На головну

Вступ

  1. I. ВСТУП
  2. I. Вступ
  3. I. ВСТУП
  4. I. Вступ
  5. I. Вступ
  6. I. Вступ
  7. I. Вступ

Навчально-методичний комплекс

Для студентів за фахом
 «Соціальна педагогіка» (050711.65)

Склали: к.п.н. Сморчкова В. П.

к.і.н. Онищенко О. В.

Танвель І. В.

Москва 2008


Танвель І. В., Сморчкова В. П., Онищенко О. В. Положення з педагогічної практики. Навчально-методичний комплекс. - М .: Видавництво МГОУ, 2008. - 50с.

Навчально методичний комплекс призначений для студентів I - V курс факультету психології Московського державного обласного університету. УМК складений відповідно до вимог ГОС ВПО спеціальності 050711.65 «Соціальна педагогіка» та охоплює все коло питань з досліджуваної дисципліни.

Танвель І. В., Сморчкова В. П., Онищенко О. В., 2008

Московський державний обласної університет, 2008

Видавництво МГОУ, 2008

Вступ

Відповідно до положень Державного освітнього стандарту за фахом 050711.65 «Соціальна педагогіка» практика є невід'ємною частиною професійної підготовки фахівців з соціальної педагогіки і виступає як один із засобів формування знань, умінь і навичок, необхідних для успішної та ефективної професійної діяльності майбутніх фахівців.

Терміни проходження практики відповідно до державного стандарту не менше 20 тижнів.

З них: Інструктивно-методичний табір - 1 тиждень;

Літня педагогічна практика - 8 тижнів;

Комплексна практика - 4 тижні;

Соціально-педагогічна - 3 тижні;

Психолого-педагогічна практика - 4 тижні.

У професійній підготовці студентів за спеціальністю «Соціальна педагогіка» вагоме місце займає педагогічна практика, яка дозволяє студенту практично спробувати свої сили в обраній професії, навчитися застосовувати в професійній діяльності знання, отримані на навчальних заняттях. Особливо це важливо при оволодінні професіями сфери «людина - людина».

В результаті проходження практики студенти повинні володіти уявленнями і знаннями про основні соціально-педагогічних і психологічних проблемах, що виникають в процесі надання професійної допомоги; мати найважливіші практичні навички в різних видах соціально-педагогічної та психологічної роботи з дитиною, підлітком і сім'єю. Практика орієнтує студентів на професійний та особистий розвиток з метою вирішення їх власних внутрішніх проблем та активізації їх особистісних ресурсів, формування професійної позиції

Загальні положення, цілі, завдання
 і зміст педагогічної практики

загальні положення

Система практичного навчання сприяє інтелектуальному розвитку майбутніх соціальних педагогів, оволодіння предметними знаннями і вміннями, розвитку і підвищенню мотивації до професійної діяльності, усвідомлення себе як компетентного фахівця. Крім того, вона дозволяє студенту спробувати свої сили в обраній професії, навчитися застосовувати теоретичні знання, отримані в ході лекційних та семінарських занять. Відповідно до стандарту державного вищого професійної освіти до фахівця, який пройшов навчання за спеціальністю «Соціальна педагогіка», пред'являється ряд специфічних вимог, серед яких в якості основних можна виділити комунікативні, організаторські, діагностичні, проектувальні, дидактичні, аналітичні.

Педагогічна практика як форма професійної підготовки студентів за спеціальністю «Соціальна педагогіка» є частиною державного освітнього стандарту. Її проходження обов'язково для всіх студентів МГОУ, що навчаються в рамках даної спеціальності.

метою практики є формування професійних умінь і особистісних якостей фахівців гуманістичної спрямованості і на їх основі оволодіння студентами МГОУ усіма видами професійної діяльності на рівні, відповідному кваліфікації «Соціальний педагог».

В даний час визначені основні принципи організації професійних практик, склалася певна структура, що охоплює всі щаблі підготовки соціального педагога на кожному курсі навчання в МГОУ.

Основоположні принципи і завдання побудови
 і проведення педагогічної практики

В ході формування системи професійних практик нами виявлено ряд принципів, що відображають концептуальні позиції і є певною системою вихідних вимог, виконання яких забезпечує необхідну ефективність в досягненні цілей, визначає загальний напрямок, зміст, сукупність і логіку застосовуваних засобів в організації практик. До них відносяться:

принцип безперервності: Всі види практик тісно взаємопов'язані між собою як в змістовному, так і в організаційному плані;

Принцип наступності: освоєння нового досвіду на базі вже набутого на попередніх етапах;

Принцип зростання складності: поступове ускладнення практичних завдань студентам, які виходять на практику;

Принцип послідовності і логічності: Поетапне освоєння комплексу професійних умінь і навичок, почергове оволодіння всіма професійними функціями фахівця;

Принцип інтеграції: з'єднання теоретичних знань і практичних умінь студентів у самостійній соціально-педагогічної діяльності;

Принцип особистісної активності: активність учасників організованого процесу передбачає включення їх в реальну професійну діяльність з максимальним урахуванням інтересів і ініціатив студентів;

Принцип персональности: надання студентам можливості самостійного вибору установи для проходження практик згідно їх інтересам, прагненням чи тематичної спрямованості самостійної наукової роботи (курсової, випускної кваліфікаційної роботи, іншим соціальним проектам).

принцип поліфункціональностіОдночасне виконання в ході практик різних професійних функцій (організаторської, соціально-виховної, соціально-освітньої, корекційно-реабілітаційної і т. Д.).

Принцип педагогічного управління і корекції процесу практики: виявлення сформованих і закріплених в ході практики умінь, а також труднощів і проблем студентів з метою корекції змісту навчання для надання йому більшої практичної спрямованості.

Таким чином, виходячи з сформульованої мети і основоположних принципів організації і проведення педагогічної практики, можна визначити її основні завдання:

1) поглиблення і вдосконалення теоретичних знань, сформованих в процесі навчання, подальше їх вдосконалення в різних видах діяльності;

2) розвиток особистісних якостей, необхідних соціальному педагогу в його професійній діяльності;

3) формування професійних умінь і навичок (комунікативних, організаторських, діагностичних, проектувальних, дидактичних, аналітичних);

4) знайомство з основними типами та видами установ, визначеними в якості основних баз для проходження практики;

5) освоєння сучасних соціально-педагогічних і психолого-педагогічних технологій колективної, групової, індивідуальної роботи з різними категоріями дітей;

6) створення умов для розвитку здібностей і самореалізації студента, формування власного стилю діяльності;

7) оволодіння методикою соціально-педагогічного дослідження; формування у студентів творчого підходу до професійної діяльності;

8) розвиток навичок професійної рефлексії.

У процесі педагогічної практики студенти набувають ряд професійних умінь і навичок, серед яких найбільш істотними є:

дослідні:

- Вивчення, педагогічно інтерпретувати конкретні умови життя людини, його емоційний стан, мотиви діяльності;

- Використання теоретичних знань та здатність науково обґрунтовано відбирати зміст і адаптувати інформацію адекватно віковим і психологічним особливостям клієнтів;

- Проведення цілеспрямованої соціально-педагогічного дослідження;

аналітико-проектні:

- Визначення мети, завдань різних видів соціально-педагогічної діяльності;

- Створення середовища, що розвиває індивідуальні можливості клієнтів;

- Розробка індивідуальної програми розвитку клієнта на основі результатів психолого-педагогічної діагностики;

- Аналіз досвіду соціального педагога з метою його використання у своїй практичній діяльності;

- Створення програмно-методичних матеріалів, що мають соціальну і педагогічну значущість;

- Розробка і аргументованість програми соціально-педагогічного дослідження, визначення його наукового апарату;

організаційно-комунікативні:

- Впровадження в практику роботи доцільної системи засобів, методів і технологій соціально-педагогічної діяльності;

- Реалізація заходів, що мають соціальну спрямованість;

- Устанавленіе педагогічно доцільних відносин з клієнтами та колегами;

- Відбір засобів, методів і прийомів, що стимулюють пізнавальну діяльність і міжособистісне спілкування дітей (клієнтів).

Структура і терміни проведення педагогічної практики

Всі види практичної діяльності, розроблені на основі концептуальних уявлень про модель підготовки соціального педагога, навчального плану спеціальності «Соціальна педагогіка», положень державного освітнього стандарту з даної спеціальності, здійснюються на всіх курсах навчання студентів.

Основними базами проведення професійних практик є соціально-педагогічні, корекційні, спеціальні профілактичні установи, центри дозвілля і творчості дітей, фізкультурно-оздоровчі та спортивні заклади, дитячі садки, школи, ліцеї, гімназії, ПТУ, підрозділи УВС по роботі з неповнолітніми дітьми та підлітками, заклади інтернатного типу, центри психолого-педагогічної та медико-соціальної допомоги, педагогічні училища, коледжі.

Зміст, форми і терміни проходження практики розробляються кафедрою і затверджуються на Раді факультету. Система професійної підготовки до різних видів практики здійснюється відповідно до навчального плану факультету і включає теоретичну (лекції, практичні заняття, спецкурси) і практичну підготовку (практикуми), написання курсових і випускних кваліфікаційних робіт, участь в науково-практичних конференціях, зустрічах з практикуючими соціальними педагогами. До практики допускаються всі студенти, які прослухали теоретичні курси дисциплін предметної підготовки.

Виходячи з цього розроблена структураі визначені наступні терміни проведення професійної практичної діяльності студентів за спеціальністю «Соціальна педагогіка»:

 вид  Тема  тривалість  Денне відділення  Заочне відділення
 Інструктивно-методичний табір  Організація соціально-значимої діяльності дітей в період літнього відпочинку  1 тиждень  1 курс (2 семестр)  2 курс (4 семестр)
 Літня педагогічна практика  Знайомство з методиками і технологіями соціально-педагогічної діяльності  8 тижнів  2, 3 курси (4, 6 семестри)  3, 4 курси (5, 7 семестри)
 Соціально-педагогічна  Знайомство з методиками і технологіями соціально-педагогічної діяльності.  3 тижні  3 курс (6 семестр)  5 курс (9 семестр)
 Психолого-педагогічна  Освоєння психолого-педагогічних методів і технологій в роботі з дітьми  4 тижні  4 курс (8 семестр)  5 курс (10 семестр)
 комплексна практика  Самостійне проектування і здійснення професійної діяльності соціального педагога.Работа в якості стажера  4 тижні  5 курс (9 семестр)  6 курс (11 семестр)

У процесі проходження практики студент бере участь у всіх видах діяльності, характерних для соціально-педагогічних і освітніх установ регіону, пробує свої сили в якості соціального педагога.

Система підготовки до педагогічної практиці

Система підготовки до здійснення педагогічної практики студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» включає в себе наступні основні положення:

- Розробка по кожному виду практики вузівських Положень (єдиного Положення, в якому представлені всі види практик), що включають в себе програму, форми і методи її проведення з урахуванням вимог державного освітнього стандарту;

- Складання графіків підготовки та проведення кожного виду практики (єдиного графіка проходження практик);

- Проведення навчальної та навчально-методичної роботи (підготовка пакетів типових та індивідуальних завдань та рекомендацій для студентів, оновлення навчально-методичних матеріалів і т. П.);

- Проведення організаційних заходів (настановних і підсумкових конференцій студентів, нарад професорсько-викладаючи-нізації складу і співробітників, що відповідають за організацію і проведення практик, укладення договорів з базовими установами практик, проведення координаційних нарад з їх представниками, контроль за підготовкою практик і т. П .);

- Розробка і оформлення необхідної нормативної документації (наказів, розпоряджень, форм звітності, щоденників практик тощо.);

- Інші заходи, необхідні для якісної підготовки і проведення практик.

Нормативно-правове забезпечення практик

Практики студентів, які навчаються за напрямом і спеціальністю «Соціальна педагогіка», проводяться відповідно до Закону Російської Федерації «Про освіту» та вимогами державних освітніх стандартів вищої професійної освіти. В обов'язки вузу входить організація проходження студентами практик на підставі вузівського Положення про практиках, укладення договорів про співпрацю з установами та організаціями, які мали можливостями для організації практик студентів, де обумовлюються конкретні терміни, умови і форми проходження практик студентами, а також форми і методи керівництва і контролю за проходженням ними практик з боку факультету (кафедри) і установи (організації), що є базою практики. В обов'язки установ і організацій входить створення необхідних умов студентам для проходження практики, надання їм необхідних документів та методичних матеріалів; проведення інструктажу про правила внутрішнього розпорядку, правила охорони праці; надання допомоги у виконанні змістовної частини програми практики. Відповідальність за проходження студентами практик несуть як студенти, так і організатори - факультет (кафедра), керівники практики та беруть установи.

Безпосереднє керівництво, організацію, контроль за проходженням практик в вузі ведуть викладачі, призначені розпорядженням по факультету.

Обов'язки керівників практик

факультетський керівник

Керівники практик є основними суб'єктами організації, проведення та контролю всіх видів соціально-педагогічної практики студентів. Як правило, для керівництва практиками факультетом (кафедрою) призначаються викладачі, що мають достатній стаж педагогічної роботи та / або безпосередньої роботи в установах і організаціях системи соціальної роботи.

В обов'язки факультетського керівника практик входить:

- Планування процесу проходження практик, складання їх графіків спільно з деканатом;

- Визначення установ і організацій як баз практик, сприяння укладенню з ними договорів;

- Розподіл студентів за базами практик;

- Складання проекту розпорядження про розподіл студентів по базах практик;

- Оформлення направлень на практику і видача їх студентам;

- Організація і проведення спільно з адміністрацією факультету настановних і підсумкових конференцій;

- Консультування і контроль роботи методистів, вибіркове відвідування баз практик;

- Контроль проходження практик студентами, своєчасною здачею ними документації;

- Взаємодія з працівниками установ та організацій (баз практик), відповідальними за організацію і проведення практик;

- Розробка і уточнення завдань на практики, в тому числі індивідуальних;

- Складання підсумкового звіту за результатами практики і представлення його керівникові практики вузу.

методист

В обов'язки методиста входить:

- Інформування керівників установ, соціальних педагогів про вид та терміни практики, її цілі, завдання, кількості студентів;

- Проведення за попередньою домовленістю консультацій (групових та індивідуальних) для студентів з питань змісту та організації соціально-педагогічної роботи;

- Забезпечення координації роботи студентів і соціальних педагогів під час практики;

- Надання науково-методичної допомоги соціальним педагогам у проведенні роботи зі студентами;

- Відвідування закріплених за ним баз практики, здійснення контролю за відвідуванням студентами установи під час практики;

- Перевірка звітної документації, проставлення оцінок за практику;

- Уявлення відповідно до схеми звіту відомостей за підсумками соціально-педагогічної практики факультетської керівнику;

- Участь в заключній конференції, надаючи аналіз роботи студентів (індивідуальний і груповий), їх позитивні і негативні сторони в ході проходження практики, труднощі, участь в заходах і т. Д.

керівник установи

В обов'язки керівника установи входить наступне:

- Знайомство студентів з установою, його історією, розвитком, функціонуванням, зі специфікою діяльності;

- Призначення відповідальних співробітників в якості кураторів студентів-практикантів;

- Забезпечення оптимальних умов для проходження студентами практики.

Куратор практикантів в установі

На кураторів в установі доводиться безпосередня навантаження з надання допомоги студентам, які проходять практику. Тому їх обов'язки полягають в наступному:

- Знайомство студентів зі специфікою своєї роботи, з оформлюваної документацією, а також з системою установ в соціумі;

- Допомога у виборі об'єкта соціально-педагогічних досліджень;

- Рекомендація щодо застосування різних діагностичних методик, інтерпретації отриманих даних;

- Консультування студентів при виконанні завдань практики;

- Здійснення аналізу діяльності студентів, характеристики їх роботи на завершальному етапі практики;

- Здійснення тісного зв'язку з методистом при виникненні будь-яких проблем, пов'язаних з дисципліною, труднощами взаємин в колективі, складнощів при виконанні завдань практики і т. Д.Оцінка результатів самооцінки учасників | Програма інструктивно-методичного табору

Програма літньої педагогічної практики | Приблизний діагностичний матеріал для дослідження | Програма соціально-педагогічної практики | Приблизний діагностичний матеріал для дослідження | Програма психолого-педагогічної практики | Приблизний діагностичний матеріал для вивчення | Програма комплексної практики | | | Додаток 1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати