На головну

Порядок нумерації сторінок і оформлення посилань

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

Номер сторінки проставляють арабськими цифрами в правому верхньому кутку сторінки.

Нумерація сторінок повинна бути наскрізною. Нумерація начінаетсяс 4-ої сторінки (початку розділу «Вступ»), тобто після титульного аркуша, аркушів завдання і змісту, які включаються до нумерації, але не нумеруються, і закінчується останнім листом додатків.

У письмовій звітної роботі приводять посилання:

- На дану роботу;

- На використані джерела.

При посиланнях на роботу вказують номери структурних частин тексту, формул, таблиць, малюнків, позначення схем.

При посиланнях на структурні частини тексту курсової роботи вказують номери розділів (самостійних пунктів), додатків, підрозділів, підпунктів, підпунктів, наприклад: «... Відповідно до розділу 2», «... відповідно до 3.1» ,; «... Як зазначено в Додатку М».

Посилання в тексті на номер формули дають в дужках, наприклад: «... відповідно до формули (2.1)»; «... Як випливає з виразу (2.5)».

Посилання в тексті на таблиці та ілюстрації оформляють за типом: (таблиця 4); «. . в таблиці 1 »; (Рисунок 2); «... Відповідно до рисунку 2». Якщо таблиця або малюнок вже згадувалися в тексті, то пишуть (див. Таблицю 1), (див. Малюнок 2).

При використанні в роботі цитат і думок інших авторів обов'язкові лапки і бібліографічні посилання на джерела.

Посилання на використані джерела в тексті рекомендується давати відповідно до ГОСТ Р 7.0.5. - 2008 року «Бібліографічна посилання. Загальні вимоги та правила складання »: у квадратних дужках, вказуючи номер джерела відповідно до наведеного списком літератури, наприклад: "... Використовуючи рекомендації роботи [4], ...". У разі цитування першоджерела слід вказувати і сторінку, з якої запозичена цитата, наприклад: [4, с. 65].

Крапка, кома і інші знаки пунктуації ставляться після заслання.

5.3.3 Загальний підхід до цитування полягає в тому, що цитати і відповідні посилання можуть бути в кожному розділі (самостійному пункті) і підрозділі (підпункті), за винятком тих місць, в яких автор розвиває свою позицію або підсумовує результати дослідження.

Письмова звітна робота не повинна бути переповнена цитатами, на одній сторінці тексту не повинно бути більше трьох цитат (за винятком тексту, де дається опрацювання понять).

При цитуванні або використанні висновків, положень, статистичних даних, таблиць, малюнків і т.д., запозичених у інших авторів, також необхідні посилання на джерела. Неприпустимо включати фрагменти текстів інших авторів, а також цифровий матеріал без посилань на джерело. Це розцінюється як плагіат і відноситься до серйозних порушень.

Оформлення та нумерація ілюстрацій (малюнків)

Всі ілюстрації (графіки, креслення, схеми, фотографії) в тексті курсової роботи називаються малюнками. Їх розміщують відразу після першого посилання на них, вирівнюючи по центру сторінки. На засланні на малюнок слово «малюнок» пишеться повністю, без скорочення.

Зазвичай діаграми, графіки, схеми виконуються на основі даних, які увійшли в таблиці. В цьому випадку ілюстративний матеріал повинен в роботі замінити відповідні таблиці, а не дублювати їх. Найменування, наведені в тексті і в ілюстраціях, повинні бути однаковими.

Відстань між текстом і наступним малюнком, а також малюнком і Підрисункові текстом, назвою малюнка - один відступ (один порожній рядок); між назвою малюнка і подальшим текстом - аналогічно.

Рамки навколо ілюстрацій не допускаються. Кольорове оформлення малюнків необов'язково, однак в чорно-білому варіанті градація кольору повинна бути чітко помітною. При перенесенні діаграм з Excel заголовки діаграм прибирати обов'язково.

Допускається застосовувати шрифт в ілюстрації, менше ніж в тексті ПОР, але не менше 10-го шрифту. Міжрядковий інтервал в дає змогу зменшити до одинарного.

Приклад оформлення ілюстрації (малюнка):

 
 


Малюнок 1 - Види ділової кар'єри

Ілюстрації супроводжуються:

- Номером малюнка і найменуванням (під малюнком). У найменуванні слово рисунок пишеться повністю з великої літери, крапка після номера не ставиться, номер відділяється від назви знаком «тире», назва починається з великої літери; в кінці назви крапка не ставиться.

- Пояснюють написами, що розкривають деталі змісту (легендою) - вони розміщуються під ілюстрацією або праворуч від неї.

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, перша цифра - номер розділу, друга цифра - порядковий номер малюнка в розділі (рисунок 1.1) або наскрізною нумерацією в рамках всієї курсової роботи, порядкова нумерація в цьому випадку позначається однією цифрою (рисунок 1) .

Якщо ілюстрація запозичена з публікації, необхідно зробити посилання на джерело із зазначенням сторінки.

По осях в ілюстраціях вказуються символи (або найменування) і одиниці величин, якщо по осях представлена ??шкала; якщо шкала відсутня, то вказуються символи (або найменування) величин.

Форма і кількість ілюстративних матеріалів, що виносяться на захист курсової роботи (проекту), встановлюються керівником проекту.

Ілюстрації додатків позначаються окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка. Наприклад: «Рисунок А.1».

 рубрикація | Оформлення та нумерація таблиць

Методичні рекомендації | Вимоги до оформлення роботи. | Оформлення та нумерація формул | Оформлення цифрового матеріалу, значень величин і числівників | Оформлення списку використаних джерел | оформлення презентації | Сибірський державний університет шляхів сполучення | Приклад оформлення списку використаних джерел |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати