На головну

I. Показники ліквідності і платоспроможності

  1. I. Показники, що характеризують інтереси власників
  2. II. Нормовані показники аероіонного складу повітря
  3. II. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства
  4. III. коефіцієнти ліквідності
  5. III. показники рентабельності
  6. IV Показники використання основних виробничих фондів

Платоспроможність показує здатність підприємства погасити свої короткострокові борги (зобов'язання) за рахунок власних поточних активів (оборотних коштів).

1. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) -визначається як відношення поточних активів і витрат майбутніх періодів ЗБП (II і III розділ Активу балансу) до загальної суми поточних зобов'язань і доходів майбутніх періодів ДБП (IV і V розділи пасиву).

Коефіцієнт характеризує ступінь покриття поточних зобов'язань і ДБП за рахунок поточних активів і ЗБП. Оптимальним є співвідношення 2: 1, а критичним 1. Воно показує, у скільки разів поточні активи і ДБП перевищують поточні зобов'язання (борги).

Чим більше коефіцієнт загальної ліквідності, тим привабливіше підприємство для потенційних кредиторів.

2. Коефіцієнт термінової ліквідності - Визначається як відношення бистроліквідних активів (III частина Активу за мінусом виробничих запасів, молодняка тварин і худоби на відгодівлі) до суми короткострокових зобов'язань (III частина пасиву балансу).

Оптимальною величиною коефіцієнта є 1, критичної - 0,5. Чим вище цей коефіцієнт, тим нижче фінансовий ризик і більше потенційних можливостей для залучення додаткових фінансових коштів.

3. Коефіцієнт миттєвої ліквідності (абсолютної):

Кабс.ліквідн. = (Грошові кошти та еквіваленти) / (Тек. Зобов'язання і Доходи буд. Періодів)

Оптимальне значення коефіцієнта - 0,5. Критичне значення коефіцієнта - 0,2.

4. Коефіцієнт ліквідності запасів -показує, якою мірою матеріальні цінності покривають поточні зобов'язання.

Кліквідності. зап. = (100 + 110 + 120 + 130 + 140) / (620 + 430 + 630)

5. Коефіцієнт ліквідності коштів в розрахунках -показує, якою мірою очікувані надходження від дебіторів будуть використані для погашення поточних зобов'язань.

Кліквідності. пор. розр. = (150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 250 + 270) / (620 + 430 + 630)

.

6. Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості - Показує, який розмір кредиторської заборгованості припадає на 1 грн. дебіторської.

Ккред. / деб. = (530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600) / (160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210)

Показує, в якій мірі очікувані надходження від дебіторів будуть використані для погашення поточних зобов'язань.

7. Коефіцієнт мобільності активів - пнадає, яку частину в валюті балансу займають оборотні активи (? 0,5).

Кмоб. акт. = (260 + 270) / 280

8. Коефіцієнт співвідношення активів -Показує рівень співвідношення між оборотними і необоротними активами.

Котн. акт. = (260 + 270) / (080 + 270)

ІІ. Оцінка фінансової стійкості підприємства за показниками фінансової стабільності та структури капіталу

Найважливішою характеристикою фінансового стану підприємства є його автономність (інвестиційна незалежність від зовнішніх джерел).

Характеризується фінансова стійкість показниками:

1. Коефіцієнт незалежності (автономії) - Показує, скільки одиниць власного капіталу припадає на одиницю авансованого капіталу:

Критичне значення цього показника 0,5. Якщо він менше 0,5, то підприємство піддається ризику банкрутства.ПІДПРИЄМСТВ | коефіцієнт заборгованості

Тема 26. Забезпечення підвищення рівня якості та конкурентоспроможності продукції | Тема 31. Калькуляція собівартості окремих виробів продукції | Тема 33. Ціни на продукцію: загальна характеристика, методи встановлення і регулювання | І фактори підвищення | Використання землі | І використання кормів | Тема 49. Економічна ефективність роботи підприємств | Питання 3: ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ | Показники оборотності оборотних коштів | Питання 4: ТРУДОВІ русурсов І ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати