На головну

Правила | Частина книги, періодичного, продовжуваного видання | | Законодавчі та нормативні документи | Депоновані наукові праці | Правила |

Автореферати дисертацій

  1. Автореферати дисертацій
  2. Ознайомтеся з уривками рецензій на дисертаційну працю. З'ясуйте, які мовні кліше використовують автори і з якою метою? Відредагуйте текст.

1. Новосад І. Я. Технологічне забезпеченя виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобудування" / І. Я. Новосад. - Тернопіль, 2007. - 20, [1] с.

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Нгуен Ші Данг. - К., 2007. - 20 с.

3. Нянько В. М. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Управління маркетинговими дослідженнями на підприємствах сільськогосподарського машинобудування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Нянько Віталій Миколайович ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2013. - 21 с. : рис., табл.

4. Тарнавська Н. П. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Управління конкурентоспроможністю суб'єктів господарювання на засадах інноваційного розвитку : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.03 / Тарнавська Наталія Петрівна ; Тернопільський національний економічний ун-т. - Т., 2009. - 40 с.Бібліографічні покажчики | Авторські свідоцтва
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати