На головну

Вибір теми дипломної роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. E) представники виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого представницького органу працівників (за наявності).
  3. I Актуальність дипломної роботи
  4. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  5. I. Лабораторні роботи
  6. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  7. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Тема дипломної роботи затверджується керівництвом факультету і кафедр.

Кафедра спільно з керівництвом факультету складає приблизний перелік тем дипломних робіт. Студентам надано право самостійного вибору будь-якої з пропонованих кафедрою тем дипломних робіт. За погодженням з науковим керівником студент може вибрати для дипломного дослідження тему, що не включена до цього переліку, а також дещо змінити назву теми із запропонованого списку, надавши їй бажану спрямованість, розширивши або звузивши її.

Обрана тема може стосуватися вивчення як окремих, так і загальних теоретичних проблем міжнародних відносин і регіонознавства. Тема дипломного дослідження повинна відповідати, рівню підготовки, науковим інтересам і особистим нахилам студента, базуватися на конкретному фактичному матеріалі.

Закріплення за студентом теми дипломної роботи проводиться за його особистою заявою на ім'я керівника факультету. Заяви студентів після схвалення кафедрами обраних ними тем дипломних робіт керівництво факультету оформляє наказом про закріплення за студентами тем дипломних робіт та призначення наукових керівників.

Після вибору і затвердження теми дипломної роботи студент складає її план і представляє його своєму науковому керівнику на затвердження.

Складання початкового варіанта плану дипломної роботи

Початковий варіант плану дипломної роботи повинен бути ретельно продуманий і складений студентом самостійно на основі попереднього ознайомлення з відібраною літературою по темі дипломного дослідження. Початковий варіант плану узгоджується з науковим керівником.

План дипломної роботи повинен відображати основну ідею дипломного дослідження, розкривати його зміст і характер. У плані повинні бути виділені найбільш актуальні питання дипломного дослідження.

Як правило, дипломна робота складається з вступу, двох розділів і висновку. Кожна з глав включає кілька параграфів. Після кожного розділу доцільно розмістити висновки.

При складанні плану слід визначити зміст окремих глав і дати їм відповідні назви. Далі необхідно продумати зміст кожного розділу і намітити у вигляді параграфів послідовність тих питань, які будуть в них розглянуті. Доцільно на цій основі скласти розгорнутий план курсової роботи.

 Етапи написання дипломної роботи | Загальна структура дипломної роботи

Мета і завдання дипломної роботи | Вивчення джерел, збір і обробка ілюстративного матеріалу | Оформлення дипломної роботи. | Підготовка до захисту і захист дипломної роботи | Критерії оцінки випускних кваліфікаційних робіт | Зразок оформлення списку використаної літератури | Орієнтовна схема виступу на захисті дипломної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати