Головна

IV. Рекомендовані джерела

  1. II. Оформлення посилань на літературні джерела
  2. III. Рекомендовані джерела
  3. IV. Джерела навчальної інформації
  4. IV. Рекомендовані джерела
  5. IV. Рекомендовані джерела
  6. IV. Рекомендовані джерела
  7. IV. Рекомендовані джерела

1. Митний кодекс Митного союзу від 06.07.2010 (з наступними змінами та доповненнями).

2. Федеральний закон Російської Федерації «Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» від 24.07.1998 р №125-ФЗ (з наступними змінами та доповненнями)

3. Федеральний закон Російської Федерації «Про страхування вкладів фізичних осіб в банках Російської Федерації» від 23. 12. 2003 № 177-ФЗ (з наступними змінами та доповненнями)

4. Фінанси / Под ред. Г. Б. Поляка.- 4-е изд. перераб. і доп.- М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 735 с.

5. Фінанси, грошовий обіг і кредит: підручник - 2-е видання, перероблене і доповнене / За ред. В. К. Сенчагова, А. Н. Архипова. - М .: «Т. К. Велбі », Проспект, 2009 г.

V. Контрольні питання для самоперевірки

1. Дайте визначення страхування.

2. Поясніть функції страхування.

3. У чому економічна суть страхування?

4. Назвіть класифікаційні критерії страхування.

5. Поясніть поняття «страховий ризик».

6. Нормативно-правові акти, що регулюють страхування, їх галузь охоплення.

7. Назвіть учасників страхового ринку.

8. Дайте характеристику сучасного страхового ринку Росії.

9. Назвіть основні об'єкти і аспекти митної справи та сфери підлягають страхуванню.

10. Які існують проблеми страхового характеру в митній системі?


Тема 2.2. Цінні папери як інструмент фінансового ринку

I. Завдання для самостійної роботи

1. Виписати в робочий зошит все нові терміни і поняття.

2. Виконайте реферати на теми: «Операції з цінними паперами»; "Ринок цінних паперів"; «Накопичення капіталу і фінансові інвестиції за допомогою цінних паперів»; «Основні види цінних паперів, їх класифікація та характеристики».

3. Накреслити схеми операцій з цінними паперами.

II. План практичного заняття

1. Особливості накопичення капіталу в формі цінних паперів.

2. Ринок цінних паперів та його характеристика.

3. Фінансові операції з цінними паперами.

4. Види цінних паперів та їх характеристика.

III. Рекомендації щодо виконання завдань і

підготовці до практичного заняття

До практичного заняття необхідно вивчити матеріали лекції по темі і рекомендовану літературу, підготувати конспект по кожному питанню.

Відповідь на перше питання має розкривати об'єктивні передумови виникнення ринку цінних паперів як слідства задоволення потреб ринкової економіки в прискоренні концентрації і переміщення капіталу на основі випуску та обігу цінних паперів.

Виклад другого питання слід почати з визначення «ринку цінних паперів». Далі необхідно розкрити загальноринкові і специфічні функції ринку цінних паперів, і охарактеризувати його учасників.

При вивченні третього питання важливо звернути увагу на особливості купівлі-продажу, дарування, зберігання, застави, трастових і комісійних операцій з цінними паперами, а також інших фінансових операцій де в якості платіжних документів використовуються цінні папери (лізинг, факторинг, форфейтинг).

У четвертому питанні необхідно охарактеризувати види цінних паперів з позиції різних класифікаційних ознак. Особливу увагу слід звернути на основні і похідні цінні папери, вміти розрізняти їх види та призначення.

При необхідності в процесі роботи над завданнями студент може отримати індивідуальну консультацію у викладача.Модуль 2. Елементи фінансового ринку | IV. Рекомендовані джерела

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ. | ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ | IV. Рекомендовані джерела | III. Рекомендовані джерела | IV. Рекомендовані джерела | Тема 1.4 Позабюджетні фонди | IV. Рекомендовані джерела | IV. Рекомендовані джерела | Тема 2.4. Міжнародні валютно-фінансові відносини | ПРИМІРНА ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати