На головну

Педагогічна майстерність дослідника

  1. IV. Педагогічна майстерність викладача
  2. Питання 14. Повчання Володимира Мономаха і давньоруське педагогічне свідомість
  3. Питання 38. Педагогічне спілкування як форма взаємодії суб'єктів освітнього процесу.
  4. Виховання як педагогічне явище. Його сутність і особливості.
  5. Друга група. Педагоги, що удосконалюють педагогічну майстерність. Для них організовуються різні семінари з виникаючих проблем.
  6. Дидактика і педагогічну майстерність викладача вищої школи
  7. ЗАВДАННЯ N 29 Тема: Майстерність педагогічного спілкування

Дослідник, організовуючи і проводячи свої дослідження виконує дві основні функції, по-перше, систематизує, акумулює знання, накопичені людством, по-друге, пізнає нове незвідане, що поповнює, збагачує науку. Ці функції залишаються за всіх часів, змінюється лише їх зміст в міру змін, що відбуваються в суспільному житті, що вивчаються проблеми, методах роботи. Для реалізації названих функцій досліднику необхідно володіти рядом якостей, що створюють міцний фундамент його особистості.

В історії науки було чимало спроб перерахувати найбільш важливі якості вченого-дослідника.

Так, К. Е. Ціолковський вважав, що основними рисами особистості вченого-дослідника повинні бути: хороша пам'ять, уміння зосередитися, піти в себе, наукова фантазія, інтелектуальна незалежність, тобто самостійність мислення, захопленість, пристрасність, одержимість в науці, наполегливість.

В. А. Обручов виділяє три основні принципи плідної наукової діяльності: планомірність, акуратність і любов до творчості.

І. П. Павлов до провідних якостей особистості вченого-дослідника відносив: наукову послідовність, міцність пізнання азів науки і прагнення йти від них до вершин людських знань, стриманість, терпіння, готовність і вміння робити чорнову роботу, терпляче накопичувати факти, наукову скромність, готовність віддати науці все життя.

К. І. Скрябін відзначав особливу значимість в науковій творчості любові до науки, обраної спеціальності.

У кожного дослідника структура найбільш важливих якостей особистості, що забезпечує успіх дослідження, індивідуальна

Узагальнюючи основні професійно-значущі якості особистості педагога-дослідника правомірно представити їх у вигляді професіограма (таблиця 8.1):

1. Загальні психолого-педагогічні якості:

- Переконаність в науково-педагогічних поглядах на чинники соціалізації особистості, розуміння її причин і рушійних сил;

- Професійна психолого-педагогічна спрямованість;

- Соціально та професійно значущі властивості особистості: громадянськість, гуманізм, оптимізм, стабільний інтерес до науково-дослідного праці, справедливість і доброзичливість до людей; товариськість, вимогливість до себе і людям.

2. Професійні психолого-педагогічні якості:

- Психолого-педагогічна, теоретична, методична та практична підготовленість;

- Розвинені психолого-педагогічні здібності: комунікативні, перцептивні, проектні, сугестивні, емоційно-вольові, конструктивні, дидактичні, організаторські, пізнавальні, експресивно-мовні, творчі (креативні).

3. Індивідуальні професійні психолого-педагогічні якості:

- Психолого-педагогічна спрямованість психічних процесів: пізнавальних і емоційних, вольових;

- Емоційна чуйність (емпатія);

- Розвиненість волі;

- Рефлексія.

Як видно з таблиці, педагогічну майстерність дослідника проявляється через розвиток у нього таких професійних здібностей:

- Інтелектуальні (розвиненість наукового психолого-педагогічного мислення), що визначають уміння аналізувати і пояснювати досліджуване, відділяти істотне від несуттєвого; проводити педагогічний експеримент; здійснювати науковий пошук в гностичному циклі: факти - модель - гіпотеза - слідства - перевірка; будувати на основі досвідчених даних теоретичну (ідеалізовану) модель, знаходити зв'язки між кількісними і якісними сторонами досліджуваного явища, формулювати правомірні висновки, встановлювати межі їх застосовності; розглядати процеси і явища у взаємозв'язку, розкривати їх сутність і протиріччя; абстрагуватися, аналізувати і узагальнювати дослідницький матеріал; інтуїція, дар передбачення, обширність знань;

Таблиця 8.1

 Творчість, новаторство дослідника
 Психолого-педагогічна майстерність дослідника
 Вивчення і творче впровадження в науково-дослідну роботу прогресивного, новаторського досвіду вирішення психолого-педагогічних проблем  Загальна культура, ерудиція, високий рівень професійної моралі  Глибокі знання викладаються і суміжних з ними наук  Самовдосконалення в громадському та науковому психолого-педагогічної діяльності, постійний самоаналіз результатів педагогічного та дослідницького праці
   Професійні знання  
   Глибокі знання педагогіки, психології, вміння використовувати їх в практичній роботі, дослідженні  Досконале володіння методикою психолого-педагогічного дослідження  
   Педагогічні ісследовательскіеспособності і вміння  
   Розвинені професійні здібності: - інтелектуальні; - комунікативні; - перцептивні; - сугестивні; - емоційно-по-ліві- конструктивні; - науково-пізнавальної тільні; - дидактичні; - організаторські; - творчі (креативні)  Розвинена дослідницька та психолого-педагогічна техніка: культура спілкування, культура і техніка мовлення, зовнішнього вигляду, відносин, їх саморегуляція. Інтуїція, творче натхнення  
 Фундамент (підстава)  - Психолого-педагогічні та дослідні знання, навички та вміння, набуті у вузі; - Професійні та соціально-значущі якості особистості  Спадковість, сім'я, школа, вуз
   Дослідницька психолого-педагогічна спрямованість  
   Інтерес до роботи з людьми.  Любов до професії педагога-дослідника.  

- Перцептивні, що лежать в основі вміння проникати у внутрішній світ людини; незвичайна напруженість уваги, вразливість, сприйнятливість і т.п .;

- Комунікативні, що дозволяють встановлювати правильні стосунки з учасниками процесу дослідження;

- Конструктивні, що дають можливість передбачити хід, розвиток і результати соціально-педагогічної діяльності;

- Сугестивні, націлені на отримання потрібного результату шляхом емоційно-вольової впливу, навіювання силою слова, авторитету, що йде від учасників дослідницького процесу або соціально-педагогічної діяльності;

- Емоційно-вольові, що дозволяють управляти своїм внутрішнім станом, почуттями, поведінкою;

- Дидактичні, які проявляються в умінні викладати матеріал, тлумачити дослідницькі завдання є, цікаво, чітко, ясно, аргументовано;

- Організаторські, що дозволяють організувати діяльність учнів, а також свою власну роботу педагога-дослідника, висока самоорганізація, велика працездатність;

- Науково-пізнавальні, що дають можливість оперативно опановувати новою інформацією;

- Творчі (креативні), що дозволяють творчо вирішувати соціально-педагогічні та дослідницькі завдання: ухилення від шаблону, оригінальність, ініціативність, задоволення не стільки в досягненні мети дослідження, скільки в самому його процесі, непереборне прагнення до творчої діяльності.

Такі основні професійно-значущі особистісні якості педагога-дослідника, що визначають його обличчя як справжнього вченого, новатора.

 Оформлення результатів наукової праці | Наукова сумлінність і етика дослідника

Метод вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду | Метод експерименту в педагогічному дослідженні | досліджень | Методи реєстрації, ранжирування і шкалювання даних | Соціально-педагогічного дослідження | дослідження | Мистецтво спілкування і культура поведінки дослідника |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати