На головну

Тема № 27. Міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства

  1. Акредитація у сфері охорони здоров'я. - 10 хв.
  2. Американо-українське співробітництво у здійсненні миротворчих кампаній
  3. Відносин в аграрній сфері
  4. Г) революція у сфері солідарності та ідентичності.
  5. Державне і міжнародне регулювання трудової міграції.
  6. Державне регулювання у сфері страхування
  7. Державний контроль і нагляд у сфері охорони здоров'я. - 20 хв.

Питання для обговорення

Поняття, задачі і значення міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства.

Правові основи взаємодії з правоохоронними органами іноземних держав і міжнародними організаціями.

Поняття і предмет міжнародної правової допомоги.

Міжнародне слідче (судове) доручення, порядок направлення та виконання міжнародних доручень.

Особливості провадження процесуальних дій за участю іноземних громадян.

Нормативний матеріал і література

Ахтырская Н. Оказание первой помощи по уголовным делам в рамках Содружества // Российская юстиция. - 2002- № 7

Віденська конвенція від 18 квітня 1961 р. "Про дипломатичні зносини"

Віденська конвенція від 24 квітня 1963 р. "Про консульські зносини"

Волеводз А. Г. Правовое регулирование новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. - М., 2002

Волженкина В. М. Выдача в российском уголовном процессе. - М., 2002

Європейська Конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 р. // Збірка договорів Ради Європи. - К., 2000

Європейська Конвенція про взаємодопомогу у кримінальних справах (ратифікована Законом України від 16 січня 1998 р.) // Офіційний вісник України - 1998 - № 13

Європейська Конвенція про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 р. // Офіційний вісник України - 1998 - № 13

Європейська Конвенція про передачу провадження у кримінальних справах від 15 травня 1972 р. // Збірка договорів Ради Європи. - К., 2000

Закон України від 29 листопада 2001 р. "Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів" // Відомості Верховної Ради України - 2002. - № 10 - ст. 76

Закон України від 29 червня 2004 р. "Про міжнародні договори України" // Урядовий кур'єр - 2004 - № 155 - 18 серпня

Інструкція про порядок виконання європейських конвенцій з питань кримінального судочинства, затв. наказом Мінюсту, Генпрокурора, СБУ, МВС, Верховного Суду, Державної податкової адміністрації, Державного департаменту з питань виконання покарань від 29 червня 1999 р. № 34/22/103/512/326/73

Інструкція про порядок зносин органів внутрішніх справ України з компетентними правоохоронними органами іноземних держав з питань запобігання, розкриття та розслідування злочинів, затв. наказом МВС України від 3 вересня 1995 р. № 600

Інструкція про порядок обробки інформації в НЦБ Інтерполу в Україні, затв. наказом МВС України від 6 вересня 1993 р. № 568

Інструкція про порядок підготовки, передачі та виконання органами прокуратури України звернень про правову допомогу у кримінальних справах, затв. наказом Генерального прокурора України від 28 жовтня 2002 р. № 8/1

Конвенція про взаємодопомогу в кримінальних справах між державами-членами Європейського Союзу від 29 травня 2000 р.

Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом, 1990 р. // Офіційний вісник України - 1998 - № 13

Конвенція про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування, від 26 березня 1997 р.

Конвенція про правову допомогу та правові відносини з цивільних, сімейних та кримінальних справах (Мінськ, 22 січня 1993 р.)¹.

Кравчук С. Застосування законодавства, що регулює питання екстрадиції // Право України - 1998 - № 8 - с. 64-67

Кравчук С. Міжнародна правова допомога: перспективи КПК України // Адвокатура. - 2004 - 14 січня (№ 1) - с. 2

Курко М. Н., Чернега В. П. Процесуальні особливості розслідування злочинів, вчинених іноземними громадянами на території України та громадянами України на території інших держав: Метод. посіб. - К., 1995

Лист Генеральної прокуратури України від 20 серпня 1999 р. № 14-2-136-99 "Про додержання вимог міжнародно-правових актів при розслідуванні кримінальних справ" // Прокуратура в Україні. - К., 2000

Лихова С., Свистуненко М. Актуальні питання вдосконалення інституту екстрадиції // Право України. - 2001- № 1

Лобач В. Проблемні питання правової допомоги у кримінальному судочинстві // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004 - № 2 - с. 42-50

Маляренко В. Т. Щодо міжнародного співробітництва у виконанні окремих процесуальних дій в кримінальних справах // Вісник Верховного Суду України . - 2001 - № 1 - с. 41-44

Мацько А. Правові та організаційні аспекти діяльності Інтерполу в Україні // Право України.-2001-№ 9 - с. 96-100

Методичні рекомендації по організації підготовки та направлення до іноземних держав запитів про видачу осіб, які вчинили злочини, і клопотань про продовження кримінального переслідування. Направлені МВС України до органів внутрішніх справ листом від 24 листопада 1995 р. № 6235

Милинчук В. В. Институт взаимной правовой помощи по уголовным делам. Действующая практика и перспектива развития. - М., 2001

Назаренко П. Г. Особливості організації і проведення окремих слідчих дій за участю іноземців // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. праць. - Донецьк, 2002. - № 2 - с. - 247-253

Наказ Генерального прокурора України від 12 серпня 1999 р. № 32 "Про стан прокурорського нагляду за додержанням вимог закону при розслідуванні кримінальних справ і розгляді повідомлень про злочини, що надійшли від іноземних компетентних установ" // Прокуратура в Україні. - К., 2000

Негодченко О. В., Тертишник В. М. Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя - Дніпропетровськ, 2002

Олаки Али Хамид Ахмед Принцип выдачи по политическим преступлениям: итоги и перспективы. Х., 1996

Пашковський Н.І. Міжнародне співробітництво у боротьбі з тероризмом // Актуальні проблеми держави і права. Зб. наук. праць вип.. 8 Одеса, 2000

Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні, затв. Указом Президента України від 10 червня 1993 р. № 198/93 // Голос України - 1993 - 26 червня

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. № 16 "Про деякі питання застосування законодавства, яке регулює порядок і строки затримання (арешту) осіб при вирішенні питань, пов'язаних з їх екстрадицією" // Вісник Верховного Суду України . - 2004 - № 11 - с. 13-15

Смирнов М. Перспективи розвитку інституту взаємної допомоги в крим. справах // Право України. - 2004 - № 5

Смирнов М. Поняття і сучасний стан інституту взаємної допомоги в кримінальних справах // Право України. - 2003 - № 10

Угода між прокуратурою Російської Федерації та Генеральною прокуратурою України про правову допомогу та співробітництво від 21 травня 1993 р.

Угода про взаємодію міністерств внутрішніх справ незалежних держав в сфері боротьби із злочинністю (Алма-Ата, 24 квітня 1992 р.).

Філяніна Л. А. Міжнародне співробітництво України у боротьбі зі злочинністю // Наук. вісник Дніпропетровського юрид. ін-ту МВС України. - 2000 - № 2 - с. 218-222

Цимбал П. В. Міжнародна організація кримінальної поліції - Інтерпол та участь у ній України. - Ірпінь, 1998

Шкарупа В. К., Забарний Г. Г. Деякі питання щодо екстрадиції в Україні // Наук. вісник Дніпропетровського юрид. ін-ту МВС України. - 2001 - № 1 - с. 155-160

Шорстка Т. Видати договірній стороні. Реалізація міжнародних договорів у кримінальному судочинстві // Урядовий кур'єр. - 2004 - 15 січня (№ 7) - с. 15

45. Щелкунов О. Порядок визнання рішень іноземних судів на території України // Право України. - 2004 - № 6До підготовки к семінарському заняттю | До підготовки к практичному заняттю

Методичні рекомендації | До підготовки к практичному заняттю | Нормативний матеріал і література | До підготовки к практичному заняттю | У якому порядку може бути вирішене клопотання засудженого? | Яке рішення може бути прийнято судом? | До підготовки к практичному заняттю | Нормативний матеріал і література | Теми рефератів | Тема № 25. Провадження у справах по застосуванню примусових заходів медичного характеру |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати