На головну

До курсової роботи з статистикою

  1. D) У роботі
  2. I. 10. Що таке резонанс? Поясніть явище акустичного резонансу в лабораторній роботі.
  3. I. 9. Поясніть дію магнітного поля Землі на магнітну стрілку. Чому ми можемо в роботі виміряти тільки горизонтальну складову напруженості магнітного поля Землі?
  4. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  5. I. Загальні вимоги, що пред'являються до контрольної роботи
  6. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  7. II. 11. Наведіть принципову схему установки і поясніть, як в лабораторній роботі визначали чутливість осцилографа.

До курсової роботи з статистикою як однієї з перших самостійних досліджень студента кафедри пред'являються вимоги:

- До змісту;

- До оформлення тексту;

- До оформлення списку використаних джерел.

Вимоги до змісту курсової роботи

· Курсова робота повинна бути виконана на високому теоретичному рівні. Студент повинен показати вміння узагальнювати теоретичний матеріал і знання відповідної законодавчої та нормативної бази з обраної теми;

· Курсова робота повинна бути виконана самостійно і насичена статистичним матеріалом;

· В роботі студент повинен показати вміння використовувати на конкретному матеріалі різні методи статистики, а також використання ЕОМ при розрахунках;

· Текст повинен бути викладений коротким, доступним для сприйняття мовою, не мати редакційних похибок;

· Курсова робота повинна закінчуватися висновками і пропозиціями, що випливають з тексту роботи, і відображати основний її зміст.

Вимоги до оформлення тексту курсової роботи

Курсова робота виконується на аркушах формату А 4, які брошуруються в папці. Текст розміщується на одному боці аркуша.

· Поля сторінки:

зліва - 35 мм,

праворуч - 10 мм,

зверху і знизу - 20 мм;

· Текст повинен бути комп'ютерного набору - інтервал - полуторний, розмір шрифту 14 пунктів.

· Загальний обсяг курсової роботи 35-50 сторінок.

· Розділи і підрозділи нумеруються арабськими цифрами:

1. Теоретичні аспекти статистичного вивчення виробництва продукції

 1.1. Формування валового випуску продукції сільського господарства

(Складається з номера розділу і підрозділу)

Підкреслювати назви розділів і підрозділів і переносити частини слів в назвах не допускається.

· Введення, розділи, висновок починаються з нової сторінки. Нової підрозділ можна починати на тій же сторінці, на якій закінчився попередній, якщо на цій сторінці крім назви підрозділу поміститься кілька рядків тексту.

· Нумерація сторінок - наскрізна:

перша сторінка - титульний лист.

Номер сторінки позначається арабською цифрою і ставиться в правому нижньому кутку сторінки. На сторінці із зазначенням назви розділу номер сторінки не проставляється, але в рахунок входить.

Цифровий матеріал необхідно розміщувати в таблицях і ілюструвати малюнками. Загальноприйняті розрахунки поміщаються в додатках до курсової роботи (наприклад, розрахунки по визначенню коефіцієнта кореляції, по аналітичному вирівнюванню рядів динаміки і т.п.).

Результати проведених спостережень наочно зображуються у вигляді таблиць і графіків.

Таблиця є найбільш раціональною, наочною і компактною формою подання цифрового матеріалу.

Основні правила складання та розміщення таблиць:

· Таблиця повинна бути ясною, компактною і містити тільки ті дані, які безпосередньо відображають досліджуване явище;

· Заголовки таблиці повинні бути чіткими, короткими, лаконічними. Загалом заголовку повинні знайти відображення об'єкт, ознака, час і місце скоєння події. Верхні і бічні заголовки містять повні (без скорочення) назви показників, груп, підгруп із зазначенням одиниць виміру в загальноприйнятому скороченому вигляді (чол., Руб., КВт.год, кг та ін.). У разі, якщо всі показники таблиці виражені в одних і тих же одиницях виміру і рахунку, вони можуть зазначатися в загальному заголовку таблиці. Для оформлення загального заголовка в лівому верхньому кутку без виділення абзацу з великої літери пишеться слово «Таблиця», вказується її номер (без знаку номера №), ставитися тире і з великої літери пишеться загальний заголовок. Розрив (розміщення на різних сторінках) загального і верхніх заголовків з таблицею не допускається. Точка в кінці загального, верхніх і бічних заголовків не ставиться;

· В таблиці повинні бути підсумкові рядки для характеристики сукупності в цілому. Існують наступні способи з'єднання доданків граф з їх підсумком:

- Рядок «Разом» або «Всього» завершує таблицю;

- Підсумковий рядок розміщується першим рядком таблиці, у другому рядку робиться запис «в тому числі» і наступні рядки містять складові підсумкового рядка, іноді не все, а основні;

· Якщо назви окремих граф або рядків повторюються між собою, містять повторювані терміни або несуть єдину смислове навантаження, то їм необхідно присвоїти загальний об'єднуючий заголовок;

· Взаємопов'язані і взаємозалежні дані (наприклад, число і питома вага підприємств; абсолютне і відносне зміна) доцільно розташовувати в сусідніх один з одним графах або рядках;

· Числа в таблицях слід представляти в середині граф, одне під іншим, чітко дотримуючись їх розрядність: одиниці під одиницями, десятки під десятками і т.д. ціла частина відділяється від дробової частини коми;

· Для полегшення читання таблиці слід обмежитися невеликим числом цифр, використовувати округлення. Найлегше сприймаються і запам'ятовуються людиною показники з 3-4 значущими цифрами (включаючи цілу і дробову частини), тому по можливості треба застосовувати укрупнені одиниці виміру (наприклад, замість рублів-тисячі або мільйони рублів, замість кілограммов- центнери, тонни, тисячі тонн) . Округлення в межах однієї і тієї ж графи або рядка слід проводити з однаковим ступенем точності (до цілого значення або до десятої, сотої).

Якщо ряд чисел однієї і тієї ж графи або рядка дані з одним десятковим знаком, а ряд чисел має два або більше знака після коми, то числа з одним знаком після коми слід доповнювати нулем (або декількома нулями), підкреслюючи тим самим їх однакову точність;

· Всі клітини таблиці повинні бути заповнені. Відсутність даних може бути зумовлене різними причинами, що по-різному відзначається в таблиці:

· Якщо дані дорівнюють нулю, ставиться прочерк «-»;

· Якщо дані невідомі, робиться запис «Немає відомостей», «Ні свед.», «Н. св. »або ставитися три крапки« ... »;

· Якщо значення показника не дорівнює нулю, але перша значуща цифра з'являється після прийнятої ступеня точності, то робиться запис 0,0 або 0,00 (при ступеня точності 0,1 або 0,01);

· Якщо показник по даному об'єкту не може мати значення і тому не розраховується, ставиться знак «х»;

· Якщо значення показника отримано розрахунковим шляхом, в той час як значення всіх інших показників є результатом спостереження, то воно показується в дужках (50).

· Якщо необхідно перенести таблицю з однієї сторінки на іншу сторінку або вказати методику розрахунку взаємопов'язаних показників, то графи і рядки нумеруються. Графи, заповнені зліва назвою рядків, прийнято позначати великими літерами російського алфавіту (А, Б), а всі наступні графи- цифрами в порядку зростання (1,2,3 і т.д.). При перенесенні таблиці загальний і верхні заголовки таблиці не повторюються. Замість загального заголовка пишеться «продовження таблиці 2», а замість заголовків граф вказують їх позначення.

ЗРАЗОК МАКЕТА ТАБЛИЦЬ

Не можна розміщувати заголовок таблиці на одній сторінці, а саму таблицю на інший.

(Символ № не ставиться)

Таблиця 1-Залежність економічної ефективності виробництва зерна від врожайності зернових культур

 Групи під-приємств по врожайності, ц / га  К-вопред-приємств в групі  Себес-АРТІСТЬ 1ц, руб.  Витрати праці на 1ц, люд.-год.  Прибуток на 1га, руб.  Прибуток на 1 ц, крб.  Рівень рентабельність-ності,%
А
 I. 15-20            
 II. 20-25            
 III. понад 25            
 Разом і в середньому по сукупності            

Таблиця поміщається в тексті після першого згадування про неї. Якщо таблиця не вміщується на цій сторінці, то триває текст із зазначенням посилання на таблицю, а сама таблиця розміщується на наступній сторінці. Розривати таблицю небажано. Якщо таблиця не вміщується на одній сторінці, то вона переноситься на іншу сторінку в такий спосіб (див. Табл. 2).

Таблиця 2-Залежність економічної ефективності виробництва зерна від врожайності зернових культур

 Групи під-приємств по врожайності, ц / га  К-вопред-приємств в групі  Себес-АРТІСТЬ 1ц, руб.  Витрати праці на 1ц, люд.-год.  Прибуток на 1га, руб.  Прибуток на 1 ц, крб.  Рівень рентабельність-ності,%
А
 I. 15-20            
 II. 20-25            

на іншій сторінці

продовження таблиці 2

А
 III. понад 25            
 Разом і в середньому по сукупності            

Всі ілюстрації в роботі (схеми, діаграми та ін.) Називаються рисунками.

Графіки є важливим засобом вираження і аналізу статистичних даних.

Для правильної побудови графіка необхідно опанувати методологією графічних зображень, Яка включає в себе наступні моменти:

1. відповідно до мети використання графіка вибирається графічний образ-сімволіческіе знаки, за допомогою яких зображуються статистичні дані (лінії, точки, фігури);

2. визначається поле графіка-то простір, на якому він виконується; місце, в якому розміщуються графічні образи (аркуші паперу, план місцевості, географічні карти). Розмір поля графіка залежить від його призначення і способу його демонстрації (розміщення в книзі, показ пере великою аудиторією);

3. задаються просторові орієнтири у вигляді системи координатних або контурних сіток, які необхідні для розміщення геометричних образів в поле графіка. Найбільш поширеною є система прямокутних координат, застосовуються також полярні координати;

4. вибираються масштабні орієнтири, Які визначаються масштабом і системою масштабних шкал. Масштаб статистичного графіка- Це міра перекладу числової величини в графічну. масштабної шкалою називається лінія, окремі точки якої можуть бути прочитані як певні числа. Масштабні шкали бувають рівномірні, Якщо на всьому протязі шкали рівним графічним інтервалам відповідають рівні числові інтервали, і нерівномірні, Коли рівним числовим інтервалам відповідають нерівні графічні інтервали.

5. дається словесний опис зміст графіка-експлікація. Вона включає в себе назву графіка, яке в стислій формі передає його зміст із зазначенням місця і часу подій, написи уздовж масштабних шкал і пояснення до окремих частин графіка.

Графік повинен точно відображати вихідні дані, показані в джерелі.

Тема графіка, як і заголовок таблиці, повинен в короткій і зрозумілій формі відображати основний зміст даних, зображених на графіку, в ньому вказується обмежений в просторі і часі об'єкт, до якого відносяться дані. Тема поміщається під нижнім краєм графіка в один рядок з номером малюнка.

Розглянемо найбільш поширені в статистико економічному аналізі види графіків.

лінійні діаграми застосовуються для оцінки динаміки і виконання плану, варіації ознаки, для характеристики взаємозв'язків між ознаками.

Вони будуються в прямокутній системі координат.

При графічному зображенні динаміки по осі абсцис відкладається час (роки, квартали, місяці), а по осі ордінат- значення показника. Отримані точки з'єднують відрізками у вигляді ламаної лінії.

Малюнок 1 Динаміка валового збору зерна в ВАТ «Змеёвская Нива» Первомайського району в 2002-2006 роки

На одному графіку може бути розміщено кілька діаграм, що дозволяє порівнювати динаміку різних показників, або одного показника по різних об'єктах, регіонах і країнах. Однак на одному графіку не слід поміщати більше 3-4 кривих, так як це ускладнює креслення, і він втрачає наочність.

Якщо на одному графіку порівнюється динаміка двох показників, що мають різні одиниці виміру, то застосовується не одна, а дві масштабні шкали. Одну з них розміщують праворуч, іншу-зліва.

Малюнок 2 Динаміка собівартості і рівня товарності зерна в СГВК «Батьківщина» Мічурінського району Тамбовської області

Однак порівняння динаміки двох і більше показників краще здійснювати на основі використання одного масштабу після зміни форми вираження цих показників з абсолютною в відносну.

Рисунок 3 Динаміка зростання заробітної плати на підприємствах міста в 2008 році в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року

при зображенні варіації по осі абсцис відкладається згруповані або несгруппірованних одиниці сукупності, по осі ордінат- рівень ознаки (полігон, кумулята, огива).

при зображенні взаємозв'язків між ознаками по осі ОХ відображаються значення факторної ознаки, по осі ОУ- значення результативної ознаки.

стовпчикові діаграми застосовуються для оцінки динаміки і виконання плану, вимірювання варіації, порівняння територіями, об'єктами, країнам, видам продукції, для вивчення структури сукупності.

Малюнок 4 - Динаміка випуску продукції на сільськогосподарських підприємствах району у 2008 році

Малюнок 5 Рівень врожайності зернових культур в Тамбовській і Липецькій областях у 2008 році

Статистичні показники зображуються в прямокутній системі координат у вигляді поставлених по вертикалі стовпчиків-прямокутників, висота яких відповідає значенню показника. По осі абсцис розташовуються підстави стовпчиків, розмір якого вибирають довільно, але однаковим для всіх.

Розміщення стовпчиків у поле графіка може бути різним:

- На однаковій відстані одна від одної;

- Впритул один до одного;

- В приватному накладенні один на одного.

Різновидом Столбикова діаграм є стрічкові або смугові діаграми. Їх відмінність полягає в тому, що масштабна шкала розташована по горизонталі зверху чи знизу. Область їх застосування аналогічна області застосування Столбикова діаграм.

Малюнок 6 Динаміка видачі кредитів комерційними банками Росії в першому півріччі 2008 року

При зображенні структури сукупності висота стовпчика (смуги) відповідає 100%. Кожен стовпчик розбивається на частини, відповідні питомій вазі окремих частин в сукупності.

Малюнок 7- Структура джерел фінансування інвестицій в основний капітал підприємства в 2004-2007 роки

Малюнок 8- Структура населення області за даними переписів населення

Ще одним різновидом столбикових (стрічкових) діаграм є спрямовані діаграми. Вони відрізняються від звичайних двостороннім розташуванням чи стовпчиків смуг і мають початок відліку по масштабі в середині. Вони застосовуються для зображення величин протилежного якісного значення.

секторні діаграми використовуються для характеристики структури сукупності. Для їх побудови окружність ділять на сектори пропорційно питомій вазі окремих частин в сукупності. Розмір кожного сектора визначається за величиною центрального кута з урахуванням того, що 1% відповідає 3,6?.

Малюнок 9-Структура виробництва зерна з різних видів зернових культур у ВАТ «Змеёвская Нива» Первомайського району Тамбовської області в 2004-2005 роки

радіальна діаграма застосовується для зображення певного ритмічного руху в часі, найчастіше сезонних коливань з помісячною або поквартальною розбивкою.

Будуються вони на базі полярних координат. Початком відліку в них служить центр кола, а носіями масштабних шкал є її радіуси.

розрізняють замкнуті и спіральні радіальні діаграми. Замкнені діаграми відбивають внутрігодічной цикл динаміки якого-небудь одного року, а спіральні діаграми - за ряд років.

При вивченні внутрігодічной циклу з щомісячними даними окружність ділять радіусами на 12 рівних частин, які зображуються вигляді тонких ліній. Кожному радіусу дається назва місяця, а їх розташування аналогічно циферблату годин. На кожному радіусі відповідно до встановленого масштабом наносяться точки, що відповідають значенням досліджуваного показника за кожен місяць. Отримані таким чином точки з'єднують між собою лініями. При побудові замкнених діаграм грудня даного року з'єднують з січнем цього ж року. Побудова спіральних діаграм відрізняється тим, що в них грудні одного року з'єднується з січнем наступного року.

Малюнок 10 Продаж алкогольних напоїв в регіоні в 2005-2007 роки, тис. Дкл.

Для порівняння показників по об'єктах, регіонах, країнам використовують кругові і квадратні і фігурні діаграми.

Принцип побудови перших двох видів полягає в тому, що порівнювані величини зображуються у вигляді правильних геометричних фігур, площі яких співвідносяться між собою як розміри ними зображуваних ними показників. Квадрати і кола розташовуються на однаковій відстані одна від одної, в кожному вказується числове значення порівнюваного показника.

при побудові кругової діаграми значення показника спочатку ділять на число  , Тобто 3,14, а потім з отриманих величин витягають корінь квадратний і будують кола з радіусами, пропорційними з отриманими результатами.

США Росія Швеція

Малюнок 11-Середньорічне споживання електроенергії в країнах світу, млн. КВт.год

для побудови квадратної діаграми витягають корінь квадратний з порівнюваних величин, а потім відповідно до обраним масштабом побудувати квадрати зі сторонами, пропорційними з отриманими результатами.

Росія Україна Білорусь

Малюнок 12- Виробництво зерна в республіках СНД в 2008 році, млн. Т.

При застосуванні для порівняння фігурних діаграм статистичні показники зображує не геометричними фігурами, а символами або знаками, що відтворюють в якійсь мірі зовнішній образ статистичних даних. При цьому окремим фігурі або символу умовно привласнюється конкретне числове значення, а досліджувана статистична величина зображується певною кількістю однакових за розміром фігур (символів), послідовно розташованих на малюнку.

Малюнок 13- Виробництво овочевих консервів на переробних заводах області в 2005- 2007 роках, млн. Шт.

Вимоги до оформлення списку використаних джерел

Література групується в строгому алфавіті авторів і назв книг і статей. На розсуд автора допускається винесення офіційних матеріалів в початок списку в наступній послідовності: Конституція РФ, закони РФ, постанови уряду РФ, укази Президента РФ, листи, інструкції, розпорядження Міністерства і відомства РФ.

Опис книги з одним автором:

Алтухов, А. І. Розвиток зернового господарства Росії [Текст] / А. І. Алтухов. - М .: ФГУП «Мінсільгоспу Росії», 2006. -848 с.

Опис книги з двома авторами:

Зімін, Н. Е. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Підручник [Текст] / Н. Є. Зімін, В. П. Солопов. - М .: Колос, 2004. - 384 с.

Опис книги з трьома авторами:

Ворожейкін, І.Є. Конфліктологія: Підручник [Текст] / І. Є. Ворожейкін, А. Я. Кібарі, Д. К. Захаров. - М .: Іфра-М, 2006.- 224 с.

Опис книги з чотирма авторами:

Підприємництво в агропромисловому комплексі: Підручник [Текст] / Н. А. Попов, В. Р. Захарін, Н. П. Карпусь, В. Ф. Федоренко. - М .: ЕКМОС, 2005. - 352 с.

Опис книги з п'ятьма і більше авторами:

Довідник садівника [Текст] / О. С. Безуглова, ф. В. Гавриш, Д. С. Довжки і ін. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2000. - 528 с.

Опис статті з одним автором:

Голубєв, А. В. Теоретичні основи ефективного аграрного виробництва / А. В. Голубєв // АПК: економіка і управління 2007.- №12.- С.23-31

Опис статті з двома авторами:

Гуляєва, Т. Оцінка взаємозв'язку економічних показників з ефективністю виробництва / Т. Гуляєва, І. Ільїна // АПК: економіка і управління, 2002.- №11-С.62-67

Опис офіційних матеріалів

Федеральний закон «Про розвиток сільського господарства» от29 грудня 2006р. № 264- ФЗ [Текст] // АПК: економіка, управління.- 2007.- № 2 С.42-46

Державна програма розвитку сільського господарства та регулювання ринків сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства на 2008-2012 роки [Текст]: Постанова Уряду РФ від 14 липня 2007 року № 446 // АПК: економіка, управління.- 2007.- № 9-С. 2-16

Методичні рекомендації щодо застосування глави 25 частини 2НК РФ "Податок на прибуток організацій" від 20 дек.2003 р № БГ-3-02 / 729 // Довідково-правова система "Гарант" [Електронний ресурс]. - Електрон. прогр. - М., 2003. - Режим доступу: http: // www.garant.ru/

 Мета і значення курсової роботи по статистиці | Методика виконання курсової роботи

Вступ | Послідовність застосування основних статистичних методів | Процедура захисту курсової роботи | Статистичний аналіз сучасної демографічної ситуації | | | Рекомендовані джерела |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати