Головна

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Common Facilities - спільні кошти
  2. I розділ. Загальні характеристики організації
  3. I. Загальні положення
  4. I. Загальні положення
  5. I. Загальні положення
  6. I. Загальні положення
  7. I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Кафедра вищої математики

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

ФІНАНСОВІ ОБЧИСЛЕННЯ

Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання

контрольної роботи для студентів 3 курсу заочної форми навчання

Спеціальність: 080109 (060500) - Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.

Санкт-Петербург

Г

допущено

редакційно-видавничим радою СПбГІЕУ

в якості методичного видання

укладачі:

кандидат фіз. мат. наук, доцент О. І. Ведін.

кандидат фіз. мат. наук, доцент Л. Н. Пронін

кандидат фіз. мат. наук, доцент Ю. С. Рожков.

рецензент:

Кандидат фіз. мат. наук., доцент Т. С. Моісеєнко

Підготовлено на кафедрі

вищої математики

Схвалено науково-методичною радою

спеціальності 080109 - Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

Надруковано в авторській редакції з оригінал-макету,

представленого укладачами.

@ СПбГІЕУ, 2008

зміст

Стор.

1. Загальні положення ... ... 4

2. Методичні вказівки до вивчення дисципліни ... 5

3. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи ... 6

3.1. Тема 1. Прості відсотки ... 6

3.1.1. Декурсівних нарощування і дисконтування ... 6

3.1.2. Декурсівних погашення заборгованості ... 9

3.1.3. Нарощення і дисконтування за обліковими ставками ... 11

3.2. Тема 2. Складні відсотки ... 12

3.2.1. Нарощення за складною декурсівних процентній ставці 12 3.2.2. Нарахування відсотків кілька разів на рік ... 14

3.2.3. Дисконтування за складною декурсівних ставкою ... 15

3.2.4. Складна облікова ставка ... 16

3.3. Тема 3. Аналіз фінансових потоків ... 18

3.3.1. Основні визначення ... 18

3.3.2. Потоки з простими декурсівних відсотками ... 19

3.3.3. Накопичення капіталу і постійна рента ... 20

3.3.4. Погашення заборгованості рівними частками ... 22

4. Контрольні завдання ... ... 26

5. Вимоги до оформлення контрольної роботи ... 31

6. Список літератури ... ... 32

7. Додаток 1. Таблиця порядкових номерів днів на рік ... 33

8. Додаток 2. Зміст дисципліни ... 34

9. Додаток 3. Приклад оформлення титульного аркуша ... 35

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета дисципліни - навчити використовувати математичний апарат для планування і розрахунків реальних і очікуваних результатів фінансових операцій.

Для здійснення цієї мети в рамках дисципліни вирішуються такі завдання: розуміння тимчасової залежності вартості капіталу, що виявляється у всіх математичних моделях фінансових операцій; освоєння математичних формул і методів розрахунку фінансових операцій в межах базових дисциплін математики; вміння застосовувати математичний апарат до реальних фінансових операцій; вміння використовувати для розрахунків обчислювальну техніку.

Значна частина матеріалу виноситься на самостійне опрацювання, що сприяє розвитку навичок самостійного вивчення літератури і вирішення виниклих завдань у майбутній діяльності фахівця.

В основі фінансової математики лежить поняття тимчасової вартостігрошей. Інвестування грошей в будь-яку сферу людської діяльності завжди викликано прагненням, через деякий час, отримати назад збільшену суму, тобто збільшитигроші. Іншими словами, сьогоднішній рубль коштує дорожче рубля, який може бути отриманий через рік, тому що сьогоднішній рубль можна інвестувати і за рік заробити дохід (перетворити в суму, більшу, ніж рубль).

Розрахунок всіх фінансових операцій починається з приведення всіх платежів, здійснених в різні моменти часу, до одного моменту (не важливо, в сьогоденні або в майбутньому), тільки після цього грошові суми можна порівнювати між собою, додавати і віднімати. Опис зміни грошових сум в часі проводиться шляхом нарахування відсотків на початкову суму. поняття відсотка(Pro centum) виникло ще в Стародавньому Римі і означає одну соту частину. Теорія процентних ставок є основою для кількісного опису зміни вартості грошових сум у часі (тимчасової вартості грошей).III. Перелік літератури до всіх тем курсу |

| | | | | | | | | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати