На головну

таблиці

  1. HTML-таблиці
  2. I. Складання Таблиці 1
  3. WordіExcel - з таблиці Особисті дані.
  4. Алгоритм заповнення таблиці істинності.
  5. Аналіз показників представити у вигляді таблиці
  6. Базові технології роботи з табличній інформації. Форматування таблиці. Табулювання в осередках таблиці
  7. В результаті цієї роботи ви отримаєте дві незв'язані таблиці. Потрібно створити схему даних зі зв'язками.

9.1 Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць, що забезпечує кращу наочність і зручність порівняння показників. Таблицю залежно від її розміру зазвичай поміщають під текстом, в якому вперше дана на неї посилання. Якщо таблиця не розміщується в кінці сторінки, то вона міститься на наступній сторінці, а вільний простір заповнюється текстом, наступним за таблицею. Якщо розмір таблиці перевищує одну сторінку, то таблицю слід розміщувати в Додатку (особливості оформлення таблиць, поданих у додатках, вказані в п.10 цієї Інструкції).

9.2 Кожна таблиця повинна мати заголовок, точно і стисло відображає її зміст. Заголовок таблиці слід поміщати над таблицею зліва, без абзацного відступу в один рядок з її номером через тире і друкувати малими літерами (крім першої великої). Перенесення слів в заголовках таблиць не допускаються. В кінці заголовка таблиці крапка не ставиться.

9.3 Якщо таблиця запозичена з книги або статті іншого автора, на неї в кінці заголовка повинна бути оформлена посилання з урахуванням вимог пункту 4 цієї Інструкції.

9.4 У лівому верхньому кутку над заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» (з великої літери) із зазначенням номера таблиці. Відстань між словом «Таблиця» і попереднього абзацу має становити два полуторних міжрядкових інтервалу, а відстань між заголовком і самою таблицею має становити один полуторний інтервал.

9.5 Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами в межах параграфів. У цьому випадку номер таблиці складається з двозначного номера параграфа і порядкового номера таблиці. У роботах, що не припускають поділ глав (розділів) на параграфи, номер таблиці повинен складатися з двох знаків, що вказують номер глави (розділу) і порядковий номер таблиці. Між цифрами, що формують номер таблиці, ставиться крапка. Після номера таблиці крапку не ставлять. Знак «№» перед номером таблиці не ставлять.

9.6 У таблицях допускається застосовувати менший розмір шрифту, ніж в тексті, і одинарний міжрядковий інтервал. Не допускається виділення курсивом або напівжирним шрифтом заголовків граф і рядків таблиць, а також самих табличних даних. Заголовки граф і рядків таблиці повинні починатися з великої літери, а підзаголовки граф - з малої літери, якщо вони становлять одне речення із заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, починаються з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків граф і рядків крапки не ставлять.

9.7 До цифровим табличних даних повинні бути вказані одиниці виміру. Якщо дані таблиці мають різні одиниці виміру, то вони вказуються у відповідних заголовках (короткий зміст) граф або рядків

таблиці. Якщо все табличні дані мають одну і ту ж одиницю виміру, то цю одиницю, починаючи з прийменника «в», призводять над таблицею праворуч (наприклад, в тис. Руб., В га, в кв. М, у відсотках і т.п .).

9.8 Цифрові значення в графах таблиць проставляють так, щоб розряди чисел по всій графі були розташовані один під іншим. В одній графі слід дотримуватися однакову кількість десяткових знаків для всіх значень величин.

9.9 При відсутності окремих даних в таблиці слід ставити прочерк. Якщо дані графи (рядки) таблиці не вимагають заповнення, то слід ставити знак «Х».

9.10 Для полегшення користування таблицею допускається проводити горизонтальні лінії, що розмежовують рядки таблиці.

9.11 Ширина таблиці повинна відповідати ширині основного тексту. При перевищенні ширини таблицю слід розміщувати в альбомному форматі по тексту або в Додатку.

9.12 Якщо в кінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на наступній сторінці, то в першій частині таблиці проводять нижню горизонтальну риску, що обмежує таблицю. При перенесенні таблиці її заголовок не повторюють, а пишуть в лівому верхньому кутку над таблицею слова «Продовження таблиці ...» і вказують її номер. При цьому в яку переносять частини повторюють нумерацію граф «шапки» таблиці. Не допускається при перенесенні відокремлювати заголовок таблиці від самої таблиці, залишати на сторінці тільки «шапку» таблиці без запису хоча б одного рядка табличних даних. Підсумковий рядок також не повинна бути відділена від таблиці.

приклад 7

Таблиця 1.1.1 - Аналіз зміни депозитного портфеля в іноземній валюті за 2007 - 2009 рр.

в млн. руб.

 Найменування статті  абсолютна зміна  відносне зміна
 2007 рік  2008 рік  2009 рік  2007 рік  2008 рік  2009 рік
 Депозити всього в ін. валюті, в т.ч .: -  2528,223  2783,642 -  1,79  1,4
 До вимоги -  -28,284  -44,011 -  0,75  0,48
 Строкові депозити, в т.ч .: -  2487,223  2896,937 -  1,8  1,5
 Терміном до 30 днів -  1515,599  1657,045 -  1,53  1,37
 Терміном від 31 до 90 днів -  616,914  114,425 -  19,04  1,17

9.13 Друк основного тексту після завершення таблиці починається через два полуторних міжрядкових інтервалу.Нумерація сторінок | ілюстрації

ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПОСЛУГ У споживчої кооперації | Мета і завдання курсової роботи | Вибір теми курсової роботи | Загальні вимоги до оформлення курсової роботи | заголовки | | | додатки | Вимоги до змісту структурних частин курсової роботи | Орієнтовна тематика курсових робіт з дисципліни |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати