ЛІТЕРАТУРA | КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ | САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА | Методична розробка для практичного заняття з токсикологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету | ТЕМА: Дослідження рідкої частини мінералізату на наявність металів. Виявлення і визначення марганцю, хрому, срібла, міді та цинку. | Методична розробка для практичного заняття з токсикологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету | Методична розробка для практичного заняття з токсикологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету | КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. | Методична розробка для практичного заняття з токсикологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету | КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. |

загрузка...
загрузка...
На головну

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.

  1. V. Індивідуальні завдання та контрольні заходи.
  2. В експериментальній та контрольній групах
  3. Відповіді на контрольні
  4. Графічний матеріал виконується на аркушах міліметрового паперу формату А4 та підшивається в додатках до пояснювальнлї записки. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  5. Зразки теоретичних питань, які виносяться на модульні (контрольні) роботи
  6. Контрольні
  7. КОНТРОЛЬНІ ( РОЗРАХУНКОВІ) РОБОТИ

1. Які «лікарські отрути» попадають в «кислу» хлороформну витяжку?

2. Назвіть методи визначення «лікарських отрут», які використовують при хіміко-токсикологічних дослідженнях.

3. Сформулюйте принципи і дайте порівняльну оцінку специфічності і чутливості таким методам:

Ø Хімічному

Ø Спектральному в УФ-області

Ø ТШХ

Ø ВЕРХ

Ø ГРХ

Ø Флюоресцентному

Ø Мас-спектрометрії

Ø Електрофорезу на папері

Ø Імуноферментному

4. Поясніть поведінку барбітуратів в УФ-області спектру залежно від рН-середовища.

5. Назвіть загальну, кольорову чутливу реакцію на барбітурати, запишіть її хімізм.

6. Назвіть реактиви, які дають кристалічні осади з барбітуратами

7. Дайте оцінку чутливості і специфічності мікрокристалоскопічних досліджень.

8. Зазначте основні закономірності поведінки барбітуратів в організ­мі: розподіл, накопичення, метаболізм, шляхи виведення.

9. Охарактеризуйте зберігання барбітуратів в організмі і трупі. На­ведіть смертельні дози барбітуратів.

10. Яка реакція є характерної для похідних ксантину?

11. З яким реактивом саліцилова кислота дає різні забарвлення, від чого це залежить?

12. Яка реакція є загальною, кольоровою, чутливою на барбітурати?

13. Якою реакцією можна відрізнити кофеїн від теоброміну?

14. Які реакції використовують для визначення похідних піразолону?

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА НА ЗАНЯТТІ:

1. Студенти отримують хлороформні розчини саліцилової кислоти, барбітуратів, кофеїну, антипірину та виконують хімічні реакції вказані в робочому журналі.

2. Оформляють робочий журнал за результатами досліджень.

ЛІТЕРАТУРА

1. Крамаренко В. П. Токсикологічна хімія. K., "Вища школа", 1995, 423 с.

2. Крамаренко В. Ф. Химико-токсикологический анализ (практикум). K:, "Вища школа", 1982, 232 с.

3. Крамаренко В. Ф., Туркевич Б. М. Анализ ядохимикатов. M., "Химия", 1975, 180с.

4. Лужников E.A., Костомарова В. Л. Острые отравления. M., "Медицина", 1989, 258 с.

5. Альберт А. Избирательная токсичность». M.: Мир, 1989, т. 1,2.

6. Байерман К. Определение следовнх количеств органических ве-ществ. M.: Мир, 1987, 462 с.

7. Под ред. Бережного P.B. с соавт. Руководство по судебно-медицинской экспертизе отравлений. M., "Медицина", 1981, 424 с.

8. Голиков C.H., Саноцкий И. В., Тиунов Л. А. Общие механизмы токсического действия. M.: "Медицина", 1986, 280 с.

9. Под ред. Громова А. П. и Капустина A.B. Судебно-медицинское исследование трупа. M., "Медицина", 1991, 318 с.

10. Егоров A.M., Осипов А. П., Дзантиев Б. Б., Гаврилов E.M. Теория и практика иммуноферментного анализа. M.: Высшая школа, 1991, 288 с.

11. Ефимов Л. К., Бора B.M. Лекарственнне отравления у детей. Київ, Здоров'я, 1995, 384 c.

12. Крылова A.H. Исследование биологического материала на "металлические" яды дробным методом. "Медицина", 1975, 118 с.

13. Лакин K.M., Крылов Ю. Ф. Биотрансформация лекарственных веществ. M., "Медицина", 1981, 289 с.

14. Лужников E.A. Клиническая токсикология., "Медицина", 1994, 256c.

15. Могош Г. Острые отравления. Пер. с румынского, Бухарест, медицинское издательство, 1984, 483 с.

16. Парк Д. Биохимия чужеродных соединений. Пер. с англ., M., "Медицина", 1977, 351 с.

17. Столяров Б. В., Савинов И. М.. Витенберг А. Г. Руководство к практическим работам по газовой хроматографии. Л., "Химия", 1988, 427 с.

18. Швайкова М. Д. Токсикологическая химия. M.: "Медицина", 1975, 376c.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри хімії

"___"__________200__ р, протокол № _____

Завідувач кафедри хімії

.

 Методична розробка для практичного заняття з токсикологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету | ТЕМА: Дослідження «кислих» хлороформних витяжок фізико-хімічними методами на наявність і вміст лікарських речовин.
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати