На головну

Оформлення контрольної роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Загальні вимоги, що пред'являються до контрольної роботи
  6. I. Оформлення посилань на нормативні правові акти
  7. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи

Економічний факультет

І. В. Міргалеева, Н. А. біксину

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт

з дисципліни «Макроекономіка»

Бугульма 2014


УДК 330 (075.8)

ББК 65.012.2я73

М 63

Друкується за рішенням Секції економічних дисциплін

Навчально-методичної ради

Інституту економіки, управління та права (м Казань)

Міргалеева І. В., Н. А. біксину

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з дисципліни «Макроекономіка». // І. В. Міргалеева. - Казань: Видавництво «Пізнання» Інституту економіки, управління і права, 2014. - 11 с.

Обговорені та схвалені на засіданні кафедри Економіка.

Призначено для студентів напряму 080200.62 «Менеджмент»

УДК 330 (075.8)

ББК 65.012.2я73

© Інститут економіки, управління

і права (м Казань), 2014

© Міргалеева І. В., 2014

© біксину Н. А., 2014


зміст

1. Оформлення контрольної роботи ............................................. ......... 3

2. Тематика контрольних робіт ............................................. ............... 6

3. Список рекомендованої літератури ............................................. ....... 8

4. Приложение..................................................................................9


Оформлення контрольної роботи

Текст контрольної роботи друкується на комп'ютері на одній стороні стандартного аркуша формату А4 білої паперу. Обсяг контрольної роботи встановлено в межах 15 сторінок машинописного тексту (без урахування списку літератури та додатків).

Рекомендоване розподіл тексту по розділах наступне: введення - 1-2 сторінки, перше питання - 5, друге питання - 5, висновок - 1-2 сторінки. Загальноприйнятим є таке розташування тексту на сторінці: розмір лівого поля - 30 мм, правого - 20 мм, верхнього і нижнього - 25 мм. На одній сторінці - 29 рядків, в рядку 60 символів. Текст та інші видрукувані і вписані елементи роботи повинні бути чорними, контури букв і знаків - чіткими, без ореолів і затінення, шрифт Times New Roman - 14, інтервал - 1,5. Курсив і підкреслення в роботі не допускаються. Назви розділів і параграфів виділяються напівжирним шрифтом.

Нумерація сторінок тексту проставляється в правому верхньому куті листа. Проставляти номер сторінки необхідно з першої сторінки введення, на якій ставиться номер «3». Після цього нумеруються всі сторінки, включаючи додатки.

Всі ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) позначаються словом «Рисунок». Малюнки нумеруються арабськими цифрами, починаючи з першого. Назва дається під малюнком в центрі з номером малюнка і виділяється жирним шрифтом. У всіх малюнках повинні бути проставлені одиниці виміру. Приклад оформлення малюнків представлений в Додатку 1.

Поміщений в контрольній роботі цифровий матеріал рекомендується оформляти у вигляді таблиць. Таблиці нумеруються арабськими цифрами. Слово «Таблиця» друкується вгорі праворуч від тексту. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над відповідною таблицею. Назви таблиць слід виділяти напівжирним шрифтом.

Цифрові дані в таблицях пишуться строго по класах і розрядам чисел (одиниці під одиницями, десятки під десятками і т.д.). Якщо таблиця цілком запозичена з одного джерела або складена з декількох джерел, то під таблицею слід посилання на джерело. У таблицях можна використовувати одинарний інтервал, а розмір шрифту скоротити до 10-12. У всіх таблицях повинні бути проставлені одиниці виміру. Приклад оформлення таблиці наведено в Додатку 2.

При перенесенні таблиці на наступну сторінку контрольної роботи над нею розміщують слова «Продовження таблиці» із зазначенням її номера. При цьому, пронумерувавши графи на початку таблиці, повторюють їх нумерацію на наступній сторінці. Заголовок таблиці при її перенесенні не повторюють. Якщо розмір таблиці перевищує одну сторінку, то вона виноситься в додатки.

Пояснення символів, коефіцієнтів рекомендується наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Значення кожного символу і коефіцієнта наводиться з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. Формули повинні нумеруватися арабськими цифрами. Номер формули беруть у круглі дужки і поміщають на правому полі на рівні нижнього рядка формули, до якої він належить. наприклад,

X = 2Y + Z (1)

У контрольній роботі повинні бути посилання на першоджерела. Посилання наводяться у квадратних дужках після згадки про них або в кінці цитати. Після вказівки конкретних цифрових даних або цитат на засланні вказуються сторінки, на яких поміщається використаний матеріал, і номер джерела в списку літератури. Наприклад, [8, C.77], тобто джерело номер 8 в списку використаної літератури, сторінка 77.

Список використаної літератури містить назви всіх використаних автором джерел, на які є посилання в тексті. Кількість джерел у списку має бути не менше десяти.

У списку використаної літератури джерела розташовуються в наступному порядку:

I. Нормативно-правові матеріали;

II. Спеціальна література (монографії, книги, наукові розробки по темі, навчальні видання, статті з періодичних видань, довідкові матеріали).

Нормативно-правові матеріали розташовуються в списку в наступному порядку: Конституція, кодекси, федеральні закони, укази Президента РФ, постанови Уряду РФ, закони РТ, постанови Кабінету міністрів РТ, інструкції, розпорядження міністерств і відомств.

Літературні джерела розташовуються в алфавітному порядку за прізвищем автора, а, якщо автор не зазначений, - за назвою статті.

наприклад:

I. Нормативно-правові матеріали:

1. Конституція РФ / Федеральний конституційний закон РФ від 12 грудня 1993 // Російська газета. - 1993. - 25 грудня.

2. Цивільний кодекс РФ. Частина 1. / Федеральний закон РФ від 30 листопада 1994 р №51-ФЗ (з останніми змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №31. - Ст.3301.

3. Федеральний закон «Про оціночної діяльності в Російській Федерації» від 29 липня 1998 р №135-ФЗ (з останніми змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №31. - Ст.3813.

II. Спеціальна література:

4. Гончаренко, Л. І. Оподаткування організацій фінансового сектора економіки. Підручник. - М .: Фінанси і статистика, 2004. - 302 с.

5. Горбонос, А. В. Креативний фінансист. // Фінансовий директор. - 2006. - № 6. - С. 90-96.

 Рекомендовані джерела | Тематика контрольних робіт з дисципліни
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати