На головну

Перевірка і захист курсової роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  6. I. Перевірка домашнього завдання.
  7. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи

Перевірку текстового і графічного матеріалу виробляє керівник курсового проектування, здійснює систематичні консультації в процесі розробки проекту.

Якщо в результаті перевірки будуть виявлені помилки, неповний обсяг або низька якість оформлення, то проект повертається для доопрацювання.

Після внесення студентом всіх виправлень керівник ставить на титульному аркуші свій підпис, що означає допуск до захисту.

Захист курсових робіт проводиться відповідно до графіка.

Студенту надається 10 хвилин для доповіді. Він повинен коротко обгрунтувати актуальність теми, сформулювати мету і завдання курсової роботи, охарактеризувати сутність і специфіку даної проблеми, викласти основні висновки, отримані в результаті аналізу, і пропоновані заходи щодо усунення виявлених недоліків. У процесі доповіді він використовує матеріали графічної частини проекту.

Потім студенту задаються питання, на які він зобов'язаний дати повні і вичерпні відповіді.

Оцінка проставляється за сукупністю якості розробленої курсової роботи і її захисту. Для оцінки якості роботи служать вимоги, що пред'являються до її змісту та оформлення, серед яких в першу чергу враховуються такі:

- Актуальність даної теми, чітке формулювання цілей і завдань;

- Глибина аналізу системи управління досліджуваним об'єктом;

- Правильність обраних методів дослідження, оригінальність підходу і логіка викладу;

- Відповідність змісту основної частини темі курсової роботи і ступінь повноти її розкриття;

- Вміння логічно й аргументовано викладати матеріал;

- Дієвість і конкретність висновків про стан системи управління та пропозицій, спрямованих на її розвиток і вдосконалення.


Список рекомендованої літератури

1. Трудовий кодекс Російської Федерації. М .: ИНФРА-М, 2005. Волгін В. Р. Управління персоналом малого підприємства.- М .: Маркетинг, 2002. 300 с.

2. Глазов М. М., Фірова І. П., Істоміна О. М. Управління персоналом: аналіз і діагностика персонал-менеджменту. Підручник / За ред. М. М. Глазова. - СПб .: ТОВ «Андріївський видавничий дім», 2007 р - 251 с.

3. Джордж Д. М. Організаційна поведінка. Основи управління: Учеб. посібник для вузів: Пер. / Дж. М. Джордж, Г. Р. Доунс. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 463 с.

4. Егоршин А. П. Управління персоналом / А. П. Егоршин. - Н. Новгород: НІМБ, 1997.-607 с.

5. Карташова Л. В. Управління людськими ресурсами: Підручник / Л. В. Карташова. - М .: ИНФРА-М, 2005. - 236с.

6. Кібанов А. Я. Основи управління персоналом: Підручник М .: ИНФРА - М, 2002.- 304 с.

7. Кібанов АЛ. Служба управління персоналом: навчальний посібник / АЛ. Кібанов, В. Г. Коновалова, М. В. Ушакова; під ред. АЛ. Кибанова. - М .: КНОРУС, 2010. - 416 с.

8. Кібанов А Л. Управління персоналом організації: актуальні технології найму, адаптації та атестації: навч. посібник / АЛ. Кібанов, І. Б. Дуракова. - М .: КНОРУС, 2009.-368 с.

9. Комісарова Т. А. Управління людськими ресурсами: Учеб. посібник.- М .: Справа, 2002.-312 с.

10. Коротков Е. М. Дослідження систем управління / Е. М. Коротков. - М .: ТОВ ІКП Дека, 2003. - 336 с.

11. Маслов В. І. Стратегічне управління персоналом в умовах ефективної організаційної культури: Підручник М .: Видавництво «Финпресс», 2004.-288 с.

12. Мішурова І. В., Кутелія П. В. Управління мотивацією персоналу: Навчально-практичний посібник М .: ІКЦ «МарТ»; Ростов н / Д: Видавничий центр «МарТ», 2003.-224 с.

13. Половинко В. С, Управління персоналом: системний підхід і його реалізація: Монографія / під наук. ред. Ю. Г. Одегова. - М .: Інформ-знання, 2002.-484 с.

14. Пугачов В. П. Керівництво персоналом організації: Підручник М .: Аспект -Прес, 1998. - 279 с.

15. Саакян А. К., Зайцев Г. Г., Лашманова Н. В., Дягілєва Н. В. Управління персоналом в організації -СПб .: Питер, 2001.- 176 с.

16. Сербиновского Б. Ю. Управління персоналом: Підручник. - М .: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К0», 2007. - 464 с.

17. Скопилатов І. А., Єфремов О. Ю. Управління персоналом. Серія «Університетський підручник» .- СПб, 2000.- 399 с.

18. Співак В. А. Корпоративна культура.- СПб .: Изд-во «Пітер», 2001.- 352 с.

19. Співак В. А. Організаційне поведінку і управління персоналом.- СПб .: Изд-во «Пітер», 2000.- 416 с.

20. Технологія управління персоналом в Росії. Досвід професіоналів. - М .: «HRC. Кадровий клуб »,« Книжковий світ », 2001. - 240 с.

21. Управління організацією: Підручник / За ред. А. Г. Пошнева, З. П. Румянцевої, Н. А. Саломатина. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА-М, 2000 - 669 с.

22. Управління персоналом: Підручник для вузів / Під ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Єрьоміна. - М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2004. - 423 с.

23. Управління персоналом для менеджерів: навчальний посібник / В. А. Співак. - М .: Ексмо, 2007. - 624 с.

24. Управління персоналом для сучасних керівників / Е. А. Борисова. - СПб .: Пітер, 2003. - 445 с.

25. Управління персоналом на виробництві / Учеб. посібник для вузів під ред. проф. Н. І. Шаталової, Н. М. Бурносова.- М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 381 с.

26. Управління персоналом організації: Підручник / За ред. А. Я. Кибанова. -2- Е изд., Доп. і перераб. - М .: ИНФРА-М, 2003. - 638 с.

27. Управління персоналом: російський досвід / Н. Самоукіна.- СПб .: Питер, 2003.-236 с.

28. Управління персоналом: сучасна російська практика / С. К. Мордовін.- СПб .: Питер, 2004. - 288 с.

29. Фопель К. Впевнене управління. Тренінг, коучинг, саморозвиток: Пер. / К. Фопель. - К .: Генеза, 2004. - 122 с.
Методичні вказівки щодо виконання проектного розділу роботи | Додаток 1

Вступ | Порядок виконання курсової роботи | Вимоги до оформлення курсової роботи | Структура курсової роботи | Теоретичного розділу курсової роботи | аналітичного розділу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати