На головну

Основні етапи підготовки випускних кваліфікаційних робіт (далі - дипломних робіт)

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. C) Кілька років працював Білоруський пересувний театр під керівництвом Владислава Голубка
  3. Cтруктура і правила оформлення курсових і дипломних проектів
  4. D) У роботі
  5. E) представники виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого представницького органу працівників (за наявності).
  6. I I. Орієнтовна тематика курсових робіт
  7. I Актуальність дипломної роботи

Дипломні роботи виконуються на основі вивчення та аналізу матеріалів навчальної та наукової літератури (підручників, навчальних посібників, монографій, періодичних видань, в тому числі і на іноземних мовах, нормативної літератури і т. Д.), Документальних матеріалів з обраної теми, а також фактів і статистичних матеріалів, отриманих з особистого досвіду роботи, проведених експериментів, спостережень і т. п.

Першим етапом підготовки дипломної роботи є вибір її теми. При виборі теми необхідно враховувати:

-актуальность (наукову і практичну цінність, рівень розробки);

-особистий досвід практичної діяльності, інтерес до тієї чи іншої проблеми, необхідність розширення діапазону своїх знань і професійного рівня з урахуванням майбутньої службової діяльності;

- Можливість підбору необхідного матеріалу і проведення дослідження в цілому, наявність статистичних даних;

- Можливість подальшого більш глибокого дослідження проблеми, наприклад, при підготовці кандидатської дисертації.

Після вибору теми, її осмислення і з'ясування цілей і завдань дипломної роботи визначаються (за допомогою наукового керівника) об'єкт, предмет і межі дослідження, тим самим встановлюються обсяг і масштаб «пошукової» діяльності.

На другому етапі проводяться збір, накопичення і вивчення наукової і навчальної літератури, нормативних документів, матеріалів, опублікованих у періодичній пресі, і т. П. Головною метою цього етапу є науково-інформаційна діяльність студента, т. Е. Складання списку літератури, цілеспрямований підбір відповідного матеріалу і його глибоке вивчення. Для цього необхідно володіти знаннями сучасної бібліографії і мати навички:

-роботи з покажчиками, каталогами, оглядами, програмами «ЗЕД-Декларант», «ЗЕД-Контракт», «ЗЕД-Платежі» і т. д .;

-використання довідкових правових систем типу «Гарант», «Консультант Плюс» та ін .;

-Пошук інформації в відомчої мережі Ульяновської митниці та мережі Інтернет;

-роботи з науковою та навчальною літературою.

Пошук необхідної інформації доцільно вести по декількох напрямках шляхом ознайомлення:

-з нормативно-правовими документами;

-з довідковою літературою (енциклопедіями, довідниками, словниками і т. п.);

-з основними джерелами по темі дипломної роботи (монографіями, підручниками), реферативними і періодичними науковими виданнями по темі і т. д .;

-з каталогами-покажчиками джерел, наявних в бібліотеці Інституту права та державної служби та інших бібліотеках.

Для збору фактичного матеріалу необхідно максимально ефективно використовувати всі види проведених практик. Під час переддипломної практики слід активно вести підбір статистичних даних, що характеризують сучасний стан розглянутої (досліджуваної) в дипломній роботі проблеми.

Залежно від обсягу досліджуваного джерела і цінності його окремих положень для дослідника використовуються різні форми запису, а іноді одночасно дві-три.

Цитування використовується, коли необхідно точно відтворити визначення якогось поняття, процесу або явища, підкріпити або обґрунтувати власне твердження, а також висловити критичне зауваження на адресу автора.

Тези дають можливість лаконічно викласти основні положення публікації в тій послідовності, в якій вони представлені в оригіналі. Вимоги лаконічності і точності викладу авторської думки роблять цю форму запису досить складною.

Конспект являє собою виклад публікації з описом фактичного матеріалу, з його аргументацією, доказами, з аналізом, узагальненнями, висновками і підрозділом тексту на пункти і підпункти під їх назвами. Такий конспект включає в себе цитати та тези, а також може мати таблиці, графіки та малюнки.

Після вивчення наукової і навчальної літератури, інших джерел інформації необхідно узагальнити і систематизувати зібраний фактичний матеріал, дати йому об'єктивну оцінку та інтерпретацію, сформулювати робочу гіпотезу по темі дослідження, а потім розробити розгорнутий план дипломної роботи із зазначенням розділів і підрозділів.

Гіпотеза - це система припущень і припущень, істинність яких потребує перевірки і підтвердження.

Формулюючи гіпотезу, студент повинен виявити суперечності в досліджуваної проблеми і визначити основний напрям дослідження.

Правильно сформульована гіпотеза імовірно вказує шляхи вирішення проблеми, визначає методи дослідження, характер і обсяг необхідного і достатнього фактичного матеріалу і встановлює певний аспект в розробці проблеми. Гіпотеза, направляючи хід дослідження, може уточнюватися (вдосконалюватися) в процесі його проведення. Вона перевіряється в ході виконання моделювання та проведення експерименту, зіставляється з наявними практичним досвідом, статистичними матеріалами і даними науки і або підтверджується як вірна, або спростовується як неспроможна.

Приступаючи до викладу матеріалів дослідження, студенту необхідно пам'ятати, що дипломна робота повинна мати чітку, органічну структуру, яка включає в себе титульний лист, завдання на виконання дипломної роботи, зміст, вступ, основну частину, висновок, список використаних джерел та додатки. Обсяг дипломної роботи повинен становити 60-75 сторінок машинописного тексту (без урахування ілюстрацій і додатків).

У вступі дипломної роботи (3-4 сторінки) викладається розв'язувана проблема і обґрунтовується актуальність теми, розкриваються її наукова та практична значущість для митної діяльності, наявність законодавчої бази, ступінь наукової розробки та висвітлення в літературі, дається короткий перелік попередніх робіт, викладаються цілі, завдання і задум дослідження, уточнюються об'єкт і предмет дослідження, наводиться перелік організацій та митних органів, на базі яких було проведено дослідження.

В основній частині, що складається з двох-трьох глав, викладаються головні аспекти змісту дипломної роботи. У першому розділі, як правило, наводиться огляд вітчизняної та зарубіжної літератури з розроблюваної проблеми, розкриваються основні поняття і сутність досліджуваного питання, дається характеристика досліджуваного об'єкта і проводиться аналіз реального стану проблеми на прикладі роботи митних органів, обгрунтовуються цілі і завдання дипломної роботи, пропонуються сучасні підходи і шляхи вирішення досліджуваної проблеми. Обсяг першого розділу не повинен бути більше 30% всієї роботи.

Друга і наступні глави містять опис і результати самостійного теоретичного і експериментального дослідження. У них відповідно до державних освітніх стандартів спеціальностей «Економіка і управління на підприємстві (митниці)» і «Митна справа» наводяться вихідні дані, послідовність проведених розрахунків, в тому числі з використанням ЕОМ, викладаються результати вирішення всієї поставленого завдання. Широко представляється табличний і графічний матеріал, що характеризує відповідність теоретичних і експериментальних даних з результатами практики. Обсяг цієї частини, як правило, становить близько 60% від загального обсягу роботи.

Якщо в роботі розрахунки і моделювання виконувалися з використанням ЕОМ, то в тексті наводяться їх основні результати та аналіз, а в додатку включаються формульні залежності, блок-схема алгоритмів, ідентифікатори і роздруківка програми ЕОМ.

Необхідно, щоб всі глави і параграфи були відповідні один одному як по структурному поділу, так і за обсягом. В кінці кожного розділу доцільно зробити короткі висновки з попереднього викладу, хоча ця вимога не є обов'язковою.

Висновок (2-3страніци) являє собою виклад основних результатів роботи у вигляді висновків і рекомендацій. У ньому автор підводить підсумки дослідження відповідно до висунутих у введенні цілями і завданнями роботи, робить теоретичні узагальнення, висновки і дає практичні рекомендації по використанню отриманих результатів в роботі митних органів.

Найважливіша вимога до висновку - його стислість і ґрунтовність; в ньому не слід повторювати зміст вступу і основної частини роботи.

Процес написання дипломної роботи може бути різним. В одному випадку готується чорновий варіант всієї роботи, а потім редагується кожна її глава, в іншому - дипломна робота може готуватися послідовно по главам: після того, як одна глава повністю відпрацьована і відредагована, переходять до наступної.

Позитивною стороною першого варіанту є можливість оперативного внесення необхідних змін в структуру окремих частин і зміст дипломної роботи в цілому до її ретельного редагування, без додаткових витрат на виправлення матеріалу, який згодом може виявитися непотрібним.

При підготовці дипломної роботи рекомендується використовувати різні методи моделювання, постановку і проведення експериментів, кошти обчислювальної техніки. Необхідно, щоб робота носила творчий, дослідницький характер, в обов'язковому порядку містила посилання на використані джерела інформації. Висвітлення досвіду практичної діяльності митних організацій повинно бути виконано в органічній єдності з аналізом суспільно-політичних і соціально-економічних проблем українського суспільства.

Глави та параграфи дипломної роботи повинні бути пов'язані єдиною логікою і продуманої послідовністю викладу даної проблеми. Матеріал роботи не слід надмірно перевантажувати іноземними словами і складно побудованими пропозиціями, в той же час потрібно уникати надмірно коротких, слабо пов'язаних між собою фраз, що допускають подвійне тлумачення, і т. П. Необхідно домогтися лаконічності і чіткості формулювань, точності визначень, літературної форми викладу . У той же час робота не повинна носити характер довідки або доповіді.

Не рекомендується вести виклад матеріалу роботи від першої особи однини: «Я спостерігав», «я вважаю», «розроблений мною метод», «на мою думку»[1] і т. п. коректніше використовувати займенник «Ми», але бажано обійтися і без нього. Допускаються обертів зі збереженням першої особи множини особи, в яких виключається займенник «ми», т. Е. Фрази будуються з вживанням слів «Спостерігаємо», «встановлюємо», «маємо». Можна використовувати вирази: «На наш погляд», «на нашу думку», проте краще писати "на думку автора" (Дипломної роботи) або висловлювати ту ж думку в безособовій формі: «Вивчення досвіду роботи структурних підрозділів митних органів свідчить про те, що», «на основі виконаного аналізу можна стверджувати ...», «проведені дослідження підтвердили ...» і т.п.

Посилаючись в тексті на графіки, діаграми або таблиці, слід користуватися словами «Наведені», «показані», «зображені», «побудовані», наприклад: «Динаміка оснащення підрозділів митних органів сучасними обчислювальними засобами (ЕОМ) приведена ...» або «Рівень володіння співробітниками митного поста сучасними технічними засобами митного контролю (рис. 1) характеризується ...».

У дипломній роботі важливо домогтися єдності стилю викладу, забезпечити орфографічну, синтаксичну і стилістичну грамотність.

Типовими помилками, що допускаються при виконанні дипломних робіт, є:

-недостатнє обгрунтування актуальності досліджуваної проблеми і слабкий аналіз її стану;

-використання застарілих статистичних даних;

-слабка розрахункова частина і недостатнє використання при їх проведенні засобів обчислювальної техніки;

-відсутність в роботі ілюстративного матеріалу;

поверхневі висновки по ходу роботи, а також у висновку;

-нечеткое виклад, а часом відсутність пропозицій та рекомендацій щодо практичного використання отриманих результатів;

-відсутність посилань в тексті роботи на використані джерела;

-перевищення встановлених обсягів текстового матеріалу;

-порушення вимог до оформлення роботи.

 Організація і терміни виконання випускних кваліфікаційних робіт | текстовий матеріал

За спеціальністю | Нумерація глав і параграфів. Заголовки і підзаголовки | | Посилання та виноски | ілюстрації | | | | додатки | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати