На головну

II. Організація самостійної роботи студентів

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Організація заняття і вступне слово викладача - 5 хвилин
  6. I. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
  7. I. Організація практики та порядок її проходження.

1. Самостійна робота, включена в навчальний процес має на меті поглибити розуміння студентами навчальних дисциплін і передбачає:

- Виконання завдань, лабораторних робіт містять елементи експериментального дослідження;

- Виконання конкретних нетипових завдань науково-дослідного характеру в період виробничої або навчальної практики;

- Вивчення теоретичних основ методики, постановки, організації і виконання наукових досліджень, планування і організації наукового експерименту, обробки наукових даних і т. Д.

2. Самостійна робота студентів є продовженням і поглибленням навчального процесу і організовується безпосередньо на кафедрі, в навчальних аудиторіях, в бібліотеці і в домашніх умовах.

3. Керівництво самостійною роботою студентів здійснюють професори та викладачі кафедри.

4. Самостійна робота студентів, виконувана у позанавчальний час, організується у вигляді:

- Самостійна підготовка студентами доповідей за новими і актуальним розділах дисципліни, що вивчається і суміжних з ними наук;

- Оглядів наукових і науково-популярних журналів;

- Участі студентів групами або в індивідуальному порядку в науково-дослідній роботі за тематикою кафедри, оволодіння ними навичками проведення експерименту і статистичної обробки отриманих результатів,

- Організація студентських конструкторських бюро, робота яких спрямована на виготовлення нових приладів і пристроїв для потреб педагогічного процесу;

III. Зміст самостійної роботи студента

Необхідною елементом самостійної роботи студентів є засвоєння категоріально-понятійного апарату.

При підготовці усних виступів необхідною вимогою є добре володіння матеріалом, вміння відповідати на питання для самостійної підготовки.

Студент повинен освоїти реферативну роботу, яка передбачає вміння самостійного підбору літератури з необхідної теми і її аналізу. Реферат повинен мати план (зміст), що включає в себе вступ, основну частину, що складається з 2-3 пунктів, висновок і список використаної літератури (не менше 3-5 найменувань). Введення, висновок і список літератури не нумеруються. Титульний аркуш реферату оформлюється відповідно до прийнятого в ВУЗі стандартом. У вступі проводиться обгрунтування обраної теми, показується її значимість і актуальність, характеризується структура реферату. У висновку робляться короткі висновки по темі. Обсяг реферату - 1 друкований аркуш (15-16 сторінок, виконаних на комп'ютері або відповідну кількість рукописних сторінок). Реферат оформляється на аркушах формату А4 і обов'язково зшивається або поміщається в папку-швидкозшивач.

По завершенні самостійної роботи студент повинен бути підготовлений до проведення семінарського заняття з певної теми, засвоївши до неї лекційний матеріал, питання для роботи на семінарі або практичному занятті і питання, відведені для самостійної підготовки.

Тематичний план (очне відділення)

 №№п. / П.  Найменування розділів і тем (з коротким розкриттям змісту лекційних і практ. Занять)  Всього годин в трудомісткості  Аудиторні заняття (год.)  Сам.работа
 В тому числі
 всього  лек  Пр.
 4курс, 7 семестр
 1.  Вступ. Стан здоров'я населення в країні.  
 Культура здоров'я
 Теоретичні основи педагоги-чеський валеології  
 Методологічні основи педагогічної валеології  
 Філософія здоров'я людини  
 Валеологічний статус освітніх систем
 Оцінка фізичного розвитку та функціонального стану різних систем.
 Цілі, завдання та функціональні компоненти валеологічний оптимальної соціально-педагогічної діяльності.
 Організація здоровьесбе-Реган середовища в притулку, дитячому будинку.  
 Організація здоровьесбе-Реган середовища в загальноосвітній школі.
 Санітарно-педагогічні вимоги до освітніх установ  
 Профілактика найважливіших захворювань сучасної людини.
 4курс, 8 семестр
 Основні принципи загартовування
 Організація спортивно-масових меропіятій
 оздоровчий туризм
 біологічні ритми  
 Значення фізкультури і спорту для здоров'я людини  
 Принципи збалансованого харчування  
 Ожиріння. Способи корекції ваги
 Нетрадиційні оздоровитель-ні технології (точковий масаж)
 Імунітет. Хвороби імунної системи, їх профілактика.  
 Вплив на здоров'я несприятливих чинників. Проблеми хронобиологии і хрономедицини.
 Стрес, його механізми та біологічне значення  
 Психорегуляція. Фізичні вправи для зняття стресу.
 Гігієна праці педагога.  
 Старіння і здоров'я.
   Разом

ЗМІСТ КУРСУВСТУП | Тема 1. Введення. Стан здоров'я населення в країні.

Тема 1. Введення. Стан здоров'я населення в країні. | ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ | Тема 13. Оздоровчий туризм | ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ | ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ ПО ВСЬОМУ КУРСУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати