На головну

Написання та оформлення Введення

  1. I. Оформлення посилань на нормативні правові акти
  2. II Оформлення курсового проекту та його захист
  3. II. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  4. II. Оформлення посилань на літературні джерела
  5. II. Підготовка та оформлення контрольного завдання
  6. III. Написання курсової роботи
  7. III. Оформлення випускної кваліфікаційної роботи.

Оформлення випускної кваліфікаційної роботи починається з титульного аркуша (Додаток 2).

Після чого слід зміст (зміст), яке включає перерахування частин роботи, починаючи з введення і закінчуючи додатками із зазначенням сторінок.

Номер проставляється арабськими цифрами, починаючи з другої сторінки.

У вступі дається коротке обгрунтування вибору теми випускної кваліфікаційної роботи, актуальностіпроблеми дослідження, вказуються об'єкт і предмет, визначаються мета і завдання, методи дослідження. Крім того, повинна бути чітко визначена теоретична база дослідження, тобто перераховані всі найбільш значущі автори, які проводили наукові або науково-практичні дослідження з даної проблеми; сформульовано і обґрунтовано відношення студента-випускника до їхніх наукових позиціях. Далі слід вказати практичну значимість роботи. В кінці Введення необхідно привести короткий зміст наступних глав випускної кваліфікаційної роботи.

Обгрунтування актуальності теми дослідження - одне з основних вимог, що пред'являються до випускної кваліфікаційної роботи студента-випускника. Студент-випускник повинен коротко обгрунтувати причини вибору саме цієї теми, недостатність її розробленості в наукових дослідженнях, необхідність вивчення проблеми в нових сучасних соціально-економічних, політичних, законодавчих та інших умовах і т.д.

Наукова новизна в залежності від характеру і суті дослідження може формулюватися по-різному. Так, для теоретичних робіт наукова новизна визначається тим, що нового внесено в теорію і методику досліджуваного предмета. Для робіт практичної спрямованості наукова новизна визначається результатом, який був отриманий вперше, можливо підтверджено і оновлений або розвиває і уточнює сформовані раніше наукові уявлення і практичні досягнення.

Найважливіше значення у визначенні наукової новизни дослідження при підготовці випускної кваліфікаційної роботи має також прогнозування результату (мети дослідження).

 Вивчення та узагальнення стану проблеми в теорії, в сучасній вітчизняній і зарубіжній практиці | Написання та оформлення основної частини роботи

Цілі і завдання ВКР. | Види ВКР. | МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ | Затвердження теми, наукового керівника і наукового консультанта на раді факультету | Випускної кваліфікаційної роботи | Написання та оформлення Висновку, списку використаних джерел, додатки | Підготовка роботи до захисту, передзахист | Отримання відгуку та рецензії | Процедура публічного захисту | Критерії оцінки випускних кваліфікаційних робіт |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати