Головна

Тема № 9. Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності.

  1. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення
  2. Адміністративна та фінансова відповідальність за порушення законодавства про єдиний соціальний внесок
  3. Аналіз документів і продуктів діяльності.
  4. Аналіз продуктів діяльності.
  5. Аналіз процесу і продуктів діяльності.
  6. Аналіз складу витрат за всіма видами діяльності.
  7. Аналіз сфери суспільної життєдіяльності.

Практичне заняття.

План.

1. Господарсько-правова відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності.

2. Адміністративна відповідальність у сфері господарювання.

3. Кримінальна відповідальність у сфері господарювання.

Основна література:

1. Цивільний кодекс України прийнятий 16.01.2003 р. // ВВР України - 2003 №№ 40-44.

2. Господарський кодекс України прийнятий 16.01.2003 р. // ВВР України - 2003 №№ 18-22.

3. Указ Президента України від 16.03. 1995 р. № 227/95 «Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України».

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення, прийнятий 7 грудня 1984р. // ВВР УРСР - 1984р. - № 52 //.

5. Митний кодекс України прийнятий 11.07.2002 р. // ВВР України - 2002 - № 36-39.

6. Кримінальний кодекс України прийнятий 05.04. 2001 р. // ВВР України - 2001 - №№ 25-26.

Рекомендована література:

1. Цивільне право України: Академічний курс: Підручн. / За загальною редакцією Я. М. Шевченко - К.: 2003.

2. Хозяйственное право: Учебн. / Под ред.. В. К. Мамутова. - К. 2002.

3. Дуборов О. О. Злочини у сфері підприємництва - К. - 2001.

4. Мачуський В. В. Правове забезпечення підприємницької діяльності: Курс лекцій К.: - 2002.

5. Старцев О. В. підприємницьке право: Підручн. К. - 2005.

6. Титаренко Ю. Л., Филонов В. П., Коваленко О. И. Хозяйственные преступления. - Донецк 1998.

Методичні рекомендації:

Стаття 216 Господарського кодексу України закріплює відповідальність учасників господарських відносин. Одним з основних принципів господарських відносин, який виник із звичаїв ділового обороту, є н6алежне виконання зобов'язань відповідно до умов договору та чинного законодавства.

Студент повинен знати, що не виконання зобов'язань тягне за собою застосування до правопорушників господарських санкцій: а) відшкодування збитків; б) штрафні санкції; в) оперативно-господарські санкції. Відповідальність за порушення зобов'язань, також передбачена Цивільним кодексом України Гл. 51. Ст.. 623-625.

Адміністративна відповідальність за порушення правових приписів обумовлена перш за все необхідністю зміцнення державної дисципліни у сфері підприємництва. Адміністративна відповідальність застосовується до особи, яка скоїла адміністративне правопорушення. Суб'єкти адміністративних порушень громадяни (фізичні особи), посадові особи підприємств, організацій, установ, особи органів державної влади і управління. Глава 12 КУпАп передбачає адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності.

При застосуванні заходів впливу до суб'єктів підприємницької діяльності студентам слід розрізняти адміністративну відповідальність від кримінальної.

Кримінальна відповідальність за злочини у сфері господарювання (в тому числі підприємницької) діяльності передбачена розділом VІІ КК України і застосовується залежно від конкретного злочину до фізичних осіб, в тому числі тих, що мають статус суб'єктів підприємницької діяльності.

Основною ознакою юридичної відповідальності є її тісний зв'язок з правом і державним примусом.

Завдання для самостійної роботи:

Завдання № 1. Дайте відповідь на питання.

1. Назвіть принципи господарсько-правової відповідальності.

2. Що є метою застосування господарсько-правової відповідальності?

3. Що являється підставою для господарсько-правової відповідальності?

4. Які види стягнень можуть застосовуватись за адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, сфері послуг і підприємницькій діяльності?

5. Що відноситься до порушення заняття підприємницькою або господарською діяльністю?

6. Що є підставою кримінальної відповідальності?

7. Які злочини належать до злочинів за протизаконну підприємницьку діяльність?

Завдання № 2. Тести. Дайте правильну відповідь.

1. Незаконна торговельна діяльність, тобто здійснення угод купівлі-продажу товарів чи інших предметів з ухиленням ___

___.

2. У сфері господарювання застосовуються такі види господарських санкцій:

а) відшкодування збитків;

б) застереження;

в) штраф;

г) оперативно-господарські санкції;

д) кримінальні санкції;

є) адміністративно-господарські санкції.

3. За протизаконну підприємницьку діяльність КК України передбачаються такі види санкцій:

а) попередження;

б) адміністративний арешт;

в) штраф;

г) позбавлення права займатися певною діяльністю;

д) позбавлення волі;

є) позбавлення права займати певні посади;

ж) конфіскація;

з) виправні роботи;

і) громадські роботи.

Запитання для підготовки до іспиту

1. Історія розвитку підприємництва та його визначення.

2. Конституційне право на підприємницьку діяльність.

3. Поняття та значення підприємницької діяльності.

4. Ознаки підприємницької діяльності.

5. Види підприємництва.

6. Принципи підприємницької діяльності.

7. Поняття та місце підприємницького права в системі права.

8. Предмет підприємницького права. Поняття та види правовідносин у сфері підприємництва.

9. Система підприємницького права, функції та тенденції його розвитку.

10. Норми підприємницького права.

11. Поняття, система та особливості законодавства про підприємництво.

12. Загальна характеристика нормативно-правових актів, регулюючих підприємництво, їх види.

13. Дія та застосування законодавства про підприємництво.

14. Проблеми удосконалення та систематизації законодавства про підприємництво.

15. Роль держави в регулюванні ринкової економіки.

16. Загальна характеристика державного регулювання підприємництва в Україні.

17. Регулювання перевірок діяльності підприємців.

18. Регулювання малого підприємництва.

19. Захист прав підприємців при їх порушенні незаконними актами державних органів.

20. Поняття легітимації суб'єктів підприємництва.

21. Державна реєстрація суб'єктів підприємництва.

22. Ліцензування певних видів господарської діяльності.

23. Патентування деяких видів підприємницької діяльності.

24. Поняття та види суб'єктів підприємницької діяльності.

25. Фізичні особи - суб'єкти підприємництва.

26. Установчі документи суб'єктів підприємництва.

27. Поняття та види підприємств.

28. Правовий статус господарчих товариств.

29. Припинення діяльності підприємців.

30. Господарчі об'єднання.

31. Холдингові компанії.

32. Поняття кредитування та кредитних правовідносин.

33. Види та форми кредиту.

34. Кредитний договір.

35. Забезпечення виконання кредитних зобов'язань.

36. Загальна характеристика правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємців.

37. Поняття, види та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.

38. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій.

39. Законодавство про зовнішньоекономічні угоди (контракти).

40. Поняття та зміст зовнішньоекономічних угод (контрактів).

41. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних угод (контрактів).

42. Регулювання цін та термінів розрахунків по зовнішньоекономічних угод (контрактів).

43. Захист прав та законних інтересів держави та інших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

44. Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.

45. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності.

46. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Захист інвестицій.

47. Інвестування за кордон.

48. Поняття, види та форми здійснення іноземних інвестицій.

49. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій.

50. Форми спільної інвестиційної діяльності.

51. Інвестиційна діяльність в спеціальних (вільних) економічних зонах та на території приорітетного розвитку.

52. Загальна характеристика антимонопольного законодавства.

53. Зловживання монопольним положенням на ринку.

54. Дискримінація підприємців органами державної влади, місцевого самоврядування та адміністративно-господарчого управління та контролю.

55. Контроль за економічною концентрацією суб'єктів господарювання.

56. Монопольне становище суб'єкта господарювання.

57. Санкції за порушення антимонопольного законодавства.

58. Поняття та види недобросовісної конкуренції.

59. Неправомірне використання ділової репутації підприємців.

60. Створення перешкод суб'єктам господарювання в процесі конкуренції.

61. Неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є комерційною таємницею.

62. Санкції за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

63. Загальні положення законодавства України про рекламу.

64. Законодавчі вимоги до реклами.

65. Особливості рекламування деяких видів продукції.

66. Недобросовісна реклама.

67. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу.

68. Господарсько-правова відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності.

69. Поняття господарських санкцій, їх види.

70. Принципи господарсько-правової відповідальності.

71. Адміністративна відповідальність у сфері підприємницької діяльності.

72. Адміністративні правопорушення, передбачені Кодексом України "Про адміністративні правопорушення.

73. Суб'єкт адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері підприємницької діяльності.

74. Кримінальна відповідальність у сфері підприємницької діяльності. Види злочинів.

 Тема № 8. Правові основи інвестиційної діяльності. | Введение

До проведення семінарських занять | Затверджено | Тема № 2. «Поняття та умови здійснення підприємницької діяльності». | Тема № 8. «Правові основи інвестиційної діяльності». | Тема № 2. «Поняття та умови здійснення підприємницької діяльності». | Тема № 3. «Державне регулювання підприємництва в Україні». | Тема № 4. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. | Тема № 5. Правове регулювання кредитних відносин. | Тема № 6. Правове регулювання обмеження монополізму, недобросовісної конкуренції та недоброякісної реклами в підприємницькій діяльності. | Тема № 7. Правове регулювання зовнішнього економічної діяльності підприємців. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати