На головну

Приклад програм для обчислень по першій формулі Ньютона в MATLAB.

  1. Delphi программалау ж?йесі
  2. Delphi программалау ортасини? графікали? м?мкіндіктері
  3. GPSS-ПРОГРАМА завдання № 6
  4. I I. Орієнтовна тематика курсових робіт
  5. I. 5. Сформулюйте принцип суперпозиції для вектора. Наведіть приклади.
  6. I. Річна виробнича програма підприємства за видами продукції.
  7. I. Приблизний перелік питань для підготовки до іспиту

X, Y - табличні значення; x - точка інтерполяції; n - кількість вузлових точок.

function res = Nuton1 (x, X, Y, n)

res = Y (1);

% Визначення кроку таблиці

H = X (2) -X (1);

for i = 1: n

 % Побудова матриці кінцевих різниць

konrazn = diff (Y, i);

konrazn = konrazn (1);

 % Обчислення факторіала

fact = prod (1: i);

% Обчислення (x-x0) (X-x1) ... (X-xn-1)

Mult = 1;

for j = 1: i

Mult = Mult * (x-X (j));

end;

res = res + (konrazn / (fact * H ^ i)) * Mult;

end;

res

return

функція EvalNuton.mобчислює значення зазначеного полінома в заданій множині точок:

function yy = EvalNuton (X, Y, xx, formNumber)

n = length (X) -1;

if (formNumber == 1)

for i = 1: length (xx);

yy (i) = Nuton1 (xx (i), X, Y, n);

end;

else

for i = 1: length (xx);

yy (i) = Nuton2 (xx (i), X, Y, n + 1);

end;

end;

return

Приклад виклику функцій і побудови графіка:

>> X = [0,0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9]

>> Y = [0.99602 1.07670 1.15402 1.22777 1.29776 1.36386 1.42592 1.48384 1.53751 1.58688]

>> EvalNuton (x, y, 0.04,1)

res =

1.0287

>> EvalNuton (x, y, 0.89,2)

res =

1.5821

>> Xx = linspace (0,1,1000)

>> Yy = EvalNuton (x, y, xx, 1)

>> Figure ( 'Color', 'w')

>> Hold on

>> Plot (xx, yy, 'r')

>> Plot (x, y, 'bo')

 Приклад виконання завдань | Зворотне інтерполяція за допомогою полінома Ньютона в пакеті MATHCAD.

пакет MATHCAD | Постановка задачі | теоретичні відомості | Приклад виконання завдань | Побудова полінома Лагранжа в пакеті MATHCAD. | Приклад використання вузлів Чебишева. | Приклад обчислення похибки інтерполяції. | ЗВОРОТНЕ інтерполяції | Постановка задачі | теоретичні відомості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати