Головна

З кримінального права

  1. Вибір теми дослідження з кримінального права
  2. ЗАХИСТ Курсовий РОБОТИ з кримінального права
  3. Інформації по КК РФ і міжнародним правом
  4. Конспекти лекцій з цивільного процесуального права
  5. Контроль і облік знань учнів по праву
  6. Курсових робіт з кримінального права
  7. Ой! - Вигукнула Наталя. - Порадьте нам оправу.

Курсова робота є однією з форм звіту (оцінки) придбаних і засвоєних курсантом (слухачем, студентом) на заняттях знаннях з кримінального права. Її виконання покликане вирішити такі основні завдання:

- Поглибити теоретичні та практичні знання з певної теми кримінального права;

- Прищеплення навичок застосування отриманих знань для вирішення конкретних практичних завдань;

- Виробити навички аналізу російського кримінального законодавства, соціологічного матеріалу, постанов пленумів Верховного Суду Російської Федерації (РРФСР або СРСР), судової та слідчої практики;

- Розвинути здатність творчого вивчення навчальної та наукової літератури;

- Оволодіння основами ведення самостійної науково-дослідницької роботи;

- Навчити грамотно і чітко викладати результати власних досліджень.

Курсова робота повинна носити науково-дослідний і практичний характер. Невід'ємними її ознаками є актуальність досліджуваної проблеми, наявність пропонованих курсантом (слухачем, студентом) рішень з конкретних питань, які вимагають роз'яснення.

Виконана робота повинна показувати вміння курсанта (слухача, студента) працювати як з навчальною та науковою літературою, так і з нормативно-правовими актами, а також матеріалами судової та слідчої практики.

Курсова робота повинна бути правильно оформлена, тобто потрібна чітка структура, завершеність, правильне оформлення бібліографічних посилань, списку використаних джерел та літератури, акуратність виконання.

Дослідження курсанта (слухача, студента) проводить під керівництвом наукового керівника, якого призначає з числа викладачів кафедри. Тему для своєї роботи рекомендується вибирати або дізнаватися заздалегідь, враховуючи встановлені навчальним відділом терміни захисту. Орієнтовні переліки тем курсових робіт надаються викладачами кафедри. Складання плану (змісту) до обраної теми курсової роботи здійснюється за погодженням з науковим керівником. При цьому будь-які зміни в темі і плані (утриманні) курсової роботи без узгодження з науковим керівником не допускаються.

В ході написання курсової роботи науковий керівник консультує курсанта (слухача, студента) з виникаючих питань, дає рекомендації по збору матеріалу, вивчення наукових джерел, а також нормативно-правових актів з досліджуваної теми.

Курсова робота з кримінального права повинна відповідати наступним основним вимогам:

- Представляти собою самостійне дослідження однієї з актуальних проблем кримінального права;

- Містити логічно послідовне розгляд всіх основних питань теми;

- Бути створена на основі використання наукової та іншої спеціальної літератури, положень законодавства, судово-слідчої практики по відповідній темі;

- Містити порівняльний аналіз відповідних кримінально-правових шкіл, точок зору окремих вчених-юристів;

- Мати чітко виражену і аргументовану авторську позицію;

- Враховувати проблеми реалізації кримінального законодавства, зв'язок кримінально-правової теорії з практикою, історії із сучасністю;

- Виклад матеріалу має бути чітким, з посиланнями на використані джерела та літературу, а також відповідати іншим вимогам, що пред'являються до оформлення курсової роботи.

Виконана курсова робота повинна свідчити про те, що навчається досить глибоко вивчив наукову і спеціальну літературу, нормативний матеріал і інші джерела з даної проблеми, повно, послідовно, логічно завершено і правильно розкрив тему, показавши певні навички наукового дослідження.

Курсова робота повинна відображати існуючі в науковій літературі різні підходи до вирішення досліджуваної проблеми, аналізувати точки зору, аргументовано викладати точку зору автора.
ВСТУП | Вибір теми дослідження з кримінального права

Підбір наукової та іншої спеціальної літератури, | Рік виконання роботи. | Основна частина | Список використаних джерел та літератури | додатки | Написання основної частини | Загальні вимоги | Вимоги до тексту курсової роботи з кримінального права | Оформлення посилань в тексті курсової роботи | Оформлення бібліографічного апарату в роботі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати