На головну

Структура курсової роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. Cклад та структура витрат та структура витрат на виробництво и реалізацію продукції
  3. Dasein-аналіз Л. Бінсвангера. Структура існування: буття-в-світі, буття-за-межами-світу.
  4. I Актуальність дипломної роботи
  5. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  6. I. Лабораторні роботи
  7. I. Загальні вимоги до курсової роботи

Курсова робота повинна складатися зі змісту (переліку розділів роботи), вступу, теоретичної та аналітичної частини, висновків, списку використаної літератури.

Зміст курсової роботи має відповідати обраній темі і повністю розкривати її. Зміст (зміст) роботи студент погоджує з викладачем. Щоб правильно скласти зміст (зміст) курсової роботи, студенту слід переглянути кілька навчальних посібників і конспект лекцій, звернувши увагу на коло питань, що розглядаються в тій темі, яку він вибрав.

У вступі необхідно обгрунтувати актуальність обраної теми, сформулювати мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення цієї мети.

Тут бажано дати коротку характеристику підприємства (або його підрозділу), за даними якого пишеться курсова робота.

Вступ повинен бути коротким (не більше 10% від загального обсягу курсової роботи).

Наприклад, студент вибрав тему курсової роботи: «Аудит обліку матеріально-виробничих запасів».

Тема даної курсової роботи актуальна, тому що матеріали займають досить велику питому вагу в собівартості продукції. Дані бухгалтерського обліку містять інформацію про резерви зниження собівартості продукції в частині раціонального використання матеріалів, зниження норм витрат, забезпечення належного зберігання матеріалів. Мета аудиторської перевірки обліку виробничих запасів полягає у підтвердженні достовірності даних по наявності і руху товарно-матеріальних цінностей, у встановленні правильності оформлення операцій по виробничим запасам у відповідності з діючими нормативними актами Російської Федерації.

Мета курсової роботи - вивчити методику перевірки обліку матеріально-виробничих запасів.

Завдання, які необхідно вирішити при вивченні аудиту обліку матеріально-виробничих запасів:

1) вивчити основні законодавчі та нормативні документи, що регулюють бухгалтерський облік матеріально-виробничих запасів (ПБУ 5/01 «Облік матеріально-виробничих запасів», Податковий Кодекс РФ (гл.25), План рахунків і т. Д.)

2) визначити джерела інформації для перевірки;

3) ознайомитися з планом і програмою аудиту обліку матеріально-виробничих запасів;

4) описати методику перевірки обліку матеріально-виробничих запасів;

5) розглянути типові помилки в обліку товарно-матеріальних цінностей.

Охарактеризовуючи конкретне підприємство, треба вказати:

1. Організаційно-правову форму підприємства (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ТДВ, ГУП, виробничий кооператив, повне товариство або товариство на вірі) і форму власності.

2. Основний вид діяльності підприємства.

3. Юридична адреса підприємства.

4. Філії, представництва, дочірні і залежні суспільства, якщо такі є.

5. Види продукції, що випускається.

6. Основні техніко-економічні показники даного підприємства на початок і кінець звітного періоду (виручка, собівартість, прибуток, рентабельність, фондовіддача, середньооблікова чисельність і т. Д.)

У теоретичній частині курсової роботи повинні бути відображені такі питання як:

- Теоретичні основи аудиту;

- Аудиторські стандарти;

- Методика проведення аудиту.

Для написання теоретичної частини роботи студент повинен мати уявлення про основні поняття, що розглядаються в обраній темі, про правові та організаційні засади аудиторської діяльності, а також про правила проведення аудиту. Як об'єкт дослідження можуть виступати: облік матеріалів, основних засобів, нематеріальних активів і т.д.

Наприклад, в роботі по темі: «Аудит обліку матеріально-виробничих запасів» має бути дано визначення матеріалів (див. ПБО 5/01 «Облік матеріально-виробничих запасів»), наведено класифікацію матеріалів (сировина і основні матеріали, покупні напівфабрикати, паливо і т.д.), вказані цілі аудиторської перевірки обліку виробничих запасів. Також в теоретичній частині даної роботи потрібно вказати:

- Основні законодавчі та нормативні документи, що регулюють бухгалтерський облік матеріально-виробничих запасів;

- Первинні документи з обліку виробничих запасів і різні аналітичні та синтетичні регістри;

- Методи оцінки матеріалів, що надійшли на підприємство (за обліковими цінами і фактичної собівартості);

- Методи оцінки матеріалів, витрачених у виробництві та іншому вибутті (за собівартістю кожної одиниці, середньої собівартості, метод ФІФО).

В аналітичній частині слід розкрити тему курсової роботи на прикладі конкретного підприємства. Бажано збирати вихідний матеріал для написання курсової роботи в період проходження виробничої практики з бухгалтерського обліку. Також в роботі можна використовувати конкретні приклади з таких журналів, як: «Нормативні акти для бухгалтера», «Головний бухгалтер», «Розрахунок», «Практична бухгалтерія», «Практичний бухгалтерський облік», «Аудиторські відомості» і т. П.

Аналітична частина роботи на тему: «Аудит обліку матеріально-виробничих запасів» повинна включати такі питання, як:

- План аудиторської перевірки обліку матеріально-виробничих запасів;

- Програма проведення аудиту матеріально-виробничих запасів;

- Методика перевірки основних комплексів робіт з обліку матеріально-виробничих запасів;

- Виявлення помилок з обліку матеріально-виробничих запасів і порядок їх виправлення.

У роботі допускається суміщення теоретичної та аналітичної частин в одному розділі. Т. е. Спочатку викладається теорія, а потім слід конкретний приклад.

Наприклад, спочатку студент розглядає методику проведення аудиту обліку матеріально-виробничих запасів на теоретичному рівні, використовуючи матеріал підручників і навчальних посібників, а потім наводить конкретний приклад, використовуючи дані бухгалтерського обліку і аудиторської перевірки конкретного підприємства.

Теоретична і аналітична частина курсової роботи повинні займати найбільшу питому вагу в загальному обсязі роботи (? 80%).

У висновку курсової роботи за результатами проведеного дослідження студент повинен зробити необхідні висновки.

Наприклад, в укладанні курсової роботи по темі: «Аудит обліку матеріально-виробничих запасів» студент повинен написати:

«Об'єктом дослідження в даній роботі виступає облік матеріально-виробничих запасів.

До основних законодавчих та нормативних документів, які регулюють облік виробничих запасів відносять: Положення з бухгалтерського обліку 5/01 «Облік матеріально-виробничих запасів», Податковий Кодекс РФ ...

Відповідно до ПБО 5/01 «Облік матеріально-виробничих запасів» до матеріалів відносять частину активів, що використовуються при виробництві продукції, виконання робіт або надання послуг, призначених для продажу або використовуваних для управлінських потреб організації. Матеріали - предмети праці, які одноразово використовуються в процесі виробництва ...

Матеріали можна поділяти на такі групи: сировина і основні матеріали, допоміжні матеріали ...

Мета аудиторської перевірки обліку виробничих запасів полягає в ...

Основними джерелами інформації для перевірки є первинні документи з обліку виробничих запасів і ...

В роботі наведені план і програма аудиторської перевірки обліку матеріально-виробничих запасів. План включає в себе наступні види робіт: ...

Програма аудиту обліку матеріально-виробничих запасів передбачає ...

Методика проведення аудиту обліку матеріально-виробничих запасів полягає в перевірці основних елементів облікової політики підприємства, пов'язаних з обліком товарно-матеріальних цінностей ...

Заключним етапом перевірки є контроль ведення зведеного обліку матеріальних цінностей ...

Аудиторська перевірка, проведена в ... (назва підприємства, на прикладі якого студент пише курсову роботу) показала, що ...

Аудитор може проаналізувати систему організації обліку матеріально-виробничих запасів і дати рекомендації по її раціоналізації. Для даного підприємства були розроблені наступні заходи щодо вдосконалення обліку матеріально-виробничих запасів: ... ».

Якщо автор курсової роботи в ході дослідження знайшов якісь недоліки в організації бухгалтерського обліку на конкретному підприємстві і розробив шляхи їх усунення і т.п., то цю інформацію також слід помістити на закінчення роботи.

Висновок повинен становити близько 10% від загального обсягу курсової роботи. Після укладення необхідно помістити список використаної літератури. У список використаної літератури включаються всі нормативні документи, підручники, навчальні посібники, брошури, журнали і т.п., які студент використовував при написанні курсової роботи. Кількість використаних джерел літератури має бути не менше 8-10 найменувань.

Після списку використаної літератури можна розмістити додатки. В якості додатків до курсової роботи можна давати: вихідні дані по конкретному підприємству; нормативні документи та витяги з них; регістри аналітичного і синтетичного обліку; форми бухгалтерської звітності; робочі документи, що готуються аудитором; аудиторський висновок; довідковий матеріал і т.п.

 Вступ | Оформлення курсової роботи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати