На головну

Сучасні підходи до виховання

  1. D. Сучасні уявлення про походження сутності
  2. I. Загальні відомості щодо організації навчання громадян початковим знанням в області оборони і їх підготовки з основ військової служби, військово-патріотичного виховання
  3. I. Основні терміни та загальні підходи
  4. II. МЕТОДИ, ПІДХОДИ І ПРОЦЕДУРИ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ
  5. IV. СУЧАСНІ ТАБУ
  6. VI. Цілі макроекономічної політики і сучасні можливості управління ринковим господарством в державі.
  7. Англійська революція середини XVII ст. сучасні трактування

Вивчивши тему, ви дізнаєтеся:

- У чому сутність виховання; які його рушійні сили;

- Які існують концепції виховання.

план:

1. сутність виховання, його логіка, рушійні сили.

2. Гуманістичний підхід у вихованні

3. сутність ціннісно-орієнтованого виховання: орієнтація на цінності; людина як пріоритетна цінність виховання.

4. Культурологічного підходу до виховання: базова культура особистості; її зміст.

5. сутність діяльнісного підходу до виховання.

Література (основна):

1. Анісімов, В. в. загальні основи педагогіки: навч. для вузів / В. в. Анісімов, О. р Грохольська, Н. д. Нікандров. - М .: Просвещение, 2007. - 575с, Глава 7, с.207-220.

2. Сластенін В. а. та ін. Педагогіка. - М., 1997; розділ III, глава 7, §§ 2, 3, 4, 5; розділ III, глава 15.

3. Рожков М. і., Байбородова Л. в. Теорія і методика виховання: навч. сел. для студ. вищ. Уч. зав .. - М: ВЛАДОС-ПРЕС, 2004.-384с.

4. Методика виховної роботи [Текст]: навч. посібник для вузів / під ред. В. а. Сластенина. - 4-е изд., Испр. і доп. - М .: Академія, 2006. - 144 с. - 30 екз.

5. Маленкова, Л. і. Теорія і методика виховання [Текст]: навч. посібник для пед. вузів / Л. і. Маленкова. - 2-е вид. - М .: Пед. т-во Росії, 2004. - 480 с. -30екз.

6. Головньова, Е. в. Теорія і методика виховання [Текст]: навч. посібник для пед. вузів по спец. «ПіМНО» / Е. в. Головньова. - М .: Вища. шк., 2006. - 256 с. -30екз.

Додаткова:

1. Бондаревська Є. в. Гуманістична парадигма особистісно-орієнтованої освіти .// Педагогіка, 1997 - № 4, с. 11-17.

2. Газман О. с. Відповідальність школи за виховання дітей // Педагогіка, 1997 № 4, с. 45-52.

3. Нікандров Н. д. Росія: цінності суспільства на рубежі XXI століття. -М., 1997..

4. Шаталов А. а. Толстой про природосообразности виховання дітей // Початкова школа, 1994. - №1, С.7-11.

5. Ямбург Є. а. Школа для всіх: адаптивна модель.- М., 1996.

6. Школа самовизначення / Под ред. А. н. Тубельскій - 2-х частинах. - М., 1994.

7. Ємельянова, І. н. Теорія і методика виховання [Текст]: навч. посібник для вузів по спец. "Педагогіка і психологія" / І. Н. Ємельянова. - М.: Академія, 2008. - 256 с. - 5 прим.

8. Гриценко, Л. і. Теорія і методика виховання: особистісно-соціальний підхід [Текст]: навч. посібник для вузів по пед. спец. / Л. І. Гриценко. - 2-е изд., Стер. - М.: Академія, 2008. - 240 с. - 3 прим.

9. Підласий, І. п. Педагогіка [Текст]. У 2 кн. Кн.2. Процес виховання: навч. для вузів / І. п. Підласий. - М .: ВЛАДОС, 2003 - 1999.-18екз

Підготовка до заняття.

Завдання 1. Заповніть таблицю, порівнявши ряд визначень поняття «процес виховання».

 Визначення поняття «процес навчання»  На чому зроблений акцент  що спільного  У чому різниця
 «Виховання-це процес цілеспрямованої організації виховних відносин» В. с. Безрукова      
 «Цілеспрямоване взаємодія вихователя і воспитуемого, спрямоване на особистість і створення умов для прискореного процесу соціалізації» В. а. Сластенін    
 «Цілеспрямований, соціально і індивідуально обумовлений і педагогічно організований процес розвитку особистості учнів, що відбувається на основі оволодіння систематизованими знаннями і способами діяльності, всім багатством духовної і матеріальної культури людства» В. і. Загвязінскій    
 «Процес активного цілеспрямованого взаємодії між вихователем і вихованцями, в результаті якого створюються виховні ситуації» Б. т. Лихачов    
 (Знайдіть самостійно) ФЗ «Про освіту в РФ»      

завдання 2. Вивчіть особливості проблемного, розвиваючого, програмованого, який повідомляє (традиційного, пояснювально-ілюстративного) навчання, і ін. Узагальнити інформацію для отримання дозволу її у вигляді таблиці.

 концепція  сутність підходу  Системоутворюючий елемент у вихованні  Приклади реалізації підходу
 Особистісно орієнтований підхід у вихованні      
 діяльнісний      
 культурологічний      
 ціннісний      
 гуманістичний      

завдання 3. Напишіть доповідь на тему «Сучасні концепції виховання і виховно-освітня політика Росії».

Рекомендації щодо виконання: Доповідь оформляється письмово у вигляді тез за схемою:

Тема _________________________________________________________________________

Вступ. Чому ця тема актуальна? __________________________________________

Тезіс1. Про що йде мова (поняття, аксіоми)? _______________________________________

Теза 2. У чому суть проблеми? ___________________________________________________

Теза 3. Що ви думаєте по суті теми і що пропонуєте? ________________________

Обсяг доповіді не менше 3 аркушів машинописного тексту.

 Сучасні дидактичні концепції та авторські школи. | Тема 12.

Педагогічний процес як цілісне явище і система | Тема №2-3 | Підготовка до заняття | Сучасні методи і засоби навчання | Методи і прийоми виховання. | Як слід вчинити педагогу в такій ситуації? | Авторські виховні системи. | Освітня установа як педагогічна система та об'єкт наукового управління. | Законодавство, що регулює відносини в галузі освіти. Права дитини і форми їх правового захисту в законодавстві Російської федерації. | вправи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати