Головна

Вихідні дані для проектування | Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій | Розрахунок втрат теплоти зовнішніми огородженнями | Розрахунок теплового потоку і витрати теплоносія системи опалення | Опис і характеристика системи опалення |

Розрахунок числа секцій опалювальних приладів

  1. ЦД. 08 Робочі процеси, конструкція і основи розрахунку автомобільних двигунів
  2. I БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПРИ I ВИКОРИСТАННЯ акредитивної форми розрахунків
  3. I ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ
  4. I. 4. Закон Біо - Савара - Лапласа і його застосування до розрахунку магнітних полів.
  5. I.1 Розрахунок w (X) при заданій масі (або обсязі) компонентів розчину
  6. I.1. Розрахунок вартості сировини
  7. I.4. Розрахунок сум амортизаційних відрахувань, що підлягають включенню до кошторису.

Число секцій опалювальних приладів розраховується для одного із стояків системи опалення.

1 Визначають сумарне зниження температури води,  , ° С, на ділянках магістралі, що подає від введення до розглянутого стояка. На 10м теплоизолированной прямому трубопроводі насосної системи  визначається по таблиці 16.

2 Визначають середню температуру в опалювальному приладі з тепловим навантаженням QП , Вт, приєднаному до стояка однотрубної системи опалення:

 , (19)

де tг - Розрахункова температура гарячої води на початку прямому трубопроводі системи опалення, рівна 95 ° С;

?QП - Сумарна теплова навантаження опалювальних приладів, розташованих до розраховується приладу на даному стояку, по ходу руху теплоносія, Вт;

?Qтр - Сума додаткової тепловіддачі труб і підводок до приладів в даному приміщенні, Вт. Для відкрито прокладеного етажестояка ?Qтр = 115 Вт;

- Коефіцієнт затікання води в прилад. При приєднанні приладу до стояка з триходовими кранами коефіцієнт затікання води в прилад приймається рівним 1;

QП - Теплове навантаження розраховується опалювального приладу, Вт;

с - Питома теплоємність води, рівна 4, 19 до Дж / (кг · ° С);

Gст. - Витрата води в стояку, кг / год, (формула (16)).

?1, ?2 - Те саме, що у формулі (16).

3 Визначають різницю середньої температури води в опалювальному приладі і повітря в приміщенні, ° С

 , (20)

де tint - Розрахункова температура повітря в приміщенні, в якому розташований розраховується опалювальний прилад, ° С.

4 Розраховують комплексний коефіцієнт приведення номінального теплового потоку опалювального приладу Qн.у. до розрахункових умов, який визначають за формулою:

 , (21)

де n, р, з - Експериментальні числові показники для визначення теплового потоку опалювальних приладів. Для чавунних радіаторів при схемі руху теплоносія «зверху - вниз» і витраті теплоносія 54-536 кг / год n= 0,3; р= 0; с= 1;

b - Коефіцієнт обліку атмосферного тиску в даній місцевості, при

В = 1013,3 гПа = 760 мм рт. ст. b = 1;

? - Коефіцієнт урахування напрямку руху води в приладі, при русі зверху - вниз ? = 1;

Gпр - Витрата води через прилад, кг / год.

 (22)

При приєднанні приладів до стояка з триходовими кранами ? = 1, тому Gпр = Gст.

5 Визначають необхідну тепловіддачу приладу в розглянутому приміщенні.

 , (23)

де QП - Теплонеобхідністю приміщення, рівна його тепловтрат, Вт;

QТР - Тепловіддача відкрито прокладених в межах приміщення труб (стояка і підводок), до яких безпосередньо приєднаний прилад, Вт;

 , (24)

де qв і qг - Тепловіддача 1 м відповідно вертикально і горизонтально прокладених труб, Вт / м; для неізольованих труб при параметрах теплоносія в системі опалення 95-70 0С, tint = 18 ° С і діаметрі d = 20 мм можна взяти середні значення, qв = 66 Вт / м і qг = 85 Вт / м, а при d = 15 мм

qв = 53 Вт / м і qг = 70 Вт / м;

lв і lг - Довжина вертикальних і горизонтальних труб в межах приміщення, м, для однотрубних стандартних систем в житлових будинках lв = 2,2 м; lг = 0,8 м.

6 Необхідний номінальний тепловий потік,  , Вт, для вибору типорозміру опалювального приладу визначають

 , (25)

7 Мінімально допустима кількість секцій чавунного радіатора

 , (26)

де Qн.у. - Номінальний тепловий потік, Вт, для чавунних радіаторів МС-140-108 дорівнює 185 Вт;

?3 - Коефіцієнт обліку числа секцій в приладі, для радіатора типу МС-140 з числом секцій в приладі до 15 приймається рівним 1,0;

?4 - Коефіцієнт обліку способу установки радіатора, при відкритій установці приймається 1,0.

8 За розрахованим Nхв приймають до установки ціле число секцій опалювального приладу. Допускається зменшення розрахункової кількості секцій, якщо номінальний тепловий потік опалювального приладу буде менше на 5% або на 60 Вт необхідного за розрахунком.

Таблиця 16 - Зниження температури в прямому трубопроводі, град. на 10м

dу, мм  25 - 32  65 - 100  125 - 150
?tм, ?С  0,40  0,40  0,30  0,20  0,10

 Гідравлічний розрахунок трубопроводів системи опалення | Визначення повітрообмінів елементів гравітаційної вентиляції
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати