На головну

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОГО КЕРІВНИЦТВА

  1. I. Організація заняття і вступне слово викладача - 5 хвилин
  2. I. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
  3. I. Організація практики та порядок її проходження.
  4. II. Загальносуднову організація і підготовка одиночного судна до переходу в умовах воєнного часу.
  5. II. Організація виконання курсової роботи
  6. II. Організація самостійної роботи студентів
  7. III Організація навчального процесу

При виконанні курсової роботи за кожним студентом завідувачем кафедрою закріплюється науковий керівник з числа викладачів, які ведуть курс «Менеджмент».

Керівник курсової роботи зобов'язаний:

· Надавати студенту допомогу в розробці плану роботи;

· Рекомендувати студенту необхідну літературу, довідкові матеріали та інші джерела за темою;

· Проводити консультації зі студентом, давати конкретні рекомендації, надавати допомогу в їх реалізації;

· Рецензувати курсову роботу і, в певних випадках, складати текст рецензії на спеціальному бланку в двох примірниках.

У процесі виконання курсової роботи студент повинен:

· Дотримуватися узгоджений план роботи;

· Виконувати рекомендації керівника;

· Своєчасно подавати курсову роботу на рецензування.

Студент як автор курсової роботи несе відповідальність за достовірність всієї інформації, що міститься в роботі, і дотримання термінів її подання.

Спірні питання, пов'язані з виконанням курсової роботи, вирішуються спільно студентом і науковим керівником. При неможливості прийняти узгоджене рішення питання вирішується одноосібно завідувачем кафедри або виноситься їм для обговорення на засіданні кафедри.

СКЛАДАННЯ ПЛАНУ

План курсової роботи є обов'язково виконуваним документом. Він складається відповідно до встановленої темою роботи з урахуванням: розробленості проблеми в навчальній і науковій літературі; її ролі і місця в структурі курсу; можливості розкриття змісту курсової роботи на практичних матеріалах і т.п.

Студент може запропонувати свій план роботи, відмінний від рекомендованого, за умови обов'язкового узгодження його з науковим керівником. Якщо студент виконує роботу на тему, не передбачену рекомендованим нижче переліком, то її план повинен бути обов'язково затверджений викладачем, який видає завдання на її виконання.

План курсової роботи повинен складатися з трьох логічно взаємопов'язаних структурних частин: вступу, основної частини і висновку, а також списку використаної літератури та додатку.

При складанні плану необхідно звернути увагу на дотримання логічної послідовності викладу, стислості і точності формулювань, що виключають їх неоднозначне тлумачення, відсутність повторів, струнке композиційна побудова викладеного матеріалу. Доцільно, щоб початкові питання плану були орієнтовані на виклад теоретичних аспектів теми, потім - на аналіз досліджуваної проблеми, а заключні розділи визначали шляхи вирішення цих проблем.

В процесі виконання роботи план може змінюватися відповідно до можливостей розкриття теми. Внесення змін до плану роботи вимагає їх узгодження з тими особами, які затвердили його раніше.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | ЗБІР МАТЕРІАЛУ

СТРУКТУРА РОБОТИ І ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЇЇ УТРИМАННЯ | ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ | Завдяки спеціальним термінам досягається можливість в короткій формі давати розгорнуті визначення і характеристики наукових фактів, понять, процесів, явищ. | Рецензування та захист | РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ | Тема 4. Основні положення школи психології і людських відносин і їх значення на сучасному етапі | Тема 13. Організація майбутнього, її основні риси та організаційні структури | Тема 17. Мотивація як функція управління | Тема 24. Менеджер в системі управління, його імідж і стилі управління | Тема 36. Цільова орієнтація управлінських рішень |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати