Головна

Виробнича потужність та фактори підвищення ефективності її використання.

  1. B8 Визначити потужність випромінювання (у Вт) абсолютно чорного тіла, якщо при площі його поверхні 100 мм2 його інтегральна випромінювальна здатність рівна 3·105 Вт/м2.
  2. Cтадії кругообігу обігового капіталу: ГРОШОВА ВИРОБНИЧА ТА ТОВАРНА
  3. Абіотичне середовище та абіотичні фактори зовнішнього середовища.
  4. Абіотичні фактори. Клімат.
  5. Аналіз ефективності використання і фінансування оборотних активів.
  6. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів
  7. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Виробнича потужність підприємства (цеху, дільниці) - це максимальний обсяг продукції, який може виготовити підприємство (цех, дільниця) протягом певного періоду (рік, квартал, місяць) за допомогою закріплених (наявних у нього) за ним засобів праці (технологічної сукупності машин, устаткування і виробничих площ) відповідно до встановленої спеціалізації, кооперації виробництва та режиму роботи.

Виробнича потужність підприємства (цеху, дільниці) розраховується, як правило, в натуральних (умовно-натуральних) одиницях, іноді в верстато-годинах і, як виняток, у вартісному виразі. Різниця між виробничою потужністю й виробничою програмою (обсягом виробництва) є резервом підприємства, тобто виробнича програма показує ступінь використання виробничої потужності.

Для розрахунку виробничої потужності підприємства використовуються наступні показники.

1) Кількість, склад і технічний стан устаткування та дані про виробничі площі. В розрахунок виробничої потужності підприємства включається все наявне устаткування основного виробництва (зокрема, недіюче через ремонт, несправність і модернізацію), за винятком (у межах нормативу) резервного устаткування та обладнання дослідно-експериментальних і спеціалізованих ділянок для професійно-технічного навчання.

2) Технічні норми продуктивності устаткування і трудомісткості продукції, яка випускається. Під час розрахунку виробничої потужності новозбудованих підприємств приймаються паспортні норми продуктивності устаткування, а для підприємств, які діють, - технічно обґрунтовані показники продуктивності устаткування, але не нижчі за паспортну продуктивність.

3) Фонд часу роботи устаткування та режим роботи підприємства. Під час розрахунку виробничої потужності підприємства приймається максимально можливий плановий (ефективний) річний фонд часу роботи устаткування.

Для агрегатів безперервної дії (доменні та мартенівські печі, хімічні агрегати тощо) плановий (ефективний) фонд часу ( ) розраховується за формулою:

,

де та - відповідно час необхідний для виконання капітальних ремонтів та час технологічних зупинок.

Для устаткування перервної дії плановий (ефективний) фонд часу ( ) визначається за формулою:

,

де - кількість вихідних та святкових днів, днів;

- кількість днів капітальних ремонтів, днів;

- кількість змін за добу;

- тривалість однієї зміни;

- відсоток планових поточних простоїв.

4) Номенклатура виробів, які випускаються, та їх кількісне співвідношення в програмі. Вона встановлюються залежно від раціональної спеціалізації підприємства, цеху або дільниці. При визначенні виробничої потужності підприємства приймаються планова номенклатура та асортимент (трудомісткість) продукції, яка випускається. При розрахунку середньорічної виробничої потужності обсяг збільшення (зменшення) потужності за рахунок зміни номенклатури продукції (зменшення або збільшення трудомісткості) враховується в повному розмірі.

У слабо механізованих та інших цехах різних промислових комплексів часто найважливішим фактором, який визначає величину виробничої потужності, є розмір виробничої площі. Порядок і принцип розрахунку виробничих потужностей промислових підприємств здійснюється згідно з галузевими інструкціями за групами технологічного устаткування, агрегатів та інших основних виробничих ділянок та цехів.

Виробнича потужність підприємства визначається за потужністю основних (провідних) виробничих одиниць - цехів, ділянок. Виробнича потужність цехів і ділянок визначається за потужністю основного технологічного устаткування (агрегатів, установок, груп устаткування тощо). Розрахунок виробничої потужності підприємства здійснюється в усіх його виробничих підрозділах - від групи технічно однотипного устаткування до виробничих ділянок, від цехів до виробничих одиниць, від виробничих одиниць до підприємства в цілому.

Потужність провідного підрозділу (наприклад, групи устаткування) визначає потужність підрозділу наступного рівня (дільниці); за потужністю провідної дільниці встановлюють потужність цеху тощо. За наявності на підприємстві декількох провідних виробництв, цехів, ділянок, агрегатів або групи устаткування виробнича потужність визначається на тих з них, які виконують найбільший за трудомісткістю обсяг робіт. Якщо є декілька виробництв або цехів із замкнутим циклом виробництва з випуску однотипної продукції, то виробнича потужність комплексу визначається як сума потужностей провідних виробництв або цехів.

Метод розрахунку виробничої потужності дільниці, цеху, заводу багато в чому визначається типом виробництва. На заводах серійного і одиничного виробництва розрахунок ведеться за групами обладнання і виробничими підрозділами. Визначення виробничої потужності починається зазвичай з розрахунку пропускної спроможності агрегатів або групи устаткування. Розрізняють агрегати періодичної дії, наочно-спеціалізовані та агрегати з технологічною спеціалізацією.

Виробнича потужність ( ) цеху або дільниці, оснащеної однотипним наочно-спеціалізованим устаткуванням (ткацькі верстати, прядильні машини тощо) визначається за формулою:

,

де - годинна продуктивність устаткування;

- плановий річний фонд часу роботи устаткування;

- середньорічний парк даного устаткування.

Виробнича потужність ( ) агрегатів періодичної дії (хімічні агрегати, автоклави тощо) визначається за формулою:

де - вага сирих матеріалів;

- тривалість циклу переробки сировини;

- коефіцієнт виходу готової продукції.

Виробнича потужність ( ) цехів масового і великосерійного виробництва визначається виходячи з планового (ефективного) фонду часу ( ) та ритму ( ), роботи конвеєрів:

Виробнича потужність ( ) підприємства або цеху при однорідному устаткуванні (текстильна фабрика тощо) розраховується за формулою:

,

де - трудомісткість одиниці продукції.

Для агрегатів і верстатів з технологічною спеціалізацією потужність розраховується шляхом визначення потреби в верстато-годинах за цими агрегату або за групою верстатів і зіставлення результатів з наявним фондом часу.

Розрахунки за виробничими площами проводяться в основному тільки на мало механізованих складальних і ливарних цехах, обсяг випуску яких лімітується розміром виробничої площі. Пропускна здатність за виробничими площами ( ) визначається за формулою:

,

де - виробнича площа цеху, м2.

Під час розрахунку виробничої потужності підприємства необхідно одночасно з розрахунком виробничих потужностей провідних цехів визначити потужність устаткування інших цехів і служб, щоб виявити «вузькі місця» та намітити шляхи їх усунення. Під «вузьким місцем» слід розуміти ті цехи, дільниці, агрегати та групи устаткування основного і допоміжного виробництва, чия пропускна спроможність не відповідає потужності провідної ланки, за якою встановлюється виробнича потужність підприємства.

Ступінь використання виробничої потужності підприємства характеризується коефіцієнтом використання потужності ( ), який визначається за формулою:

,

де - фактичний обсяг випуску продукції;

- середньорічна виробнича потужність.

Основними напрямки підвищення ефективності використання виробничої потужності є:

- підвищення ефективності виробництва шляхом раціонального і найбільш повного використання матеріально-технічної бази підприємства, що дозволяє збільшити обсяг виробництва без додаткових капітальних вкладень;

- максимально можливе скорочення простоїв обладнання шляхом підвищення змінності його роботи;

- зниження частки недіючого устаткування, виведення з експлуатації зайвого й неефективно використовуваного устаткування;

- заміна та модернізація фізично зношеного та технічно застарілого устаткування;

- впровадження нових технологій, інтенсифікація виробничих процесів;

- комплексна механізація і автоматизація виробничого процесу;

- підвищення інтенсивного завантаження обладнання шляхом застосування прогресивних форм і методів організації виробництва і т.д.


Заняття №5-6Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів. | Поняття, склад і структура оборотних коштів підприємства, джерела їх формування.

Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної особи від дня його державної реєстрації. | Класифікація підприємств. | Об'єднання підприємств. | Державне регулювання діяльності підприємств. | Поняття та класифікація основних фондів. | Облік та оцінка основних фондів. | Переоцінка основних виробничих фондів. | Знос основних фондів. | Амортизація основних фондів. | Показники ефективності використання основних фондів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати