Головна

Мультимедиялық презентацияны бағалау критерийлері

  1. "Ситуациялық есеп " түрінде дайындалған студенттердің өзіндік жұмысын бағалау критерийлері
  2. Білімді бақылау және бағалау
  3. Білімді, тәжірибені және дағдыларды қорытынды бағалау үшін бақылау - есептегіш құралдар
  4. Диагностика алгоритмін бағалау критерийлері
  5. Емдеу кестесін бағалау критерийлері
  6. Емтихан алушының алгоритм және бағалау парағы
  7. Етті санитарлық -эпидемиологиялық бағалау
Критерийлер 100-90 Балл 89-75 балл 74-50 балл 50 балл жоғары
Аурудың анықтамасын, патогенезін және этиологиясын сипаттау дұрыстығы Барлық сұрақтар дұрыс сипатталған Аурудың анықтамасын, патогенезін және этиологиясын, синдромын сипаттауда аздаған қателіктер бар Мәліметтер айқын қателіктермен жеткізілген Аурудың анықтамасын, патогенезін және этиологиясын сипаттау дұрыс емес
Объективті мәліметтерді сипаттаудың дұрыстығы Объективті мәліметтер дұрыс сипатталған Объективті мәліметтерді сипаттауда бірқатар қателіктер бар Объективті мәліметтер айқын қателіктермен жеткізілген Объективті мәліметтер дұрыс емес
Қосымша зерттеу мәліметтерді сипаттаудың және интерпретациясының дұрыстығы Барлық қажетті қосымша зерттеу мәліметтері сипатталды және интерпретацияланды Қосымша зерттеу мәліметтерді сипаттауда және интерпретациялауда бірқатар қателіктер бар Қосымша зерттеу мәліметтерді сипаттауда және интерпретациялауда айқын қателіктер бар Қосымша зерттеу мәліметтерді сипаттау және интерпретациялау дұрыс емес
Сұрақты заманауи тұрғыда сипаттайтын негізгі әдебиеттер тізімінің болуы (монографиялар, кезеңді әдебиеттер) Сұрақты заманауи тұрғыда сипаттайтын толық әдебиеттер тізімінің болуы Сұрақты заманауи тұрғыда сипаттайтын толық емес әдебиеттер тізімінің болуы Сұрақты заманауи тұрғыда сипаттамайтын ескі әдебиеттер тізімінің болуы Тізімдер жоқ
Қорытынды сұрақтарға жауап беру Материалды жан-жақты және терең білу Тақырып материалдарын білу, бірақ жауап нақты емес 3 сұрақтың 1 ғана жауап беру Ешкандай сұраққа жауап бермеу

Түзету коэффициенті: 4

Мысалы: 5 критерий бойынша 25 балл алды х 4 =100 балл

8. Әдебиеттер:

Негізгі әдебиеттер:

1. Дедов И. И., Мельниченко Г. А., Фадеев В. В. Эндокринология: учебник.- М., 2008.- 432 с.

2. Нурбекова А. А. Сахарный диабет (диагностика, осложнения, лечение). Учебное пособие. Алматы, 2011, 80с.

3. Джакупова А. Диагностика хронической надпочечниковой недостаточности. Учебно-методическое пособие. Алматы, 2009.-41с.

4. Нұрбекова А. А. Қалқанша без аурулары (оқe-әдістемелік құрал). Алматы қ, 2005,23б.;

5. Дедов И. И., Мельниченко Г. А., Фадеев В. В. Эндокринология: учебник.- М., 2008.- 432 с. (қазақша, аударғандар Абылайұлы Ж., Алипова А. Т. электронды нұсқасы).

Қосымша әдебиеттер:

1. Бун Н., Колледж Н., Уокер Е. Эндокринология по Дэвидсону: учебное пособие/пер. с англ. под ред. Г. А. Мельниченко.- М., 2008.-300 с.

2. Гурвич М. М. Диета при сахарном диабете.- М., 2006.-288 с.

3.. Мкртумян А. М., Нелаева А. А. Неотложная эндокринология: руководство/ пер. с англ. под ред.-2-е изд. М., 2008.-128 с.

4. Наглядная эндокринология/ пер. с англ. под ред. Г. А. Мельниченко.-2-е изд.-М.,2008.-120с.

5. Полайн М. Камачо и др. Доказательная эндокринология: руководство для врачей/ пер. с англ. М.,2008.-640 с.

6. Рациональная фармакотерапия заболеваний эндокринной системы и нарушений обмена веществ/ под общ. ред. И. И. Дедова, Г. А. Мельниченко.- М., 2008.-584 с.

7. Смирнов А. Н. Элементы эндокринной регуляции.- М., 2008.- 352с

8. Схемы лечения. Эндокринология/ под общ. ред. И. И. Дедова и Г. А. Мельниченко.-М., 2007.-304 с.

9. Эндокринология. Клинические рекомендации/ под ред. И. И. Дедова, Г. А. Мельниченко.-М., 2008.-300с.

10. Эндокринология. Консультант врача. Электронная информационно-образовательная система на CD.-М., 2008

Интернет жүйесіндегі кітапхана мен шетелдік медицина журналдарының сайты, медициналық іздеу сайттарының мекен-жайы:

1. Medscape
http://www.medscape.com
Глобальная поисковая медицинская система.

2. Pub Med
http://www4.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/
База данных Medline.

3. National Library of Medicine
http://www.nlm.nih.gov/
Национальная медицинская библиотека США

4. Hardin MD
http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/index.html
Глобальная медицинская поисковая система

5. WebDoctor
http://fs.dai.net/ac/232481/E01.html?http://www.gretmar.com/webdoctor/
Медицинские ресурсы в интернет. Имеется рубрикатор для поиска.

6. Cliniweb
http://www.ohsu.edu/cliniweb/
Медицинский поиск в Интернет

7. Am. Medical Association
http://www.ama-assn.org/
Американская Медицинская Ассоциация. Медицинская литература.

8. HealthGate
http://www.healthgate.com
Медицинская база данных, поиск литературы по различным темам.

9. Galaxy
http://www.galaxy.com/galaxy/Medicine.html
Медицинская поисковая система

10. http://www.consilium-medicum.com/ Журнал «Сonsilium-Medicum»

11. http://www.rmj.ru/ - Русский медицинский журнал

12. www.medliter.ru - специализированная медицинская литература (монографии, учбники, справочники)

13. www.thyronet.com - специализированный сайт о заболеваниях щитовидной железы для врачей и пациентов. Консенсусы по лечению и диагностике заболеваний щитовидной железы.

9. Бақылау: студенттермен келесі сұрақтар бойынша әңгімелесу:

1. Біріншілік гиперальдостеронизмнің этиопатогенетикалық жіктемесі

2. Біріншілік гиперальдостеронизмнің (Конн синдромы) негізгі симптомдары

3. Конн синдромының заманауи емдеу тактикасы

4. Феохромоцитоманың клиникалық көрінісінің негізгі клиникалық синдромдары.

5. Феохромоцитомамен науқаста гипертониялық кризді тоқтату тактика.Сөзжұмбақ түрінде орындалған СӨЖ бағалау критерийлері | Оқыту мақсаты.

Тақырып: Бүйрек үсті безінің аурулары | Орындау критерийлері | Клиникалық жағдайлық тапсырмаларды құрастыруды бағалау критерийлері | Диагностика алгоритмін бағалау критерийлері |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати