На головну

Схеми конструкцій і вихідні дані

  1. C. Переглядає і змінює дані окремих елементів довідника
  2. II. Компонувальні схеми основних частин каркаса.
  3. II. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІ СХЕМИ
  4. II. Схеми мінімізації оподаткування
  5. III. Схеми, що використовують юридичні та соціальні кордони
  6. IV. Фінансові схеми взаємозаліків
  7. V. "Боргові" схеми

Дана розрахункова робота містить завдання, коли плоска фігура є багатоланковим механізмом. Завдання вирішується аналітичним способом. Метою завдання є визначення кінематичних характеристик плоскої фігури (кутової швидкості і кутового прискорення) і кінематичних характеристик (швидкостей і прискорень) її точок.

Завдання сформульоване окремо для кожного варіанту, схеми механізмів до задачі К2 поміщені на рис. 3.4.1 (номер схеми від 1 до 10 вибирається відповідно до номерами варіантів 1-10, 11-20, 21-30), необхідні числові дані, які відповідають цим варіантам 1-10, 11-20, 21-30 наведені в таблицях 3.4.1 і 3.4.2 (розміри - в метрах [м], кути - в градусах).

Механізм, що складається з декількох ланок, (стрижнів і плазунів, з'єднаних один з одним і з нерухомими опорами О и О1 -шарнірамі (рис. 3.4.1, 0 - 3.4.1,9), здійснює рух в площині креслення.

Провідне ланка механізму - кривошип ОА обертається навколо неподвиж-ної осі О з постійною кутовою швидкістю, роблячи n [Об / хв], і приводить в рух ведені ланки AB, O1B, EF або жорстких трикутників (Заштрихуйте-ванні) O1BF (Рис. 3.4.1,1 і 3.4.1,2), ABF (Рис. 3.4.1,5), O1FE (рис. 3.4.1,7). Положення механізму визначається кутами j, a, b, які разом з іншими величинами задані в табл. 3.4.1, причому кути a і b - постійні для дан-ного механізму. Дугові стрілки на малюнках показують, як при побудові креслення повинні відкладатися відповідні кути, т. Е. По ходу або проти годинникової стрілки. Побудова креслення починати з кривошипа ОА, положе-ня якого визначається величиною кута j і її оприлюдненням. Виконан-ня креслення у відповідному масштабі дозволить знімати з креслення

необхідні розміри, наприклад, миттєві радіуси.

У положенні механізму, зазначеному на кресленні відповідно до заданої величиною і напрямком кутаj, визначити аналітично я збудував оцей на кресленні:

1) положення миттєвих центрів швидкостей всіх ланок, що здійснюють плоскопараллельное рух;

2) швидкості точок A, B, M, E, F ланок, що здійснюють обертальний і плоскопараллельное руху, для останніх - методом миттєвого центру швидкостей і кутові швидкості всіх ланок;

3) прискорення точок A, B, M, E, F ланок, що здійснюють обертальний і плоскопараллельное руху, для останніх методом полюса;

4) Кутові прискорення ланок, що здійснюють обертальний і плоскопараллельное руху;

5) дотичну і нормальну складові прискорення точки B;

6) Встановити характер руху точки B (Прискорене, уповільнене).


Ріс.3.4.1Схеми конструкцій до розрахунково-графічної роботи К2


Таблиця 3.4.1 до розрахунково графічної роботі К2

 Варіанти№ (1-10)  Вихідні дані для схем конструкцій (з 1 до 10)
 j °  
ОА  м  0,2  0,3  0,2  0,25  0,3  0,5  0,3  0,4  0,35  0,32
 АВ  1,6  0,5  0,75  0,2  1,4  1,2  1,0  2,0  0,8  0,8
О1В  0,3  0,4  0,5 -  0,4 -  0,5 -  1,2  0,48
О1Е - - - - - - -  0,9 - -
ЕF  1,0  0,8 - -  0,8  1,0  0,7  0,9  1,0  1,2
ГО1  1,6 - - -  1,7 - - - -  0,85
BE - -  1,2  0,8  0,6 - -  0,7 - -
AF - - -  0,85 -  0,7  1,2 -  1,3  0,52
AM  0,8  0,2  0,1  0,5  0,5  1,0  1,1  1,0  0,4  0,4
a -  0,1  0,8 -  0,6  1,0  0,8  1,0  1,5 -
b -  0,4  0,4 - - -  1,0  0,25  0,2 -
 a °   - - - -

продовження табл.3.4.1 до РГР К2

 Варіанти№ (11-20)  Вихідні дані для схем конструкцій (з 1 до 10)
 j °  
ОА  м  0,3  0,45  0,3  0,3  0,4  0,4  0,2  0,3  0,2  0,3
 АВ  1,9  0,53  0,8  0,25  1,2  1,2  0,8  1,4  0,67  1,0
О1В  0,4  0,48  0,45 -  0,6 -  0,4 -  0,3  0,5
О1Е - - - - - - -  0,8 - -
ЕF  0,8  1,0 - -  1,5  1,5  1,4  0,8  1,2  0,9
ГО1  1,0 - - -  1,5 - - - -  1,0
BE - -  1,0  0,75  0,9 - -  0,56 - -
AF - - -  0,9 -  0,9  1,0 -  1,0  0,6
AM  0,5  0,15  0,3  0,6  0,8  1,0  0,9  0,07  0,4  0,5
a -  0,4  0,82 -  0,7  1,0  0,7  1,0  1,5 -
b -  0,3  0,35 - - -  0,0  0,2  0,5 -
 a °   - - - -

 Закінчення табл. 4.1 до РГРК2

 Варіанти№ (21-30)  Вихідні дані для схем конструкцій (з 1 до 10)
 j °  
ОА  м  0,2  0,3  0,2  0,25  0,3  0,5  0,3  0,4  0,35  0,32
 АВ  1,6  0,5  0,75  0,2  1,5  1,7  1,0  2,0  0,8  0,8
О1В  0,3  0,4  0,5 -  0,4 -  0,5 -  1,2  0,48
О1Е - - - - - - -  0,9 - -
ЕF  1,0  1,2 - -  1,5  2,0  1,5  0,9  2,2  1,2
ГО1  1,6 - - -  1,5 - - - -  0,85
BE - -  1,2  0,8  0,8 - -  0,7 - -
AF - - -  0,85 -  0,9  1,2 -  1,3  0,52
AM  0,8  0,2  0,1  0,5  1,0  1,0  1,1  1,0  0,4  0,4
a -  0,2  0,8 -  0,6  1,0  0,8  1,0  1,5 -
b -  0,3  0,4 - - -  1,0  0,25  0,2 -
 a °   - - - -

Таблиця 3.4.2 до РГР К2

 варіанти  Число обертів  [Об / хв] для схем (з 1 до 10)
 № (1-10)  30
 № (11-20)
 № (21-30)

Методичні вказівки і план виконання розрахунково-графічної роботи К2

1. на кресленні зобразити у відповідному масштабі механізм в заданому величиною і напрямком кута j положенні провідної ланки (масштаб вказати).

2. з'ясувати вид руху кожної ланки (поступальний, обертальний, плоскопараллельное) і записати це в постановці завдання.

3. вибрати систему відліку, з якої зв'язати осі координат XОYZ так, щоб вісь  була спрямована перпендикулярно площині креслення на нас.

4. визначити швидкість точки А провідного ланки і зобразити цей вектор на кресленні.

5. Визначити миттєві центри швидкостей всіх ланок механізму, які роблять плоскопараллельное рух.

6. Визначити швидкості всіх заданих точок механізму і кутові швидкості всіх ланок і зобразити їх на кресленні (по осі z ? на нас або від нас ..

7. для точки М ланки, що здійснює плоскопараллельное рух, швидкість визначиться за формулою  , Де СМЦС - Миттєвий центр швидкостей ланки. Відстань від точки до миттєвого центру швидкостей зняти з креслення з урахуванням масштабу. Вектори швидкостей точок зобразити на кресленні.

8. визначити прискорення точки А провідної ланки і зобразити цей вектор на кресленні.

9. визначити кутове прискорення ланки АВ за формулою  не можна, так як його кутова швидкість визначена тільки для даного миттєвого положення провідної ланки OA. Кутове прискорення ланки АВ визначається одночасно з визначенням прискорення точки В, Траєкторія якої першій-ліпшій нагоді завдання відома. Прийнявши за полюс точку А, Прискорення точки В знайдемо з рівності

 , (*)

в котрому  - Прискорення полюса А - Відомо, осестремітельное прискорення точки В щодо полюса А -  - Обчислюємо і зображуємо на кресленні, обертальний прискорення точки В щодо полюса А -  по величині не відомо, відома лише його лінія дії (перпендикулярна АВ).

Проектуючи векторне рівність (*) на вісь, перпендикулярну швидкості точки В (Нормальне прискорення точки В першій-ліпшій нагоді легко визначається), знайдемо величину  і напрямок  (Кути знімати з креслення). Изображаем вектор  на кресленні.

Величина кутового прискорення  , А його напрямок визначиться з векторної рівності  . вектор  зображуємо на кресленні в точці А по осі  на нас або від нас.

9. встановити характер обертання ланки АВ (За напрямками векторів и  ).

10. визначити дотичне прискорення точки В, Проектуючи векторне

рівність (*) на дотичну в даній точці траєкторії (кути знімати з креслення).

11. встановити характер руху точки В (За напрямками швидкості і дотичного прискорення).

12. обчислити величину прискорення точки В і вектор  зобразити на кресленні.

13. визначити прискорення точок M, E, F, ланок, що здійснюють обертальний і плоскопараллельное руху, для останніх методом полюса; і

кутові прискорення ланок, що здійснюють обертальний і плоскопараллельное руху і зобразити їх на кресленні.

Примітка: При зображенні на кресленні векторів, знайдених

аналітичним способом, можна не дотримуватися масштабу.

 Визначення положення миттєвого центру швидкостей | Кінематика плоского руху

Способи завдання руху точки і кінематичні характеристики | кінематика | ступені свободи | Поступальний рух твердого тіла | Обертання твердого тіла навколо нерухомої осі | Кутова швидкість і кутове прискорення тіла | Прискорення точки М тіла | Твердого тіла при плоскому русі | метод полюса | З його допомогою швидкостей точок плоскої фігури |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати