На головну

Рекомендації щодо розкриття обраної теми курсової роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  6. I. Рекомендації до виконання письмових контрольних робіт
  7. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи

Для написання курсових робіт за темами № 1-12 студентам слід відповісти на питання, що розкривають зміст обраної теми (див. Розділ 3 методичних вказівок). Конкретні приклади приводити обов'язково.

Якщо студент вибрав в якості об'єкта дослідження теоретичні основи аудиту (теми № 1-12), то як приклад можна навести такі дані аудиторської фірми:

- установчі документи;

- Види послуг, що надаються;

- Договори з контрагентами (в тому числі договори страхування);

- Основні техніко-економічні показники (виручка, собівартість, прибуток, рентабельність, середньооблікова чисельність і т. Д.);

- Організаційна структура фірми;

- Відомості про наявність кваліфікаційних атестатів аудиторів;

- Відомості про проходження аудитором обов'язкового щорічного підвищення кваліфікації;

- Відомості про членство в саморегулівної організації аудиторів;

- Внутрішні аудиторські стандарти, розроблені фірмою;

- Внутріфірмова система контролю якості роботи;

- Лист-зобов'язання про згоду на проведення аудиту;

- Форми робочих документів аудитора;

- Порядок визначення рівня суттєвості;

- Загальний план і загальна програма проведення аудиту;

- Методики проведення аудиту;

- Письмова інформація аудитора керівництву економічного суб'єкта за результатами проведення аудиту і т. Д.

Вибравши певну тему курсової роботи з аудиту (теми № 13-28), студент повинен:

1. Дати визначення аудиту, вказати мету і завдання аудиторської діяльності.

2. Охарактеризувати ті господарські засоби (або джерела їх утворення), аудиту яких присвячена робота.

3. Вивчити основні законодавчі та нормативні документи, необхідні аудитору при перевірці ведення бухгалтерського обліку.

До основних законодавчих та нормативних документів, які регулюють об'єкти перевірки, відносять:

· Кодекси РФ (Цивільний, Податковий, Трудовий і ін.) І федеральні закони РФ (закон РФ «Про аудиторську діяльність» № 307-ФЗ, закон РФ «Про бухгалтерський облік» № 402-ФЗ і ін.);

· Постанови Уряду РФ;

· Положення, затверджені міністерствами і відомствами (Положення з бухгалтерського обліку (на 1.12.12 р розроблено 24 ПБО) і ін.);

· Федеральні Правила (стандарти) аудиторської діяльності (в даний час діє 30 стандартів) і ФСАД (в даний час діє 9 стандартів);

· Стандарти саморегулівних організацій аудиторів і внутрішні стандарти аудиторських фірм.

4. Перерахувати основні джерела інформації, які аудитор використовує для перевірки.

Джерелами інформації для перевірки можуть бути:

· Установчі документи організації;

· Облікова політика організації;

· Первинні документи бухгалтерського обліку, які застосовуються при поступле- ванні, рух і вибуття господарських засобів і зобов'язань організації, на прикладі якої студент пише курсову роботу;

· Регістри синтетичного і аналітичного обліку;

· Бухгалтерська звітність організації;

· Розрахунки, довідки, відомості;

· Договори з контрагентами;

· Накази і розпорядження виконавчої дирекції;

· Протоколи зборів засновників та ін.

5. Скласти план і програму аудиторської перевірки того розділу обліку, який є об'єктом дослідження курсової роботи.

6. Привести основні аудиторські процедури, які застосовуються при перевірці оборотів і залишків за рахунком.

7. Вказати типові помилки, які повинен врахувати аудитор при перевірці певного розділу обліку.

8. Виявити порушення в бухгалтерському обліку організації, за даними якої написана курсова робота, а також запропонувати варіанти їх виправлення.

Крім цього, можна розробити рекомендації щодо вдосконалення обліку на конкретній ділянці.

Характеристику підприємства, за даними якого студент пише курсову роботу, можна уявити в аналітичній частині роботи (якщо є досить велика кількість вихідних даних конкретної організації).

При написанні аналітичної частини курсової роботи слід:

1) Перерахувати первинні облікові документи, що застосовуються в даній організації.

2) Описати методи оцінки активів і зобов'язань, які використовуються в конкретній організації.

Ці методи визначені в положеннях з обліку майна і зобов'язань організації:

ПБО 3/2006 «Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті»,

ПБО 4/99 «Бухгалтерська звітність організації»,

ПБО 5/01 «Облік матеріально-виробничих запасів»,

ПБО 6/01 «Облік основних засобів»,

ПБО 14/2007 «Облік нематеріальних активів»,

ПБО 15/08 «Облік витрат за позиками та кредитами»,

ПБО 19/02 «Облік фінансових вкладень» і т. Д.

3) Привести конкретні дані регістрів синтетичного та аналітичного обліку, які перевіряються в ході аудиту.

4) Розробити план і програму аудиторської перевірки того розділу обліку, аудиту якого присвячена робота.

5) Скласти перелік аудиторських процедур для виявлення можливих порушень на даній ділянці перевірки.

6) Підвести підсумки аудиторської перевірки.

Якщо при проведенні аудиту конкретного розділу обліку автор курсової роботи виявив помилки, то він повинен показати порядок їх виправлення. У разі відсутності порушень при веденні бухгалтерського обліку в організації, можна запропонувати шляхи раціоналізації обліку на певній ділянці.

рекомендована література

1. Нормативні документи:

· Закон «Про аудиторську діяльність» № 307-ФЗ від 30.12.08г.

· Закон «Про бухгалтерський облік» №402-ФЗ від 21.11.96г.

· Закон «Про акціонерні товариства» №208-ФЗ від 26.12.95г.

· Закон «Про валютне регулювання та контроль» №173-ФЗ від 10.12.2003г.

· Цивільний Кодекс РФ. Ч.1 і 2.

· Трудовий Кодекс РФ.

· Податковий Кодекс РФ. Ч.1 і 2 (з доп. І зм.).

· Федеральні правила (стандарти) аудиторської діяльності (постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.02 № 696 з доп. І зм.).

· «Положення з бухгалтерського обліку» - М. Проспект, 2012

· План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та інструкція по його застосуванню. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 31.10.2000 № 94н

· Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затверджені наказом Мінфіну РФ від 13.06.95 р № 49.

· Положення Банку Росії 19 червня 2012 р N 383-П "Про правила здійснення переказу грошових коштів".

· Положення Банку Росії від 29 червня 2012 р N 384-П "Про платіжній системі Банку Росії".

· Положення про порядок ведення касових операцій з банкнотами і монетою Банку Росії на території Російської Федерації від 12.10.2011 № 373-П.

· Наказ Мінфіну РФ від 02.07.10 №66н «Про форми бухгалтерської звітності» та ін.

2. Підручники, навчальні посібники та інша література:

· Подільський В. і., Савін А. а., Сотникова Л. в., Грибанова О. в. «Аудит» - М .: ГІНФО, 2009 г.

· «Аудит»: Підручник / За ред. проф. Подільського В. і.- М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 р

· «Аудит. Практикум »: Навчальний посібник для вузів / Під ред. проф. Подільського В. і.- М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 р

· «Задачник з аудиту»: Навчальний посібник для вузів / Під. ред. проф. Подільського В. і.- М .: ГІНФО, 2010 р

· Аудит: Навчальний посібник / Ю. а. Данилевський, С. м. Шапігузов, Н. а. Ремізов та ін. - М .: ІПК ФБК-Пресс, 2011 р

· Аудит / Ф. л. Дефліз, Г. Р. Дженік і ін .; Пер. з англ. Я. В. Соколова. - М .: ЮНИТИ, 1997 г.

· Бабаєв Ю. а. «Бухгалтерський фінансовий облік» - М .: Вузівський підручник, 2012 р

· Козлова Е. п., Бабченко Т. н., Галанина Є. н. «Бухгалтерський облік в організаціях»

-М .: Фінанси і статистика, 2011 р

· Кондраков Н. п. «Бухгалтерський облік» - М .: Инфра-М, 2012 р

· Федеральні правила (стандарти) аудиторської діяльності. Федеральний закон «Про аудиторську діяльність». Кодекс етики аудиторів Росії. - 4-е изд. - М .: «Ось-89», 2012 р

· Кодекс етики професійних бухгалтерів і Міжнародні стандарти аудиту. - М .: МЦРСБУ, 2010 р

· Рассказова-Миколаєва С. а. , Калініна Е. м., Самойлюк О. а. «Облікова політика 2012 рік» - М .: Питер, 2012 р

· Мещеряков В. і. «Річний звіт 2012» -М .: Бератор-Прес, 2012 р

· Волков Н. р «Практичний посібник з бухгалтерського обліку» - М .: «Бухгалтерський облік», 2011

Додаток 1

міністерство освіти і науки російської федерації

Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти

Московський державний індустріальний університет

(ФГБОУ «МГИУ»)

Кафедра: «Бухгалтерського обліку та аудиту»

 Оформлення курсової роботи | КУРСОВА РОБОТА
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати