Головна

Основна частина РОБОТИ

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
  4. I частина. Збір і рух до першого привалу (30-35 хв.).
  5. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  6. I. Лабораторні роботи
  7. I. Загальна частина

Основна частина роботи містить, як правило, три розділи, кожен з яких включає не менше двох підрозділів. У підрозділах можуть бути виділені пункти. Курсова робота може містити два розділи.

При друкованому способі текст роботи набирається в текстовому редакторі Microsoft Word for Windows, з використанням шрифту Times New Roman, основний текст - 14 pt через одинарний інтервал, додатковий - 12 pt (зміст, додатки, підпису під рисунками, головка таблиць). Нумерація сторінок - Внизу сторінки по центру, розмір шрифту - 12 pt. Рекомендується використовувати такі параметри сторінки: ліве поле - 30 мм, праве - 15 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм, вирівнювання тексту - по ширині, абзац - 1 см. Номери сторінок ставляться внизу, починаючи з другої сторінки, з вирівнюванням по центру .

Для задоволення цих вимог необхідно виконати наступні дії, використовуючи текстовий процесор MS Word:

1. Для використання гарнітури шрифту Times New Roman, розмір основного тексту - 14 pt вибрати команду Формат a Шрифті встановити необхідні параметри (малюнок 2).

Малюнок 2 - Вибір параметрів шрифту

2. Щоб зберегти текст через одинарний інтервал і абзацного відступу зліва 1 см, вибрати команду Формат a Абзаці встановити необхідні параметри (рисунок 3).

Малюнок 3 - Вибір параметрів абзацу

3. Для установки розмірів полів вибрати команду Файл a Параметри сторінкиі встановити параметри сторінки: ліве поле - 3, праве - 1,5, верхнє і нижнє - по 2 см (малюнок 4).

Малюнок 4 - Вибір параметрів сторінки

4. Для розстановки номерів сторінок вибрати команду Вставка a Номер сторінокі встановити номери сторінок внизу, починаючи з другої сторінки, з вирівнюванням від центру (малюнок 5).

Малюнок 5 - Розстановка нумерації сторінок

Розділи, підрозділи. Кожен розділ починається з нової сторінки, Назви розділів і підрозділів повинні бути лаконічними і нести інформацію про зміст цих розділів. Перенесення слів у назвах розділів і підрозділів не допускаються. При необхідності, розділи та підрозділи нумерують арабськими цифрами, після нумерації крапка не ставиться, в кінці заголовків крапка не ставиться. Вирівнювання заголовків - по центру. Відстань між заголовком розділу і підрозділу, між ними і першим рядком тексту над / під ними - півтора інтервали.

Назва розділів, включаючи реферат, зміст, укладення та додатки, набирається прописними літерами, підрозділів - малими. Вирівнювання заголовків розділів і підрозділів - по центру сторінки.

Приклади оформлення заголовків в тексті:

розділу:

2 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ"КРИНИЦЯ"

підрозділу:

2.3 Організація бухгалтерського обліку в ВАТ"Криниця"

Нумерація розділів, підрозділів, таблиць, ілюстративного матеріалу і формул. Нумерація розділів і підрозділів здійснюється наскрізна по всій роботі із застосуванням арабських цифр, відповідно: 1, 2, ..., 1.1, 1.2, ... і т. Д. При використанні в роботі таблиць, малюнків і формул, їх нумерація здійснюється наскрізна по всій роботі (рисунок 1, малюнок 2, ..., таблиця 1, таблиця 2, ...), або за розділами (рисунок 1.1, ..., малюнок 2.3, ..., таблиця 1.1, таблиця 2.2,. ..).

Посилання на ілюстрації та формули. У роботі перед кожним малюнком і таблицею повинні приводитися посилання на них із зазначенням їх виду без скорочення і номера, наприклад: "в таблиці N наведено ..." або "... рентабельність виробництва за 2003-2006 рр. (Таблиця 2), показала ... "," на малюнку 5 наведено ... "," з діаграми (рисунок 1.2) видно ... ".

зауваження. Не рекомендується вводити в текст окремі довідкові фрази, що повторюють заголовок таблиці, підпис ілюстрації, характеристику формули (таблиця 1).

Посилання в тексті на порядковий номер формули призводять в круглих дужках, наприклад: "... з формули (2.3) видно ...".

Таблиця 1 - Приклад виконання посилання

 правильно  неправильно
 У 2009 р спостерігалося зниження рентабельності підприємства (рисунок 2.3)  На малюнку 2.3 приведена рентабельність підприємства за 2009 р З малюнка 2.3 видно, що в 2009 р спостерігалося зниження рентабельності підприємства

Використання скорочень, умовних позначень і лапок. При використанні скорочень, умовних позначень і одиниць вимірювання фізичних величин, необхідно керуватися таким правилом: в кінці скорочення слова ставиться крапка, наприклад: тис., Руб. і т. д., але крапка не ставиться в кінці умовного позначення, наприклад: млн, млрд, кг і т. д.

Для позначення тимчасового інтервалу використовується позначення рр., Наприклад: в 2006-2009 рр.

Для позначення іноземної валюти доцільно використання термінів у. е. (умовна одиниця), а не долар США, євро та ін.

При використанні одиниць вимірювання фізичних величин необхідно керуватися міжнародною системою одиниць.

При написанні числа і наступних одиниць виміру між ними ставиться пропуск, наприклад: 200 млн, 1000 у. е., 95%.

При написанні типу і назви населеного пункту, між ними ставиться пропуск, наприклад: м.Мінськ.

Позначення одиниць вимірювання необхідно відокремлювати від тексту коми, наприклад: "... прибуток підприємства, млн руб."; "... Показник До2, Відносна. од. "і т. д.

Числа з розмірністю слід писати цифрами, а без розмірності -слів, наприклад "маса ... дорівнює 200 кг", "Зменшити собівартість ... в два рази" і т. Д.

Приклади найбільш уживаних скорочень і словосполучень:

область - обл.

район - р-н

малюнок - рис.

таблиця - табл.

сторінка - с.

тобто - т. е. (через нерозривний пробіл: Ctrl + Shift + пробіл)

та інші - і ін.

і так далі - і т. д. (через нерозривний пробіл: Ctrl + Shift + пробіл)

по порядку - п / п

місто (село, село) - м (д., с.)

рубль - руб.

умовна одиниця - у. е.

тисяча - тис.

мільйон (мільярд) - млн (млрд)

секунда - з

хвилина - хв

годину - ч

тонна - т

кілограм - кг

сільськогосподарський - с.-г.

сільське господарство - с.г.

економічний - екон.

роки - рр.

При використанні в тексті лапок, рекомендується застосування однакових уніфікованих символів по всій роботі. Наприклад: використовувати "..." або "...», але не "..." і "...».

Використання дефісів і тире. Слід розрізняти тире:

довге "- " (Ctrl + Alt + мінус на цифровій клавіатурі). Ставиться в пропозиціях і "відбивається" пробілами по обидва боки.

Наприклад, Столиця Білорусі - Мінськ.

коротке "- " (Ctrl + мінус на цифровій клавіатурі). Ставиться в інтервалах просторових, тимчасових, кількісних, між прізвищами вчених в назвах законів, рівнянь і т. П. І не відбивається "пробілами" з обох сторін.

Наприклад, Москва-Мінськ, 2-3 дня, 16-18 кг, рівняння Менделєєва-Клапейрона.

дефіс "-". Ставиться в словосполученнях типу:

по-перше, радіус-вектор, два-три дні і т. п.

Для запобігання розриву стоять в кінці рядка словосполучень, номерів або фраз, що містять дефіс або коротке тире, використовується так званий нерозривний дефіс (Нерозривне коротке тире). Він ставиться натисканням клавіш Ctrl + Shift + Дефіс (Ctrl + Shift + Коротке тире). При цьому ці поєднання, що містять нерозривний дефіс або коротке тире, будуть перенесені на початок наступного рядка.

Використання прогалин. Прогалини вживаються для поділу слів, словосполучень і символів, при вживанні тире і в інших аналогічних випадках. При написанні ініціалів між ними також ставиться пробіл (І. І. Іванов). У ряді поєднань застосовується так званий нерозривний пробіл. Він ставиться натисканням клавіш Ctrl + Shift + пробіл. Це використовується для запобігання перенесення цих поєднань в кінці рядка (наприклад, А. І. Іванов, 20 кг, 2009 г. і ін.). Між ініціалами також ставиться нерозривний пробіл для виключення розриву їх при перенесенні.

Використання формул. Оформлення математичних виразів рекомендується виконувати за допомогою інструменту редактор формул текстового процесора. Опис роботи з редактор формул наведено в [3, с. 41-42]. Для опису математичних виразів, використовуваних в роботі, необхідно застосовувати моделі виразів, наприклад: "... розраховується за виразом (двокрапка):", "... для розрахунку ... використовуємо формулу (двокрапка):". При використанні написання кількох рівнянь, в кінці кожного ставиться крапка з комою, а в кінці останнього - точка.

При необхідності використання формул в тексті роботи, відстань між рядками тексту і формулами повинно бути 1,5 інтервалу. Формула розташовується з вирівнюванням по центру сторінки.

Для вставки формул доцільно використовувати редактор формул, виконавши такі дії:

1. Увійти в редактор формул, виконавши команду Вставка a Об'єкт a Microsoft Equation 3.0.На екрані з'явиться панель Формула(Рисунок 6).

 Малюнок 6 - Панель для набору формул

2. Почати введення формули, набравши її на клавіатурі, і на цій панелі вибрати шаблон необхідної формули.

3. Вийти з режиму формул, клацнувши мишкою в будь-якому місці екрану. При випадковому виході з режиму формул або необхідності редагування формули запуск редактора формул можна здійснити подвійним клацанням по формулі.

При необхідності розшифровки в формулах умовних позначень, в кінці формули ставиться кома, з нового рядка після слова де наводиться умовне позначення через пробіл, потім його розшифровка, через тире, із зазначенням одиниць виміру при необхідності і, через крапку з комою, розшифровка інших умовних позначень.

приклад:

Амортизаційні відрахування (А) розраховуються за формулою:

А = Кп ? На/ 100, (1)

де Кп - Первісна вартість придбаного устаткування, у. е .;

На - Норматив амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів,%.

Розрахунки з використанням математичного апарату, побудова діаграм і графіків рекомендується проводити з використанням табличного процесора MS Excel. Основи роботи з ним викладені в [4].

Оформлення малюнків. Малюнок (зображення) - вид графічного матеріалу, що використовується для передачі, за допомогою різних графічних засобів, необхідної інформації про досліджуваний об'єкт, явище. Це можуть бути, наприклад, структурні схеми, діаграми, графіки та ін.

Приклад оформлення малюнка і використання діаграми представлений на малюнку 7.

       
   
 
 


Малюнок 7 - Розподіл статей витрат по частках в загальних капітальних вкладень

Підпис до рисунку включає: слово Малюнок і, через прогалини, номер малюнка, тире і назва малюнка з великої літери без крапки. Підпис до рисунку форматується по центру сторінки. При необхідності використовується підрисунковий текст, з пояснювальними даними (розшифровка умовних позначень на малюнку і т. Д.). У цьому випадку після назви малюнка необхідно поставити двокрапку ":". Для підрисуночного тексту використовується шрифт 12 pt через один інтервал з форматуванням по центру сторінки.

Оформлення таблиць. Таблиця використовується для можливості порівняння розглянутих показників. Над лівим кутом таблиці після абзацного відступу поміщається напис Таблиця із зазначенням номера таблиці без знака номера, заголовок таблиці поміщається після номера таблиці через тире, з форматуванням по центру сторінки (таблиця 3).

Створенню таблиці і роботі з нею допоможе керівництво по роботі з текстовим процесором Microsoft Word [3, с. 34-37]. Робоче поле таблиці включає заголовок та інформацію, розташовану в рядках і стовпцях.

Якщо таблиця вміщується на сторінку, то розбивати її на дві частини не рекомендується. В цьому випадку слід перенести таблицю на сторінку, наступну за посиланням, доповнивши порожнє місце текстом, наступним за таблицею.

Таблиця 3 - Зміна структури витрат за 2004-2007 рр., Тис. Руб.

 Стаття витрат  2004 р  2005 р  2006 р  2007 р
 сума %  сума %  сума %  сума %
 Зарплата  105 267  1,17  126 927  0,84  204 562  0,88  284 403  0,90
 матеріали  7 130 177  79,12  11 457440  75,58  76,74  24 283 638  76,7
 амортизація  147 942  1,64  120 405  0,79  128 315  0,55  209 417  0,66
 заробітна плата АУП та іншого персоналу  36 825  0,21  41 585  0,27  95 619  0,41  126 258  0,40
 інші матеріальні витрати  825 913  9,16  2 102 903  13,87  2 760 975  11,86  3 558 988  11,3
 соціальне страхування  79 354  0,59  87 160  0,57  195 070  0,84  283 851  0,90
 транспортні витрати  36 029  0,40  132 804  0,88  323 582  1,39  532 858  1,68
 послуги по фасуванню  676 923  7,41  1 061 331  7,00  1 648 913  7,08  2 270 321  7,18
 надзвичайний податок  10 373  0,12  12 458  0,08  27 558  0,12  31 883  0,10
 електроенергія  12 837  0,09  15 487  0,10  30 954  0,13  48 992  0,15

В іншому випадку, при неможливості її розташування без переносу, необхідно виконати наступні дії для автоматичного перенесення заголовка таблиці разом з яку переносять її частиною: виділивши заголовок таблиці (рисунок 8), виконати команду Таблиця a Заголовки. При цьому в яку переносять частини таблиці автоматично організовується заголовок.

Малюнок 8 - Виділення заголовка таблиці

Зверху цієї частини таблиці необхідно зробити напис Продовження (закінчення) таблиці (із зазначенням її номера), з форматуванням її по правому краю сторінки (приклад: таблиця 4).

Для кращого розуміння інформації, що приводиться в таблиці, рекомендується її розташовувати в таблиці по збільшенню тимчасового розгляду зліва направо і зверху вниз (наприклад, в першому стовпці наводять інформацію за 2005 р, в наступному - за 2006 р і т. Д., В першому рядку наводять інформацію за перший квартал року, в наступній - за другий і т. д.).

Таблиця 4 - Розрахунок капітальних витрат, руб.

 Статті витрат  величина витрат
 1. Витрати на придбання техніческіхі програмних засобів, Кп
 2. Витрати на транспортіровкуоборудованія до місця експлуатації, Ктр
 3. Витрати на установку і монтажОборудованія, Км

Продовження таблиці 4

 Статті витрат  величина витрат
 4. Витрати на навчання персоналу, Кпро
 5. Витрати на налагодження АРМ на местеексплуатаціі, Кн
 6. Витрати на освоєння программногосредства, Кос
 Разом капітальних витрат, Ко

Одиниці вимірювань цифрових даних в графах таблиці ставляться у заголовках кожної графи. Якщо всі показники таблиці мають одну розмірність (руб., Кг, роки та ін.), Допускається вказувати її скорочене позначення в кінці заголовка таблиці через кому (таблиця 5).

Таблиця 5 - Динаміка виробництва продукції, т

 Найменування продукції  2006 р  2007 р  2008 р  2009 р
 Тверді сири:        
 Пошехонський
 Костромської
 голландський
 Біла Русь

Заповнення шапки таблиці, її стовпців і рядків підпорядковується наступним правилам: шапка таблиці в стовпцях і рядках заповнюється з великої літери. У разі використання в шапці таблиці розбивки стовпців на подстолбци, продовження тексту ухвали, загального для них і розкривається в подстолбцах, починається з малої літери (таблиця 6).

Таблиця 6 - Зміна витрат за статтею Загальновиробничі витрати на 1 руб. обсягу

 Статті витрат  Сума, коп.  Відхилення (+, -), коп
 план  факт
 матеріали  2,0  2,1  +0,1
 Паливо, енергія  5,5  5,5
 Заробітня плата  3,8  3,8
 Відрахування на соцстрах.  2,0  2,0
 Послуги допоміжних цехів  9,1  9,2  +0,1
 амортизація  2,1  2,1
 налагодження  0,4  0,4
 Витрати майбутніх періодів
 різні  0,3  0,3
 Разом:  25,3  25,5  +0,2

Організація положення тексту на сторінці.При необхідності вибору Почати розділ з нової сторінки або Чи не відривати розділ від попереднього тексту, Необхідно виконати наступні дії:

набрати команду Формат a Абзац. (Положення на сторінці). У меню, і встановити прапорець З нової сторінки (Рисунок 9) або Чи не відривати від наступного (Рисунок 10).

Малюнок 9 - Розташування тексту з нової сторінки

Малюнок 10 - Розташування тексту без відриву від попереднього

У тексті не повинно бути висячих рядків (переносів на наступний рядок частин слів, що включають менше 10 символів).

приклад :

республіканське унітарне сільськогосподарське виробниче підприємство.

Перенесена частина слова «ємство. »- Висяча рядок.

Для того, щоб прибрати висячу рядок, необхідно змінити щільність шрифту командою Формат a Шрифт a Інтервал a Ущільнений (Розріджений)(Рисунок 11). Не рекомендується встановлювати щільність шрифту більше 0,4 pt.

Малюнок 11 - Установка шрифту з ущільненим інтервалом

 РЕФЕРАТ, РЕЗЮМЕ | Список використаних джерел

ББК 74я7 | ДОДАТКИ | Додаток А | Додаток Д | Додаток Е |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати