Головна

II. Посадові обов'язки.

  1. II. Посадові обов'язки
  2. II. Посадові обов'язки
  3. Б) в систему представницької демократії входять виборні представницькі установи та обрані народом посадові особи (Президент, губернатори і ін.)
  4. Уважно подивіться ваші посадові обов'язки.
  5. Глава 23. Судді, органи, посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
  6. Цивільні права та обов'язки. Реалізація та захист цивільних прав.

Надає кваліфіковану медичну допомогу по своейспеціальності, використовуючи сучасні методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, дозволені для застосування в медичній практиці.

Визначає тактику ведення хворого відповідно до встановлених правил і стандартів.

Розробляє план обстеження хворого, уточнює об'єм і раціональні методи обстеження пацієнта з метою отримання в мінімально короткі терміни повної і достовірної діагностичної інформації.

На підставі клінічних спостережень і обстеження, збору анамнезу, даних клініко-лабораторних та інструментальних досліджень встановлює (або підтверджує) діагноз.

Відповідно до встановлених правил і стандартів призначає і контролює необхідне лікування, організовує або самостійно проводить необхідні діагностичні, лікувальні, реабілітаційні та профілактичні процедури і заходи.

Вносить зміни в план лікування в залежності від стану пацієнта і визначає необхідність додаткових методів обстеження.

Надає консультативну допомогу лікарям інших підрозділів ЛПУ за своєю спеціальністю.

Надає невідкладну медичну допомогу при загрозливому життя стані хворого.

Керує роботою підлеглого йому середнього і молодшого медичного персоналу (при його наявності), сприяє виконанню ним своїх посадових обов'язків.

Контролює правильність проведення діагностичних і лікувальних процедур, експлуатації інструментарію, апаратури і устаткування, раціонального використання реактивів та лікарських препаратів, дотримання правил техніки безпеки і охорони праці середнім і молодшим медичним персоналом.

Бере участь у проведенні занять з підвищення кваліфікації медичного персоналу.

Планує свою роботу і аналізує показники своєї діяльності.

Забезпечує своєчасне і якісне оформлення медичної та іншої документації відповідно до встановлених правил.

Проводить санітарно-освітню роботу.

Дотримується правил і принципи лікарської етики і деонтології.

Бере участь у проведенні експертизи тимчасової непрацездатності і готує необхідні документи для медико-соціальної експертизи.

Кваліфіковано і своєчасно виконує накази, розпорядження та доручення керівництва установи, а також нормативно-правові акти по своїй професійній діяльності.

Дотримується правил внутрішнього розпорядку, протипожежної безпеки і техніки безпеки, санітарно-епідеміологічного режиму.

Оперативно вживає заходів, включаючи своєчасне інформування керівництва, щодо усунення порушень техніки безпеки, протипожежних і санітарних правил, що створюють загрозу діяльності установи охорони здоров'я, його працівникам, пацієнтам і відвідувачам.

Систематично підвищує свою кваліфікацію.прикус ___ | III. Права.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ | Організація виробничої практики. | Мета виробничої практики студентів. | Місце виробничої практики в структурі ООП ВПО. | Перелік практичних навичок і умінь, якими повинен опанувати студент за час виробничої практики з хірургічної стоматології. | Документації. | IV. Відповідальність. | Права пацієнта. | Обов'язки студентів під час виробничої практики. | Обов'язки лікарів-керівників (кураторів). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати