На головну

За спеціальністю

  1. Lt; шифр спеціальності>. <№ заліковки>. <№ за списком> .81-01
  2. Містобудування (для спеціальності 70 02 01)
  3. Графік дипломного проектування за спеціальністю
  4. ДЛЯ методист з СПЕЦІАЛЬНОСТІ
  5. Для спеціальності 3514
  6. Для студентів спеціальності
  7. Для студентів спеціальності

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

За написання випускних кваліфікаційних робіт

Для студентів 5 курсу митного факультету

за спеціальністю

"Митна справа"

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри ТД

протокол № __

від «__» ________________ 2012 р

_____________ С. В. Капканщікова

Ульяновськ

1. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ

ВИПУСКНИХ кваліфікаційних РОБІТ

НА МИТНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

1.1. Випускна кваліфікаційна робота

Випускна кваліфікаційна робота є одним з видів підсумкової державної атестації випускників вищих навчальних закладів Російської Федерації і являє собою самостійне кваліфікаційне наукове дослідження одного з актуальних питань (проблем) теорії і практики митної діяльності з використанням усіх елементів наукової роботи: постановки задачі, викладу мети дослідження, аналізу стану проблеми, обґрунтування обраного напрямку її вирішення, підбору аргументованого теоретичного матеріалу, критичної оцінки існуючих точок зору на рішення досліджуваної проблеми, отримання можливого позитивного ефекту від практичної реалізації матеріалів роботи.

Цілями виконання випускної кваліфікаційної роботи є:

систематизація, закріплення і розширення теоретичних і практичних навичок, знань і умінь студентів;

-вдосконалення навичок самостійної роботи студентів, оволодіння методикою проведення досліджень, аналізом обробки інформації, математичного моделювання та постановки експерименту при вирішенні досліджуваної проблеми;

-демонстрація Державної атестаційної комісії рівня кваліфікації та підготовленості студента до самостійного вирішення завдань, що стоять перед митними органами, використання нових наукових методів, сучасних технічних засобів і митних технологій.

У процесі виконання випускної кваліфікаційної роботи студент повинен показати здатності правильного використання отриманих в ході навчання знань і умінь для самостійного вирішення досліджуваної проблеми.

Випускна кваліфікаційна робота підлягає обов'язковому рецензуванню і захисту. За результатами її захисту, а також з урахуванням успішного складання міждисциплінарного державного іспиту приймається рішення про присвоєння випускнику відповідної кваліфікації за фахом і видачу диплома про вищу освіту.

Випускна кваліфікаційна робота повинна відповідати таким основним вимогам:

-актуальность тематики дослідження;

-глибока теоретична проробка досліджуваної проблеми;

Широкий використання фактичного матеріалу;

-корректное використання апарату дослідження;

-наукова і практична цінність отриманих результатів;

-досить глибока обґрунтованість висновків;

-Дотримання правил оформлення матеріалів.

В цілому випускна кваліфікаційна робота повинна носити самостійний науково-дослідний характер, містити переконливу аргументацію запропонованих теоретичних і практичних рекомендацій, а також мати практичну значимість для діяльності митних органів.

Її основу складають матеріали наукових доповідей, курсових робіт, статей, рефератів, виконаних студентами в процесі навчання, навчальна і наукова література, дані, зібрані під час проведення переддипломної практики.

Відповідальність за якість випускної кваліфікаційної роботи, достовірність викладеного матеріалу, коректність моделювання та проведених експериментальних робіт, точність виконаних розрахунків, а також зроблених висновків і рекомендацій несе автор.I. Вступ | Організація і терміни виконання випускних кваліфікаційних робіт

Основні етапи підготовки випускних кваліфікаційних робіт (далі - дипломних робіт) | текстовий матеріал | Нумерація глав і параграфів. Заголовки і підзаголовки | | Посилання та виноски | ілюстрації | | | | додатки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати