

- Формування вимог до матеріалу, що визначаються якістю і надійністю виготовляються з нього виробів (конструкцій);

- Вибір основи сплаву (композиту і ін.): Основного елемента, матеріалу, і т.п .;

- Підбір легуючих (структурно-утворюючих) елементів;

- Розробка способів отримання матеріалу (плавки, розливання, прокату металу і т.д.);

- Вибір режиму термічної обробки і інші етапи процесу розробки і дослідження.

Перераховані етапи можна використовувати в якості рівнів дерева цілей при його побудові. Всі етапи спрямовані на досягнення головної мети - створення конструкцій (виробів) з поліпшеними якісними характеристиками.

Вибір можливий варіант на кожному з рівнів (етапів) проводиться на основі аналізу інформації, що міститься в нормативних документах (стандартах), реферативних журналах, звітах і інших джерелах вітчизняної і зарубіжної практики, а також консультацій керівника НДР і фахівців в даній області.

У разі необхідності дерево цілей дослідження можна скласти більш деталізовано за будь - яким окремого етапу (рівню). Наприклад, запропонувати способи рафінування та елементи для легування матеріалу. В даному випадку виникає необхідність розгляду можливих варіантів легуючих елементів, способів їх введення, режимів плавки і розливання і т.д. Вибір варіантів слід обгрунтувати з точки зору техніко-економічної доцільності.


 Підвищення надійності конструкції
 Головна мета

 
 


I

           
   
 
   
 
 


 Визначення типу матеріалу
 II

 
 


III

           
   
 
   
 


 Вибір легуючих елементів
 IV

 
 


 Обгрунтування способу плавки
V

 
 


 Оцінка перспективних видів лиття
 VI

       
 
 
   
 Вибір оптимальних способів термообробки


VII

       
   
 
 


Рис.1. Структура цілей при розробці перспективних матеріалів.


Планування науково-дослідної роботи.

Чітко складений план НДР є основною умовою її виконання у встановлені терміни.

Планування дипломної НДР здійснюється на основі календарного плану з використанням лінійного або мережевого графіка, який розробляється інженером-дослідником (студентом). Згідно з завданням на НДР для забезпечення чіткого виконання та керівництва дослідженням студент розділяє її на окремі етапи. При цьому повинно забезпечуватися найбільш раціональне використання кадрів дослідників, технічного персоналу, обладнання, виробничих площ і т.п. Склад і зміст етапів НДР має конкретизуватися з урахуванням її характеру, специфіки та умов виконання. У таблиці 2 наведені основні етапи дипломних НДР і їх зміст.

Таблиця 2

Зміст основних етапів НДР

 Найменування етапів  зміст етапу
 1. Підготовчий етап  Підбір і вивчення науково-дослідної інформації вітчизняної та зарубіжної практики. Аналіз стану питання і формування цілей і завдань НДР.
 2. Теоретична розробка  Стан і узгодження технічного стану і календарного плану виконання НДР за темою. Теоретична розробка теми і методики проведення досліджень і експериментальних робіт.
 3. Експериментальні роботи і випробування  Виготовлення зразків для експериментів, вибір режимів обробки, фізичні, механічні, металографічні та інші випробування. Обробка отриманих даних, розробка графіків і схем.
 4. Забезпечення безпеки життєдіяльності НДР  Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих чинників і можливих надзвичайних ситуацій, що виникають в процесі виконання НДР. Розробка заходів, що забезпечують зниження негативного впливу зазначених факторів.
 5. Розробка організаційно-економічного розділу дипломної НДР  Техніко-економічне забезпечення виконуваної НДР. Розробка плану-графіка або мережевого графіка виконання НДР. Складання кошторису витрат і розрахунок ціни НДР. Оцінка економічної ефективності використання результатів НДР.
 6. Коригування теоретичної розробки теми за результатами випробувань  Аналіз отриманих експериментальних даних. Внесення змін і виправлень в розроблені схеми, технологічні процеси, режими і т.п. Коригування графіків, схем та іншої інформації.
 7. Узагальнення, висновки і пропозиції по темі  Аналіз результатів роботи. Висновки і рекомендації щодо впровадження результатів НДР.
 8. Технічна звітність  Складання технічного звіту (пояснювальної записки) про виконання НДР з необхідними ілюстраціями. Подання зразків, макетів, схем і т.д.
 9. Заключний етап  Оформлення звіту (пояснювальної записки) і затвердження результатів дипломної НДР.

Виходячи з конкретних умов проведення НДР, кожен етап може бути розчленований на кілька підетапів (робіт). Сформовані етапи (роботи) з їх характеристикою надалі використовуються студентом для планування НДР. Нижче представлена ??таблиця оформлення складу етапів (робіт) НДР (таблиця 3).

Таблиця 3

Зміст і трудомісткість етапів (робіт) НДР

 Найменування етапу (роботи)  Зміст етапу (роботи)  Трудомісткість етапу (роботи)  кількість виконавців  Примітка
 сума  отдельн.ісполн.  внутрішні  зовнішні
           
             

Трудомісткість виконання етапу (робіт) визначається на основі норм, що діють на даному підприємстві або науково-дослідницької організації, або з урахуванням даних, які представлені в додатку 1.

У разі відсутності можливості встановлення трудомісткості етапів (робіт) її величина може бути встановлена ??з використанням методу експертних оцінок. Такі оцінки доцільні при невеликій невизначеності, коли відомості про майбутню роботу і умовах, в яких вона буде виконуватися, досить повні, або є нормативна база даних про аналогічні роботах. Найчастіше використовуються ймовірні оцінки (дві або три). Вони дозволяють до деякої міри врахувати невизначеність, в якій виконавцям (спільно з науковим керівником і консультантом) доводиться оцінювати тривалість робіт.

Очікувана тривалість в робочих днях (tож) Визначається за формулою:

tож = (Tmax + tн.в. + tmin) / 6 або tож = (2tmax + 3tmin) / 5, (1)


де tmax - Тривалість роботи при найнесприятливіших умовах (песимістична оцінка), дні; tmin - Тривалість роботи при найбільш сприятливих умовах (оптимістична оцінка), дні; tн.в. - Найбільш ймовірна тривалість роботи, дні.

Очікувана трудомісткість (Тож) Розраховується за формулою:

Тож = tож Wр tc ,  (2)

де Wр - Кількість виконавців; tc - Тривалість роботи в добу, годину (tс = 8,2 години). Розрахунок виконується за формулою наведеною в таблиці 3.3

Таблиця 4

Розрахунок тривалості і трудомісткості етапів (робіт *)

 Наіменова-ня етапів  Назва роботи  Тривалість роботи, дні  Кількість виконай-телей  Очікуваних-травня трудомісткість, чол / год
tmax tн.в. tmin tож
               

*) - Для однієї (двох) робіт необхідно провести приклади розрахунку за формулами 1, 2.

1) - кількість виконавців протягом часу виконання кожної окремої роботи повинно бути незмінно. У цій графі вказуються також індекси виконавців (наприклад, студент - ст .; керівник науково-дослідної роботи - рук. НДР; робочий - раб, і т.д.).

Загальна очікувана трудомісткість в чол / годинах повинна бути розподілена між виконавцями НДР (студентом, керівником, консультантами, інженерами, лаборантами, робітниками та ін.).

Далі студент повинен визначити коло обов'язків і відповідальність основних керівників та учасників НДР і скласти на всіх працівників, які беруть участь в темі, індивідуальні виробничі завдання за такою формою (таблиця 5).

Таблиця 5Техніко-економічне обгрунтування НДР | Виробниче завдання на виконання робіт по НДР

Вступ | Методика розрахунку параметрів мережного графіка | Складання кошторису витрат і визначення ціни дипломної НДР | Розрахунок витрат на допоміжні матеріали | Розрахунок витрат на заробітну плату виконавців | Розрахунок витрат на амортизацію обладнання | Техніко-економічне обгрунтування МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ДОСЛІДЖЕННЯ | ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НДР | Перелік подій і робіт програмного забезпечення (ПО) НДР | Норма дисконтування інвестиційних витрат |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати