На головну

Написання та оформлення основної частини роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. D) частково
  3. I Актуальність дипломної роботи
  4. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  5. I. Вступна частина
  6. I. Виконання загальної частини курсового проекту
  7. I. Лабораторні роботи

Виклад матеріалу в випускної кваліфікаційної роботі повинно бути послідовним і логічним. Всі глави повинні бути пов'язані між собою. Слід звертати особливу увагу на логічні переходи від одного розділу до іншого, від параграфа до параграфа, а всередині параграфа - від питання до питання.

Після оформлення Введення написання тексту випускної кваліфікаційної роботи слід починати з першого розділу, ретельно опрацьовуючи зміст всіх глав структури.

Виклад матеріалу з досліджуваної проблеми має бути конкретним і перш за все спиратися на результати виробничої практики, при цьому важливо не просто опис, а критичний аналіз наявних даних.

Окремі положення випускної кваліфікаційної роботи можуть бути ілюстровані цифровими даними з довідників, монографій та інших джерел, при необхідності оформленими в довідкові або аналітичні таблиці. При складанні аналітичних таблиць використовуються вихідні дані виносяться в додаток до випускної кваліфікаційної роботи, а в тексті наводяться розрахунки окремих показників.

Текст випускної кваліфікаційної роботи повинен бути написаний на одній стороні стандартного аркуша. Нумерація сторінок починається з титульного аркуша, але на ньому не проставляється.

Кожна глава, а також введення і висновок починаються з нової сторінки.

На титульному аркуші випускної кваліфікаційної роботи вказується найменування федерального і регіонального міністерства освіти, найменування вузу і випускаючої кафедри, спеціальність, прізвище та ініціали студента, тема випускної кваліфікаційної роботи, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника (Додаток 2).

Всі листи роботи і додатків підшиваються (брошуруються) в папку.

Таблиці і малюнки повинні мати назви і порядкову нумерацію, яка є наскрізною для всього тексту випускної кваліфікаційної роботи.

Приблизний зміст глав випускної кваліфікаційної роботи

глава I

Перша глава містить опис проблеми та вводить в саму проблему.

Зазвичай в ній висвітлюються теоретичні основи обраної теми випускної кваліфікаційної роботи з позицій сучасних досягнень в різних областях. Критично слід оцінити опубліковані у пресі роботи вітчизняних і зарубіжних авторів з досліджуваного питання, особливо якщо вони носять суперечливий характер.

Якщо по темі роботи існують різні позиції вчених або мають інформацію про різні шляхи (способи) практичного вирішення даної проблеми, то випускник повинен визначити своє ставлення, сформулювати свою позицію, обгрунтувати свою точку зору, яка може збігатися з чиєюсь думкою або може бути оригінальною . В останньому випадку обгрунтування має бути розгорнутим, базуватися на теоретичній основі і мати практичне підтвердження.

Перша глава може мати полемічну забарвлення, однак головне її призначення - визначити (сформулювати) теоретичні та методологічні засади вирішення проблеми, взятої в якості теми випускної кваліфікаційної роботи, і розкрити її зміст відповідно до складеного плану.

Перша глава служить основою для дослідження фактичних даних в наступних розділах роботи, які повинні бути логічним продовженням першої - теоретичної глави. Глава (як і інші великі розділи роботи) може закінчуватися висновками з короткими підсумками з даного питання.

глава II

Традиційно у другому розділі вже проводиться детальний аналіз об'єкта і предмета дослідження, описуються його основні параметри і характеристики.

Аналіз і оцінка стану об'єкта дослідження виконуються на основі зібраних на практиці даних, літературних джерел. Оцінюючи існуючий стан досліджуваного об'єкта, його необхідно співвідносити з тими вимогами та завданнями в даній області (питанні), які є в даний час. Найбільш повно аналізується існуючий стан досліджуваного явища, досягнутий рівень його розвитку, чинники, які впливають на стан досліджуваного об'єкта або явища, тенденцій в доступному для огляду майбутньому.

Висновки по другому розділі випускної кваліфікаційної роботи повинні бути ув'язані з вмістом глави.

глава III

У третьому розділі розглядаються конкретні заходи, методи і способи вирішення проблеми (завдання, питання) по темі випускної кваліфікаційної роботи, або ж даються напрями та шляхи її вдосконалення і (або) подальшого розвитку.

Зазвичай це глава, де наводяться докази раніше висунутих положень і будується аргументація, наводяться розрахунки, формулюються висновки і пропозиції.

Бібліографічний апарат випускної кваліфікаційної роботи представляється бібліографічним списком і бібліографічними посиланнями, які оформляються відповідно до вимог ГОСТ 7.80-2000 «Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання »та ГОСТ 7.1-2003« Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання ».

Бібліографічний список в випускних кваліфікаційних роботах зазвичай Озаглавлювати як «Список використаної літератури».

Бібліографічний опис складають безпосередньо за твором друку або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю, без пропусків будь-яких елементів, скорочень назв і т.п.

За місцем розташування відносно основного тексту випускної кваліфікаційної роботи бібліографічні посилання поділяються на внутрітекстовие (є частиною основного тексту) і підрядкові (винесені з тексту в низ сторінки).

Внутрішньотекстові посилання використовуються, коли значна частина посилань увійшла в основний текст випускної кваліфікаційної роботи нерозривно. Вилучити її з тексту неможливо, не замінивши цей текст іншим. У цьому випадку в дужках вказуються лише вихідні дані і номер сторінки, на якій надруковано цитоване місце, або тільки вихідні дані (якщо номер сторінки вказано в тексті), або тільки номер сторінки (якщо посилання повторна).

Підрядкові посилання на джерела використовують в тексті випускної кваліфікаційної роботи, коли посилання потрібні по ходу читання, а всередині тексту їх розмістити неможливо або небажано, щоб не ускладнювати читання і не ускладнювати пошуки при наведенні довідок.

За зміст випускної кваліфікаційної роботи, правильність наведених даних несе відповідальність студент-випускник. Випускна кваліфікаційна робота підписується студентом-випускником. Підпис і дата ставляться на останній сторінці змістовної частини (тобто після Висновки і Списку літератури).

Остаточний варіант роботи повинен бути представлений на паперовому носії в одному екземплярі.

 Написання та оформлення Введення | Написання та оформлення Висновку, списку використаних джерел, додатки

Цілі і завдання ВКР. | Види ВКР. | МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ | Затвердження теми, наукового керівника і наукового консультанта на раді факультету | Випускної кваліфікаційної роботи | Вивчення та узагальнення стану проблеми в теорії, в сучасній вітчизняній і зарубіжній практиці | Підготовка роботи до захисту, передзахист | Отримання відгуку та рецензії | Процедура публічного захисту | Критерії оцінки випускних кваліфікаційних робіт |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати