На головну

II. Підготовка та оформлення контрольного завдання

  1. I. Виконання письмового завдання (реферату).
  2. I. Оформлення посилань на нормативні правові акти
  3. I. Підготовка поверхні
  4. I. Перевірка домашнього завдання.
  5. II Оформлення курсового проекту та його захист
  6. II частина контрольного завдання
  7. II. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ФІЛІЯ


Кафедра правової інформатики, інформаційного права

І природничо-наукових дисциплін

В. К. Голіков

А. В. Мішин

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

У ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВОРОНЕЖ - 2011


Вказівки до виконання контрольного завдання з інформаційних технологій в юридичній діяльності

I. Загальні положення

Для проміжної атестації студентів очної форми навчання, з дисципліни «Інформаційні технології в юридичній діяльності», навчальним планом федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за напрямом підготовки 030900 Юриспруденція (кваліфікація "бакалавр") передбачено виконання 2 контрольних завдань. За 1 контрольному завданню в кожному розділі навчальної дисципліни.

Контрольне завдання має на меті поглибити, систематизувати і закріпити теоретичні знання і практичні навички студентів, навчити їх самостійно вивчати літературу, прищепити навички в оформленні результатів вирішення завдань.

Варіанти контрольного завдання видаються в першому місяці поточного семестру.

Виконання контрольного завдання починається після визначення номера варіанта. Правило вибору варіанта контрольного завдання студентом: номер варіантавідповідає останній цифрі номера особистої залікової книжки. Наприклад, якщо остання цифра номера особистої залікової книжки «3», то номер варіанта - 3; якщо остання цифра - «6», то номер варіанта - 6. Для цифри «0» вибирається варіант 10.

Студент повинен проявити максимум самостійності. Остаточно оформлене контрольне завдання здається викладачеві.

Якщо викладач, який перевіряє контрольне завдання, не вважає за можливе зарахувати дану роботу, він може повернути її студенту на доопрацювання або запропонувати виконати знову. Мотивоване рішення про незалік контрольного завдання доводиться до студента не пізніше, ніж за тиждень до початку сесії.

При незгоді з рішенням викладача студент має право звернутися до завідуючого кафедрою правової інформатики, інформаційного права та природничо-наукових дисциплін з відповідною заявою та додатком до нього спірного контрольного завдання. У цьому випадку остаточне рішення виноситься комісією (в складі 2-3 викладачів, виключаючи викладача, який перевіряв контрольну роботу), яка призначається завідувачем кафедри.

Студенти, які не отримали залік за контрольне завдання, до здачі іспиту з дисципліни «Інформаційні технології в юридичній діяльності» не допускаються.

II. Підготовка та оформлення контрольного завдання

Методика підготовки контрольного завдання визначається низкою об'єктивних умов і суб'єктивних особливостей студента. До останніх можна віднести: навички самостійної роботи з літературою, ступінь засвоєння навчального матеріалу з дисципліни, особисті прагнення і т.д. Однак можна викласти деякі загальні рекомендації, яких доцільно дотримуватися при написанні контрольного завдання.

Оформлення контрольного завдання. Перш, ніж приступити до оформлення контрольного завдання, необхідно попередньо отримати рішення на чернетці. Остаточно оформлене контрольне завдання включає титульний лист і листи з рішеннями завдань формату А4 (210'297 мм).

Завдання і їх рішення (незалежно від варіанту оформлення) викладаються (не залишаючи порожні рядки) послідовно, на одній стороні кожної сторінки. При відсутності рішення викладати завдання не обов'язково, Тому що воно свідомо не виконано. Всі сторінки, виключаючи титульну сторінку, нумеруються.

Початок абзацу позначається відступом від лівого поля сторінки приблизно на п'ять символів.

При оформленні на аркушах формату А4 витримуються наступні розміри полів: лівого 30, правого - 15, верхнього і нижнього - 20 мм.

Зразок титульного аркуша формату А4 наведено в додатку 2.Файл бази даних з точно тим же ім'ям, що і записка, розширення створить СУБД. | Тема 7. Арифметичні дії з числами в позиційних системах числення

частина III | частина VI | Перелік позначень і найменувань символів в схемах алгоритмів | і природничо-наукових дисциплін |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати