На головну

Загальні вимоги, що пред'являються до ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ (бакалаврської роботи)

  1. Common Facilities - спільні кошти
  2. D) У роботі
  3. I розділ. Загальні характеристики організації
  4. I. 10. Що таке резонанс? Поясніть явище акустичного резонансу в лабораторній роботі.
  5. I. 9. Поясніть дію магнітного поля Землі на магнітну стрілку. Чому ми можемо в роботі виміряти тільки горизонтальну складову напруженості магнітного поля Землі?
  6. I. Загальні положення
  7. I. Загальні положення

Факультет менеджменту та інженерного бізнесу

Кафедра менеджменту

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

(Бакалаврської роботи)

для студентів усіх форм навчання

у напрямку 080200.62 «Менеджмент»

профіль підготовки:

"Менеджмент організації"

(Кваліфікація (ступінь) «бакалавр»)

Казань 2013

УДК

ББК

Друкується за рішенням секції дисциплін менеджменту та маркетингу

навчально-методичної ради

Чоу Інституту економіки, управління та права (м Казань)

Шарифуллина Т. А.

Юнусова Р. С.

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту бакалаврських випускних робіт за напрямом 080200 - «Менеджмент». - Казань: Пізнання, 2013 роки.

Обговорено і схвалено на засіданні кафедри.

УДК

ББК

© Інститут економіки, управління

і права (м Казань), 2013 роки

© Шарифуллина Т. А.

© Юнусова Р. С.

ЗМІСТ

1. Загальні вимоги, що пред'являються до випускної кваліфікаційної роботи (бакалаврської роботи) .................................... .............................................. 4

2. Структура і зміст бакалаврської роботи ...................................... 11

3. Оформлення бакалаврської випускної кваліфікаційної работе........................................................................................16

4. Порядок підготовки бакалаврської роботи до захисту ............................. 22

Додаток 1. Титульний лист ............................................. ....................... 24

Додаток 2. Відкликання .............................................. ...................................... 25

Додаток 3. Рецензія .............................................. ................................. 27

Додаток 4. Завдання .............................................. ................................. 29

Додаток 5. Анотація .............................................. ................ 31

Додаток 6. Зміст .............................................. ............................ 32

Додаток 7. Список використаної літератури .................................. 33

Додаток 8. Зразок оформлення таблиць і малюнків ........................... 35

Додаток 9. Положення про умови видачі дипломів з відзнакою випускникам інституту управління та права ................................... ................................... 36


Загальні вимоги, що пред'являються до ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ (бакалаврської роботи)

Бакалаврська випускна кваліфікаційна робота (надалі в тексті «бакалаврська робота») завершує підготовку бакалавра за напрямом 080200 «Менеджмент» і являє собою закінчену розробку, в якій аналізується одна з теоретичних або практичних проблем менеджменту.

Бакалаврська робота повинна показати навички практичного аналізу проблем управління і розробки пропозицій і рекомендацій щодо їх вдосконалення. Вона передбачає широке використання літературних джерел, нормативно-довідкових матеріалів, статистичних даних, передового зарубіжного та вітчизняного досвіду з метою закріплення і подальшого поглиблення отриманих теоретичних і практичних знань.

В процесі написання бакалаврської роботи розкриваються здібності студентів самостійно аналізувати і узагальнювати теоретичний і практичний матеріал, робити аргументовані висновки, вносити свої пропозиції і рекомендації по розроблюваної теми.

Бакалаврська робота має на меті:

- Систематизація та поглиблення теоретичних і практичних знань у напрямку, їх застосування при вирішенні конкретних практичних завдань.

Обов'язковими вимогами, що пред'являються до бакалаврської роботи, є:

- Глибина дослідження і повнота освоєння досліджуваної проблеми;

- Логічна послідовність викладу матеріалів;

- Обґрунтованість висновків і пропозицій.

Загальний обсяг роботи не менше 60 сторінок (без додатків) машинописного і оформленого згідно з технічними вимогами тексту.

В бакалаврської випускної кваліфікаційної роботи студент повинен показати:

- Міцні теоретичні знання з обраної теми і проблемний виклад теоретичного матеріалу;

- Вміння вивчати й узагальнювати літературні джерела, вирішувати практичні завдання, робити висновки і пропозиції.

Загальними вимогами до бакалаврської роботи є:

- Цільова спрямованість;

- Чіткість побудови;

- Логічна послідовність викладу матеріалу;

- Глибина дослідження і повнота висвітлення питань;

- Переконливість аргументацій;

- Стислість і точність формулювань;

- Конкретність викладу результатів роботи;

- Доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій;

- Грамотне оформлення.

Текст бакалаврської роботи повинен точно відповідати поставленим в плані питань. При написанні бакалаврської роботи не можна допускати дослівного переписування літературних джерел.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ | Виконання бакалаврської роботи

Оформлення завдання на бакалаврську роботу | Наукове керівництво бакалаврської роботою | анотація | Аналітичний розділ (розділ 2) | Текстова частина | Оформлення таблиць та рисунків | Оформлення списку використаної літератури | Мовні та стилістичні вимоги до ВКР | Захист бакалаврської роботи | На випускну кваліфікаційну роботу (бакалаврську роботу) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати