Головна

Вимоги до змісту структурних частин курсової роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. Exercise II. Складіть пропозиції з двох підходять за змістом частин.
  3. Exercise III. Складіть пропозиції з двох підходять за змістом частин.
  4. I Актуальність дипломної роботи
  5. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  6. I. Лабораторні роботи
  7. I. Загальні вимоги

14.1 Введення

Введення є вступною частиною курсової роботи, яка містить коротке обгрунтування вибору теми роботи, її теоретичну і практичну значущість, актуальність. У вступі дається коротка оцінка сучасного стану досліджуваної проблеми, формулюються цілі та завдання роботи, визначається об'єкт і предмет дослідження.

Вступ повинен бути коротким (1-2 сторінок машинописного тексту).

14.2 Основна частина роботи

Основна частина курсової роботи складається з двох розділів і має обсяг 20-25 сторінок машинописного тексту.

Перша глава основної частини курсової роботи є теоретичною частиною, що включає систематизований виклад стану питання по темі роботи на основі огляду літературних джерел, перерахованих у списку використаної літератури. Ця глава повинна мати назву, що відображає істота викладеного в ньому матеріалу. Глава може містити в своєму складі ряд розділів.

В огляді літератури розглядаються такі питання як загальнотеоретичні уявлення про обраний в роботі типі сервісної діяльності, наводиться опис підприємств сервісу, наводиться перелік здійснюваних сервісних заходів, а також перелік наданих сервісних послуг і їх опис.

Написання першого розділу основної частини курсової роботи проводиться після підбору, систематизації та обробки літератури за обраною темою. Добірку літератури слід починати з перегляду бібліотечних каталогів (в тому числі і електронних), а також вивчення реферативних і науково-практичних журналів, монографій, підручників, довідників, нормативних документів, статистичних даних. Роботу над літературними джерелами необхідно починати з вивчення законів РФ, підручників, навчальних посібників, нормативних документів, статей в журналах. При цьому слід пам'ятати, що найновішу інформацію з теми дослідження може бути отримана з журналів, статистичних збірників і збірників наукових праць за матеріалами конференцій.

Журнальні статті доцільно підбирати за річним переліку, опублікованим в останньому номері журналу кожного року. У бібліотеці ККИ є періодичні журнали, в яких публікуються результати останніх досліджень з проблем сервісу.

Підібраний матеріал повинен бути систематизований і проаналізований, після чого слід приступити до написання огляду літератури. Матеріал літературного огляду викладається у логічній послідовності і підкріплюється прикладами, графічними ілюстраціями, діаграмами та ін.

Обсяг літературного огляду не повинен перевищувати 8 сторінок машинописного тексту.

Другий розділ основної частини курсової роботи є власне практичною частиною. Практична частина курсової роботи є найбільш важливою і до її виконання необхідно підходити дуже відповідально.

У другому розділі роботи докладно розглядається проектування процесу надання послуг на прикладі певного типу сервісного підприємства. Практична частина курсової роботи виконується на матеріалах конкретної сервісної компанії.

Другий розділ - це самостійне практичне дослідження, проведене студентом.

Обсяг другого розділу не повинен перевищувати 15 сторінок машинописного тексту.

14.3 Висновки та пропозиції

Висновки і пропозиції є логічним наслідком, що випливають з курсової роботи. Вони повинні бути коротко і чітко сформульовані і являти собою основні висновки і рекомендації, що випливають з результатів аналізу і узагальнення даних, наведених в роботі.

Висновки і пропозиції повинні складатися з 4-5 пунктів, загальним обсягом 1-2 сторінки машинописного тексту.

15. Перевірка, захист курсової роботи та критерії її оцінки

У встановлений термін студент здає роботу на кафедру на перевірку викладачеві. При наявності позитивного висновку курсова робота допускається до захисту.

Якщо в результаті перевірки будуть виявлені помилки, неповний обсяг або низька якість оформлення, то робота повертається на доопрацювання.

Після внесення студентом всіх виправлень, викладач ставить на титульному аркуші свій підпис, що означає допуск до захисту.

Захист курсової роботи студентом проводиться на засіданні комісії кафедри. Студент викладає сутність (мета і найбільш важливі результати, висновки та пропозиції) курсової роботи протягом 5 хвилин і відповідає на питання комісії. Комісія відразу ж після захисту повідомляє студенту оцінку, поставлену за його роботу.

Оцінкою «відмінно» оцінюється курсова робота, яка за змістом і оформленням повністю відповідає справжнім методичним рекомендаціям. Робота містить грамотно і логічно викладений теоретичний матеріал, а також досить глибокі дослідження з проектування процесу надання послуг на конкретному сервісному підприємстві, результати яких всебічно проаналізовані і представлені у вигляді таблиць, малюнків і діаграм. Висновки відповідають змісту роботи. Список використаної літератури включає 30 джерел. На роботу є відмінна рецензія викладача, студент при захисті курсової роботи показує глибокі знання питання дослідження.

Оцінкою «добре» оцінюється курсова робота, яка за змістом в цілому відповідає вимогам, що і робота, яка визначається оцінкою «відмінно». Однак по роботі є або окремі недоліки за змістом (в повному обсязі розкрито проектування процесу надання послуг на сервісному підприємстві, висновки по роботі не конкретні), або похибки в оформленні роботи. Список використаної літератури включає не менше 20 джерел. На роботу є гарна рецензія викладача, при захисті студент без особливих труднощів відповідає на поставлені питання.

Оцінкою «задовільно» оцінюється курсова робота, що має ряд недоліків - неповний і розрізнений літературний огляд без аналізу зібраних даних, непослідовне виклад матеріалу, слабо вивчене питання проектування процесу надання послуг на конкретному сервісному підприємстві, є істотні недоліки в оформленні роботи. Список використаної літератури включає менше 15 джерел. У рецензії викладача є зауваження по відношенню студента до виконання курсової роботи і щодо її змісту. При захисті студент показує недостатнє знання досліджуваної проблеми.

Оцінкою «незадовільно» оцінюється курсова робота, яка не відповідає вимогам цих методичних рекомендацій.
 В роботі надано вкрай слабкий огляд дуже обмеженої кількості літературних джерел, практично не вивчено проектування процесу надання послуг на сервісному підприємстві, висновки носять поверхневий характер, є стилістичні неточності, орфографічні помилки, список використаної літератури оформлений з порушеннями вимог ГОСТ 7.1-2003. У відгуку викладача є критичні зауваження. При захисті студент погано або взагалі не відповідає на поставлені питання.


Додаток А

 додатки | Орієнтовна тематика курсових робіт з дисципліни

ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПОСЛУГ У споживчої кооперації | Мета і завдання курсової роботи | Вибір теми курсової роботи | Загальні вимоги до оформлення курсової роботи | заголовки | Нумерація сторінок | таблиці | ілюстрації | | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати