На головну

Пояснювальна записка

  1. I Пояснювальна записка
  2. I. Пояснювальна записка
  3. I. Пояснювальна записка
  4. I. Пояснювальна записка
  5. I. Пояснювальна записка
  6. I. Пояснювальна записка
  7. I. Пояснювальна записка.

Методичні рекомендації

З підготовки, захисту та оцінювання

Випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи

За спеціальністю

050602.65 Образотворче мистецтво

050602.65Ізобразітельное мистецтво з додатковою спеціальністю

050602.65 Образотворче мистецтво зі спеціалізацією

Шуя -2009

зміст

   Пояснювальна записка................................................ ......
 1.  Кваліфікаційні вимоги та загальний порядок роботи над ВКР .......................................... ............................................
 1.1.  Загальні положення................................................ ............................
 1.2.  Організація керівництва дипломними роботами ....................................
 1.3.  Види, структура і зміст дипломних робіт ....................................
 1.4.  Оформлення дипломної роботи ............................................... ...........
 1.5.  Науковий керівник і його роль ............................................. ............
 1.6.  Відгук наукового керівника ............................................... ..............
 1.7.  Рецензування дипломної роботи ............................................... .........
 2.  Порядок захисту дипломної роботи ....................................
 2.1.  Попередній захист дипломної роботи ...........................................
 2.2.  Захист дипломної роботи............................................... ...................
 2.3.  Оцінка дипломної роботи, .............................................. ..................
   Приложения.....................................................................................
   Додатки ................................................. .............................
   Додаток 1. Форма заяви для затвердження теми ВКР .......................
   Додаток 2. Зразок оформлення титульного аркуша ВКР .......................
   Додаток 3. Зразки оформлення змісту ВКР ...........................
   Додаток 4. Пам'ятка рецензенту дипломної работипо спеціальності № 050602.65 «Образотворче мистецтво» .................................... ..........
   Додаток 5. Правила оформлення списку використаної літератури ......
   Додаток 6. Дополненіяк положенню про дипломну роботу за спеціальностями: «Образотворче мистецтво» ................................... ....
   Додаток 7. Приклади формулювання тем дипломних робіт ...................
   Додаток. 8 Приклад співвіднесення формулювань теми, мети, завдань і укладення дослідження ...................................... ............................
   Додаток 9. Методичні рекомендацііпрі роботі з літературою в процесі виконання ВКР ...................................... ...........................Пояснювальна записка

Підсумкова державна атестація вчителя образотворчого мистецтва включає державний іспит і захист випускної кваліфікаційної роботи.

Методичні рекомендації щодо виконання випускної кваліфікаційної роботи для спеціальності 050602.65 Образотворче мистецтво складені відповідно до Законів Російської Федерації «Про освіту (стаття 27),« Про вищу і післявузівську професійну освіту »(стаття 7), Державними освітніми стандартами вищої професійної освіти за спеціальностями, з опорою на «Положення про підсумкової державної атестації випускників вищих навчальних закладів Російської Федерації» (Наказ Міносвіти Росії від 25.03.03. №1155), «Положення про підсумкової державної атестації випускників у державному освітній установі вищої професійної освіти« Шуйський державний педагогічний університет », а також з урахуванням «Рекомендацій до розробки порядку підготовки, захисту і оцінювання випускної кваліфікаційної роботи за фахом».

Мета методичних рекомендацій - Надання допомоги в роботі над виконанням випускної кваліфікаційної роботи (ВКР) студентам, які навчаються за спеціальностями:

· 050602.65Ізобразітельное мистецтво (заочна форма навчання);

· 050602.65Ізобразітельное мистецтво з додатковою спеціальністю 050403.65 "Культурологія» (очна форма навчання);

· 050602.65Ізобразітельное мистецтво зі спеціалізацією (очна форма навчання);

ВКР є одним з обов'язкових видів підсумкової державної атестації випускника вищого навчального закладу. До захисту ВКР допускається студент, успішно завершив у повному обсязі освоєння основний освітньої програми за спеціальністю вищої професійної освіти і успішно пройшов всі інші види підсумкових атестаційних випробувань (іспит з основної спеціальності).

Кваліфікаційна робота спеціаліста підводить підсумок навчання студента на факультеті мистецтв ГОУ ВПО «ШГПУ». Дипломна робота є оригінальним дослідним або творчим проектом, створеним студентом на базі накопичених за час навчання художніх і методичних знань і досвіду. Дипломна робота може грунтуватися на узагальненні виконаних випускником за час навчання курсових робіт і творчих проектів.

Дипломна робота готується до захисту в завершальний період теоретичного навчання студента - протягом 4 і 5 курсів. Захист дипломної роботи поряд з державним іспитом є складовою частиною підсумкової державної атестації. Захист дипломної роботи спеціаліста відбувається в державній екзаменаційній комісії.

У змісті випускної кваліфікаційної роботи можуть досліджуватися як теоретичні проблеми наук, що становлять зміст загально-професійної та спеціальної підготовки студентів (Теорія і методика викладання образотворчого мистецтва, Теорія і методика етнохудожественного освіти, Історія образотворчого мистецтва, Малюнок, Живопис, Композиція, скульптура тощо .), так і прикладні аспекти процесу професійної діяльності відповідно до одержуваної кваліфікацією (традиційні і сучасні види образотворчого мистецтва - графіка, живопис, народне і декоративно-прикладне мистецтво, скульптура, монументальна і мініатюрний живопис, жанри образотворчого мистецтва - натюрморт, пейзаж, портрет , жанрова картина і т.д.). Основу змісту ВКР повинна становити науково-обгрунтована розробка педагогічного і виробничого процесу (художньої творчості) і опис професійної діяльності по його здійсненню відповідно до кваліфікації студентів-випускників.

Даний посібник складається з вступу, двох розділів, висновків, приміток, списку використаних джерел та додатків.

У першому розділі розкриваються кваліфікаційні вимоги і загальний порядок роботи студентів над ВКР: вибір теми, розробка наукових основ роботи і розгортання її змісту, організація процесу підготовки та оцінки дипломних робіт.

Другий розділ присвячена правилам оформлення дипломної роботи: логіка побудови наукового тексту і мова викладу, правила оформлення наукового апарату і всього тексту роботи.

Науковий зміст дипломних робіт завжди несе на собі відбиток творчої індивідуальності автора, в той час як організація їх підготовки підкоряється загальному порядку, а оформлення - з діючими державними стандартами. Виходячи з цього, рекомендації щодо наукового змісту робіт слід сприймати як консультативні, в той час як відомості про організацію підготовки робіт на факультеті і правила їх оформлення носять обов'язковий, нормативний характер.РЕЦЕНЗІЯ | Організація керівництва дипломними роботами

Оформлення дипломної роботи | Науковий керівник і його роль | Відгук наукового керівника | Рецензування дипломної роботи | Документи, що надаються на захист | Оцінка дипломної роботи | додатки | Пам'ятка рецензенту дипломної роботи | Правила оформлення Списку використаної літератури | доповнення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати