На головну

К.е.н., ст. викл. Андрійченко Жанна Олегівна

  1. К.е.н., старший викладач

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Ситуаційні задачі

З навчальної дисципліни

"ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО"

Для студентів напряму підготовки 0501

"Економіка і підприємництво"

Усіх форм навчання

Укладачі: к.ю.н., доц. Сергієнко Валерій Вікторович

к.е.н., ст. викл. Андрійченко Жанна Олегівна

Відповідальний

за випуск к.ю.н., доц. Сергієнко Валерій Вікторович

Харків. Вид. ХНЕУ, 2007


Затверджено на засіданні кафедри правового регулювання економіки.

Протокол №5 від 17.11.2006 р.

Ситуаційні задачі з навчальної дисципліни "Господарське право" для студентів напряму підготовки 0501 "Економіка і підприємництво" усіх форм навчання / Укл. В. В. Сергієнко, Ж. О. Андрійченко. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. - 146 с. (Укр. мов.)

Подано ситуаційні завдання для опрацювання студентами матеріалу навчальної дисципліни "Господарське право" з розбивкою за модулями та темами.

Рекомендовано для студентів напряму підготовки 0501 "Економіка і підприємництво" всіх форм навчання.


Вступ

Докорінна зміна економічних відносин в Україні зробила необхідним перегляд діючої законодавчої бази, її оновлення та пристосування до нових умов господарювання. Господарське право, що регулює виробничу, торговельну діяльність суб'єктів господарювання, тобто безпосередньо економічні відносини, зазнає найбільших змін. У зв'язку з цим підвищуються вимоги до майбутніх фахівців-економістів щодо знань основ господарського права та навичок застосування норм господарського законодавства у повсякденній господарській практиці.

Дисципліна "Господарське право" базується на знаннях студентів, одержаних при вивченні дисципліни "Правознавство".

Метою вивчення дисципліни "Господарське право" є послідовне формування в студентів знання основних положень теорії та практики застосування норм господарського права в процесі господарської діяльності.

Предметом дисципліни є основні правові інститути господарського права: суб'єкти господарювання та їх легалізація, майнові основи господарювання, зобов'язання та договори, банкрутство, захист економічної конкуренції, зовнішньоекономічна діяльність.

Знання основних положень господарського права є необхідною складовою прийняття правильних рішень як у сфері управління та контролю за економікою, так і при виконанні конкретних завдань на місцях.

Тому в процесі вивчення цієї дисципліни перед студентами ставляться такі завдання:

вивчення системи господарського права України;

ознайомлення з чинним українським господарським законодавством;

набуття навичок роботи з господарськими нормативними актами;

застосування набутих знань у вирішенні практичних питань і практичних ситуацій у сфері правового регулювання господарських відносин.

Необхідним елементом успішного оволодіння навчальним матеріалом дисципліни є самостійна робота студентів із господарськими нормативно-правовими актами, літературою з питань правового регулювання господарської діяльності.

Тому метою даних методичних рекомендацій є формування у студентів навичок самостійного опрацювання нормативно-правових актів і використання теоретичних знань з дисципліни для вирішення конкретних практичних ситуацій, що виникають у процесі господарювання.

Для правильного вирішення ситуаційних задач, наведених у даній роботі, студенти мають опрацювати лекційні матеріали за конкретною темою, звернутися до рекомендованих нормативних актів і літератури, а вже після цього вирішувати ситуаційні завдання.

Для спрямування студентів до логічного та грамотного способу мислення при розв'язанні завдань у методичних рекомендаціях наведено загальний підхід до розв'язання практичних ситуацій і приклади розв'язання типових ситуацій за кожною темою дисципліни з посиланням на норми чинного законодавства.

Загальний алгоритм розв'язання суперечливих ситуацій можна представити таким чином:

зробити правовий аналіз викладеної ситуації;

виявити момент виникнення конфліктної ситуації й відхилення від норм права;

проаналізувати правове становище сторін на даний момент;

вказати норми права, якими слід використовувати при вирішенні ситуації;

підготувати проект висновку (бажано у вигляді відповідного документа);

надати свій коментар.

У результаті вивчення дисципліни "Господарське право" студент повинен вміти: вирішувати проблемні завдання, складати необхідні документи і виконувати іншу роботу, пов'язану з правовими аспектами здійснення господарської діяльності.

Модуль 1. Загальні положення господарського права

Тема 1. Поняття господарської діяльності

Задача 1

Державна податкова адміністрація м. Харків звернулась до ВАТ "Харківський тракторний завод" з попередженням про притягнення до відповідальності у зв'язку з порушенням вимог чинного законодавства. На думку податківців, порушення законодавства полягало в неодержанні ліцензії на послуги із перевезення працівників цього підприємства з роботи до дому автобусом, що був спеціально придбаний заводом з такою метою.

1. Чи є діяльність підприємства зі здійснення автотранспортних перевезень власних працівників господарською?

2. Чи потрібен спеціальний дозвіл на здійснення подібних автотранспортних перевезень?

Таблиця 1.1

Приклад розв'язання задачі

№ з/п Алгоритм Вимоги законодавства і вирішення питання
ВАТ "ХТЗ" без ліцензії перевозить своїм автобусом своїх працівників з роботи до дому Господарський кодекс України встановлює визначення поняття "господарська діяльність" та зміст господарських відносин. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" встановлює перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
Чи є діяльність ХТЗ зі здійснення перевезень власних працівників господарською? ГК України ст. 3 вказує, що господарською діяльністю є діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. У наведеній ситуації перевезення власних працівників здійснюється безоплатно, тому ця діяльність не є господарською
Чи потрібен спеціальний дозвіл на здійснення подібних автотранспортних перевезень Відповідно до ст. 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" автотранспортні перевезення потребують отримання ліцензії, проте в Законі мова йде про господарську діяльність, а для ХТЗ автотранспортні перевезення власних працівників не є господарською діяльністю. Отже, ліцензія не потрібна

Задача 2

Громадські організації (спілки), які зареєстровано в органах державної податкової служби як неприбуткові організації та які не отримують прибутків, організують відпочинок й оздоровлення дітей.

Чи є така їх діяльність господарською?

Чи потребує така діяльність спеціальних дозволів?

Задача 3

Чи є діяльність закладу охорони здоров'я з надання платних медичних послуг господарською?

Чи потребує така діяльність спеціальних дозволів?

Задача 4

Громадянин Чернов В. І. та Головко М. Т. домовились про те, що Чернов В. І. (будівельник за фахом) під час своєї літньої відпустки збудує камін на дачі у Головко М. Т. На вимогу Головко М. Т. між громадянами було укладено письмовий договір, який містив усі необхідні умови, в тому числі - строки, суму та порядок розрахунку. По закінченні робіт громадянин Чернов В. І., отримавши обумовлену договором грошову винагороду в розмірі 3000 грн., сплатив певну суму податку на доходи фізичних осіб. Але після розгляду декларації про сукупний річний дохід його було оштрафовано за те, що він займався підприємницькою діяльністю без державної реєстрації.

1. Чи можна вважати діяльність Чернова В. І. з побудови каміна підприємництвом? Які кваліфікуючі ознаки підприємницької діяльності?

2. Які органи розглядають справи, пов'язані із порушенням порядку зайняття підприємницькою діяльністю?

Задача 5

Два пенсіонери-селяни Петренко В. В. та Сизоненко І. І. заснували ТОВ "Кайф", статутом якого було передбачено такі види діяльності: вирощування та первинна обробка коноплі та маку з наступною передачею фармацевтичним заводам для подальшої переробки, надання медичних послуг, а також надання грошової допомоги малозабезпеченим односельцям. Чи всі ці види діяльності зможе проводити ТОВ "Кайф"?

Задача 6

До Державної податкової інспекції надійшла скарга від групи активістів політичної партії "ХХІ століття" про те, що керівництво цієї політичної партії протягом року п'ять разів скликало позачергові конференції членів політичної партії. Згідно з висновком ревізійної комісії для цілей проведення конференцій керівництвом кожного разу закуповувалися великі партії імпортних меблів, оргтехніки, іншого майна. Після проведення конференцій, це майно реалізовувалося за ринковими цінами чи здавалося в оренду. Чи правомірні дії політичної партії "ХХІ століття"?

Задача 7

Студентка Петрова І. на літніх канікулах на підставі запрошення відвідала свого друга, який проживає в Греції. З метою окупити свою поїздку вона закупила 10 норкових шуб і ввезла їх на митну територію України. Під час проведення митних процедур, працівник митниці заявив, що Петрова І. повинна сплатити податки (ПДВ), ввізне мито та митний збір як суб'єкт підприємницької діяльності. Петрова І. не погодилася з вимогами представників митниці, але з метою швидшого проведення митних процедур та реалізації свого товару сплатила платежі, які від неї вимагали, з подальшим наміром оскаржити дії митних органів у суді. З метою реалізації свого товару Петрова І. розмістила об'яви в місцевих газетах. При продажі чергової шуби виявилося, що покупцями були працівники податкової міліції, які описали та вилучили решту товару, звинувачуючи Петрову І. в здійснені підприємницької діяльності без державної реєстрації, ухиленні від сплати податків. Надайте кваліфікацію діям студентки Петрової І.

Задача 8

Начальника Департаменту оподаткування доходів фізичних осіб Київської районної податкової інспекції у м. Харків п. Опришка П. С. було обвинувачено в корупції та притягнуто до відповідальності за заняття підприємницькою діяльністю. Під час перевірки було з'ясовано, що ця особа була учасником ТОВ "Альфа". Працівник податкової служби заперечував це звинувачення, посилаючись на те, що він як фізична особа, заснувавши ТОВ "Альфа", не є підприємцем. Підприємницькою діяльністю, на його думку, займався не він, а засноване за його участю ТОВ "Альфа".

Які особи не можуть займатися підприємницькою діяльністю?

Чи заслуговують на увагу доводи Опришка П. С.?

Чи змінилася б ситуація, якби зазначена особа була учасником не товариства з обмеженою відповідальністю, а:

акціонерного товариства;

повного товариства?

Задача 9

Власник приватного будинку з просторим двором Кононенко В. Р., маючи навички в розведенні кролів, вирішив організувати сімейний бізнес. Для цього він отримав кредит у банку та почав вирощувати кролів. Продукцію первинного забою син Кононенка реалізовував на міському ринку, сплачуючи ринковий збір. Частково м'ясопродукти збувалися в пункти громадського харчування. Жінка Кононенка налагодила надомне хутряне виробництво, для чого було закуплене необхідне обладнання. У вільній частині будинку був організований цех з пошиву шуб та шапок. Готова продукція реалізовувалась на речових ринках міста та через мережу спеціалізованих хутряних магазинів.

Дайте правову оцінку ситуації. Які умови повинні бути дотримані для того, щоб зазначена діяльність була легальною?

Завдання 10

Складіть таблицю обмежень щодо заняття підприємницькою діяльністю, які встановлені відносно фізичних та юридичних осіб.Формы УИРС | Тема 2. Поняття господарського права

Завдання 2 | Тема 3. Господарські правовідносини | Господарювання | Завдання 11 | Задач 7 | Тема 6. Правове регулювання ліцензування | Тема 7. Правове регулювання патентування | Приклад розв'язання задачі | Тема 10. Поняття, ознаки та принципи діяльності виробничого кооперативу | Тема 11. Правове становище підприємств та їх об'єднань |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати