На головну

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ

  1. Cтруктура і правила оформлення курсових і дипломних проектів
  2. I. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА.
  3. I. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА.
  4. I. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА.
  5. II. Спеціальні методичні прийоми і правила.
  6. III. Правила виконання і оформлення контрольної роботи
  7. IV Правила оформлення тексту курсової роботи

Загальні вимоги. Оформлення курсових робіт має відповідати правилам оформлення науково-технічних і інформаційних матеріалів, встановленим діючими стандартами:

· ГОСТ 7.32-91. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Звіт про науково-дослідній роботі. Структура і правила оформлення. - М .: Изд-во стандартів, 1991. -18 с.

· ГОСТ 7.1-84. Бібліографічний опис документа. Загальні вимоги та правила складання. - М .: Изд-во стандартів, 195. - 78 с.

· ГОСТ 7.9-95. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Реферат і анотація. - М .: Изд-во стандартів, 1995. - 8 с.

· ГОСТ 2.105 - 95. Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів. - М .: Изд-во стандартів, 1996. - 36 с.

· ГОСТ Р 6.30-97. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. - М .: Изд-во стандартів, 1997. - 19 с.

Неправильно або недбало оформлена курсова робота не рецензується і повертається студенту для переоформлення.

Оформлення. Текст роботи виконується однаковим кольором (чорним або синім) на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297мм).

Текст оформлюється з дотриманням таких розмірів полів: ліве поле - 33 мм, праве - 10 мм, верхнє - 25 мм, нижнє - 20 мм. Ліній, що обмежують розміри полів (рамок), робити не слід. Необхідно дотримуватись рівномірної щільності і чіткість тексту по всьому об'єму роботу.

Текст роботи повинен бути поділений на абзаци, кожен з яких виражає самостійну думку. Зазвичай абзац складається з декількох пропозицій. Абзац починають з нового рядка відступом від лівого поля на 15 мм (п'ять пробілів).

Рукопис передруковується строго в послідовному порядку. Не допускаються різного роду текстові вставки, доповнення, переноси тексту, що поміщаються на окремих аркушах, зворотному боці і ін.

Викладати матеріал рекомендується від третьої особи ( «Автор пропонує ...») або першої особи множини особи ( «На нашу думку ...») і т.д.

У роботі можна застосовувати загальноприйняті умовні скорочення. Цитати, статистичні дані та інші матеріали, наведені з літературних джерел, повинні супроводжуватися посиланнями. Не слід перевантажувати текст цитатами.

Текст основної частини роботи поділяється на розділи і підрозділи відповідно до плану роботи.

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах всієї роботи арабськими цифрами з крапкою, наприклад 1., 2., 3. і т.д.

Розділи «Введення», «Висновок», «Література» і «Додаток» не нумеруються.

Підрозділи нумеруються арабськими цифрами в межах кожного розділу наприклад, 1.2. - Другий підрозділ першого розділу.

заголовки розділів і підрозділів повинні бути короткими, їх формулювання по тексту роботи повинні строго відповідати найменуванням, зазначеним у розділі «Зміст».

Не допускається розміщувати заголовок окремо від подальшого тексту. На сторінці, де наводиться заголовок, має розташовуватися не менше двох рядків наступного тексту. В іншому випадку підрозділ починають з наступної сторінки.

Кожен розділ роботи (включаючи вступ, розділи, висновок, список літератури, додаток) слід починати з нової сторінки. Підрозділи в межах розділу тривають на тій же сторінці з дотриманням відстані від попереднього тексту до заголовка підрозділу 20 мм.

нумерація всіх сторінок роботи повинна бути наскрізною, порядкової, починаючи з титульного листа і закінчуючи додатком включно.

Номер сторінки проставляється арабськими цифрами в середині верхнього поля без розділових знаків (крапок, лапок, та ін.)

Ілюстрації. Для додання наочності викладу в роботі рекомендується використовувати ілюстрації (малюнки, графіки, схеми). Вони повинні бути виконані чітко, виразно, акуратно, в кольорі основного тексту.

Ілюстрації слід розташовувати по тексту роботи можливо ближче до першої згадки про них в тексті. Громіздкі ілюстрації поміщаються в додаток.

На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті роботи як на малюнку [1] (наприклад, «Як зазначено на рис. 2 ...»). Зміст ілюстрації необхідно коментувати, чи не переказуючи їх словами, а виділяючи основні закономірності і тенденції, які в подальшому дадуть матеріал для обгрунтування висновків.

Якщо ілюстративне зображення запозичена, треба приводити бібліографічне посилання до тексту ілюстрації або до назви ілюстрації.

Ілюстрації повинні мати найменування і при необхідності пояснювальні дані (підрисунковий текст). Найменування ілюстрації поміщають по центру тексту під ілюстрацією (після пояснювальних даних), наприклад:

       
 
   
 
   
 


 Мал. 1. Структура апарату управління ТОВ «КОМ»

Ілюстрації розміщують так, щоб можна було розглядати їх без повороту. Якщо таке розміщення неможливе, то їх розташовують так, щоб для їх розгляду робота була повернута за годинниковою стрілкою на 90?.

Таблиці. Усі наведені в таблиці дані повинні бути достовірними, однорідні і порівнянні. В основі їх угруповання повинні лежати істотні ознаки.

Оформляти таблиці необхідно так, як показано нижче.

Таблиця 1

Основні показники ТОВ «КОМ» за 2004 - 2005 роки

(тис. руб)

 показники  Відхилення. + -  Темп?,%
 1. Товарообіг  +332  110,1
 2. Валовий дохід  +325  151,5
 3. Рівень валового доходу, в%  19,2  26,4  +7,2  -
 4. Витрати обігу  +135  124,6
 5. Рівень іздержекобращенія, в%  16,7  18,9  +2,2  -
 6. Дохід від реалізації  +190  328,9
 7. Рівень доходу,%  2,5  7,5  +5 -
 8. Інші операціонниедоходи      +18  700,0
 9. Інші операціонниерасходи      -18  49,6
 10. Прибуток від фінансово - господарської діяльності      +226  543, 1
 11. Інші позареалізаційні доходи    -  - 2  -
 12. Прибуток звітного періоду      + 224  522,6
 13. Рентабельност',%  1,6  7,6 -
 14. Податок на прибуток  + 68  395,6
 15. Абстрактні кошти  - 17  51,4
 16. Нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду  - 5      -

На всі таблиці в тексті мають бути посилання. Порядок оформлення посилань по тексту такий же, як і оформлення посилань на ілюстрації. Таблиця в залежності від її розміру, поміщається під текстом, в якому вперше дано посилання на неї, або на наступній сторінці.

Не рекомендується розташовувати дві або кілька таблиць одну за одною. Їх доцільно розділяти текстом. Громіздкі таблиці слід поміщати в додаток.

Формули. Формули розташовують окремими рядками посередині листа. Вище і нижче формули повинно бути залишено не менше одного вільного рядка. Якщо формула не вміщується в один рядок, вона повинна бути перенесена після знака рівності (=), або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х), ділення (:), а також інших математичних знаків.

Порядкові номери формул позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого краю сторінки без отточия від формули до її номера. Формули слід нумерувати в межах всієї роботи порядкової нумерації.

наприклад:


Рк =  , (1)

де Рк - Рентабельність усього використовуваного капіталу,%;

П - сума прибутку підприємства в аналізованому періоді, тис. Руб .;

К - середня сума капіталу підприємства в розглянутому періоді, тис. Руб.

Скорочення і терміни. Скорочення - усічення слова, а також частина слова або ціле слово, утворене шляхом такого усічення.

У роботі допускаються наступні види скорочень:

· Літерні абревіатури, які складаються з перших (початкових) літер повних найменувань: РФ, ЦБ, ВНЗ, ТОВ і т.п .;

· Складноскорочені слова, утворені з поєднання усічених і повних слів або тільки усічених слів: профспілка (професійна спілка); общепит (громадське харчування); універмаг, універсам (універсальний магазин); і т.п.;

· Умовні графічні скорочення за частинами слів і початковими літерами.

Це скорочення, що вживаються тільки з географічним найменуванням:

м - перед назвою міст, але не спочатку пропозиції;

обл. - При назві області, головним чином в круглих дужках (Московська обл.).

Скорочення, що вживаються тільки при датах, написаних цифрами: м - рік; рр. - Роки; в. - століття; ст. - Століття.

Існують також ще такі загальноприйняті скорочення: т. (Том), н. ст. (Новий стиль), гр. (Громадянин), акад. (Академік), проф. (Професор), доц. (Доцент).

Скорочення, що вживаються при посиланнях: с. - Сторінки (при цифрах); см. - дивись; руб. - Рублів; коп. - Копійок ;, чол. - людина.

Скорочення, що вживаються після перерахування в кінці речення:

тобто - тобто;

і т.д. - і так далі;

і т.п. - і тому подібне;

та ін. - і інші;

та ін. - і інші.

Слова «інші», «тощо», «інші» всередині речення не скорочують. Не допускаються скорочення слів «так званий» (т.з.), «так як» (тому що), близько (бл.), Формула (ф-ла), наприклад (напр-р) І.Д.

Якщо в роботі прийнята специфічна термінологія, то в кінці роботи в додатку повинен бути поміщений перелік прийнятих термінів з відповідними роз'ясненнями.СТРУКТУРА РОБОТИ І ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЇЇ УТРИМАННЯ | Завдяки спеціальним термінам досягається можливість в короткій формі давати розгорнуті визначення і характеристики наукових фактів, понять, процесів, явищ.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОГО КЕРІВНИЦТВА | ЗБІР МАТЕРІАЛУ | Рецензування та захист | РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ | Тема 4. Основні положення школи психології і людських відносин і їх значення на сучасному етапі | Тема 13. Організація майбутнього, її основні риси та організаційні структури | Тема 17. Мотивація як функція управління | Тема 24. Менеджер в системі управління, його імідж і стилі управління | Тема 36. Цільова орієнтація управлінських рішень |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати