На головну

Критерії та показники оцінки якості конкурсного

  1. I. Критерії поразки хвилею тиску
  2. I. Показники ліквідності і платоспроможності
  3. I. Показники, що характеризують інтереси власників
  4. II. Контроль якості освоєння дисципліни
  5. II. Критерії поразки тепловим випромінюванням
  6. II. Нормовані показники аероіонного складу повітря
  7. II. Загальні поняття оцінки

навчального заняття / позаурочного заходу, що проводиться учасниками практичного етапу конкурсу «Педагогічний дебют- 2014»

критерії: 0 - відсутня вказане якість;

1 - якість проявляється вкрай рідко;

2 - якість виражено незначно;

3 - якість виражено досить добре;

4 - якість виражено в повній мірі.

Показники оцінки якості:

  1. Методологічні аспекти сучасного навчального заняття / позаурочного заходу:

3.1. мотивація дітей на цілі заняття (створення ситуації утруднення, поддержаніеісходной мотивації в ході уроку / позаурочний заходи за рахунок раціональної зміни видів діяльності та створення мотивації перспективи при завершенні заняття).

3.2. цілепокладання (Ясність, чіткість і Диагностичность постановки мети заняття, побудові орієнтовної основи дій (ООД) дітей як «кроків» в досягненні поставленої мети, підведенні підсумків спільної діяльності в кінці кожного з етапів заняття з активною участю в цій роботі дітей).

3.3. наявність логічно завершеного пізнавального циклузаняття, спрямованого на осягнення учнями нових способів (УУД) навчально-пізнавальної діяльності дітей як її справжнього сенсу.

3.4. поєднання системи пооперационного контролю / самоконтролю якості процесу вивчення змісту теми заняття з контролем / самоконтролем учнями кінцевого результату.

3.5. наявність системи оцінювання (Змістовної оцінки, взаімооценкі, самооцінки) якості процесу вивчення змісту заняття дітьми і його результату.

  1. Раціональність відбору змісту, форм і методів навчального заняття / позаурочного заходу:

4.1. Глибина, новизна, науковість змісту матеріалу заняття.

4.2. проблемність змісту матеріалів, дослідницький характер навчальної діяльності.

4.3. Алгоритмізація (опрераціоналізація) навчання з метою проектування спільно з дітьми послідовності операцій навчальних дій як способів застосування нових знань на практиці.

4.4. Ціннісний характер змісту, Його спрямованість на підготовку дітей до життя в сучасному суспільстві, формування УУД * як інструменту самостійного досягнення ними предметних, метапредметних і особистісних освітніх результатів.

4.5. диференціація змісту за рівнем труднощі з урахуванням віку та індивідуальних особливостей дітей.

4.6. Виправданість вибору форм і методів для досягнення поставлених цілей.

4.7. оптимальність навчальної, психологічної та фізичної навантажень для збереження здоров'я дітей.

4.8. дидактична виправданість використання педагогом сучасних ІКТ для досягнення учнями цілей навчання, виховання і розвитку.

  1. Особисті та професійні якості вчителя:

5.1. Ерудиція, інтелектуальний рівень, педагогічна культура, мова.

5.2. створення комфортних психологічних умов, стимулюючих діяльнісної-комунікативний характер спільної освітньої діяльності, ситуацію успіху і прагнення дітей до самостійної творчої роботи.

Максимальна кількість балів оцінки якості конкурсного навчального заняття / позаурочного заходу: 15 х 4 = 60 балів

* УУД - Універсальні навчальні дії

додаток 8Критерії і показники | Оцінка результатів самооцінки учасників

Учасники | Порядок проведення конкурсу. | Заява | Критерії та показники оцінки якості конспекту конкурсного |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати