Головна

Теория и практика особистісно-соціального виховання людини у педагогічній творчості В. О. Сухомлинського

  1. Die Verbandstheоrie- теория структур
  2. I. Общая теория статистики
  3. I. Учебно-педагогическая практика студентов 3 курса (2 недели)
  4. I.2. Монополия и конкуренция. Теория монополистической конкуренции.
  5. II. Судебная практика
  6. III. Судебная практика
  7. III. ПРАКТИКА

Найяскравішим і найбільш послідовним теоретиком і практиком особистісно-соціального виховання постає український педагог-гуманіст, мислитель В. О. Сухомлинський. В. О. Сухомлинський першим здійснив обґрунтування розу­міння дитини в педагогічному процесі як суб'єкта і мети виховання, довів необхідність забезпечення для цього суб'єкт-суб'єктних, пе­дагогічно доцільних, морально-естетичних взаємин педагогів і дітей, соціальну потребу виховання громадянина країни. В численних статтях видатний педагог обґрун­тував невіддільність школи від суспільства, стверджував, широко ілюструючи конкретними прикладами з досвіду виховної роботи школи і сім'ї, що вчителі і батьки повинні як вогню боятися егоїзму, ідейної порожнечі, індиферентності своїх вихованців, завжди пам'я­тати, що найбільшим громадянським обов'язком підлітків, юнаків і дівчат є їхня відповідальність перед Батьківщиною. Навчання він учив розглядати як активне ідейне, громадян­ське життя учнів, вияв їх самоактивності. Він обстоював думку про гармонійність поглядів дитини на життя, на природу, на суспільство, на саму себе.

Теорія і прак­тика В. О. Сухомлинського відповідає сьогоденню, вона випередила свій час, хоч його інноваційна виховна система, створена в тоталі­тарному суспільстві, об'єктивно не могла бути повністю в ньому задіяною. Вона забезпечує нам широкий простір для творчості в умовах діалогу культур усіх етносів, що споконвіку живуть в Україні, і відкритості до народів Європи і світу.

 Соціально-особистісний підхід до виховання у теорії і практиці А. С. Макаренка. | Поєднання вимогливості і поваги до особистості вихованця. Взаємозвязок виховання і самовиховання.

Характеристика методів навчання за дидактичною метою, етапами засвоєння знань (В. Онищук). | Концепція особистісно-орієнтованого навчання. Умови забезпечення особистісно орієнтованого навчання. | Диференціація та інтеграція. Основні рівні диференціації. | Завдання, зміст, методи та форми індивідуальної роботи вчителя з учнями. | Поняття про контроль і оцінювання навчально-пізнавальної діяльності школярів, функції контролю. Історичний розвиток проблеми контролю успішності учнів. | Види контролю | Характеристика видів, методів і форм оцінювання навчальних досягнень школярів за 12-бальною шкалою. | Оцінювання в педагогічній діяльності педагогів-новаторів. Форми контролю та оцінки знань у зарубіжних шкільних системах. | Забезпечення цілісного педагогічного процесу в діяльності вчителя. Єдність і відмінність процесів навчання і виховання. | Виховання, формування, соціалізація та розвиток особистості у її зв'язках і залежностях. Діяльність, спілкування і відносини у формуванні особистості. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати