Головна

заголовки

  1. Віділіть ключові слова в заголовках статей. Які заголовки влучно відображають проблему дослідження?
  2. заголовки
  3. заголовки
  4. заголовки
  5. заголовки
  6. заголовки

5.1Наіменованіе структурних елементів випускної кваліфікаційної роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» служать заголовками структурних елементів. Заголовки структурних елементів слід розташовувати в середині рядка без крапки в кінці і друкувати прописними літерами, які не підкреслюючи.

5.2 Заголовки розділів (розділів) і параграфів друкуються з абзацного відступу малими літерами (крім першої великої). Перенесення слів у заголовках не допускаються. Підкреслення заголовків не допускається. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою.

5.3 Глави (розділи) роботи повинні мати порядкові номери, позначені арабськими цифрами без крапки в кінці. Параграфи нумеруються в межах кожного розділу. Номери параграфів складаються з номера розділу (розділу) і параграфа, між якими ставиться крапка. В кінці номера параграфа крапка не ставиться, потім пробіл і сам заголовок.


приклад 1

1 Теоретичні основи управління депозитними банківськими операціями

1.1Сущность і види банківських депозитних операцій

5.6 Відстань між заголовком розділу (розділу) і заголовком параграфа має становити один полуторний міжрядковий інтервал; між заголовком параграфа, інший структурний частини роботи і текстом - два полуторних міжрядкових інтервалу.

5.7 Кожну главу (розділ) роботи, а також Введення, Висновок, Список використаних джерел, Додаток слід починати з нової сторінки. Параграф оформляють на новій сторінці тільки в тому випадку, якщо від тексту попереднього параграфа не залишилося на аркуші місця хоча б для одного рядка після заголовка цього параграфа.

5.8 Назви і нумерація глав (розділів), параграфів в тексті роботи і в Змісті повинні повністю збігатися.

 Загальні вимоги до оформлення курсової роботи | Нумерація сторінок

ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПОСЛУГ У споживчої кооперації | Мета і завдання курсової роботи | Вибір теми курсової роботи | таблиці | ілюстрації | | | додатки | Вимоги до змісту структурних частин курсової роботи | Орієнтовна тематика курсових робіт з дисципліни |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати