Петрова Н. П. | ВИМОГИ ДО вихідного рівня знань | Охорона здоров'я Білорусі в 1920-і роки. | Особливості охорони здоров'я Західної Білорусі | IV. В якому році в Мінську було відкрито медичний факультет Білоруського державного університету? | VIII. З якого року впроваджується диспансерний метод спостереження за сільським населенням? | РЕЦЕНЗІЯ | РЕЦЕНЗІЯ |

загрузка...
загрузка...
На головну

Основні досягнення медицини в післявоєнні роки.

  1. I. 1. Що називається коливаннями? Гармонійні коливання, їх основні характеристики.
  2. I. Основні положення
  3. I. ОСНОВНІ РОЗДІЛИ КУРСУ
  4. I. Основні керівні документи і їх вимоги
  5. I. Основні терміни та загальні підходи
  6. II. Базові принципи побудови та основні завдання загальнонаціональної системи виявлення та розвитку молодих талантів
  7. II. Основні і особливі обов'язки співробітників СП ВОП

У період (1956-1990), не дивлячись на неоднозначні і суперечливі суспільно-політичні процеси, є найбільш тривалим мирним етапом історії Білорусі ХХ століття, протягом якого відбулися значні перетворення в народному господарстві та соціальній сфері.

Розвиток охорони здоров'я, як і всіх сторін суспільного життя, відбувалося при керівної ролі комуністичної партії. Закон Білоруської РСР про охорону здоров'я юридично закріпив систему організації медичної допомоги населенню.

Фінансування охорони здоров'я мало і ряд недоліків: залишковий принцип, виділення коштів на одне ліжко (відвідування), адміністративний характер затвердження та витрачання кошторисів.

Для будівництва закладів охорони здоров'я залучалися кошти колгоспів і підприємств, від комуністичних суботників.

У 1980-ті роки відкривалися госпрозрахункові лікувальні установи переводилися на новий господарський механізм і бюджетно-територіальний принцип фінансування. Протягом розглянутого часу розвинена мережа лікувально-профілактичних установ, сформовані організаційні основи їх роботи, забезпечений принцип загальнодоступності медичної допомоги.

Оформлення отримала організація медичної допомоги сільському населенню та її основна особливість - етапність. Однак не було досягнуто повне зближення рівнів лікувально-профілактичної допомоги сільським і міським жителям.

В кінці 1950-х років проведено ряд організаційних заходів: розпочато реорганізацію сільських амбулаторій в дільничні лікарні або навіть ФАПи; продовжено відкриття колгоспних пологових будинків, а до 1970 року - закриття і перенесення породіллі на районний етап; об'єднані (з 1958 р і аж до 1970 р) районні санітарно-епідеміологічні станції і лікарні; ліквідовані (1956-1957) райздороввідділи, а їх функції передані головним лікарям районних лікарень.

У 1960-і роки сільські жителі, в основному, отримували стаціонарну допомогу в дільничних лікарнях.

У 1970-ті роки тривала робота з упорядкування мережі сільських медичних установ: перетворення дільничних лікарень в лікарські амбулаторії або філії районних лікарень.

На початку 1980-х років розширюється число приписаних до районних центрів сільських ділянок. Катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) загострила проблему укомплектованості і оснащеності сільських медичних установ, перш за все, в «забруднених» територіях.

Одночасно відбувалися зміни на районному та обласному етапах надання медичної допомоги сільського населення. У 1960-і роки проводилося укрупнення районних лікарень, надання їм статусу центральних.

З 1968 р в республіці, як і в цілому по країні, узятий курс на будівництво великих багатопрофільних обласних, районних, міських лікарень.

У 1970-ті роки придбана, а в 1980-і роки закріплена основна роль районного етапу з надання висококваліфікованої і окремих видів спеціалізованої медичної допомоги.

У 1970-1980-і роки обласні медичні установи стали центрами надання спеціалізованої допомоги. Кількісний і якісний розвиток зазнає первинна медико-санітарна допомоги (ПМСД) в містах в досліджуваний період. На початку даного етапу в ряді з них проводилися: паспортизація терапевтичних ділянок; госпіталізація на дому. Скасовано в середині 1960-х років унаслідок неповноцінного лікування. В кінці 1980-х років знову звернено увагу на створення більш економічно вигідних денних стаціонарів і стаціонарів вдома; організація оглядових кабінетів в поліклініках (1958-1959); покладання на поліклініки надання невідкладної допомоги в республіці по 1978 р до повного об'єднання швидкої і невідкладної медичної допомоги.

Поліклініки отримували право на статус самостійних установ.

Протягом аналізованого періоду відбувалося зростання числа амбулаторно-поліклінічних установ в містах, в тому числі і самостійних поліклінік. Черги залишалися (1989) суттєвою проблемою роботи поліклінік.

З 1960-х років робота лікарів поліклінік будувалася за змінним графіком, бригадному методу.

Починаючи з 1960-х років в республіці зверталася увага на організацію прийомів у вихідні та святкові, а також розширення часу роботи поліклінік. У 1960-і роки в структурі поліклінік стали створюватися централізовані реєстратури, вводилися запис викликів по телефону і попередній запис на прийом. А в кінці 1980-х років роздача амбулаторних карт на руки пацієнтам з метою самоконтролю, навпаки, призвела до їх часткової втрати. Развітіеполіклініческой допомоги виразилося в організації спеціалізованих прийомів (кабінетів, відділень).

Крім того, по ряду спеціальностей було відкрито кабінети. З 1986 р розвивається пульмонологічна служба, створюється мережа профільних кабінетів. У 1980-і роки відкриваються гастроентерологічні, психотерапевтичні, медико-генетичні, геріатричний кабінети.

Дієве консультативне сприяння практичній охороні здоров'я надавали вчені медінституту. В кінці 1980-х років організовуються нові обласні установи - діагностичні центри.

Діяльність поліклінік здійснювалася на основі диспансерного методу. У ці роки проводилися виявлення і взяття на облік хворих.

У 1970-1980-і роки реєструється поступове погіршення показників громадського здоров'я (наприклад, зростання смертності за рахунок хвороб системи кровообігу, онкологічних захворювань, травм, підвищення поширеності неепідеміческая захворювань, перш за все - хвороб органів дихання).

З 1983 р в Білорусі поетапно стала вводитися загальна диспансеризація населення.

Реалізувався принцип переважного медичного обслуговування працюючих (можливість отримання медичного обстеження за місцем проживання і роботи).

У ці роки були відкриті перші кабінети (1960) і стаціонарне відділення профпатології, на основі яких на початку 1970-х стала формуватися алергологічна служба. Сформована цехова медична служба. Затверджено профілактична спрямованість її діяльності.

У 1987 р була затверджена комплексна програма «Здоров'я».

Зросло число станцій швидкої та невідкладної медичної допомоги. У всіх обласних містах були відкриті лікарні швидкої медичної допомоги.

Характерно подальший розвиток стоматологічної допомоги. У Білорусі вводиться цілодобова стоматологічна допомога. Відкриваються дитячі стоматологічні поліклініки.

Істотні зміни відбулися в організації стаціонарної допомоги. Перш за все, було значно розширено мережу лікарняних установ. (Міністр охорони здоров'я Білорусі (1966-1987) Н. Е. Савченко).

Розвивається хірургічна і терапевтична стаціонарна допомога.

У Мінську в 1966 р відкривається нефрологическое відділення,

а в 1970 р - центр гемодіалізу і пересадки нирки.

Відкрито (1969) центр з дитячої хірургії.

Кількісне і якісне подальший розвиток отримує офтальмологічна і отоларингологічна допомога дорослим і дітям.

Проводилися заходи щодо впровадження в клінічну практику наукових досягнень.

Відбулися організаційні зміни в структурі Академії наук Білорусі, а саме: створення Інституту мікробіології (1975) на базі профільного відділу (з 1966); Інституту біохімії (1985) на базі відділу регуляції обміну речовин (з 1970); Інституту радіобіології (1987) на базі сектора геронтології (з 1958).

Починаючи з 1960-х років, розширюється мережа кабінетів лікувальної фізкультури. Поряд з електро-, світло- і теплолікуванням стали ширше використовуватися інгаляції, водо-, грязелікування, ультразвук, а в 1980-і - рефлексотерапія, оксігенобаротерапія. Поліпшилася санаторна допомога.

У 1985 р в містах республіки діяло 540 діагностичних лабораторій.

Отримує розвиток рух по безоплатному донорства. Вводиться (1968) відмітка про групу крові в паспорті.

Установи з переливання крові сприяли відкриттю перших гематологічних відділень (1966 г.).

У 1980-і роки кількість лікарняних установ стабілізувався.

Відбулося становлення спеціалізованих медичних служб. У 1960-х роках стала формуватися КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЧНИЙ служба.

Організовується (1980) республіканський центр серцево-судинної хірургії. На початку 1980-х років створюються нові установи - кардіологічні диспансери, ендокринологічні диспансери.

В кінці 1970-х років в республіці створюються перші наркологічні диспансери.

Відбувається формування онкологічної служби республіки. Онкодиспансер (1965 г.).

Катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції (26 квітня 1986 р) значно погіршила екологічну ситуацію республіки. На Білорусь припало 70% території із забрудненням понад 15 Кі / км  , А територія з забрудненням понад 1 Кі / км  склала 18% сільгоспугідь і на ній проживало 20% населення республіки.

У 1986-1990 рр. розпочаті і здійснювалися за сприяння російських фахівців заходи щодо мінімізації медичних наслідків аварії. Зокрема, були створені профільні медичні установи: республіканське спеціалізоване відділення для обліку та спостереження учасників роботи в тридцятикілометровій зоні і проживав там населення, вересень, 1986; республіканський дитячий спеціалізований диспансер для обліку і спостереження дітей Гомельської і Могильовської областей, які зазнали впливу радіації, липень 1987, в подальшому (1989-1990) перетворений в диспансерно-поліклінічне відділення НДІ радіаційної медицини; НДІ радіаційної медицини (1988) з філіями в Гомелі (1989) і Могильові (1990). Для координації діяльності медичних установ з даної проблеми організовано науково-виробниче об'єднання (НВО) «Радіаційна медицина» при МОЗ Білорусі. В рамках програми Всесоюзного розподільного регістру (1989) розроблений і застосований на республіканському рівні автоматизований облік постраждалого населення. Проводилась робота щодо зниження дозових навантажень шляхом: йодної профілактики (розпочато лише з 30 квітня 1986 г.); встановлення дозиметричного контролю; дезактивації місцевості та розгортання агромеліоративних робіт; організації постачання «чистими» продуктами; евакуації населення з подальшим медичним наглядом і оздоровленням (так, в 1986 р з 107 населених пунктів евакуйовано тільки 24,7 тис. осіб. А в 1989 р оздоровлено 57 тис. дітей). Використовувався експедиційний метод для обстеження і надання подальшої медичної допомоги.

Погіршилося здоров'я населення (зокрема, зростання поширеності патології щитовидної залози і хвороб крові та кровотворних органів. Так, число осіб з гіперплазією щитовидної залози в Могильовської і Гомельської областях у 1989 р, в порівнянні з 1985 р, збільшилася до 4 разів.

У 1980-ті роки відбувається спеціалізація травматологічної допомоги (центр спінальної травми, 1984; відділення поєднаної травми, 1987; відділення хірургії кисті, 1987; центр реконструктивної мікрохірургії, 1988).

Якщо в 1970-і роки формуються перші спеціалізовані лікарсько-трудові експертні комісії (1971), відкривається Білоруський НДІ експертизи та організації праці інвалідів (1973), то в 1980-і роки - відділення відновного лікування та медичної реабілітації.

У 1970-1980-і роки отримала розвиток амбулаторна травматологічна допомога.

У 1958 році відбулося об'єднання аптечної і санітарно-господарсько-постачальницької служб. Але в 1964 р знову організовується республіканське управління «Медтехніка». У 1988 р утворюються науково-виробничі об'єднання «Фармація» та «Медтехніка».

У 1960-1970-і роки зміцнилася профілактична спрямованість діяльності дитячих поліклінік; затверджені принципи диспансеризації дітей (здорових - за віком, хворих - за нозологічними формами); забезпечено медичний нагляд в дитячих дошкільних установах і школах; розвинена спеціалізація прийомів і ліжкового фонду; зросла потужність дитячих лікарень; покращилася спадкоємність в роботі медичних установ з охорони материнства і дитинства.

Жіноча консультація (1960) стає основним профільним закладом в системі ПМСД. Формуються групи диспансерного спостереження (вагітні, гінекологічні хворі, що працюють). У 1980-ті роки створюються консультації «шлюб і сім'я».

На початку 1960-х років зароджується, а в подальшому вдосконалюється стаціонарна спеціалізована допомога вагітним, новонародженим, гінекологічним хворим (відділення патології вагітності; відділення передчасних пологів, 1963; відділення виходжування недоношених, 1961; відділення інтенсивної терапії, початок 1970-х). Поліпшується оснащеність і показники використання родопомічних установ.

У 1986 р відкрито республіканський центр з охорони здоров'я матері і дитини.

Організовується (1968) республіканська СЕС.

У ці роки розроблені і прийняті на державному рівні директивно-правові та нормативні документи з основних розділів санітарної справи. Затверджено (1963,1973) «Положення про державний санітарний нагляд». Наприклад, тільки в 1975 р видано 12 наказів МОЗ БРСР санітарно-гігієнічного характеру.

У 1983 р в Могильові пущений завод з переробки побутового сміття. Введена (1975) автоматизована система управління - «Санітарно-епідеміологічна служба». СЕС придбали формальну (1970) і фактичну (1990) самостійність, перетворені (1990) до центрів гігієни та епідеміології.

З 1986 р в Білорусі розпочато лабораторна діагностика СНІДу, а до жовтня 1989 року зареєстровано перших 13 ВІЛ-інфікованих громадян республіки. На виконання наказу МОЗ СРСР № 219 від 29 грудня 1989 «Про організацію служби профілактики СНІД» створюється новий тип установ - обласні, а також республіканський, профільні центри.

Організовано (1967) республіканський будинок санітарної освіти. Згідно наказу № 770 від 11 жовтня 1988 «Про вдосконалення гігієнічного виховання населення та пропаганди здорового способу життя», згідно з яким будинку санітарної освіти реорганізовувалися в центри здоров'я як основне місце здійснення підприємницької служби формування здорового способу життя.

У 1960-і роки оформляється принцип участі населення у вирішенні завдань охорони здоров'я. Відродилися (1957) ради сприяння медичним установам. У той період їх діяльність мала значення в попередженні туберкульозу, травматизму, професійних та інфекційних захворювань. Використовуються такі форми санітарно-гігієнічного навчання населення як університети здоров'я. При лікувальних установах - школи здоров'я. Встановлено день здоров'я - 11 липня (у зв'язку з тим, що 11 липня 1918 був підписаний декрет про утворення Наркомату охорони здоров'я РРФСР). 1965 рік - рік заснування Дня здоров'я. Вводиться (1966) професійне свято - день медичного працівника (третя неділя червня). Пізніше акції медико-гігієнічного освіти приурочують до Всесвітнього дня здоров'я - 7 квітня (адже 7 ??квітня 1948 року набрав чинності статут ВООЗ).

Ліквідовано ряд інфекційних захворювань (малярія, 1958; трахома, 1960; висипний тиф, 1961).

Застосування гаммаглобулина, 1970.

У 1960-1970-і роки забезпечується майже повна вакцинація БЦЖ новонароджених. Встановлюється (1967) обов'язкове дослідження великої рогатої худоби на туберкульоз.

Вводиться (1965) суцільне обстеження на туберкульоз сільського населення.

У розкривається період змінилася і розширилася система підготовки лікарського і середнього медичного персоналу. Відкрито два медичних інституту (для підготовки лікарів для західного регіону Білорусі, Гродно, 1958; для вирішення проблеми забезпеченості лікарями закладів охорони здоров'я Гомельської і Могильовської областей, що виникла після аварії на Чорнобильській АЕС, Гомель, 1990).

Постдипломні підготовку здійснював Білоруський інститут удосконалення лікарів, а також курси підвищення кваліфікації медучилищ.

Запроваджувалася (1986) атестація робочих місць.

У розглянутий період в межах єдиної держави і за допомогою російських вчених створена мережа лікувально-профілактичних і санітарно-епідеміологічних установ, сформовані їх організаційні основи, забезпечені (з урахуванням екологічної та радіаційної обстановки) профілактичний напрямок і загальнодоступність медичної допомоги дорослим і дітям, в тому числі її спеціалізованих видів. Однак охорону здоров'я зазнавало проблеми залишкового фінансування, несвоєчасного оновлення основних фондів і устаткування. Мали місце відставання розвитку амбулаторно-поліклінічних установ від стаціонарів, кількості середнього медичного персоналу від лікарів, різний рівень медичної допомоги міським та сільським жителям. У зв'язку з чим, до початку 1990-х років в республіці медичні установи переводилися на новий господарський механізм, якісну оцінку діяльності, територіальні форми об'єднання. Історія охорони здоров'я даного етапу відображала умови і характер реального часу і поступово виникає криза його системи.Медицина БССР в роки Великої Вітчизняної війни. | ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ??ЦІЛЕЙ ЗАНЯТТЯ
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати