На головну

Вступ

  1. I. ВСТУП
  2. I. Вступ
  3. I. ВСТУП
  4. I. Вступ
  5. I. Вступ
  6. I. Вступ
  7. I. Вступ

ВИЩОЇ ОСВІТИ

«БРАТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Державне і муніципальне управління»

Л. В. Клейменова

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Методичні вказівки по виконанню

курсової роботи

Братськ 2011

Методичні вказівки по виконанню курсової роботи з дисципліни «Управління персоналом» для студентів спеціальності «Державне і муніципальне управління» / Л. В. Клейменова- Братськ: Изд-воБрГУ, 2011. - 21 с.

У методичних рекомендаціях даються вказівки по виконанню курсової роботи з дисципліни «Управління персоналом». Наводяться варіанти завдань, загальні вказівки по виконанню, оформленню та захисту курсової роботи.

Призначені для студентів спеціальності «Державне і муніципальне управління» всіх форм навчання.

Бібліогр. назв. 29

рецензент:

д.е.н.,

зав. каф. «ГіМУ» А. А. Сапожников

Друкується за рішенням редакційно-видавничої ради БрДУ

665709, Братськ, вул. Макаренко, 40

ФГБОУ ВПО «Братський державний університет»

Тираж прим. замовлення


зміст

 Вступ................................................. .............. 1. Загальні вказівки щодо виконання та оформлення курсової роботи .......................................... .................. 1.1. Порядок виконання курсової роботи .............. 1.2. Вимоги до оформлення курсової роботи ...... 1.3. Структура курсової роботи ........................... 2. Методичні вказівки щодо виконання основних розділів курсової роботи .......................................... .2.1. Методичні вказівки щодо виконання теоретичного розділу курсової роботи .............................. 2.2. Методичні вказівки по виконанню аналітичного розділу курсової роботи .............................. 2.3. Методичні вказівки щодо виконання проектного розділу курсової роботи ................................... 3. Варіанти завдань ............................................... 4 . Перевірка і захист курсової роботи ........................ Список рекомендованої літератури .................. .......... Додатки ....................................... ..................  

Вступ

У даних методичних вказівках розглядаються загальні питання розробки курсової роботи, присвяченій вдосконаленню кадрового менеджменту: сформульовані загальні вимоги до курсової роботи, дані вказівки по її обсягу, структури, змісту та захисту.

Курсова робота з дисципліни «Управління персоналом» є найважливішим елементом навчального процесу і являє собою самостійне дослідження студентом однієї з проблем соціально-трудової сфери.

Цілі курсової роботи:

- Перевірка знань студентів в частині основних теоретичних і методичних основ курсу, що вивчається;

- Перевірка самостійності, творчого підходу студентів до дослідження, здатності особистої інтерпретації дискусійних моментів;

- Оцінка професійних можливостей студентів як майбутніх фахівців, здатних на розробку і впровадження конкретних пропозицій з обраної теми;

- Придбання студентами практичних навичок в досліджуваній області, аналіз, узагальнення та використання даних конкретних підприємств.

Виконання курсової роботи спрямоване на вирішення таких основних завдань:

- Розвиток навичок ведення самостійної роботи, наукової творчості;

- Оволодіння методиками управлінських досліджень;

- Розвиток вміння працювати з науковою та навчально-методичною літературою, аналізувати інформацію, робити обґрунтовані висновки, логічно і грамотно викладати наукові концепції управління і матеріали власного дослідження.

Крім того, завдання, які вирішуються студентом в ході виконання курсової роботи, повинні сприяти розвитку здібностей до самостійної наукової творчої роботи, грамотному, чіткому і послідовному викладу матеріалу.
РОЗДІЛ 4. СПИСОК | Порядок виконання курсової роботи

Вимоги до оформлення курсової роботи | Структура курсової роботи | Теоретичного розділу курсової роботи | аналітичного розділу | Методичні вказівки щодо виконання проектного розділу роботи | Перевірка і захист курсової роботи | Додаток 1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати