На головну

Види ВКР.

5.1. ВКР в залежності від рівня вищої професійної освіти поділяються на:

5.1.1. ВКР бакалавра, яка є розробкою (дослідження) однією з актуальних проблем теорії або практики в різних сферах. Це дослідження має базуватися на знанні наукової, навчальної літератури, стан практики в рамках предмета дослідження. Випускна кваліфікаційна робота бакалавра носить зазвичай реферативний, узагальнюючий характер і містить деякі окремі самостійні висновки і рекомендації.

5.1.2. ВКР фахівця, яка є закінченим теоретичне або дослідно-експериментальне дослідження практичної спрямованості однією з актуальних проблем. Робота включає в себе як теоретичну частину, де студент повинен продемонструвати знання теорії по розроблюваної проблеми, так і практичну частину, в якій необхідно показати вміння використовувати для вирішення поставлених завдань методи і інструменти, отримані при вивченні дисциплін предметної підготовки. Випускна кваліфікаційна робота повинна містити аналіз науково-практичної літератури, стану практики, а також самостійні науково обґрунтовані висновки і пропозиції. Практична значимість випускний кваліфікаційної роботи є одним з основних критеріїв якості дослідження.

5.1.3. ВКР - дисертація магістра, яка орієнтована на науково-дослідницьку діяльність. Магістерська дисертація є самостійним науковим дослідженням і за своєю структурою і ступеня опрацювання обраної теоретичної і (або) практичної проблеми найбільш наближена до кандидатських дисертацій. Підготовка магістерської дисертації забезпечує не тільки закріплення академічної культури, а й необхідну сукупність методологічних уявлень і практичних навичок в обраній галузі професійної діяльності.

5.2. Специфіка написання та захисту випускної кваліфікаційної роботи за різними спеціальностями (напрямами) визначається методичними рекомендаціями з її підготовки, розробленими на випускаючих кафедрах.

5.3. ВКР, виконана по завершенню професійних освітніх програм підготовки бакалаврів, фахівців і магістрів, підлягає обов'язковому рецензуванню і захисту в Державної атестаційної комісії вузу.

Прийнято Вченою радою

ГОУ ВПО «МГОСГІ»

«14» січня 2010 р

Протокол № 4

   «Стверджую» Проректор з навчально-методичної роботи державної освітньої установи вищої професійної освіти «Московський державний обласний соціально-гуманітарний інститут» ____________________ Г. Н. Легостаев «____» _____________2010 р


Цілі і завдання ВКР. | МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Затвердження теми, наукового керівника і наукового консультанта на раді факультету | Випускної кваліфікаційної роботи | Вивчення та узагальнення стану проблеми в теорії, в сучасній вітчизняній і зарубіжній практиці | Написання та оформлення Введення | Написання та оформлення основної частини роботи | Написання та оформлення Висновку, списку використаних джерел, додатки | Підготовка роботи до захисту, передзахист | Отримання відгуку та рецензії | Процедура публічного захисту | Критерії оцінки випускних кваліфікаційних робіт |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати