На головну

Для спеціальності 3514

  1. Lt; шифр спеціальності>. <№ заліковки>. <№ за списком> .81-01
  2. Містобудування (для спеціальності 70 02 01)
  3. Графік дипломного проектування за спеціальністю
  4. ДЛЯ методист з СПЕЦІАЛЬНОСТІ
  5. Для студентів спеціальності
  6. Для студентів спеціальності

ГОУ АНХ

ІНСТИТУТ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра Системного аналізу та інформатики

Смирнова Г. Н.

Методичні вказівки до виконання

Ділової гри і курсового проектування

з дисципліни "ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ".

Для спеціальності 3514

"ПРИКЛАДНА ІНФОРМАТИКА

ПО ОБЛАСТЯХ ЗАСТОСУВАННЯ "

Москва 2011


зміст:

1. Методичні вказівки до виконання ділової гри 3

1.1. Загальні відомості щодо організації ділової гри ........ 3

1.2. Вихідні дані до виконання ділової гри ....... 4

1.3. Зміст звіту по Діловий грі .......................... 11

2. Методичні вказівки до виконання Курсового проектирования....................................................................................................... 12

2.1. Завдання курсового проектування та вимоги до проекту 12

2.2. Організація курсового проектування .................. 13

2.3. Структура і оформлення проекту ................................ 14

2.4. Класи тем курсових проектів ................................... 16

2.5 Список рекомендованої літератури ............................ 18

Основна: ................................................ ................................ 18

Додаток №1 ............................................... ..................... 21

Додаток №2 ............................................... ..................... 22

Додаток №3 ............................................... ..................... 23

Додаток № 4.................................................. ................ 24


1. Методичні вказівки до виконання ділової гри

1.1. Загальні відомості щодо організації ділової гри

метоюпроведення ділової гри є відпрацювання на практиці теоретичних знань, отриманих студентами при вивченні курсу «Проектування економічних інформаційних систем», з питань розробки локальної ЕІС і її компонентів на передпроектної стадії і стадії техно-робочого проектування з використанням методів і засобів канонічного проектування, А також з організації та управління роботою колективу проектувальників.

Методика її проведення і виконання всіх операцій на двох стадіях розглядається на прикладі комплексу функцій - «Облік руху матеріалів», Виконуваних працівниками бухгалтерії, складів, цехів і відділу матеріально-технічного постачання.

Для виконання ділової гри студенти, які входять до складу навчальної групи, повинні бути поділені на бригади, В складі кожної з яких призначаються бригадири. Кожна бригада студентів повинна вибрати для себе свою власну предметну область, на прикладі якої вони повинні самостійно виконувати необхідні роботи, що входять до складу двох основних стадій.

Як предметної області можуть служити всі види діяльності, пов'язані з виконанням функцій управління в бухгалтерії або іншому підрозділі на будь-якому підприємстві, фірмі, в банку, в податковій інспекції, пенсійному фонді, страховій компанії і т.д. наприклад:

- Облік руху основних засобів;

- Облік касових операцій;

- Облік праці та заробітної плати і т.д.

В процесі виконання ділової гри на прикладі своєї предметної області студенти повиннівиконати наступні комплекси робіт і подати такі результати:

I. Розробити методичні матеріали для організації робіт на кожному етапі передпроектної стадії, формалізувати їх у вигляді технологічних мереж (ТСП) і дати опис вихідних матеріалів, що використовуються для виконання окремих операцій, представлених у вигляді перетворювачів мережі, і документів. Після чого виконати ці операції і отримати результати, включаючи складання ТЕО і ТЗ;

II. Розробити методичні матеріали для організації робіт на кожному етапі стадії техно-робочого проектування, а потім спроектувати елементи ЕІС для обраного виду діяльності;

III. Виконати розрахунки показників техніко-економічної ефективності пропонованого варіанту, скласти таблиці і вивести графіки з використанням засобів MS Excel.

В процесі оформлення звіту студенти повинні використовувати результати виконання лабораторної роботи №1 з використанням програмних засобів Designer IDEF 3.5, MS Office і MS Project.

Далі наводиться приклад завдання вихідних даних для варіанту виконання ділової гри, що розглядається і виконуваного на практичних заняттях в аудиторії у вигляді послідовності розв'язуваних завдань.

1.2. Вихідні дані до виконання ділової гри

1.2.1. характеристика підприємства

На машинобудівному підприємстві реалізується масове виробництво 8 видів виробів, технологічна конструкція яких: деталь-вузол-виріб.

Мають місце постійні господарські зв'язки даного підприємства з постачальниками сировини і матеріалів і споживачами готової продукції, загальна кількість яких становить близько 300 підприємств і організацій, що належать до 10 міністерствам.

Основне виробництво підприємства включає 5 цехів (в тому числі 1 заготівельний, 2 механічних і 2 складальних цехи). Крім того, на підприємстві є інструментальний, тарний, ремонтно-механічний, енерго-силовий і транспортний цехи.

В апарат управління входять 5 технічних і 6 економічних відділів, в тому числі технічні: відділ головного механіка, відділ головного технолога, відділ головного конструктора, відділ головного енергетика, виробничий відділ; економічні: планово-економічний, фінансовий, матеріально-технічного постачання, відділ праці і зарплати, бухгалтерія, відділ збуту.

На підприємстві є 7 складів, на яких зберігаються такі види матеріальних цінностей:

склад N 1 сировину і основні матеріали;

склад N 2 допоміжні матеріали;

склад N 3 будівельні матеріали;

склад N 4 паливо;

склад N 5 метал;

склад N 6 обладнання;

склад N 7- відходи.

Номенклатура матеріальних цінностей охоплює 10 тис. Найменувань і характеризується наступними параметрами (див. Табл.1)

Таблиця 1. Структура матеріальних потоків

 № п / п  Вид матеріальних цінностей  кількість найменувань  коефіцієнт стабільності
 1.  Сировина і основні матеріали  2.0  0.8
 2.  Допоміжні матеріали  4.0  0.6
 3.  Будівельні матеріали  1.0  0.7
 4.  паливо  1.0  0.6
 5.  метал  1.0  0.8
 6.  устаткування  0.5  0.8
 7.  відходи  3.5  0.7

 ДОДАТОК В. Приклад бібліографічного Опису джерел информации | Функції управління, реалізовані економічними

Відображають надходження матеріалів на склад. | Відображають відпуск матеріалів зі складу | Матеріальних цінностей і розрахунків з постачальниками | АНХ і ГС |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати